Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

UDI internmeldinger

IM 2009-013
Dokument-ID : IM 2009-013
Saksnummer : 2009/000209
Dokumentdato : 13.07.2009
Mottakere :

Alle i Utlendingsdirektoratet

Retningslinjer for mottak av gaver og fordeler i Utlendingsdirektoratet (UDI)

1. Innledning

Formålet med retningslinjene er å etablere en god praksis og en fast rutine ved mottak av gaver og fordeler. Retningslinjene gjelder for alle gaver og fordeler som mottas av tilsatte i Utlendingsdirektoratet.

Disse retningslinjer supplerer UDIs etiske retningslinjer hvor det står følgende om gaver og fordeler:

“ 9. Gaver og fordeler

UDIs ansatte skal ikke, verken for seg eller andre, ta imot gaver, eller andre ytelser eller fordeler som er egnet til å påvirke behandlingen eller avgjørelsen i en sak. De skal heller ikke bruke sin stilling til å skaffe seg selv eller andre en uberettiget fordel, selv om disse fordelene ikke vil påvirke deres tjenestehandlinger. 

------

Med gaver menes her ikke bare materielle gjenstander, men også andre fordeler i form av honorarer, faglige reiser, arrangementer og lignende.” Med arrangementer menes også middager.

Videre omtaler etiske retningslinjer om gaver og fordeler:

”I noen sammenhenger (for eksempel som foredragsholder på vegne av UDI) kan gaver eller ytelser av ubetydelig verdi likevel aksepteres. Med gave av ubetydelig verdi menes blomster, konfekt, flaske vin og lignende. Enhver som mottar en gave, skal uansett melde fra til nærmeste overordnede. Da vil man også kunne vurdere om gaven er av en slik karakter at den bør tilfalle enheten eller avdelingen.

Forbudet mot gaver gjelder også når ansatte i UDI er på tjenestereise eller oppdrag i utlandet. Dersom særskilte kulturelle forhold tilsier at avslag vil virke fornærmende på giver, kan en gave likevel mottas, men overlates til arbeidsgiver ved hjemkomst. ”

2. Supplerende regelverk om mottak av gaver og fordeler

UDI fatter mange vedtak av stor betydning for enkeltmennesker. UDIs tilsatte må ha spesiell oppmerksomhet mot søkerne og deres representanter, som kan ha sterke interesser i utfallet av enkeltsaker. Dette betyr at enhver gave fra søker eller representant for søker som har eller kan tenkes å ha interesse av utfallet av behandling av enkeltsaker, skal returneres. Gaver fra ambassader skal alltid returneres bortsett fra gaver ved foredrag på vegne av UDI.

UDI har mange leverandører som har betydelige økonomiske interesser knyttet til sine leveranser. Ved tilbud om gaver eller fordeler fra nåværende leverandører eller potensielle leverandører skal den tilsatte vurdere om dette er akseptabelt med hensyn til etiske retningslinjer. I vurderingen av dette må den ansatte legge vekt på følgende forhold: gavens avsender, formålet med gaven, gavens verdi, situasjonen gaven gis i og om gaven gis til UDI eller den tilsatte personlig.

Når det gjelder servering, er hovedprinsippet at dette skal dekkes av UDI. Som eksempel på hva som kan være akseptabel servering fra andre, nevnes en enkel servering (frokost, lunsj eller middag) i forbindelse med møter i tjenesten og symbolske gaver ved jubileumsarrangementer. På arrangement med et faglig innhold og program vil deltakelse være lettere å begrunne ut i fra tjenestelige behov.

3. Rapporteringsplikt til nærmeste leder

Gaver eller fordeler som den tilsatte mottar skal rapporteres til nærmeste leder, uansett verdi på gaven.

4. Retur av gaver og fordeler

Det fremgår av UDIs etiske retningslinjer pkt. 9 at ” Gaver – uansett verdi – som omverdenen kan oppfatte vil kunne påvirke tjenestehandlingen, skal returneres giver, sammen med et brev som redegjør for direktoratets retningslinjer.”

Standardbrev i UdiSak historiske data 2009/000209 kan kjøres ut og legges ved tilbakesendelsen av gaven.

 

Kontakt: Direktørens stab

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo