Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English
Regelverket på et gitt tidspunkt
Dato:

Utlendingsloven

§ 26. Oppholdstillatelse for studier og for vitenskapelig, religiøst eller kulturelt formål o.a.

Kongen kan i forskrift fastsette regler for når oppholdstillatelse kan gis av andre grunner enn det som følger av de ulike bestemmelsene i loven, så langt det ikke berører hovedprinsipper ved innvandringsreguleringen. Kongen kan herunder gi regler om

a) oppholdstillatelse til fremme av vitenskapelig, religiøst eller kulturelt samarbeid og utvikling i saker som etter sin art faller utenfor reglene i §§ 23, 24 og 25, og

b) oppholdstillatelse for å ta utdanning og lignende.

Kongen kan gi utfyllende bestemmelser i forskrift, herunder om innholdet av oppholdstillatelsen, retten til permanent oppholdstillatelse og tilbakekall av oppholdstillatelsen. 

Relaterte rettskilder

Bilaterale avtaler

Departementenes rundskriv og instrukser

Høringer

Internasjonale konvensjoner og avtaler

Sentrale lover og forskrifter

UDI praksisnotater

UDI rundskriv

RS 2010-063  Familieinnvandring med student- jf. utlendingsloven § 49, jf. utlendingsforskriften § 9-6 første ledd bokstav e(19.11.2009)
RS 2010-082 Oppholdstillatelse til norecdeltakere- utlendingsforskriften § 6-24(17.11.2009)
RS 2010-098 Oppholdstillatelse til forskere med egne midler - utlendingsloven § 26 første ledd bokstav b, jf. utlendingsforskriften § 6-20(30.11.2009)
RS 2010-099 Oppholdstillatelse til medarbeidere i ideelle, humanitære eller religiøse organisasjoner - utlendingsforskriften § 6-23(30.11.2009)
RS 2010-101 Oppholdstillatelse til studenter – utlendingsloven § 26 første ledd bokstav b, jf. forskriften §§ 6-19 første ledd og 6-33 andre ledd(09.08.2010)
RS 2010-116 Oppholdstillatelse ved ungdomsutveksling for canadiske borgere – jf. utlendingsforskriften § 6-27(22.04.2010)
RS 2010-124 Oppholdstillatelse til studenter ved livssynsskoler og folkehøyskoler - utlendingsloven § 26 første ledd bokstav b, jf. forskriften § 6-19 andre ledd (03.12.2009)
RS 2010-137 Arbeidende gjest i landbruket – utlendingsloven § 26 første ledd bokstav a, jf. utlendingsforskriften § 6-22 andre ledd(16.12.2009)
RS 2011-022 Retningslinjer for saksforberedelse av søknader om oppholdstillatelse som student – utlendingsloven § 56, jf. utlendingsforskriften §§ 10-1, 10-2, 10-6, og 12, og utlendingsloven §§ 26 og 61, jf. utlendingsforskriften §§ 6-19 og 10-21 sjette ledd(07.07.2011)
RS 2012-015 Oppholdstillatelse til au pair – utlendingsloven § 26 første ledd bokstav a, jf. utlendingsforskriften § 6-25(28.06.2012)
RS 2012-016 Oppholdstillatelse til musiker, artist, kunstner eller medfølgende nødvendig hjelpepersonell - utlendingsforskriften § 6-22 første ledd (09.07.2012)
RS 2014-008 Rundskriv om forvaltningstiltak mot vertsfamilier som bryter vilkårene for oppholdstillatelse for au pair- utlendingsloven § 27 b(26.03.2014)

Underrettsavgjørelser

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo