Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English
Regelverket på et gitt tidspunkt
Dato:

Utlendingsloven

§ 64. Reisebevis for flyktninger og utlendingspass

En utlending som får oppholdstillatelse etter § 28, skal etter søknad også gis reisebevis for flykt­ninger for reiser utenfor Norge dersom ikke særlige grunner taler mot det. Har flyktningen reisedokument utstedt av en fremmed stat, gjelder denne retten bare når Norge i henhold til en internasjonal avtale har plikt til å utstede reisebevis for flyktninger.

En utlending som har eller gis oppholdstillatelse i riket på grunnlag av søknad om asyl, men uten å ha fått innvilget oppholdstillatelse som flyktning, skal gis utlendingspass for reise utenfor Norge dersom utlendingens forhold til hjemlandets myndigheter tilsier det, og det ikke er særlige grunner som taler mot det. Utlendingspass kan også utstedes i andre tilfeller etter nærmere regler fastsatt av Kongen.

Pass eller annet reisedokument søkeren er i besit­telse av, må innleveres sammen med søknaden om reisebevis for flyktninger eller utlendingspass.

Kongen kan i forskrift gi regler om utstedelse, gyldighetsområde, fornyelse og inndragning av rei­sebevis for flyktninger og utlendingspass og de nær­mere vilkårene for dette, samt gi regler om passér­brev.

Relaterte rettskilder

Andre lover

Departementenes rundskriv og instrukser

Høyesterettsavgjørelser

Sentrale lover og forskrifter

§ 12-1. Unntak fra retten til å få utstedt reisebevis mv. § 12-1 Unntak fra retten til å få utstedt reisebevis mv.(29.12.2009)
§ 12-10. Passérbrev for utreise fra riket § 12-10 Passérbrev for utreise fra riket(29.12.2009)
§ 12-11. Fremgangsmåte ved søknad om reisebevis og utlendingspass § 12-11 Fremgangsmåte ved søknad om reisebevis og utlendingspass(29.12.2009)
§ 12-12. Om utstedelse av reisebevis og utlendingspass § 12-12 Om utstedelse av reisebevis og utlendingspass(17.02.2010)
§ 12-13. Plikt til å melde fra om tapt reisebevis og utlendingspass § 12-13 Plikt til å melde fra om tapt reisebevis og utlendingspass(29.12.2009)
§ 12-2. Reisebevisets gyldighetsområde § 12-2 Reisebevisets gyldighetsområde(17.02.2010)
§ 12-3. Fornyelse av reisebevis § 12-3 Fornyelse av reisebevis(29.12.2009)
§ 12-4. Innlevering og inndragning av reisebevis § 12-4 Innlevering og inndragning av reisebevis(29.12.2009)
§ 12-5. Vilkår for utstedelse av utlendingspass § 12-5 Vilkår for utstedelse av utlendingspass(29.12.2009)
§ 12-6. Utlendingspassets gyldighetsområde § 12-6 Utlendingspassets gyldighetsområde(29.12.2009)
§ 12-7. Fornyelse av utlendingspass § 12-7 Fornyelse av utlendingspass(29.12.2009)
§ 12-8. Inndragning av utlendingspass § 12-8 Inndragning av utlendingspass(29.12.2009)
§ 12-9. Passérbrev for innreise i riket § 12-9 Passérbrev for innreise i riket(29.12.2009)
Kapittel 12. Reisebevis for flyktninger og utlendingspass (29.12.2009)

UDI praksisnotater

UDI rundskriv

Underrettsavgjørelser

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo