Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her

Kapittel 15. Avsluttende bestemmelser (§§ 139 - 140)
 • RegulationAttatchment § 139. Forskrifter i medhold av loven

  Foruten forskrifter som nevnt i de enkelte para­grafer, kan Kongen i forskrift gi nærmere regler til gjennomføring av loven.

 • RegulationAttatchment § 140. Ikrafttreden og overgangsbestemmelser

  Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer. Kongen kan sette i kraft de enkelte bestemmelsene til forskjellig tid. Fra den tiden loven trer i kraft opphe­ves lov 24. juni 1988 nr. 64 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her. Kongen kan gi over­gangsbestemmelser i forskrift.

Relaterte rettskilder

Departementenes rundskriv og instrukser

Høringer

Schengen

Sentrale lover og forskrifter

§ 1-19. Definisjon av Schengensamarbeidet mv § 1-19 Definisjon av Schengensamarbeidet mv(27.11.2009)
§ 14-4. Vedtaksmyndighet i sak om adgang til riket ved ilagt innreiseforbud § 14-4 Vedtaksmyndighet i sak om adgang til riket ved ilagt innreiseforbud(20.05.2010)
§ 14-5. Saksbehandlingsregler i utvisningssaker § 14-5 Saksbehandlingsregler i utvisningssaker(14.09.2011)
§ 16-2. Om Utlendingsnemndas direktør og nemndledere. Direktørens kompetanse § 16-2 Om Utlendingsnemndas direktør og nemndledere. Direktørens kompetanse(29.12.2009)
§ 17-7i. Folkeregistermyndigheten (08.08.2013)
§ 20-1. Lov og forskriftsbetegnelser i dette kapittelet § 20-1 Lov og forskriftsbetegnelser i dette kapittelet(29.12.2009)
§ 20-10. Utlending med beskyttelse etter utlendingsforskriften 1990 § 21 første ledd § 20-10 Utlending med beskyttelse etter utlendingsforskriften 1990 § 21 første ledd(29.12.2009)
§ 20-10A. Særregler om kravet til sikret underhold § 20-10A Særregler om kravet til sikret underhold når søknad om familieinnvandring er fremsatt før kunngjøring av forskriften(18.02.2010)
§ 20-10B. Særregler om kravet til referansepersonen om fire års arbeid eller utdanning i Norge § 20-10B Særregler om kravet til referansepersonen om fire års arbeid eller utdanning i Norge(29.12.2009)
§ 20-11. Fornyet tillatelse til familiemedlemmene til utlending med tillatelse som nevnt i utlendingsforskriften 1990 § 22 tredje ledd § 20-11 Fornyet tillatelse til familiemedlemmene til utlending med tillatelse som nevnt i utlendingsforskriften 1990 § 22 tredje ledd(29.12.2009)
§ 20-12. Behandling i stornemnd av praksis i strid med UNHCRs anbefalinger om beskyttelse § 20-12 Behandling i stornemnd av praksis i strid med UNHCRs anbefalinger om beskyttelse(29.12.2009)
§ 20-13. Søksmål § 20-13 Søksmål(29.12.2009)
§ 20-14. Straffbare handlinger begått før lovens ikrafttredelse § 20-14 Straffbare handlinger begått før lovens ikrafttredelse(29.12.2009)
§ 20-15. Særregler for EØS- og EFTA-borgere og deres familiemedlemmer § 20-15 Særregler for EØS- og EFTA-borgere og deres familiemedlemmer(29.12.2009)
§ 20-16. Medregning av tid med oppholdstillatelse for varig oppholdsrett for EØS- og EFTA-borgere og deres familiemedlemmer etter lovens kapittel 13 § 20-16 Medregning av tid med oppholdstillatelse for varig oppholdsrett for EØS- og EFTA-borgere og deres familiemedlemmer etter lovens kapittel 13(29.12.2009)
§ 20-18. Unntak for sjøfolk § 20-18 Unntak for sjøfolk(29.12.2009)
§ 20-2. Hvem som utarbeider skjemaer, etiketter, stempler, reisedokumenter mv § 20-2 Hvem som utarbeider skjemaer, etiketter, stempler, reisedokumenter mv(29.12.2009)
§ 20-3. Retningslinjer § 20-3 Retningslinjer(29.12.2009)
§ 20-4. Ikrafttreden mv § 20-4 Ikrafttreden mv(18.02.2010)
§ 20-5. Løpende tillatelser mv. og saker som ikke er avgjort ved ikrafttredelsen § 20-5 Løpende tillatelser mv. og saker som ikke er avgjort ved ikrafttredelsen(29.12.2009)
§ 20-6. Særregler om diplomater mv § 20-6 Særregler om diplomater mv(29.12.2009)
§ 20-7. Bortvisning og tilbakekall § 20-7 Bortvisning og tilbakekall(29.12.2009)
§ 20-8. Særskilt om fornyelse av tillatelse gitt etter utlendingsforskriften 1990 § 2 til § 5a § 20-8 Særskilt om fornyelse av tillatelse gitt etter utlendingsforskriften 1990 § 2 til § 5a(29.12.2009)
§ 20-9. Oppholdstillatelse etter § 6-29 til arbeidssøker som er faglært § 20-9 Oppholdstillatelse etter § 6-29 til arbeidssøker som er faglært(18.02.2010)
§ 5-1. Unntak fra bestemmelsene om bortvisning i lovens § 17 første ledd for innehaver av visum eller oppholdstillatelse utstedt av et Schengenland § 5-1 Unntak fra bestemmelsene om bortvisning i lovens § 17 første ledd for innehaver av visum eller oppholdstillatelse utstedt av et Schengenland(29.12.2009)
Kapittel 14. Utvisning (29.12.2009)
Kapittel 20. Avsluttende bestemmelser (29.12.2009)

UDI rundskriv

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo