Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

UDI internmeldinger

IM 2010-030
Dokument-ID : IM 2010-030
Saksnummer : 15/05754-4
Sist endret : 10.07.2017
Dokumentdato : 12.02.2010
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

Rutiner for endring og oppdatering av vedleggene til utlendingsforskriften


1. Innledning

Internmeldingen gir en oversikt over UDIs rutiner ved endringer og oppdateringer av vedleggene til utlendingsforskriften.

2. Myndighet til å beslutte endringer i vedleggene

Justis- og beredskapsdepartementet har myndighet til å gi forskrifter etter utlendingsloven, jf. delegeringsvedtak FOR-2009- 10-09-1260 og FOR-2009-12-18-1582 vedlegg 5. Departementet kan derfor også beslutte endringer i utlendingsforskriftens vedlegg.

Ved delegeringsvedtak FOR-2009-12-16-1586 er UDI gitt myndighet til å beslutte endringer i vedlegg 14, 15 og 18 til utlendingsforskriften.

2.1 Vedlegg 14 Utenriksstasjoner med viseringsmyndighet og vedlegg 15 Andre Schengenlands utenriksstasjoner med viseringsmyndighet

For endringer i vedlegg 14 og 15, skal denne rutinen som hovedregel følges:

Utenriksdepartementet (UD) meddeler UDI ved Visum- og au pairenheten i Oppholdsavdelingen (OVAS 1) pr. e-post til udi@udi.no hvilken norsk eller annet Schengenlands utenriksstasjon de ønsker skal få delegert avgjørelsesmyndighet i søknader om visum ved representasjon.

Visum- og au pairenheten foretar så, etter å ha innhentet uttalelse fra Internasjonal enhet i Analyse- og utviklingsavdelingen (AUA), en vurdering av om UDI ønsker å delegere avgjørelsesmyndighet til den aktuelle utenriksstasjonen. Visum- og au pairenheten fatter deretter en beslutning om delegering av avgjørelsesmyndighet, jf. utf. § 3-14 første og annet ledd, og sender svarbrev til UD og underretter om sin beslutning.

UD oversender signert verbalnote/representasjonsavtale og meddeler endelig ikrafttredelsesdato til UDI i brev og pr. e-post til udi@udi.no. I henhold til Visumforordningen artikkel 53 bokstav a) skal UD samtidig informere Kommisjonen slik at vedlegg 28 til Visumhåndboken kan oppdateres med samme virkning som utf. vedlegg 14.

Visum- og au pairenheten anmoder så Regelverksenheten i UdiSak om kunngjøring i Norsk Lovtidend (Lovdata). I bestillingen må det gå frem hvilket vedlegg som skal endres, hvilke endringer som skal gjøres, og ikrafttredelsesdatoen. Visum- og au pairenheten ber samtidig nettredaksjonen@udi.no oppdatere UDIs nettsider så snart som mulig etter ikrafttredelsesdatoen.

Visum- og au pairenheten har også ansvar for oppdatering dersom en utenriksstasjon ikke lenger skal ha viseringsmyndighet. Enheten anmoder da Regelverksenheten om kunngjøring i Norsk Lovtidend (Lovdata) ved bestilling i UdiSak, og informerer nettredaksjonen@udi.no.

2.2.Vedlegg 18 Liste over norske utenriksstasjoner som har avgjørelsesmyndighet

For endringer i vedlegg 18, skal denne rutinen som hovedregel følges:

I de tilfellene der UD ber om at en utenriksstasjon skal gis vedtakskompetanse, skal henvendelsen gå til Oppholdsavdelingen for vurdering og avgjørelse. Når UDI ser behov for endringer, sender Oppholdsavdelingen en forespørsel til UD for godkjenning jf. utf. § 13-4.

Oppholdsavdelingen anmoder Regelverksenheten om kunngjøring i Lovdata ved bestilling i UdiSak, og informerer nettredaksjonen@udi.no og andre relevante aktører.

3. Myndighet til å foreta oppdateringer i vedleggene

UDI er gitt myndighet til å oppdatere samtlige vedlegg til utlendingsforskriften, jf. delegeringsvedtak FOR-2009-12-16-1586. Med oppdateringer menes å sørge for kunngjøring av endringer i Norsk Lovtidend (Lovdata), ajourføring og retting av åpenbare skrivefeil, jf. brev fra AID-2009-17-12 (følgebrev til delegeringsvedtak FOR-2009-12-16-1586).

Dersom UDI blir gjort kjent med at et eller flere av vedleggene til utlendingsforskriften ikke er oppdatert, skal Regelverksenheten i AUA kontaktes. Regelverksenheten vil i samråd med relevant fagenhet i Område for visum, arbeidstillatelser og studiesaker (OVAS) og Internasjonal enhet i AUA utrede hvorvidt det er behov for oppdatering.

Justis- og beredskapsdepartementet vedtar endringer i vedlegg 2, 5, 12, 13 og 16 og vil vanligvis initiere nødvendige endringer i vedlegg 1, 3, 17 og 19. Oppdateringen av disse vedleggene vil normalt foregå etter rutinen i punkt 3.2.

Regelverksenheten i AUA undersøker årlig hvilke stater som har tiltrådt de ulike overenskomstene som fremgår av listene i vedleggene 6-8 til utlendingsforskriften, og sørger for ajourføring.

Regelverksenheten skal orientere overordnet departement om ajourføring, før oppdatering av et vedlegg sendes til kunngjøring i Norsk Lovtidend (Lovdata). Dersom en sak har politiske implikasjoner, skal saken oversendes Justis- og beredskapsdepartementet for nærmere vurdering, før oppdateringen sendes til kunngjøring.

3.1 Oppdatering av vedlegg 4 Legitimasjonsdokument utstedt av EØS- eller EFTA-land som godkjennes som reisedokument

UDI har etter utf. § 2-11 myndighet til å beslutte hvilke dokumenter som skal godkjennes som reisedokument etter forskriften kapittel 2, herunder legitimasjonsdokumenter som er utstedt av et EØS- eller EFTA-land. Når beslutningen om godkjenning av et EØS/EFTA-dokument er fattet, kan UDI også oppdatere vedlegg 4 i forskriften i kraft sin myndighet til å oppdatere forskriften.

Når visum- og au pair-enheten i Oppholdsavdelingen har besluttet å godkjenne et legitimasjonsdokument utstedt av et EØS- eller EFTA-land, jf. utf. § 2-11, anmoder enheten Regelverksenheten om kunngjøring i Norsk Lovtidend (Lovdata) ved bestilling i UdiSak.

3.2 Oppdatering av vedlegg 2 Liste over diplomater og tjenestemenn som er unntatt fra visumplikten og vedlegg 5 Liste over visumfrie stater

Ved oppdateringer av vedlegg 2 og 5 til utlendingsforskriften, sender som hovedregel Justis- og beredskapsdepartementet ved Innvandringsavdelingen en bestilling per e-post til rvp@udi.no, hvor departementet ber UDI oppdatere vedlegget. Hva som skal endres og ikrafttredelsesdato vil fremgå av bestillingen.

UDI ved Regelverksenheten skal varsle Politidirektoratet, slik at politi og grensestasjoner underrettes om relevante endringer i vedleggene.  Videre skal Regelverksenheten varsle Utenriksdepartementet slik at utenriksstasjonene underrettes.

Regelverksenheten informerer også nettredaksjonen@udi.no og Avdeling for elektronisk forvaltning (AEF) om endringene, for å sikre oppdatert informasjon på www.udi.no, og for å kunne iverksette nødvendige endringer i fagsystemene.

4. Ansvar for å sende endringer og oppdateringer i vedleggene til kunngjøring i Norsk Lovtidend (Lovdata)

Regelverksenheten har ansvaret for å behandle bestillingene på oppdateringer og endringer i vedleggene til utlendingsforskriften, ved å utforme endringsforskrift og sende kunngjøring til Norsk Lovtidend (Lovdata). Regelverksenheten har også ansvaret for å publisere endringene i Regelverksportalen (RVP) og på UDIregelverk.no.

 

Kontakt: Analyse- og utviklingsavdelingen, Regelverksenheten

Siste endringer
 • Endret: IM 2010-030 Utlendingsdirektoratets ansvar og kompetanse ved endringer i vedlegg til utlendingsforskriften (10.07.2017)

  Store deler av internmeldingen er oppdatert. Ansvarsfordeling internt i UDI er tydeliggjort, rutiner for varsling internt og eksternt er presisert og rutiner for samarbeid med Justis- og beredskapsdepartementet er nedfelt. Vedlegget til internmeldingen er opphevet, da internmeldingen avklarer hvem som har ansvaret for å endre de ulike vedleggene.

 • Endret: IM 2010-030 Utlendingsdirektoratets ansvar og kompetanse ved endringer i vedlegg til utlendingsforskriften (29.10.2012)

  Henvisning under punkt 4 til Migration Portal (MP) er fjernet.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo