Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English
Regelverket på et gitt tidspunkt
Dato:

Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her

Kapittel 3. Opphold i forbindelse med arbeid og studier mv. (§§ 23 - 27b)
 • RegulationAttatchment § 23. Oppholdstillatelse for arbeidstakere som skal arbeide for en arbeidsgiver i riket

  Etter nærmere regler fastsatt av Kongen i forskrift kan det gis oppholdstillatelse for å utføre arbeid for en arbeidsgiver i riket når følgende vilkår er oppfylt:

  a) Søkeren er fylt 18 år.

  b) Lønns- og arbeidsvilkår er ikke dårligere enn etter gjeldende tariffavtale eller regulativ for bransjen. Dersom slik tariffavtale eller regulativ ikke foreligger, skal lønns- og arbeidsvilkår ikke være dårligere enn det som er normalt for vedkommende sted og yrke.

  c) Søkeren omfattes av en kvote fastsatt av departementet eller stillingen kan ikke besettes av innenlandsk arbeidskraft eller arbeidskraft fra EØS- eller EFTA-området. Unntak gjelder dersom utlendingen i medhold av internasjonale avtaler som Norge er bundet av, har rett til oppholdstillatelse for å utføre arbeid. Unntak gjelder også for utenlandske sjøfolk som arbeider om bord på utenlandsk registrert skip.

  d) Det foreligger et konkret tilbud om arbeid. Arbeidstilbudet skal som hovedregel gjelde heltidsarbeid for én arbeidsgiver, men unntak kan gjøres etter en konkret vurdering av stillingens art.

  Kongen kan fastsette i forskrift at det skal kunne gis forhåndstilsagn om oppholdstillatelse for å utføre arbeid innen bestemte næringsgrener som har behov for ekstra bemanning i avgrensede perioder.

  Kongen kan fastsette i forskrift at en arbeidsgiver i riket kan søke om tillatelse til å ta i arbeid et bestemt antall utenlandske arbeidstakere for tidsbegrenset arbeid (gruppetillatelse). Utlendinger som omfattes av en slik tillatelse, gis etter ankomst til riket individuelle oppholdstillatelser.

  Kongen kan fastsette i forskrift at en arbeidsgiver kan få adgang til å la en arbeidstaker arbeide mens søknaden om oppholdstillatelse er under behandling (ordning med tidlig arbeidsstart), herunder sette vilkår for at en arbeidsgiver kan omfattes av ordningen, pålegge arbeidsgiver plikter for å benytte ordningen og gi nærmere bestemmelser om gjennomføring av ordningen med tidlig arbeidsstart.

  Kongen kan gi utfyllende bestemmelser i forskrift, herunder om innholdet av oppholdstillatelsen, retten til permanent oppholdstillatelse, situasjonen ved arbeidsledighet og tilbakekall av oppholdstillatelsen.

 • RegulationAttatchment § 24. Oppholdstillatelse for å yte tjenester som utsendt arbeidstaker eller selvstendig oppdragstaker

  Etter nærmere regler fastsatt av Kongen i forskrift kan det gis oppholdstillatelse for å yte tjenester når følgende vilkår er oppfylt:

  a) Søkeren er fylt 18 år.

  b) Lønns- og arbeidsvilkår er ikke dårligere enn etter gjeldende tariffavtale eller regulativ for bransjen. Dersom slik tariffavtale eller regulativ ikke foreligger, skal lønns- og arbeidsvilkår ikke være dårligere enn det som er normalt for vedkommende sted og yrke.

  c) Det kan ikke skaffes innenlandsk arbeidskraft eller arbeidskraft fra EØS- eller EFTA-området til oppdraget. Unntak gjelder dersom utlendingen i medhold av internasjonale avtaler som Norge er bundet av, har rett til oppholdstillatelse for å utføre arbeid. Kongen kan i forskrift fastsette at utlendinger som er fagutdannet eller har spesielle kvalifikasjoner, skal kunne få oppholdstillatelse uten en individuell vurdering av om det kan skaffes innenlandsk arbeidskraft eller arbeidskraft fra EØS- eller EFTA-området.

  d) Det foreligger et konkret tilbud om oppdrag. Tilbudet skal som hovedregel gjelde for én oppdragsgiver, med mindre særlige grunner tilsier noe annet.

  Kongen kan fastsette i forskrift at en oppdragsgiver kan søke om tillatelse til å ta i arbeid et bestemt antall utenlandske tjenesteytere for tidsbegrenset arbeid (gruppetillatelse). Utlendinger som omfattes av en slik tillatelse, gis etter ankomst til riket individuelle oppholdstillatelser.

  Kongen kan gi utfyllende bestemmelser i forskrift, herunder om innholdet av oppholdstillatelsen og tilbakekall av oppholdstillatelsen.

  Tillatelsen danner ikke grunnlag for permanent oppholdstillatelse.

 • RegulationAttatchment § 25. Oppholdstillatelse for å drive selvstendig næringsvirksomhet

  En utlending som er fylt 18 år, og som skal drive varig selvstendig næringsvirksomhet i Norge, kan få oppholdstillatelse dersom det godtgjøres at det er økonomisk grunnlag for driften.

  Kongen kan gi utfyllende bestemmelser i for­skrift, herunder om vilkårene for oppholdstillatelse etter første ledd, innholdet av oppholdstillatelsen, retten til permanent oppholdstillatelse og tilbakekall av oppholdstillatelsen.

 • RegulationAttatchment § 26. Oppholdstillatelse for studier og for vitenskapelig, religiøst eller kulturelt formål o.a.

  Kongen kan i forskrift fastsette regler for når oppholdstillatelse kan gis av andre grunner enn det som følger av de ulike bestemmelsene i loven, så langt det ikke berører hovedprinsipper ved innvandringsreguleringen. Kongen kan herunder gi regler om

  a) oppholdstillatelse til fremme av vitenskapelig, religiøst eller kulturelt samarbeid og utvikling i saker som etter sin art faller utenfor reglene i §§ 23, 24 og 25, og

  b) oppholdstillatelse for å ta utdanning og lignende.

  Kongen kan gi utfyllende bestemmelser i forskrift, herunder om innholdet av oppholdstillatelsen, retten til permanent oppholdstillatelse og tilbakekall av oppholdstillatelsen. 

 • RegulationAttatchment § 27. Tilsyn med at vilkår for tillatelser følges og tiltak ved brudd på vilkårene

  Arbeidstilsynet fører tilsyn med at virksomhetene følger vilkårene for oppholdstillatelse når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår og stillingens omfang. Arbeidstilsynet fører også tilsyn med at vilkårene for oppholdstillatelse for arbeidstakere som nevnt i kapittel 13 følges. Enhver som er underlagt tilsyn etter bestemmelsen, skal, når Arbeidstilsynet krever det og uten hinder av taushetsplikt, fremlegge opplysninger som anses nødvendige for utøvelsen av tilsynet. Slike opplysninger kan også kreves fra andre offentlige tilsynsmyndigheter uten hinder av den taushetsplikten som ellers gjelder.

  Arbeidstilsynet gir de påleggene og treffer de vedtakene ellers som er nødvendige for gjennomføringen av tilsyn etter første ledd. Arbeidsmiljøloven § 18-6 første, annet, sjette, sjuende og åttende ledd samt §§ 18-7, 18-8 og 18-10 får tilsvarende anvendelse ved tilsyn etter loven her. En eventuell oppdragsgiver skal også gjøres kjent med pålegg og andre enkeltvedtak.

  Ved mistanke om overtredelse av vilkårene eller om at utlendingen ikke har nødvendig oppholdstillatelse, skal Arbeidstilsynet varsle utlendingsmyndighetene.

  Petroleumstilsynet har innenfor sitt myndighetsområde tilsvarende tilsynsansvar og myndighet som nevnt i første, annet og tredje ledd.

  Dersom en arbeidsgiver i forhold til sine utenlandske arbeidstakere grovt eller gjentatte ganger bryter regler gitt i eller i medhold av loven her som skal verne om arbeidstakeres lønns- eller arbeidsvilkår, kan Utlendingsdirektoratet treffe vedtak om at det ikke skal innvilges oppholdstillatelse for å utføre arbeid hos vedkommende arbeidsgiver. Vedtak etter denne bestemmelsen skal gjelde for to år. Kongen kan gi nærmere regler i forskrift, herunder fastsette at vedtak etter bestemmelsen skal gjelde for mindre enn to år.

  Vedtak etter femte ledd berører ikke retten til oppholdstillatelse etter kapittel 13.

 • RegulationAttatchment § 27a. Misbruk av ordningen med tidlig arbeidsstart

  Kongen kan fastsette forskrift om sanksjoner mot arbeidsgiver som misbruker ordningen med tidlig arbeidsstart.

 • RegulationAttatchment § 27b. Tiltak ved brudd på vilkårene for oppholdstillatelse til au pair eller ileggelse av straff eller særreaksjon

  Dersom en vertsfamilie grovt eller gjentatte ganger bryter vilkår gitt i eller i medhold av loven her om oppholdstillatelse til au pair, kan Utlendingsdirektoratet treffe vedtak om at det ikke skal innvilges oppholdstillatelse til au pair hos vedkommende vertsfamilie. Vedtaket skal gjelde for ett, to eller fem år, avhengig av forholdets art, omfang og varighet.

  Det samme gjelder dersom en person i vertsfamilien er ilagt straff eller særreaksjon for et forhold som kan føre til fengselsstraff og forholdet er begått mot den som på gjerningstidspunktet var au pair hos vedkommende. I slike tilfeller kan vedtaket gjelde for opptil ti år.

  Vedtak etter første eller annet ledd berører ikke retten til opphold etter kapittel 13.

Relaterte rettskilder

Andre lover

Bilaterale avtaler

Departementenes rundskriv og instrukser

Høringer

Internasjonale konvensjoner og avtaler

Sentrale lover og forskrifter

§ 19-3. Søknad om oppholdstillatelse etter lovens kapittel 3, 4, 6 og 7 fra utlendinger som har oppholdsrett etter lovens kapittel 13, og betydningen av oppholdsretten § 19-3 Søknad om oppholdstillatelse etter lovens kapittel 3, 4, 6 og 7 fra utlendinger som har oppholdsrett etter lovens kapittel 13, og betydningen av oppholdsretten(29.12.2009)
§ 6-1 Oppholdstillatelse til faglærte mv (29.12.2009)
§ 6-10 Lønnsvilkår (29.12.2009)
§ 6-11 Tilbakekall ved arbeidsforhold. Arbeidsledighet - arbeidssøkerperiode (29.12.2009)
§ 6-12 Arbeidsmarkedsmessig vurdering ved arbeidsforhold og fastsettelse av kvoter for ulike kategorier arbeidstakere (02.02.2011)
§ 6-13 Oppholdstillatelse til utsendte arbeidstakere (29.12.2009)
§ 6-14 Oppholdstillatelse til selvstendige oppdragstakere (29.12.2009)
§ 6-15 Gruppetillatelse til oppdragsgivere (29.12.2009)
§ 6-16 Oppdragsgiver – oppdragstilbudsskjema (29.12.2009)
§ 6-17 Tilbakekall ved tjenesteyting (29.12.2009)
§ 6-18 Oppholdstillatelse til selvstendig næringsdrivende (29.12.2009)
§ 6-19 Oppholdstillatelse til studenter mv (02.02.2011)
§ 6-20 Oppholdstillatelse til forskere med egne midler (29.12.2009)
§ 6-21 Oppholdstillatelse til praktikanter (02.02.2011)
§ 6-22 Oppholdstillatelse til musikere, artister og kulturarbeidere mv. (29.12.2009)
§ 6-23 Oppholdstillatelse til medarbeidere i ideelle, religiøse og humanitære organisasjoner (29.12.2009)
§ 6-24 Oppholdstillatelse til Norecdeltakere § 6-24 Oppholdstillatelse til fredskorpsdeltakere(29.12.2009)
§ 6-25 Oppholdstillatelse til au pair (29.12.2009)
§ 6-27 Oppholdstillatelse til ungdom på arbeidsferie (29.12.2009)
§ 6-28 Oppholdstillatelse til utlendinger som skal motta medisinsk behandling mv (29.12.2009)
§ 6-29 Oppholdstillatelse til nyutdannede og forskere mv. for å søke arbeid som faglært (29.12.2009)
§ 6-3 Oppholdstillatelse til sesongarbeidstakere mv (29.12.2009)
§ 6-31 Oppholdstillatelse til andre utlendinger (29.12.2009)
§ 6-32 Alderskrav (17.02.2010)
§ 6-33 Om formålet med oppholdstillatelsen og adgangen til å ta arbeid (17.02.2010)
§ 6-34 Misbruk av ordningen med tidlig arbeidsstart (29.12.2009)
§ 6-4 Oppholdstillatelse til ufaglærte russiske arbeidstakere mv. (16.12.2010)
§ 6-5 Oppholdstillatelse til russiske grensependlere (29.12.2009)
§ 6-6 Oppholdstillatelse til sjøfolk (29.12.2009)
§ 6-7 Gruppetillatelse til arbeidsgivere (29.12.2009)
§ 6-8 Krav til arbeidsgiver ved tidlig arbeidsstart (06.07.2011)
§ 6-9 Arbeidsgivere – arbeidstilbudsskjema (29.12.2009)
Kapittel 6. Oppholdstillatelse i forbindelse med arbeid og studier mv. (29.12.2009)
Utlendingsloven Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (23.04.2012)

UDI praksisnotater

UDI rundskriv

RS 2010-048 Arbeidsgiver og oppdragsgiver - utlendingsloven §§ 23 og 24, jf utlendingsforskriften §§ 6-9 annet ledd og 6-16 fjerde ledd(20.11.2009)
RS 2010-048 Arbeidsgiver og oppdragsgiver - utlendingsloven §§ 23 og 24, jf utlendingsforskriften §§ 6-9 annet ledd og 6-16 fjerde ledd(20.11.2009)
RS 2010-063  Familieinnvandring med student- jf. utlendingsloven § 49, jf. utlendingsforskriften § 9-6 første ledd bokstav e(19.11.2009)
RS 2010-082 Oppholdstillatelse til norecdeltakere- utlendingsforskriften § 6-24(17.11.2009)
RS 2010-098 Oppholdstillatelse til forskere med egne midler - utlendingsloven § 26 første ledd bokstav b, jf. utlendingsforskriften § 6-20(30.11.2009)
RS 2010-099 Oppholdstillatelse til medarbeidere i ideelle, humanitære eller religiøse organisasjoner - utlendingsforskriften § 6-23(30.11.2009)
RS 2010-101 Oppholdstillatelse til studenter – utlendingsloven § 26 første ledd bokstav b, jf. forskriften §§ 6-19 første ledd og 6-33 andre ledd(09.08.2010)
RS 2010-103 Oppholdstillatelse til utlendinger som skal utføre ufaglært arbeid - utlendingsforskriften § 6-4(30.11.2009)
RS 2010-116 Oppholdstillatelse ved ungdomsutveksling for canadiske borgere – jf. utlendingsforskriften § 6-27(22.04.2010)
RS 2010-124 Oppholdstillatelse til studenter ved livssynsskoler og folkehøyskoler - utlendingsloven § 26 første ledd bokstav b, jf. forskriften § 6-19 andre ledd (03.12.2009)
RS 2010-129 Hva som regnes som tilstrekkelig lønn i saker om oppholdstillatelse for arbeidstakere og tjenesteytere - utlendingsloven §§ 23 første ledd bokstav b og 24 første ledd bokstav b, jf. utlendingsforskriften §§ 6-10 og 6-13 annet ledd(23.09.2010)
RS 2010-131  Oppholdstillatelse til sesongarbeidstakere – utlendingsloven § 23, jf. utlendingsforskriften § 6-3(05.12.2009)
RS 2010-137 Arbeidende gjest i landbruket – utlendingsloven § 26 første ledd bokstav a, jf. utlendingsforskriften § 6-22 andre ledd(16.12.2009)
RS 2010-144 Retningslinjer for saksforberedelse av søknader om oppholdstillatelse til faglærte(22.07.2011)
RS 2010-179 Oppholdstillatelse for sjøfolk på utenlandsk registrerte skip – utlendingsloven § 23 jf utlendingsforskriften § 6-6(18.07.2011)
RS 2010-194 Rundskriv om forvaltningstiltak mot arbeidsgiver som ulovlig utnytter utenlandske arbeidstagere- utlendingsloven § 27 femte ledd(20.10.2010)
RS 2011-020 Retningslinjer for saksforberedelse av søknader om oppholdstillatelse for sesongarbeid og for arbeid i forbindelse med ferieavvikling – utlendingsloven § 56, jf. utlendingsforskriften §§ 10-1, 10-2, 10-3 og 10-6, jf. utlendingsloven § 23, jf. utlendi...(20.04.2011)
RS 2011-022 Retningslinjer for saksforberedelse av søknader om oppholdstillatelse som student – utlendingsloven § 56, jf. utlendingsforskriften §§ 10-1, 10-2, 10-6, og 12, og utlendingsloven §§ 26 og 61, jf. utlendingsforskriften §§ 6-19 og 10-21 sjette ledd(07.07.2011)
RS 2011-032 Unntak fra kravet om oppholdstillatelse utlendingsloven § 5, jf. utlendingsforskriften § 1-1 første, annet, tredje og sjette ledd(14.11.2011)
RS 2012-015 Oppholdstillatelse til au pair – utlendingsloven § 26 første ledd bokstav a, jf. utlendingsforskriften § 6-25(28.06.2012)
RS 2012-016 Oppholdstillatelse til musiker, artist, kunstner eller medfølgende nødvendig hjelpepersonell - utlendingsforskriften § 6-22 første ledd (09.07.2012)
RS 2013-006 Arbeidstilbudsskjemaet - utlendingsloven § 23, jf. utlendingsforskriften § 6-9 (04.02.2013)
RS 2014-008 Rundskriv om forvaltningstiltak mot vertsfamilier som bryter vilkårene for oppholdstillatelse for au pair- utlendingsloven § 27 b(26.03.2014)
RS 2014-009 Oppholdstillatelse til selvstendig næringsdrivende – utlendingsloven § 25 første ledd, jf. utlendingsforskriften § 6-18 (07.05.2014)
RS 2014-018 Oppholdstillatelse til faglærte mv. – utlendingsloven § 23 første ledd, jf. utlendingsforskriften § 6-1 første ledd(30.07.2014)
RS 2015-012 Oppholdstillatelse ut fra et kulturelt formål-utlendingsforskriften § 6-22 tredje ledd, jf. utlendingsloven § 26(21.09.2015)
RS 2016-003 Ordningen med tidlig arbeidsstart og andre ordninger for å starte arbeid før tillatelse foreligger(25.04.2016)
RS 2017-003 Oppholdstillatelse for arbeidsferie til borgere av Argentina, Australia, Japan og New Zealand – jf. utlendingsforskriften § 6-27(21.08.2017)

Underrettsavgjørelser

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo