Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English
Regelverket på et gitt tidspunkt
Dato:

Utlendingsloven

§ 70. Krav til forholdsmessighet

En utlending kan ikke utvises dersom det i be­traktning av forholdets alvor og utlendingens tilknyt­ning til riket vil være et uforholdsmessig tiltak over­for utlendingen selv eller de nærmeste familiemed­lemmene. I saker som berører barn, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.

Kongen kan gi nærmere regler i forskrift om vur­deringen etter første ledd.

Relaterte rettskilder

Departementenes rundskriv og instrukser

EMD sammenfatninger

Høyesterettsavgjørelser

HR-2017-1130-A Rettslig klageinteresse. Søksmålinteresse. Partsbegrepet.(27.10.2017)
Rt-1995-72 Utvisning - Forvaltningsrett. Utlendingsrett. Gyldigheten av et utvisningsvedtak.(27.09.2006)
Rt-1996-1510 Utvisning. Forholdet til Den europeiske menneskerettighetskonvensjon.(28.09.2006)
Rt-1996-1754 Utvisning - Midlertidig forføyning.(28.09.2006)
Rt-1996-551 Utvisning - (Utvisningsdom I) Utlendingsrett. Utvisning. Menneskerettighetskonvensjonen.(28.09.2006)
Rt-1996-561 Utvisning - Utlendingsrett. Menneskerettighetskonvensjonen.(28.09.2006)
Rt-1996-568 Utvisning - (Utvisningsdom III) Utlendingsrett. Utvisning. Menneskerettighetskonvensjonen.(28.09.2006)
Rt-2000-591 Utvisning. Innreiseforbud. Utlendingsloven (1988) § 30.(29.09.2006)
Rt-2005-229 Utvisning. Forholdsmessighet. Utlendingsloven (1988) § 29 annet ledd. EMK artikkel 8. Barnekonvensjonen artikkel 3 nr. 1.(29.09.2006)
Rt-2005-238 Utvisning. Forholdsmessighet. Utlendingsloven (1988) § 29.(02.10.2006)
Rt-2009-1432 Utvisning. Forholdsmessighet. Utlendingsloven (1988) § 30 tredje ledd(23.11.2009)
Rt-2009-546 Utvisning. Alvorlig kriminalitet. Forholdsmessighet. Utlendingsloven (1988) § 29 annet ledd. Chile(30.11.2011)
Rt-2009-705 Utvisning. Utlendingsloven (1988) § 58. Rådsdirektiv 64/221/EØF. Polen(10.07.2009)
Rt-2011-948  Utvisning. Forholdsmessighet. Utlendingsloven (1988) § 29, utlendingsforskriften § 14-1.(01.07.2011)
Rt-2015-93 Utvisning. Forholdsmessighet. Barnets beste. EMK art. 8.(30.01.2015)

Internasjonale konvensjoner og avtaler

Sentrale lover og forskrifter

Underrettsavgjørelser

LB 2017-78631-1 Tilbakekall av statsborgerskap. Utvisning med varig innreiseforbud. Uriktige opplysninger. Djibouti(09.11.2018)
LB-2007-064615  Utvisning - Utlendingsloven § 29 første ledd c og annet ledd. EMK art 8(06.03.2009)
LB-2007-114014-1 Utvisning - Midlertidig forføyning(23.07.2008)
LB-2007-114014-2 Utvisning - Utlendingsloven § 29. Forholdsmessighet. (23.06.2008)
LB-2007-126090 Utvisning - utlendingsloven § 30 tredje ledd(16.07.2008)
LB-2007-179471 Utvisning - Promillekjøring. Utlendingsloven § 29(05.08.2008)
LB-2007-183772 Utvisning - Utvisningsvedtak. Uforholdsmessig tiltak(17.06.2008)
LB-2008-004153  Utvisning - Utlendingsloven § 29 første ledd bokstav a(06.11.2008)
LB-2008-020660  Utvisning - Utlendingsloven § 29(05.08.2008)
LB-2008-024763  Utlendingsloven § 29. EMK artikkel 8(04.03.2009)
LB-2008-105930-2  Utvisning - Uforholdsmessig tiltak. Innreiseforbud(30.12.2008)
LB-2008-106179 Utlendingsrett. Utlending med to dommer for vold mot ektefelle utvist etter ul § 29(24.04.2009)
LB-2008-128285  Utvisning. Uforholdsmessig tiltak etter utlendingsloven § 29 annet ledd(12.08.2009)
LB-2008-134299 Lagmannsdom - Asyl, Iran(29.04.2009)
LB-2008-137516  Utvisning - Utlendingsloven § 29 annet ledd jf § 29 første ledd bokstav c(08.06.2009)
LB-2008-187218 LB-2008-187218 Gyldighet av et vedtak om avslag på søknad om arbeidstillatelse i familiegjenforeningsøyemed . Utl § 9.2 jf. 8.1. Barnekonv art 3 nr. 1, EMK art 8 nr. 2(02.11.2009)
LB-2008-195078  Utvisning. Utlendingsloven § 29 første ledd bokstav a, jf. § 47 første ledd bokstav b. Utlendingsloven § 29 annet ledd. Utlendingsloven § 38b tredje ledd(12.08.2009)
LB-2008-84594  Forvaltningsrett. Fremmedrett. Utvisning. Innreiseforbud. Barnets beste. Utlendingsloven (1988) § 29 fjerde ledd.(01.02.2010)
LB-2010-101192 Brudd på utlendingsloven. Utvisning. Utlendingsloven 1988 § 29 første ledd bokstav a, jf. annet ledd.(17.06.2011)
LB-2010-11838  Utvisning. Ulovlig opphold. Forholdsmessighet(09.07.2010)
LB-2010-118487 Utlendingsrett, utvisning, uforholdsmessighet, alder, botid(25.05.2011)
LB-2010-14764 Utlendingsloven (1988) § 29(04.04.2011)
LB-2010-166958 Pass- og fremmedkontroll. Utlendingsloven (1988) § 28, § 29(05.04.2011)
LB-2010-176804 Utlendingsrett. Utvisning(29.06.2011)
LB-2010-30573 Utlendingsloven 1988 § 29 annet ledd. Forholdsmessighetsvurderingen ved utvisning.(20.12.2010)
LB-2010-39317 Pass- og fremmedkontroll. Utlendingsloven (1988) § 29 annet ledd(29.12.2010)
LB-2010-40764 Forvaltningsrett. Utvisning. Innreiseforbud. Barnets beste. Utlendingsloven av 1988 § 29. EMK artikkel 8. Barnekonvensjonen artikkel 3. Forvaltningsloven § 27(06.12.2010)
LB-2010-57824 Utlendingsloven 2008 § 29, straffeloven § 193(16.02.2011)
LB-2010-70654 Forvaltningsrett. Utlendingsrett. Utvisning for brudd på utlendingsloven. Proforma ekteskap. Hensynet til små barn(04.05.2011)
LB-2011-077536 Utlendingsloven, gyldigheten av vedtak om utvisning(19.09.2012)
LB-2011-22869 Pass- og fremmedkontroll – Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her. Utlendingsloven § 38 og § 70. (16.03.2012)
LB-2011-23766 Pass- og fremmedkontroll. Utlendingsloven § 66.(02.04.2012)
LB-2011-28528  Pass- og fremmedkontroll – Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven).(25.04.2012)
LB-2011-34382 Utlendingsrett. Utlendingsloven. Utvisning. Barnekonvensjonen artikkel 3 og 37. EMK artikkel 2 og 3(30.11.2011)
LB-2011-54298 Pass- og fremmedkontroll. Utlendingsloven 2008 § 66 første ledd bokstav a og § 70.(18.06.2012)
LB-2011-62267 Utlendingsloven 1988. Utvisning. ulovlig opphold. Forholdsmessighet(27.03.2012)
LB-2011-68731 Forvaltningsrett. Utlendingsrett. Asyl. Utvisning. Barnets beste(10.04.2012)
LB-2011-75745 Pass- og fremmedkontroll. Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven).(18.04.2012)
LB-2011-82224 Pass- og fremmedkontroll. Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her. Utlendingsloven 2008 § 66 første ledd bokstav a), § 70 andre ledd, § 71 andre ledd, § 83 andre ledd, § 93 fjerde ledd og § 108. (04.06.2012)
LB-2012-109475 Utlendingsloven. Utvisning. Forholdsmessighet. Ung alder ved ankomst.(03.01.2014)
LB-2012-113518  Pass- og fremmedkontroll. Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven 2008). (06.02.2013)
LB-2012-114664 Utlendingsrett. Utlendingsloven § 38, § 63 og § 70. Tilbakekall av oppholdstillatelse mv, utvisning og opphold på humanitært grunnlag. (26.02.2014)
LB-2012-147977 Utlendingsloven, utvisning pga straffbare handlinger. Utlendingsloven § 68 første ledd bokstav b.(06.05.2013)
LB-2012-181524 Utvisning. Forholdsmessighetsvurdering etter utlendingsloven § 70. (08.09.2014)
LB-2012-197008 Utvisning etter utl. § 68. Utl. § 70, forholdmessighetsvurderingen. Straffedømt med to barn i Norge.(02.06.2014)
LB-2012-32337 Utlendingsloven § 70. EMK art. 8.(28.03.2014)
LB-2012-79121 Forvaltningsrett. Utlendingsrett. Statsborgerloven § 26. Utlendingsloven § 66 første ledd.(12.11.2013)
LB-2013-116846 Utlendingsloven § 40, § 66, § 83 og § 99. Utvisning. Omgåelsesekteskap.(19.02.2014)
LB-2013-117123 Utlendingsrett. Utlendingsloven § 70, § 73. Utvisning.(23.01.2014)
LB-2013-204765 - LB-2013-204717 Utvisning. Forholdsmessighet - kenyansk mor med ett barn i Norge utvist. Utl. § 70, EMK art. 8, BK art. 3(27.06.2014)
LB-2013-63772 Utlendingsrett. Utvisning. Utlendingsloven § 66 og § 70.(17.02.2014)
LB-2013-65555 Pass- og fremmedkontroll. Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (Utlendingsloven 2008)(01.07.2013)
LB-2014-111167 Tilbakekall av arbeids- og oppholdstillatelse. Utvisning. Omgåelsesekteskap. Vietnam.(17.07.2015)
LB-2014-116444 Utlendingsrett. Utvisning. Innreiseforbud.(28.05.2015)
LB-2014-123700 Utvisning til Somalia. Forholdsmessighetsvurderingen. Lang botid og alvorlig kriminalitet.(29.05.2015)
LB-2014-197232 Gyldighet av utvisningsvedtak. Forholdsmessighetsvurdering.(02.12.2015)
LB-2014-550 Utvisning. Forholdsmessighet. Narkotika.(23.10.2015)
LB-2015-1071 Utlendingsrett. Utvisning. Gyldighet. Opplysningsplikt. Utlendingsloven § 66 og § 70.(20.05.2016)
LB-2015-145756 Utlendingsrett. Forholdsmessighetsvurdering. Utvisning. Utlendingloven (2008) § 70.(13.06.2016)
LB-2015-149783 Familiegjenforening. Utvisning.(01.12.2015)
LB-2015-154940 Utlendingsrett. Opphold på humanitært grunnlag. Innreiseforbud. Uforholdsmessig av hensyn til barna. Utlendingsloven § 38, § 66 bokstav a, § 70.(04.07.2016)
LB-2015-34590 Utlendingsrett. Utvisning. Uforholdsmessighet. Utlendingsloven § 70.(17.02.2016)
LB-2015-35426 Erstatningsrett. Utlendingsrett. Ulovfestet objektivt erstatningsansvar. EMK artikkel 13 og artikkel 8.(19.11.2015)
LB-2015-58493 Utvisning. Forholdsmessighet. Lang tilknytning. Straff.(09.10.2015)
LB-2015-58641 Utvisning. Forholdsmessighet. Barnets beste. Utlendingsloven § 70. Utlendingsforskriften § 17-3.(05.03.2016)
LB-2015-64751 Utlendingsrett. Utvisning. Kriminalitet. Forholdsmessighet.(25.11.2015)
LB-2015-98791 Utlendingsrett. Utvisning etter kriminalitet. Forholdsmessighet. Utlendingsloven § 70.(23.02.2016)
LB-2016-140034 Utvisning. Forholdsmessighet. Barn. (11.10.2017)
LB-2016-154398 Utvisning. Grov narkotikaforbrytelse. Forholdsmessighet. Familiesplittelse.(09.01.2018)
LB-2016-159788 Utvisning. Legemsfornærmelse. Forholdsmessighet. Lang saksbehandlingstid. Tilknytning. Irak(27.11.2017)
LB-2016-165195 Tilbakekall. Utvisning. Forholdsmessighet. Barnets beste. Risiko ved retur. Kongo.(24.09.2018)
LB-2016-185991  Tilbakekall. Utvisning. Uriktig identitet. Utlendingsloven § 63 og § 66.(21.09.2018)
LB-2016-193160 Utvisning. Rettslig klageinteresse. Selvstendig søksmålsrett.(23.11.2017)
LB-2016-204102 Utvisning. Tilbakekall. Uriktige opplysninger om identitet. (13.03.2018)
LB-2017-151752 Tilbakekall. Utvisning. Uriktige opplysninger. Somalia.(21.01.2019)
LB-2017-167332 Utvisning. Uriktige opplysninger. Familieliv. Barnets beste. Forholdsmessighet. EMK art. 8.(12.04.2019)
LB-2017-198603 Utvisning. Ulovlig opphold. Uforholdsmessig inngrep. Barnas beste.(01.07.2019)
LB-2017-32410 Utvisning. Varig innreiseforbud. Straffbare handlinger. Forholdsmessighet. EMK art. 8.(21.09.2018)
LB-2017-48169 Utvisning. Ulovlig opphold. Unndragelse. Forholdsmessighet. Somalia.(25.09.2018)
LB-2017-4926 Utvisning. Vold i nære relasjoner. Ran. Forholdsmessighet.(28.10.2017)
LB-2017-7133 Beskyttelse. Utvisning. Troverdighet. Psykisk utviklingshemming. (21.09.2018)
LB-2017-78631 Tilbakekall av statsborgerskap. Utvisning. Uriktige opplysninger.(10.12.2018)
LB-2018-106164 Utvisning. Student. Underhold. Utlendingsloven § 66.(25.09.2018)
LB-2018-118044 Utvisning. Varig innreiseforbud. Forholdsmessighetsvurdering.(20.02.2019)
LB-2018-131283 Utvisning. Varig innreiseforbud. Forholdsmessighet. EMK art. 8. Tyrkia.(15.08.2019)
LB-2018-32970 Utvisning. Varig innreiseforbud. Terrorforbund. Forholdsmessighetsvurdering.(08.01.2019)
LB-2018-74953 Utvisning. Forholdsmessighet. Ulovlig opphold og arbeid. Utl. § 70. Irak.(14.08.2019)
TOSLO-2018-030088 Familieinnvandring. Tvangsekteskap. Utvisning. Pakistan.(20.02.2019)

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo