Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English
Regelverket på et gitt tidspunkt
Dato:

Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her

Kapittel 2. Visum, kontroll med inn- og utreise og bortvisning mv. (§§ 8 - 22)
 • RegulationAttatchment § 8. Reisedokument

  Dersom ikke annet er bestemt, skal en utlending som kommer til riket, ha pass eller annet legitima­sjonsdokument som er godkjent som reisedokument.

  Departementet fastsetter kravene for å godta pass eller annet legitimasjonsdokument som gyldig for innreise og opphold i riket.

  Utlendingsdirektoratet kan i særlige tilfeller frita en utlending fra kravet om pass eller godta annet do­kument enn det som følger av de alminnelige reglene.

 • RegulationAttatchment § 9. Visumplikt og visumfrihet

  Utlendinger må ha visum til Norge for å kunne reise inn i riket, med mindre Kongen i forskrift har gjort unntak fra dette kravet. En utlending som er på norsk grense og som søker beskyttelse (asyl) etter reglene i kapittel 4, eller for øvrig gir opplysninger som tyder på at vernet mot utsendelse etter § 73 vil komme til anvendelse, har likevel rett til innreise uten visum, med mindre

  a) det foreligger en krisesituasjon med ekstraordinært høye ankomster, og Kongen i statsråd på den bakgrunn har besluttet at det etter individuelle vurderinger kan treffes vedtak på grensestedet om å nekte realitetsbehandling av asylsøknader, eller

  b) utlendingen ankommer grensen mot nordisk nabostat og Kongen i statsråd har truffet beslutninger som nevnt i § 32 femte ledd om å nekte realitetsbehandling av asylsøknader fremmet på grensen mot den aktuelle nordiske nabostaten.

  Utlendinger som har oppholdstillatelse utstedt av et land som deltar i Schengensamarbeidet (Schengenland), slik dette er definert i forskrift, og har gyl­dig reisedokument, er unntatt fra visumplikt.

  Visum utstedt av et Schengenland gir rett til inn­reise og opphold i riket i den perioden visumet gjel­der for, når denne retten fremgår av visumet.

  Samlet oppholdstid på Schengenterritoriet for en utlending som er unntatt fra visumplikten i medhold av første eller annet ledd, eller som har adgang til innreise og opphold etter tredje ledd, kan ikke over­stige tre måneder i løpet av en periode på seks måneder.

  Kongen kan gi nærmere regler i forskrift, her­under om hvem som er unntatt fra visumplikt etter annet ledd og om tidsberegningen i fjerde ledd.

  Beslutninger som treffes av Kongen i statsråd i medhold av første ledd bokstav a, skal fortrinnsvis gjelde for to uker og maksimalt seks uker. Det gjelder ikke plikt til forhåndsvarsling etter forvaltningsloven § 37. Beslutningene kan bare fornyes én gang, men ytterligere én gang dersom behovet oppstår når Stortinget ikke er samlet.

  Avgjørelse om tillatelse til innreise etter første ledd bokstav a og b kan treffes av politiet og anses ikke som enkeltvedtak.

 • RegulationAttatchment § 10. Schengenvisum

  En søker har rett til visum for besøk inntil tre måneder i løpet av en periode på seks måneder når følgende vilkår er oppfylt:

  a) utlendingen er i besittelse av et gyldig reisedokument eller dokumenter som tillater grensepassering,

  b) utlendingen kan sannsynliggjøre det planlagte formålet med oppholdet og har tilstrekkelige midler til sitt livsopphold, både under oppholdet og til tilbakereise til sitt hjemland eller til transitt til et tredjeland der utlendingen er sikret rett til innreise, eller kan erverve slike midler på lovlig måte,

  c) utlendingen er ikke innmeldt i Schengen Informasjonssystem (SIS) med henblikk på nekting av innreise,

  d) utlendingen anses ikke som en trussel for Norges eller andre Schengenlands offentlige orden, indre sikkerhet, folkehelse eller deres internasjonale forbindelser, særlig hvis det ikke foreligger noen melding i medlemsstatenes nasjonale dataregistre med henblikk på nekting av innreise på samme grunnlag.

  For øvrig må det være i samsvar med kriteriene for visumutstedelse som følger av Schengensamarbeidet å utstede visum. Kongen kan gi utfyllende bestemmelser i forskrift, herunder om krav til reise- og sykeforsikring som følger av Schengensamarbeidet.

  Det kan gjøres unntak fra retten til visum etter første ledd dersom innvandringsregulerende hensyn taler mot at visum gis, eller det foreligger omstendigheter som ville gitt grunn til å nekte utlendingen adgang til riket eller opphold i medhold av andre bestemmelser i loven.

  I avveiningen etter annet ledd skal det særlig legges vekt på barns behov for kontakt med foreldrene.

  Visum kan nektes dersom det er sannsynlig at søkeren eller dennes særkullsbarn vil bli mishandlet eller grovt utnyttet.

  Visum kan gis for en eller flere innreiser. Bestemmelsen i § 9 fjerde ledd gjelder tilsvarende.

  Kongen kan i forskrift gi utfyllende regler om vilkårene for å innvilge visum etter første ledd og om varigheten og innholdet av slikt visum. Kongen kan også gi regler i forskrift om transittvisum og lufthavntransittvisum, og om visum til familiemedlemmer til utlendinger som er omfattet av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen.

 • RegulationAttatchment § 11. Visum av humanitære grunner mv.

  Når det er nødvendig av humanitære grunner, na­sjonale hensyn eller på grunn av internasjonale for­pliktelser, kan visum utstedes for inntil tre måneder selv om vilkårene i § 10 ikke er oppfylt. Bestemmel­sen i § 9 fjerde ledd gjelder tilsvarende.

  Visum som utstedes i henhold til denne paragra­fen, er bare gyldige for innreise og opphold i Norge i den angitte tidsperioden.

  Kongen kan gi nærmere regler i forskrift.

 • RegulationAttatchment § 12. Innreisevisum

  En utlending som gis oppholdstillatelse eller som har til hensikt å oppholde seg i riket fram til opp­holdstillatelse er gitt, kan gis visum for innreise etter nærmere regler fastsatt av Kongen i forskrift.

 • RegulationAttatchment § 13. Vedtaksmyndighet og utstedelse av visum

  Søknader om visum avgjøres av Utlendingsdi­rektoratet. Myndighet til å avgjøre søknader om vi­sum i henhold til §§ 10 og 12 kan også legges til uten­rikstjenesten og til Sysselmannen på Svalbard. Myn­dighet til å avgjøre søknad om visum i henhold til § 10 kan dessuten legges til en utenrikstjeneste tilhø­rende et annet Schengenland. Kongen kan gi nærme­re regler i forskrift.

  Kongen gir i forskrift nærmere regler om ny inn­reise og forlengelse av visumets gyldighetstid og om vedtaksmyndighet i slike saker.

  Kongen kan i forskrift gi nærmere regler om ut­stedelse av visum, herunder om utstedelse av visum på grensen (nødvisum), fremgangsmåten ved søknad og behandlingen av søknader.

 • RegulationAttatchment § 14. Grensepassering og grensekontroll

  Dersom ikke annet er bestemt, skal inn- og utrei­se skje over grenseoverganger fastsatt av departe­mentet. Indre Schengengrense kan passeres hvor som helst såfremt det ikke er innført midlertidig grense­kontroll. Slik grensekontroll kan bare innføres hvis det foreligger en alvorlig trussel mot offentlig orden eller indre sikkerhet. Tollovgivningen gjelder ved passering av indre Schengengrense. Kongen kan fast­sette nærmere regler i forskrift.

  Enhver som kommer til riket, skal straks melde seg for grensekontrollen eller nærmeste politimyn­dighet. Enhver som reiser fra riket, er underlagt utrei­sekontroll og skal ved utreisen melde seg for grense­kontrollen eller nærmeste politimyndighet. Melde­plikt etter dette leddet gjelder ikke ved passering av indre Schengengrense såfremt det ikke er innført midlertidig grensekontroll som nevnt i første ledd. Departementet kan gjøre unntak fra meldeplikten et­ter dette leddet.

 • RegulationAttatchment § 15. Gjennomføring av grensekontroll

  Inn- og utreisekontroll gjennomføres ved ytre Schengengrense, såfremt det ikke er innført midlertidig grensekontroll ved indre Schengengrense som nevnt i § 14 første ledd.

  Ved inn- og utreisekontroll påses at enhver har pass eller annet legitimasjonsdokument som er godkjent som reisedokument, og at visumpliktige har gyldig visum. Dersom den kontrollerte nekter å oppgi sin identitet, eller det er grunn til mistanke om at den oppgitte identiteten er falsk, eller at personen skjuler legitimasjonsdokument, kan det foretas visitasjon med sikte på å fremskaffe legitimasjonsdokument. Det skal også påses at det ikke foreligger annet grunnlag for bortvisning, jf. §§ 17 og 121.

  Ved inn- og utreisekontroll kan det også foretas andre former for identitetskontroll, herunder iriskontroll, kontroll av fingeravtrykk og ansiktsgjenkjenning.

  Ved inn- og utreisekontroll kan politiet undersøke kjøretøy, fartøy og luftfartøy for å fastslå om det finnes personer der som forsøker å unndra seg personkontroll.

  Kongen kan i forskrift

  a) gi nærmere regler om inn- og utreisekontroll,

  b) gi nærmere regler om politiets myndighet til å kreve inn pass og andre reise- eller legitimasjonsdokumenter fra utlending før innreise, samt til å ta kopi av slike dokumenter, og

  c) pålegge fører av skip eller luftfartøy, eller transportør som utfører yrkesmessig landtransport av personer, å kontrollere at reisende har gyldige reise- eller legitimasjonsdokument og visum, samt plikt til å ta kopi av disse.

 • RegulationAttatchment § 16. Tillatelse til å fratre stilling på skip. Landlov. Blindpassasjer

  En utlending som forlater sin stilling om bord på skip eller luftfartøy, må ikke gå i land i riket uten til­latelse fra politiet. Kongen kan i forskrift gi nærmere regler om sjøfolk som fratrer stilling på skip, og deres adgang til å gå i land i riket, samt regler om saksbe­handling og klageadgang i slike saker.

  Kongen kan i forskrift gi regler om sjøfolks land­lov under opphold på skip i norsk havn og om adgan­gen til å nekte landlov. Kongen kan også gi regler om saksbehandlingen og klageadgangen i slike saker.

  En utlending som er blindpassasjer om bord i skip eller luftfartøy, må ikke gå i land i riket uten til­latelse fra politiet. Kongen kan gi nærmere regler i forskrift om vilkårene for at blindpassasjerer skal gis adgang til riket, samt regler om saksbehandlingen og klageadgangen i slike saker.

 • RegulationAttatchment § 17. Bortvisning

  En utlending kan bortvises:

  a) når utlendingen ikke viser gyldig pass eller annet godkjent reisedokument når dette er nødvendig,

  b) når utlendingen ikke viser visum når dette er nødvendig,

  c) når utlendingen er registrert i Schengen Informasjonssystem (SIS) med sikte på å nekte innreise,

  d) når utlendingen mangler nødvendig tillatelse etter loven,

  e) når utlendingen ikke kan sannsynliggjøre det oppgitte formålet med oppholdet,

  f) når utlendingen ikke kan sannsynliggjøre å ha eller være sikret tilstrekkelig midler til opphold i riket eller i annet Schengenland og til hjemreise,

  g) når utlendingen er straffet eller er ilagt særreaksjon som nevnt i § 66 første ledd bokstav b, for mindre enn to år siden har sonet eller er ilagt straff eller særreaksjon for et forhold som nevnt i § 66 første ledd bokstav c, eller når andre omstendigheter gir grunn til å frykte at utlendingen her i riket eller i et annet Schengenland har begått eller vil begå en straffbar handling som kan føre til fengselsstraff. Tilsvarende gjelder når det er grunn til å frykte at utlendingen her i riket eller i et annet Schengenland har begått eller vil begå straffbare handlinger som nevnt i straffeloven § 323 (mindre tyveri), § 326 (mindre underslag), § 334 (mindre heleri), § 339 (mindre hvitvasking), § 362 (mindre dokumentfalsk) eller § 373 (mindre bedrageri),

  h) når utlendingen i utlandet er straffet eller er ilagt særreaksjon for et forhold som etter norsk lov kan føre til fengselsstraff i fem år eller mer,

  i) når en myndighet i et Schengenland har truffet endelig avgjørelse om bortvisning eller utvisning av utlendingen fordi det er særlig grunn til å anta at vedkommende har begått alvorlige straffbare handlinger, eller fordi det foreligger reelle holdepunkter for at vedkommende planlegger å begå slike handlinger på territoriet til et Schengenland,

  j) når kompetent helsepersonell finner at utlendingen åpenbart lider av alvorlig sinnslidelse,

  k) når utlendingen ikke har dekket utgifter som er blitt påført det offentlige i forbindelse med at utlendingen tidligere er ført ut av riket eller har uoppgjort bøtestraff,

  l) når det er nødvendig av hensyn til Norges eller et annet Schengenlands indre sikkerhet, folkehelse eller offentlig orden, eller

  m) når utlendingen har fått avslag på søknad om beskyttelse, jf. lovens § 28, eller har blitt nektet realitetsbehandling, jf. lovens § 32, og heller ikke har fått oppholdstillatelse etter lovens § 38.

  En utlending som er født i riket, og som senere uavbrutt har hatt fast bopel her, kan ikke bortvises. Det samme gjelder utlendinger som har midlertidig eller permanent oppholdstillatelse, og nordiske borgere som er bosatt i riket.

  Kongen kan i forskrift gi regler om unntak fra bestemmelsene i første ledd for innehaver av visum eller oppholdstillatelse utstedt av et Schengenland.

 • RegulationAttatchment § 18. Vedtaksmyndighet i sak om bortvisning

  Vedtak om bortvisning ved innreise eller innen sju dager etter innreise treffes av politimesteren eller den politimesteren gir fullmakt, hvis ikke annet framgår av annet ledd. Sjudagersfristen anses overholdt dersom en sak om bortvisning er reist innen sju dager. Vedtak om bortvisning ved grensekontroll etter § 17 første ledd bokstav a til c kan treffes av polititjenestemann.

  Vedtak om bortvisning treffes av Utlendingsdirektoratet dersom

  a) utlendingen oppgir å være flyktning, jf. § 28, eller for øvrig gir opplysninger som tyder på at utlendingen er vernet mot utsendelse etter § 73,

  b) vedtaket treffes senere enn sju dager etter innreise,

  c) vedtaket gjelder bortvisning etter § 17 første ledd bokstav h og l, eller

  d) Utlendingsdirektoratet beslutter at saken skal avgjøres av direktoratet

  Kongen kan i forskrift gi myndighet til politimesteren eller den politimesteren gir fullmakt, til å treffe vedtak om bortvisning også senere enn sju dager etter innreise.

 • RegulationAttatchment § 19. Utlendingens plikt til å gi melding til myndighetene

  Utlendinger som har fått oppholdstillatelse før innreise, skal senest innen én uke etter innreise melde seg for politiet på oppholdsstedet.

  Utlendinger som skifter bopel mens behandlin­gen av sak om oppholdstillatelse pågår, skal gi mel­ding om dette til politiet. Når en utlending har fått av­slag på en søknad om oppholdstillatelse, gjelder det samme fram til utlendingen har forlatt riket.

  Kongen kan i forskrift gi regler om at en utlen­ding som ikke trenger oppholdstillatelse eller som har permanent oppholdstillatelse, skal gi melding til politiet om sin bopel i riket og melding til vedkom­mende myndighet om sitt arbeid eller erverv.

 • RegulationAttatchment § 20. Plikt i andre tilfeller til å gi melding til myndighetene

  Kongen kan i forskrift gi bestemmelser om at:

  a) føreren av luftfartøy som kommer fra, eller går til utlandet, skal gi politiet fortegnelse over reisende og mannskap,

  b) føreren av skip som passerer grensen på vei til eller fra norsk havn, skal gi politiet fortegnelse over reisende og mannskap,

  c) den som driver hotell, pensjonat, losjihus, leirplass og lignende, skal føre fortegnelse over alle som overnatter og gi politiet melding om dem, samt at også andre kan pålegges å gi melding til politiet når en utlending overnatter hos dem hvis sikkerhets- eller beredskapshensyn tilsier dette,

  d) den som tar en utlending i sin tjeneste eller gir en utlending lønnet arbeid, skal melde dette til politiet før arbeidet begynner,

  e) den som driver arbeidsformidling skal gi melding til politiet om de utlendingene som søker eller får arbeid,

  f) folkeregisteret skal gi melding til politiet om utlendinger som meldes inn og ut,

  g) utdanningsinstitusjoner etter anmodning skal gi politiet fortegnelse over utenlandske elever eller studenter.

  Kongen kan i forskrift gi nærmere regler om hvilke opplysninger fortegnelsene skal inneholde og hvordan opplysningene skal formidles.

  Den det skal gis melding om, plikter å gi de opplysningene som er nødvendige for at meldeplikten kan bli oppfylt.

 • RegulationAttatchment § 21. Alminnelig utlendingskontroll

  I forbindelse med håndheving av bestemmelsene om utlendingers innreise og opphold i riket kan poli­tiet stanse en person og kreve legitimasjon når det er grunn til å anta at vedkommende er utenlandsk stats­borger, og tid, sted og situasjon gir grunn til slik kon­troll. Ved slik kontroll må utlendingen vise legitima­sjon og om nødvendig gi opplysninger for å bringe identiteten og lovligheten av oppholdet i riket på det rene. Kongen kan i forskrift gi nærmere regler om gjennomføringen av kontrollen, herunder om adgan­gen til å ta kopi av dokumenter.

  Ved planlagte aksjoner treffes beslutningen om kontroll i medhold av første ledd av politimesteren eller den politimesteren gir fullmakt. For øvrig tref­fes beslutningen av polititjenestemann.

 • RegulationAttatchment § 21 a. Tilbakeholdelse og innbringelse

  Politiet kan holde tilbake en utlending eller innbringe vedkommende til politistasjon, lensmannskontor eller annet lokale som benyttes under polititjenesten når

  a) utlendingen ikke gir opplysninger for å bringe identiteten og lovligheten av oppholdet i riket på det rene i forbindelse med en alminnelig utlendingskontroll når politiet forlanger det, eller gir opplysninger under slik kontroll som det er grunn til å tvile på riktigheten av, eller

  b) utlendingen stanses i en inn- eller utreisekontroll og det foreligger, eller undersøkes om det foreligger, grunnlag for bortvisning eller utvisning.

  Ingen må holdes tilbake lenger enn nødvendig etter denne paragrafen og ikke ut over 4 timer. Tiden inngår i beregningen av frister etter §§ 106 a til 106 c og politiloven § 8.

 • RegulationAttatchment § 22. Kontrollmyndighet

  Politiet har ansvaret for grensekontrollen.

  Tollvesenet skal bistå politiet i kontrollen med utlendingers inn- og utreise i henhold til denne loven. Ved utøvelsen av slik kontroll har tollvesenet de samme rettighetene og pliktene som politiet har etter § 15.

  Kongen kan i forskrift gi nærmere regler om toll­vesenets utlendingskontroll og om andre myndighe­ters adgang til å gjennomføre utlendingskontroll.

Relaterte rettskilder

Andre forskrifter

Andre lover

Bilaterale avtaler

Departementenes rundskriv og instrukser

A-63/09-V02 Vedlegg 2 til rundskriv A-63/09 om ikrafttredelse av ny utlendingslov og ny utlendingsforskrift fra 1. januar 2010 - Krav til reisedokumenter for innreise i Norge(23.12.2009)
A-63/09-V03 Vedlegg 3 til rundskriv A-63/09 om ikrafttredelse av ny utlendingslov og ny utlendingsforskrift fra 1. januar 2010 - Visum(23.12.2009)
A-63/09-V04  Vedlegg til rundskriv A-63-09 om ikrafttredelse av ny utlendingslov og ny utlendingsforskrift fra 1. januar 2010 - Kontroll med inn- og utreise mv(15.02.2010)
A-63/09-V05 Vedlegg 5 til rundskriv A-63/09 om ikrafttredelse av ny utlendingslov og ny utlendingsforskrift fra 1. januar 2010 - Bortvisning(23.12.2009)
AI-100/2009 Instruks om reiserestriksjoner overfor enkeltpersoner fra Burma (Myanmar)(22.12.2009)
AI-101/2009 Instruks om reiserestriksjoner overfor enkeltpersoner som leder eller har ledet militære grupper som har engasjert seg i Darfur-provinsen i Sudan(29.04.2011)
AI-93/2009 Instruks om reiserestriksjonar overfor einskildpersonar frå Iran(29.04.2011)
AI-94/2009 Instruks om reiserestriksjoner overfor enkeltpersoner fra Moldova(19.03.2010)
AI-95/2009 Instruks om reiserestriksjoner overfor enkeltpersoner fra Nord-Korea(21.12.2009)
AI-97/2009 Instruks om reiserestriksjoner overfor enkeltpersoner fra Zimbabwe(12.03.2010)
AI-98/2009 Instruks om reiserestriksjoner overfor enkeltpersoner fra Hviterussland(07.02.2011)
AI-99/2009 Instruks om reiserestriksjonar overfor einskildpersonar frå det tidlegare Jugoslavia - tiltak for å støtte Den internasjonale straffedomstol for det tidligare Jugoslavia (ICTY)(21.12.2009)
G-03/2010 Ikraftsetting av forskrift om endringer i utlendingsforskriften – gjennomføring av Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) nr. 810/2009 av 13. juni 2009 (visumforordningen)(19.03.2010)
G-05/2010 Ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften – oppholdstillatelse for familiemedlemmer til utsendte arbeidstakere som er ansatt i internasjonale selskaper – adgang til å søke fra riket(21.05.2010)
GI 02/2018 Instruks om behandling av bortvisningssaker når utlendingen har lovlig opphold i annen Schengenstat(18.04.2018)
GI-03/2018 Behandling av søknad om Schengenvisum der formålet er medisinsk behandling i Norge(23.05.2018)
GI-11/2016 Behandling av søknad om nasjonalt besøksvisum med grunnlag i nasjonale hensyn, jf. utlendingsloven § 11(30.06.2016)

EU-domstolens rettspraksis

Høring - forslag til endring i utlendingsforskriften, gjennomføring av endringer i grenseforordningen

Høringer

Høyesterettsavgjørelser

Internasjonale konvensjoner og avtaler

Schengen

Sentrale lover og forskrifter

§ 1-7. Unntak fra kravet til pass i lovens § 8 § 1-7 Unntak fra kravet til pass i lovens § 8(12.12.2009)
§ 19-5. Bortvisning etter lovens kapittel 2 og utvisning etter lovens kapittel 8 for utlendinger som er omfattet av kapittel 13. § 19-5 Bortvisning etter lovens kapittel 2 og utvisning etter lovens kapittel 8 for utlendinger som er omfattet av kapittel 13.(29.12.2009)
§ 2-1. Unntak fra kravet om reisedokument § 2-1 Unntak fra kravet om reisedokument(12.12.2009)
§ 2-10. Andre legitimasjonsdokumenter som er gyldige reisedokumenter § 2-10 Andre legitimasjonsdokumenter som er gyldige reisedokumenter(12.12.2009)
§ 2-11. Beslutningsmyndighet § 2-11 Beslutningsmyndighet(12.12.2009)
§ 2-2. Tilleggskrav for kurerer § 2-2 Tilleggskrav for kurerer(12.12.2009)
§ 2-3. Reisedokumentets gyldighet for innreise i Norge § 2-3 Reisedokumentets gyldighet for innreise i Norge(12.12.2009)
§ 2-4. Vilkår for å godta pass som reisedokument § 2-4 Vilkår for å godta pass som reisedokument(12.12.2009)
§ 2-5. Vilkår for å godta reisebevis og utlendingspass som reisedokument § 2-5 Vilkår for å godta reisebevis og utlendingspass som reisedokument(12.12.2009)
§ 2-6. Familiepass § 2-6 Familiepass(12.12.2009)
§ 2-7. Kollektivpass § 2-7 Kollektivpass(12.12.2009)
§ 2-8. Identitetskort for sjømann § 2-8 Identitetskort for sjømann(12.12.2009)
§ 2-9. Reisedokumenter for besetningsmedlemmer på luftfartøy § 2-9 Reisedokumenter for besetningsmedlemmer på luftfartøy(12.12.2009)
§ 3-1 a. Grenseboerbevis (13.08.2012)
§ 3-1. Unntak fra visumplikten § 3-1 Unntak fra visumplikten(29.05.2012)
§ 3-11. Lufthavntransittvisum § 3-11 Lufthavntransittvisum(12.12.2009)
§ 3-12. Visum av humanitære grunner mv. (nasjonalt visum) § 3-12 Visum av humanitære grunner mv. (nasjonalt visum)(12.12.2009)
§ 3-13. Innreisevisum § 3-13 Innreisevisum(12.12.2009)
§ 3-14 a. Vedtaksmyndighet for grenseboerbevis (29.05.2012)
§ 3-14. Vedtaksmyndighet § 3-14 Vedtaksmyndighet(12.12.2009)
§ 3-15. Utstedelse av visum § 3-15 Utstedelse av visum(12.12.2009)
§ 3-16. Fremgangsmåte ved søknad om visum § 3-16 Fremgangsmåte ved søknad om visum(12.12.2009)
§ 3-17. Behandling av søknad om visum § 3-17 Behandling av søknad om visum(12.12.2009)
§ 3-18. Visum på grensen (nødvisum) § 3-18 Visum på grensen (nødvisum)(12.12.2009)
§ 3-19. Forlengelse av visum og ny innreise § 3-19 Forlengelse av visum og ny innreise(12.12.2009)
§ 3-2. Nasjonalt visum (D-visum) utstedt av Schengenland for mer enn tre måneders varighet § 3-2 Nasjonalt visum (D-visum) utstedt av Schengenland for mer enn tre måneders varighet(07.02.2011)
§ 3-3. Samlet oppholdstid på Schengenterritoriet for visumfrie og visumpliktige utlendinger § 3-3 Samlet oppholdstid på Schengenterritoriet for visumfrie og visumpliktige utlendinger(29.05.2012)
§ 3-4. Visumforordningen (Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) nr. 810/2009 av 13. juli 2009) § 3-4 Visumforordningen (Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) nr. 810/2009 av 13. juli 2009)(07.02.2011)
§ 3-4a. Vilkår for Schengenvisum § 3-4 a. Vilkår for Schengenvisum(19.03.2010)
§ 3-5. Om kravet til tilstrekkelige midler til livsopphold og tilbakereise og transitt § 3-5 Om kravet til tilstrekkelige midler til livsopphold og tilbakereise og transitt(17.02.2010)
§ 3-6. Bankgaranti som betingelse for visum § 3-6 Bankgaranti som betingelse for visum(12.12.2009)
§ 3-7. Forfall av bankgaranti etter § 3-6 § 3-7 Forfall av bankgaranti etter § 3-6(12.12.2009)
§ 3-8. Visumpliktig utlending omfattet av EØS avtalen eller EFTA-konvensjonen § 3-8 Visumpliktig utlending omfattet av EØS avtalen eller EFTA-konvensjonen(12.12.2009)
§ 3-9. Varighet og innhold av Schengenvisum § 3-9 Varighet og innhold av Schengenvisum(12.12.2009)
§ 4-1. Grenseforordningen (Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/399 av 9. mars 2016) § 4-1 Grenseforordningen (Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) nr. 562/2006 av 15. mars 2006)(29.05.2012)
§ 4-10. Unntak fra meldeplikten i lovens § 14 annet ledd for mannskap om bord i skip eller luftfartøy som ikke fratrer sin stilling § 4-10 Unntak fra meldeplikten i lovens § 14 annet ledd for mannskap om bord i skip eller luftfartøy som ikke fratrer sin stilling(29.12.2009)
§ 4-11. Kontrollsted § 4-11 Kontrollsted(29.12.2009)
§ 4-12. Gjennomføring av grensekontroll § 4-12 Gjennomføring av grensekontroll(29.12.2009)
§ 4-13. Kontroll med pass og andre reisedokumenter før innreise § 4-13 Kontroll med pass og andre reisedokumenter før innreise(29.12.2009)
§ 4-14. Kontroll av passasjerer på turistskip § 4-14 Kontroll av passasjerer på turistskip(29.12.2009)
§ 4-15. Transportselskapers kontroll av reisedokumenter § 4-15 Transportselskapers kontroll av reisedokumenter(29.12.2009)
§ 4-16. Landsetting eller overtakelse av person som har begått lovbrudd mv. ombord på luftfartøy § 4-16 Landsetting eller overtakelse av person som har begått lovbrudd mv. ombord på luftfartøy(29.12.2009)
§ 4-17. Kontroll med sjømann som fratrer stilling på skip i norsk havn § 4-17 Kontroll med sjømann som fratrer stilling på skip i norsk havn(29.12.2009)
§ 4-18. Garanti for utgifter i forbindelse med at utenlandsk sjømann går i land § 4-18 Garanti for utgifter i forbindelse med at utenlandsk sjømann går i land(29.12.2009)
§ 4-19. Kontroll av utenlandsk sjømann som ønsker å benytte landlovsretten § 4-19 Kontroll av utenlandsk sjømann som ønsker å benytte landlovsretten(29.12.2009)
§ 4-2. Grensepassering § 4-2 Grensepassering(07.02.2011)
§ 4-20. Blindpassasjer § 4-20 Blindpassasjer(17.02.2010)
§ 4-21. Søknad om asyl fra utenlandsk blindpassasjer eller sjømann § 4-21 Søknad om asyl fra utenlandsk blindpassasjer eller sjømann(17.02.2010)
§ 4-22. Melding til myndighetene etter innreise mv. § 4-22 Melding til myndighetene etter innreise mv.(29.12.2009)
§ 4-23. Melding til myndighetene ved skifte av bopel § 4-23 Melding til myndighetene ved skifte av bopel(29.12.2009)
§ 4-24. Plikt til å gi forhåndsmelding for fører av luftfartøy eller skip § 4-24 Plikt til å gi forhåndsmelding for fører av luftfartøy eller skip(29.12.2009)
§ 4-25. Overnattingssteder § 4-25 Overnattingssteder(29.12.2009)
§ 4-26. Sikkerhets- eller beredskapshensyn § 4-26 Sikkerhets- eller beredskapshensyn(29.12.2009)
§ 4-27. Arbeidsgivere § 4-27 Arbeidsgivere(29.12.2009)
§ 4-28. Utdanningsinstitusjoner § 4-28 Utdanningsinstitusjoner(29.12.2009)
§ 4-29. Adgang til å ta kopi av legitimasjonsdokumenter ved alminnelig utlendingskontroll § 4-29 Adgang til å ta kopi av legitimasjonsdokumenter ved alminnelig utlendingskontroll(29.12.2009)
§ 4-3. Unntak fra kravet om at ytre grenser bare kan passeres ved godkjent grenseovergangssted § 4-3 Unntak fra kravet om at ytre grenser bare kan passeres ved godkjent grenseovergangssted(29.12.2009)
§ 4-30. Tollmyndighetenes kontroll § 4-30 Tollmyndighetenes kontroll(29.12.2009)
§ 4-31. Andre myndigheters kompetanse til å foreta utlendingskontroll § 4-31 Andre myndigheters kompetanse til å foreta utlendingskontroll(29.12.2009)
§ 4-4. Tillatelse til å lande på annet sted enn godkjent grenseovergangssted § 4-4 Tillatelse til å lande på annet sted enn godkjent grenseovergangssted(29.12.2009)
§ 4-5. Tillatelse til videreflyging § 4-5 Tillatelse til videreflyging(29.12.2009)
§ 4-6. Midlertidig gjeninnføring av grensekontroll på indre grenser § 4-6 Midlertidig gjeninnføring av grensekontroll på indre grenser(29.12.2009)
§ 4-7. Grensepassering når grensekontroll på indre grenser er midlertidig gjeninnført § 4-7 Grensepassering når grensekontroll på indre grenser er midlertidig gjeninnført(07.02.2011)
§ 4-8. Meldeplikt ved grensepassering § 4-8 Meldeplikt ved grensepassering(29.12.2009)
§ 5-1. Unntak fra bestemmelsene om bortvisning i lovens § 17 første ledd for innehaver av visum eller oppholdstillatelse utstedt av et Schengenland § 5-1 Unntak fra bestemmelsene om bortvisning i lovens § 17 første ledd for innehaver av visum eller oppholdstillatelse utstedt av et Schengenland(29.12.2009)
§ 5-2. Vedtaksmyndighet i sak om bortvisning § 5-2 Vedtaksmyndighet i sak om bortvisning(29.12.2009)
§ 5-3. Opphevet 1.10.2019 ved FOR-2019-06-26-910 § 5-3 Bortvisning av asylsøker(29.12.2009)
§ 5-4. Saksbehandlingsregler i bortvisningssaker § 5-4 Saksbehandlingsregler i bortvisningssaker(29.12.2009)
Kapittel 2. Krav til reisedokumenter for innreise i Norge (27.11.2009)
Kapittel 3. Visum (27.11.2009)
Kapittel 4. Kontroll med inn- og utreise mv (29.12.2009)
Kapittel 5. Bortvisning (29.12.2009)

UDI internmeldinger

UDI praksisnotater

UDI rundskriv

RS 2000-028 Saker om bortvising eller utvising når utlendingen er eller vert kravd utlevert(21.04.2005)
RS 2010-006 Merking av bortvisning og utvisning(20.11.2009)
RS 2010-013 Bortvisning av tredjelandsborgere(08.08.2011)
RS 2010-014 Saksbehandlingsrutiner ved treff i Schengen informasjonssystem(28.10.2009)
RS 2010-020 Retningslinjer for saksbehandlingen i forbindelse med sak om bortvisning etter innreise og sak om utvisning i hastesaker(24.02.2011)
RS 2010-030 Retningslinjer for saksbehandlingen i sak om bortvisning og utvisning av utlending der det skal anmodes om tilbaketakelse av utlendingen til en stat som deltar i Dublin-samarbeidet(29.04.2011)
RS 2010-037 Visum for spillere i Norway Cup – utlendingsloven § 10(10.03.2010)
RS 2010-046 Innreisevisum til faglært utlending som har fått konkret tilbud om arbeid fra en arbeidsgiver i Norge – utlendingsforskriften § 3-13 tredje ledd, jf. utlendingsloven § 12(26.11.2009)
RS 2010-057 Rundskriv om bankgaranti som betingelse for visum, jf. utlendingsloven § 10, jf. utlendingsforskriften §§ 3-6 og 3-7(10.12.2009)
RS 2010-080 Bortvisningspraksis for borgere fra stater Norge har inngått bilaterale visumfrihetsavtaler med(19.11.2009)
RS 2010-112 Utlendingers plikt til å melde flytting - Utlendingsloven § 19 og utlendingsforskriften §§ 4-22 og 4-23(03.12.2009)
RS 2010-164 Bruk av visumetiketten, jf. utlendingsforskriften § 3-15 tredje ledd første punktum(15.03.2010)
RS 2010-166 Utstedelse av visum på grensen (nødvisum), herunder visum for sjøfolk i transitt– utlendingsforskriften § 3-18(15.03.2010)
RS 2010-168 Forlengelse av visum og visum for ny innreise(14.12.2011)
RS 2010-169 Visumsaker – krav til begrunnelse i vedtak(12.03.2010)
RS 2010-170 Beregning av oppholdstiden ved korttidsopphold i Schengenområdet - utlendingsforskriften §§ 3-3 og 3-9 jf. utlendingsloven §§ 9 fjerde ledd og 10 første ledd (12.03.2010)
RS 2010-181 Retningslinjer for forberedelse av visumsaker - dokumentasjonskrav(31.03.2011)
RS 2010-191 Reise- eller sykeforsikring for visumsøkere, jf. utlendingsforskriften § 3-4a annet ledd(20.08.2010)
RS 2011-029 Rutiner når søkeren blir kalt inn til intervju og konsekvensene ved ikke å møte til intervjuet uten gyldig grunn(22.06.2011)
RS 2011-032 Unntak fra kravet om oppholdstillatelse utlendingsloven § 5, jf. utlendingsforskriften § 1-1 første, annet, tredje og sjette ledd(14.11.2011)
RS 2011-040 Personkontroll og kontroll av originale identitetsdokumenter i visum- og oppholdsaker etter tredjelandsregelverket, og EØS-regelverket(26.08.2011)
RS 2012-009 Registrering, vurdering og endring av identitetsopplysninger i saker etter utlendingsloven(04.05.2012)
RS 2012-017 Garantistillelser ved besøk - utlendingsloven § 10 første ledd bokstav b, jf. utlendingsforskriften § 3-5(16.07.2012)
RS 2013-001 Innreisevisum til utenlandsk ektefelle/registrert partner eller felles barn som ønsker familieinnvandring(22.04.2013)
RS 2013-004 Innreisevisum til utenlandsk ektefelle/registrert partner eller felles barn som ønsker familieinnvandring, når hovedpersonen har oppholdstillatelse som arbeidstaker i Norge(30.01.2013)
RS 2014-003 Saksgangen i utenriksstasjonenes arbeid med overføringsflyktninger(19.02.2014)
RS 2014-020 Retningslinjer for når asylsøkere forsvinner og melder seg på nytt eller påtreffes(07.10.2014)
RS 2015-014 Retningslinjer om plikten for fører av skip til å gi forhåndsmelding til politiet om mannskap og passasjerer - utlendingsforskriften § 4-24(02.12.2015)

Underrettsavgjørelser

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo