Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English
Regelverket på et gitt tidspunkt
Dato:

Utlendingsloven

§ 11. Visum av humanitære grunner mv.

Når det er nødvendig av humanitære grunner, na­sjonale hensyn eller på grunn av internasjonale for­pliktelser, kan visum utstedes for inntil tre måneder selv om vilkårene i § 10 ikke er oppfylt. Bestemmel­sen i § 9 fjerde ledd gjelder tilsvarende.

Visum som utstedes i henhold til denne paragra­fen, er bare gyldige for innreise og opphold i Norge i den angitte tidsperioden.

Kongen kan gi nærmere regler i forskrift.

Relaterte rettskilder

Departementenes rundskriv og instrukser

Sentrale lover og forskrifter

UDI rundskriv

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo