Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English
Regelverket på et gitt tidspunkt
Dato:

Utlendingsloven

§ 10. Schengenvisum

En søker har rett til visum for besøk inntil tre måneder i løpet av en periode på seks måneder når følgende vilkår er oppfylt:

a) utlendingen er i besittelse av et gyldig reisedokument eller dokumenter som tillater grensepassering,

b) utlendingen kan sannsynliggjøre det planlagte formålet med oppholdet og har tilstrekkelige midler til sitt livsopphold, både under oppholdet og til tilbakereise til sitt hjemland eller til transitt til et tredjeland der utlendingen er sikret rett til innreise, eller kan erverve slike midler på lovlig måte,

c) utlendingen er ikke innmeldt i Schengen Informasjonssystem (SIS) med henblikk på nekting av innreise,

d) utlendingen anses ikke som en trussel for Norges eller andre Schengenlands offentlige orden, indre sikkerhet, folkehelse eller deres internasjonale forbindelser, særlig hvis det ikke foreligger noen melding i medlemsstatenes nasjonale dataregistre med henblikk på nekting av innreise på samme grunnlag.

For øvrig må det være i samsvar med kriteriene for visumutstedelse som følger av Schengensamarbeidet å utstede visum. Kongen kan gi utfyllende bestemmelser i forskrift, herunder om krav til reise- og sykeforsikring som følger av Schengensamarbeidet.

Det kan gjøres unntak fra retten til visum etter første ledd dersom innvandringsregulerende hensyn taler mot at visum gis, eller det foreligger omstendigheter som ville gitt grunn til å nekte utlendingen adgang til riket eller opphold i medhold av andre bestemmelser i loven.

I avveiningen etter annet ledd skal det særlig legges vekt på barns behov for kontakt med foreldrene.

Visum kan nektes dersom det er sannsynlig at søkeren eller dennes særkullsbarn vil bli mishandlet eller grovt utnyttet.

Visum kan gis for en eller flere innreiser. Bestemmelsen i § 9 fjerde ledd gjelder tilsvarende.

Kongen kan i forskrift gi utfyllende regler om vilkårene for å innvilge visum etter første ledd og om varigheten og innholdet av slikt visum. Kongen kan også gi regler i forskrift om transittvisum og lufthavntransittvisum, og om visum til familiemedlemmer til utlendinger som er omfattet av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen.

Relaterte rettskilder

Circulars and instructions from the Ministries

AI-100/2009 Instruks om reiserestriksjoner overfor enkeltpersoner fra Burma (Myanmar)(22.12.2009)
AI-101/2009 Instruks om reiserestriksjoner overfor enkeltpersoner som leder eller har ledet militære grupper som har engasjert seg i Darfur-provinsen i Sudan(29.04.2011)
AI-93/2009 Instruks om reiserestriksjonar overfor einskildpersonar frå Iran(29.04.2011)
AI-94/2009 Instruks om reiserestriksjoner overfor enkeltpersoner fra Moldova(19.03.2010)
AI-95/2009 Instruks om reiserestriksjoner overfor enkeltpersoner fra Nord-Korea(21.12.2009)
AI-97/2009 Instruks om reiserestriksjoner overfor enkeltpersoner fra Zimbabwe(12.03.2010)
AI-98/2009 Instruks om reiserestriksjoner overfor enkeltpersoner fra Hviterussland(07.02.2011)
AI-99/2009 Instruks om reiserestriksjonar overfor einskildpersonar frå det tidlegare Jugoslavia - tiltak for å støtte Den internasjonale straffedomstol for det tidligare Jugoslavia (ICTY)(21.12.2009)
G-01/2013 Retningslinjer vedrørende flerreisevisum med gyldighet for inntil fem år (utlendingsforskriften § 3-9 tredje ledd punktum) (31.01.2013)
G-03/2010 Ikraftsetting av forskrift om endringer i utlendingsforskriften – gjennomføring av Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) nr. 810/2009 av 13. juni 2009 (visumforordningen)(19.03.2010)
G-05/2010 Ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften – oppholdstillatelse for familiemedlemmer til utsendte arbeidstakere som er ansatt i internasjonale selskaper – adgang til å søke fra riket(21.05.2010)

Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her

Hearings

Other acts

Other regulations

UDI circulars

UDI memos on practices and procedures

Utlendingsdirektoratet
Norwegian Directorate
of Immigration

Postboks 8108 Dep.
0032 Oslo
Telefon: 23 35 15 00.

Kontakt UDI

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo
Kontakt nettredaksjonen