Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

UDI internmeldinger

IM 2010-005
Dokument-ID : IM 2010-005
Saksnummer : 09/4227
Dokumentdato : 01.01.2010
Mottakere :

Oppholdsavdelingen

Bortvisning i forbindelse med avslag på søknad om første gangs oppholdstillatelse, jf. utlendingsloven § 18 annet ledd bokstav b jf. § 17 første ledd bokstav d


1. Innledning 

Hensikten med denne internmeldingen er å skape enhetlig hjemmelsbruk og bortvisningspraksis når vi avslår søknad om oppholdstillatelse fra en søker som befinner seg i Norge.

Det vil være nødvendig å treffe vedtak om bortvisning dersom transportføreransvaret skal gjøres gjeldende, jf. utlendingsloven § 91 annet ledd. Det er også nødvendig å treffe vedtak om bortvisning dersom vi ønsker at utlendingen skal reise ut av Norge før et ellers lovlig opphold er avsluttet.

Bortvisning er aktuelt både ved avslag på formelt grunnlag fordi utlendingen ikke har rett til å fremsette søknaden fra Norge, jf. utlendingsloven § 56 sjette ledd jf. utlendingsforskriften § 10-1 femte ledd, og ved avslag etter en realitetsvurdering av søknad om oppholdstillatelse i Norge, jf. utlendingsloven kapittel 3.

Når søknaden avslås innebærer det at utlendingen plikter å reise ut av Norge. Vedkommende må fremsette søknad på nytt innenfor bestemmelsene i utlendingsforskriften § 10-2 første til tredje ledd. Det må fylles ut et nytt søknadsskjema. For øvrig er det tilstrekkelig at det vises til tidligere innsendt dokumentasjon.

2. Hjemmelsbruk

Dersom søkeren ikke fyller vilkårene for å kunne fremsette søknad fra Norge, avslås søknaden på dette grunnlaget i medhold av utlendingsloven § 56 sjette ledd. Det samme gjelder når det er søkt fra norsk utenriksstasjon i søkerens hjemland, men hvor søkeren reiser inn i Norge uten å fylle vilkårene for dette før tillatelse er gitt. For selve vurderingen av om en søknad skal avslås på formelt grunnlag eller tas til realitetsbehandling, vises det til Utlendingsdirektoratets rundskriv RS 2010-001.

Hjemmel for å bortvise vil være utlendingsloven § 18, jf. § 17 første ledd bokstav d.

3. I hvilke tilfeller bør vi treffe et bortvisningsvedtak?

Hensynet til likebehandling og signaleffekten utad tilsier at vi som hovedregel fatter vedtak om bortvisning dersom vedkommende har ulovlig opphold på søknadstidspunktet. Ved lengre tids ulovlig opphold skal en vurdere om utvisning er aktuelt. Se RS 2010-024 for når det skal vurderes utvisning på grunnlag av ulovlig opphold.

Dersom søkeren har lovlig opphold, ønsker å forlate Norge, har nok midler til oppholdet og selv vil bekoste hjemreisen, bør vi som hovedregel ikke fatte vedtak om bortvisning.

 

Karl Erik Sjøholt
Avdelingsdirektør

Kontakt: Oppholdsavdelingen, Område for EØS- og utvisningssaker (OFEU)

 

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo