Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English
Regelverket på et gitt tidspunkt
Dato:

Utlendingsloven

§ 40. Oppholdstillatelse for ektefeller

En søker som er ektefelle til en referanseperson, jf. § 39, har rett til oppholdstillatelse når referansepersonen er:

a) norsk eller nordisk statsborger som er bosatt eller skal bosette seg i riket,

b) utlending med permanent oppholdstillatelse i riket,

c) utlending som har eller får lovlig opphold i riket med oppholdstillatelse som kan danne grunnlag for permanent oppholdstillatelse, eller

d) utlending som har oppholdstillatelse etter bestemmelsen i § 34 uten at ordningen med kollektiv beskyttelse har opphørt.

Det er et vilkår for oppholdstillatelse etter første ledd at begge parter er over 18 år, med mindre partene er omfattet av 24-årskravet, jf. § 41 a.

Med mindre særskilte omstendigheter tilsier noe annet, er det et vilkår at ektefellene skal bo sammen.

Oppholdstillatelse kan nektes dersom det fremstår som mest sannsynlig at det hovedsakelige formålet med inngåelsen av ekteskapet har vært å etablere et grunnlag for opphold i riket for søkeren.

En søker som ikke har felles barn med referansepersonen og ikke har levd i et etablert samliv med referansepersonen i utlandet eller i Norge, kan nektes oppholdstillatelse dersom det er mest sannsynlig at søkeren eller dennes særkullsbarn vil bli mishandlet eller grovt utnyttet. Tilsvarende gjelder særkullsbarn som søker familiegjenforening med en forelder som har fått oppholdstillatelse uten at forelderen har felles barn med referansepersonen eller har levd i et etablert samliv med referansepersonen i utlandet eller i Norge. Kongen kan gi nærmere regler om bestemmelsens anvendelse i forskrift.

Oppholdstillatelse til særkullsbarn som nevnt i femte ledd skal som hovedregel nektes dersom referansepersonen (forelderens ektefelle) i løpet av de siste 10 årene er domfelt for overtredelse av straffelovens bestemmelser om seksuallovbrudd​4 og den straffbare handlingen var begått mot et barn under 18 år, med mindre særlige grunner tilsier at oppholdstillatelse likevel bør gis. Oppholdstillatelse kan også nektes dersom det er grunn til å frykte at særkullsbarnet vil bli utsatt for seksuelle overgrep. Dersom forelderens ektefelle er mistenkt eller siktet for et straffbart forhold som kan få betydning for søknaden, skal søknaden stilles i bero. Kongen kan gi nærmere regler om bestemmelsens anvendelse i forskrift.

Dersom referansepersonen får opphold i riket etter å ha inngått ekteskap med flere, kan bare én av de ektede få oppholdstillatelse. Dersom referansepersonen allerede er gift med en person som er bosatt i riket, kan oppholdstillatelse etter denne paragrafen ikke gis. Dersom referansepersonen tidligere har vært gift med en annen, og det fremstår som mest sannsynlig at de tidligere ektefellene akter å fortsette samlivet, kan oppholdstillatelse nektes.

Relaterte rettskilder

Departementenes rundskriv og instrukser

Høringer

Høyesterettsavgjørelser

Sentrale lover og forskrifter

UDI praksisnotater

UDI rundskriv

Underrettsavgjørelser

LB-2006-093552  Pro forma-ekteskap. Bosettingstillatelse. Gyldigheten av forvaltningsvedtak(24.07.2008)
LB-2006-184546  Arbeid - Proforma ekteskap. Utlendingsloven § 9. Utlendingsforskriften § 23(23.07.2008)
LB-2007-052903  Ekteskap. Oppholdstillatelse(31.07.2008)
LB-2007-087126  Familiegjenforening. Utlendingsloven § 9. Utlendingsforskriften § 23(04.08.2008)
LB-2007-156094 Pro forma ekteskap(27.06.2008)
LB-2007-184664  Proforma ekteskap, ikke midlertidig forføyning om å få være i landet(04.08.2008)
LB-2008-014365-2  Arbeidstillatelse. Utlendingsloven § 9 første ledd, § 8 første ledd nr. 3 og § 37(30.12.2008)
LB-2008-101674 Proforma ekteskap(06.03.2009)
LB-2008-125363  Sivilprosess - Avvisning(30.12.2008)
LB-2008-187218 LB-2008-187218 Gyldighet av et vedtak om avslag på søknad om arbeidstillatelse i familiegjenforeningsøyemed . Utl § 9.2 jf. 8.1. Barnekonv art 3 nr. 1, EMK art 8 nr. 2(02.11.2009)
LB-2009-012619  Utlendingsloven § 29 første ledd bokstav a. Utlendingsforskriften § 23(14.08.2009)
LB-2009-090659  Midlertidig forføyning. Sannsynliggjøring av sikringsgrunn(26.08.2009)
LB-2009-190622 Utlendingsrett. Ekteskap. Familiegjenforening. Utlendingsloven (1988) § 9. Utlendingsforskriften § 22 og § 23 første ledd bokstav a.(14.07.2010)
LB-2010-086418 Fremmedrett. Utlendingsloven (1988)(11.05.2011)
LB-2010-161308  Utlendingsrett. Oppholdstillatelse. Familiegjenforening. Proforma. Utlendingsloven 1988(28.11.2011)
LB-2010-22897 Utlendingsloven av 1988, § 13, arbeids- og oppholdstillatelse, proformaekteskap(07.01.2011)
LB-2010-42528 Utlendingsrett. Familiegjenforening. Proforma ekteskap. Utvisning(02.02.2011)
LB-2010-56326 Familiegjenforening og proforma - Utlendingsloven (1988) § 9(24.11.2010)
LB-2010-70479 Pass- og fremmedkontroll. Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven 1988).(16.03.2011)
LB-2010-70654 Forvaltningsrett. Utlendingsrett. Utvisning for brudd på utlendingsloven. Proforma ekteskap. Hensynet til små barn(04.05.2011)
LB-2010-81307 Utlendingsrett. Familiegjenforening i medhold av utlendingsloven (1988) § 9 jf. utlendingsforskriften (1990) § 23. Spørsmål om proformaekteskap. (20.07.2011)
LB-2011-162056 Pass- og fremmedkontroll. Utlendingsloven § 40. Pro forma ekteskap. (29.10.2013)
LB-2011-39293 Utlendingsloven § 40 fjerde ledd(22.02.2012)
LB-2011-72241 Utlendingsloven (1988). Oppholdstillatelse. Proforma ekteskap. Betydningen av nye opplysninger(30.03.2012)
LB-2012-130634 Utlendingsloven § 40 fjerde ledd. Omgåelsesekteskap. Saksomkostninger(24.01.2014)
LB-2012-138333 Pass- og fremmedkontroll. Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven)(12.09.2013)
LB-2012-197253 Utlendingsrett. Utlendingsloven § 40, § 59, § 62, § 63, § 66 (06.01.2014)
LB-2012-205643 Utlendingsrett. Tilbakekall av tillatelser mv. som følge av proforma ekteskap.(24.06.2013)
LB-2012-445 Pass- og fremmedkontroll. Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven).(28.02.2013)
LB-2012-598 Pass- og fremmedkontroll. Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven 2008) § 63. Omgjøring. (15.03.2013)
LB-2012-62401 Statsborgerloven § 26. Tilbakekall av statsborgerskap. Omgåelsesekteskap. (23.09.2013)
LB-2012-79121 Forvaltningsrett. Utlendingsrett. Statsborgerloven § 26. Utlendingsloven § 66 første ledd.(12.11.2013)
LB-2012-91830 Utlendingsloven. Utvisning. Proforma. (10.12.2012)
LB-2013-116846 Utlendingsloven § 40, § 66, § 83 og § 99. Utvisning. Omgåelsesekteskap.(19.02.2014)
LB-2013-143710  Statsborgerloven § 26. Utlendingsloven § 40 fjerde ledd. Tilbakekall av statsborgerskap. Omgåelsesekteskap/Proformaekteskap.(04.09.2014)
LB-2013-143715 Utlendingsrett. Spørmål om ekteskap mellom søker fra Tyrkia og norsk kvinne var proforma.(12.01.2015)
LB-2013-145759 Familieinnvandring. Omgåelsesekteskap/Proforma. Utl. § 40. (24.09.2014)
LB-2013-193006 Familieinnvandring. Omgåelsesekteskap/Proforma. Utlendingsloven § 40 fjerde ledd.(18.09.2014)
LB-2013-196411 Familieinnvandring. Omgåelsesekteskap/Proforma. Utlendingsloven § 40.(22.09.2014)
LB-2013-36624 Utlendingsrett. Utlendingsloven § 63, § 66 bokstav a, § 71 annet ledd. SIS-loven § 7 nr. 2.(21.02.2014)
LB-2014-111167 Tilbakekall av arbeids- og oppholdstillatelse. Utvisning. Omgåelsesekteskap. Vietnam.(17.07.2015)
LB-2014-137306 Utlendingsrett. Utvisning. Omgåelsesekteskap.(29.06.2015)
LB-2014-198050 Ugyldig vedtak om utvisning og tilbakekall av statsborgerskap. Omgåelsesekteskap. Utlendingsloven § 40.(30.06.2015)
LB-2014-32202 Tilbakekall av statsborgerskap. Omgåelsesekteskap/pro forma. Statsborgerloven § 26(03.03.2015)
LB-2014-77893 Utlendingsrett. Utlendingsloven § 40. Proformaekteskap.(27.04.2015)
LB-2014-81260 Familiegjenforening. Omgåelsesekteskap/pro forma. Utl. § 40. Tyrkia.(16.03.2015)
LB-2015-15543 Proforma. Aldersforskjell. Marokko. Familieinnvandring.(07.10.2015)
LB-2015-199700 Familieinnvandring. Ekteskap. Proforma. Marokko(19.01.2018)
LB-2015-76927 Omgåelsesekteskap. Tilbakekall av tillatelser. Utvisning.(31.03.2016)
LB-2015-77168 Utlendingsrett. Omgåelsesekteskap. Tilbakekall av tillatelse. Utvisning. Utlendingsloven § 40. EMK art. 8.(28.12.2015)
LB-2016-10501 Familieinnvandring. Ugyldig avslag. Skjønnsutøvelse. Utlendingsloven § 59.(17.01.2018)
LB-2016-155971 Erstatning. Ugyldig tilbakekall av statsborgerskap. Proforma. Ukraina(04.01.2018)
LB-2016-89668 Familieetablering. Omgåelsesekteskap. Utvisning. Pakistan(28.10.2017)
LB-2017-201315 Familieinnvandring. Identitet. Utlendingsloven §§ 40 og 59. Pakistan(06.12.2018)
LB-2017-57657 Proforma. Omgåelsesekteskap. Hovedsakelig formål. Tyrkia.(21.09.2018)
LB-2018-19753 Familieinnvandring. Omgåelsesekteskap. EMK art. 8. Afghanistan.(09.05.2019)
TOSLO-2018-030088 Familieinnvandring. Tvangsekteskap. Utvisning. Pakistan.(20.02.2019)

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo