Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English
Regelverket på et gitt tidspunkt
Dato:

Utlendingsloven

§ 62. Permanent oppholdstillatelse

En utlending som de siste tre årene har oppholdt seg i riket med midlertidig oppholdstillatelse som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse, har etter søknad rett til permanent oppholdstillatelse dersom

a) utlendingen de siste tre årene ikke har oppholdt seg utenfor riket mer enn syv måneder til sammen,

b) utlendingen fortsatt oppfyller vilkårene for en midlertidig oppholdstillatelse som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse,

c) det ikke foreligger forhold som nevnt i § 66,

d) utlendingen har gjennomført pliktig norskopplæring i henhold til introduksjonsloven og ved avsluttende prøve i norsk behersker et minimum av norsk muntlig,

e) utlendingen har gjennomført pliktig opplæring i samfunnskunnskap i henhold til introduksjonsloven og har bestått avsluttende prøve i samfunnskunnskap på et språk han eller hun forstår, og

f) utlendingen har vært selvforsørget de siste tolv månedene.

En søknad om permanent oppholdstillatelse kan avslås dersom det foreligger tungtveiende, innvandringsregulerende hensyn, herunder at utlendingen aktivt har motarbeidet avklaring av egen identitet etter ankomst til landet.

Dersom søkeren er mistenkt eller siktet for et forhold som nevnt i § 66, stilles søknaden om permanent oppholdstillatelse i bero. Søknaden kan tidligst innvilges når saken er henlagt eller skyldspørsmålet er endelig avgjort.

Når det foreligger forhold som nevnt i § 66 og utlendingen ikke blir utvist, kreves lengre botid enn nevnt i første ledd for at permanent oppholdstillatelse skal gis. Kongen kan fastsette nærmere regler i forskrift om beregningen av tilleggstid når det foreligger forhold som nevnt i § 66.

Permanent oppholdstillatelse gir rett til opphold i riket uten tidsbegrensning og gir et utvidet vern mot utvisning, jf. § 68. Bestemmelsen i § 60 tredje ledd bokstav a til c gjelder tilsvarende.

Tillatelsen faller bort når innehaveren har oppholdt seg utenfor riket sammenhengende i mer enn to år. Oppholdet utenfor riket anses å være sammenhengende selv om utlendingen har hatt ett eller flere opphold av en viss varighet i riket, jf. syvende ledd. Vedtak om bortfall treffes av Utlendingsdirektoratet. En utlending kan etter søknad gis adgang til å oppholde seg utenfor riket i mer enn to år uten at tillatelsen faller bort.

Kongen kan gi nærmere regler i forskrift, herunder om bortfall av permanent oppholdstillatelse etter sjette ledd. Kongen kan også fastsette nærmere regler om hvor langvarig et mellomliggende opphold i Norge må være for at opphold i utlandet ikke skal regnes som sammenhengende etter sjette ledd. Kongen kan fastsette i forskrift at permanent oppholdstillatelse kan gis i andre tilfeller enn nevnt i første ledd. Kongen kan i forskrift fastsette nærmere regler om kravene om å beherske et minimum av norsk muntlig og bestått prøve i samfunnskunnskap og om innholdet i vilkåret om selvforsørgelse etter første ledd bokstav d, e og f, herunder om unntak fra kravene. Kongen kan også fastsette nærmere regler i forskrift om hva som regnes som tungtveiende, innvandringsregulerende hensyn etter annet ledd.

 

Relaterte rettskilder

Andre forskrifter

Andre lover

Departementenes rundskriv og instrukser

Høringer

Høyesterettsavgjørelser

Sentrale lover og forskrifter

§ 11-1. Rett til permanent oppholdstillatelse § 11-1 Rett til permanent oppholdstillatelse(17.02.2010)
§ 11-10. Krav om bestått prøve i samfunnskunnskap og gjennomført opplæring i samfunnskunnskap etter lovens § 62 første ledd bokstav e (20.12.2016)
§ 11-11. Krav om selvforsørgelse etter lovens § 62 første ledd bokstav f (19.07.2017)
§ 11-2. Kravet om tre års sammenhengende opphold i riket § 11-2 Kravet om tre års sammenhengende opphold i riket(29.12.2009)
§ 11-3. Permanent oppholdstillatelse etter tilbakekall av norsk statsborgerskap § 11-3 Permanent oppholdstillatelse etter tilbakekall av norsk statsborgerskap(07.02.2011)
§ 11-4. Når permanent oppholdstillatelse kan gis selv om vilkårene i lovens § 62 første ledd ikke er oppfylt § 11-4 Når permanent oppholdstillatelse kan gis selv om vilkårene i lovens § 62 første ledd ikke er oppfylt(29.12.2009)
§ 11-5. Tilleggstid på grunn av ilagt straff for forhold som nevnt i lovens § 66 første ledd bokstav c § 11-5 Tilleggstid på grunn av ilagt straff for forhold som nevnt i lovens § 66 første ledd bokstav c(29.12.2009)
§ 11-6. Situasjonen når søknaden stilles i bero på grunn av mistanke eller siktelse for straffbart forhold § 11-6 Situasjonen når søknaden stilles i bero på grunn av mistanke eller siktelse for straffbart forhold(09.02.2011)
§ 11-7. Rettigheter mens søknad om permanent oppholdstillatelse er til behandling § 11-7 Rettigheter mens søknad om permanent oppholdstillatelse er til behandling(29.12.2009)
§ 11-8. Bortfall av permanent oppholdstillatelse § 11-8 Bortfall av permanent oppholdstillatelse(29.12.2009)
§ 11-9. Krav om norskkunnskaper og gjennomført norskopplæring etter lovens § 62 første ledd bokstav d (20.12.2016)
Kapittel 10. Allmenne regler om oppholdstillatelser (29.12.2009)
Kapittel 11. Permanent oppholdstillatelse (29.12.2009)

UDI rundskriv

Underrettsavgjørelser

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo