Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

UDI internmeldinger

IM 2010-049
Dokument-ID : IM 2010-049
Saksnummer : 08/1105-5 (17/02805-3)
Sist endret : 13.07.2017
Dokumentdato : 15.07.2010
Mottakere :

Region- og mottaksavdelingen

Rutiner for UDIs søknadsbehandling og oppfølging av ekstraordinære tiltak i mottak


1. Innledning

2. Generelle bestemmelser

2.1. Hvem kan søke

2.2. Hva kan det søkes om

2.3. Krav til søknaden

3. Vilkår og kriterier for innvilgelse

3.1. Vakthold og private bo- og omsorgsløsninger

3.2. Forsterket bemanning

3.3. Skjermet bolig

3.4. Bo- og omsorgsløsninger for funksjonshemmede

3.5. Tiltak rettet mot enslige mindreårige

3.6. Tiltak rettet mot personer som kan være utsatt for menneskehandel

3.7. Medisinsk oppfølging

3.8. Forebyggende tiltak

3.9. Andre ekstraordinære tiltak

4. Saksbehandling

4.1. Generelle bestemmelser

4.2. Tilsagnsbrevets innhold

4.3. Inngåelse av avtale om private plasseringer

5. Oppfølging og evaluering

5.1. Oppfølging av innvilgede tiltak

5.2. Rapportering og økonomioppfølging


1. Innledning

Utlendingsdirektoratet (UDI) ved Region- og mottaksavdelingen (RMA) inngår avtaler om drift, og har ansvaret for oppfølgingen av asylmottak.

Asylsøkere som er innkvartert i asylmottak, eller som har tilbud om slik innkvartering, har som hovedregel ikke rettigheter i henhold til lov om sosiale tjenester, jf forskrift til lov om sosiale tjenester § 1-2.

Innkvartering i mottak, med tilhørende økonomiske ytelser, kommer til erstatning for ytelser etter lov om sosiale tjenester. En andel beboere vil imidlertid kunne ha ekstraordinære bistandsbehov, som det ikke er rimelig å forvente at driftsoperatørene (DRO) skal dekke dette innenfor rammene av driftsavtalen. UDI kan da etter vurdering kompensere for DROs ekstraordinære kostnader til drift av mottak og oppfølging av beboere med særskilte behov.

Denne internmeldingen inneholder retningslinjer for UDIs behandling av søknader om ekstraordinære driftstilskudd og oppfølging av ekstraordinære tiltak.

2. Generelle bestemmelser

2.1. Hvem kan søke

DRO kan søke. Mottaksleder kan søke på vegne av DRO.

2.2. Hva kan det søkes om

Følgene tiltak kan det søkes dekning av:

 1. Vakthold og særskilte tiltak for beboere med voldelig og utagerende adferd, inkludert bruk av private bo- og omsorgsløsninger i henhold til UDIs rammeavtale.

 2. Forsterket bemanning, som for eksempel miljøarbeider.

 3. Skjermet bolig (innleie av bolig utenfor mottaket knyttet til enkeltpersoner med behov for skjerming).

 4. Bo- og omsorgsløsninger for funksjonshemmede, som for eksempel institusjonsplass eller ombygging/tilrettelegging av eksisterende bolig.

 5. Ekstrabemanning og særskilte tiltak rundt beboere i avdelinger for enslige mindreårige.

 6. Tiltak og oppfølging av personer som kan være utsatt for menneskehandel.

 7. Helseutgifter, inkludert medisinsk oppfølging, som ikke omfattes av folketrygden eller RS 2008-035 Reglement for økonomiske ytelser til beboere i statlig mottak.

 8. Forebyggende tiltak for å hindre negativ utvikling eller eskalering. Her inngår blant annet støttekontakt, SFO og avlastning.

 9. Diverse kostnader som følge av uforutsette hendelser som for eksempel brann, trusselsituasjoner og hærverk.

2.3. Krav til søknaden

Skriftlig søknad med vedlegg skal inneholde:

 1. begrunnelse for søknaden med saksfremstilling

 2. målsetting for tiltaket

 3. beskrivelse av tiltaket med forslag til tiltaksplan, kostnadsoverslag og antatt varighet

 4. kostnadsoverslag per døgn/uke/måned/år 

 5. eventuell nedtrappingsplan

 6. oversikt over hvilke instanser som er inne i saken og hva de bidrar med

 7. oppdatert dokumentasjon med vurdering(er) fra faginstans(er), som for eksempel barnevern, skole eller helsestasjon

Driftsoperatør sender skriftlig søknad og skal som hovedregel motta skriftlig innvilgelse fra operativ enhet i RMA før tiltak kan starte opp. Det kan gjøres unntak i akutte situasjoner. Muntlig avtale skal da bekreftes skriftlig og journalføres. Søknad ihht retningslinjene skal deretter sendes så raskt som mulig.

3. Vilkår og kriterier for innvilgelse

Følgende generelle vilkår gjelder alltid når en søknad om ekstraordinære tilskudd skal behandles:

 1. Det er en forutsetning at UDI har budsjettmessig dekning før tiltak iverksettes.

 2. Kostnadene for tiltaket må ligge utenfor det som er rimelig at driftsoperatør dekker innenfor rammen av driftsavtalen.

 3. For personer med endelig avslag på søknad om beskyttelse og/eller oversittet utreisefrist, legges en strengere vurdering til grunn. Hensyn til barnets beste skal tillegges vekt.

 4. Kostnadene for tiltaket må overstige kr 25 000,-. Det kan gjøres unntak dersom det fremstår som svært urimelig at mottaket dekker tiltaket. For forebyggende tiltak gjelder ingen nedre beløpsgrense.

 5. Behovet for tiltaket skal dokumenteres gjennom redegjørelse fra mottaket og eventuell dokumentasjon fra faginstans. Dokumentasjonen skal ikke være eldre enn 3 måneder på søknadstidspunktet.

3.1. Vakthold og private bo- og omsorgsløsninger

Når det gjelder bo- og omsorgsløsninger i henhold til UDIs rammeavtale, henvises det til egne retningslinjer for dette.

Når det søkes om dekning av vakthold gjelder følgende:

 1. Flytting til annet mottak, inkludert til forsterket avdeling, skal ha vært vurdert.

 2. Andre og mindre kostbare tiltak, som for eksempel forsterket bemanning, skal ha vært vurdert.

 3. Dersom beboeren har en ustabil og/eller utagerende adferd er det en forutsetning at spesialisthelsetjenesten ikke finner grunnlag for innleggelse.

 4. Denne type tiltak skal som hovedregel ikke benyttes for personer med endelig avslag på søknad om beskyttelse og/eller oversittet utreisefrist.

 5. Denne type tiltak kan unntaksvis også benyttes til rusmisbrukere eller andre beboere som utviser en særdeles uakseptabel adferd, men hvor politiet ikke har grunnlag for fengsling.

3.2. Forsterket bemanning

Når det søkes om dekning av ekstra bemanning til å følge opp personer som kan være til fare for seg selv eller andre og/eller har store behov for bistand gjelder følgende:

 1. Dersom tiltaket begrunnes i personens helsetilstand, må det redegjøres for/dokumenteres at tiltaket ikke faller inn under lovpålagte tjenester eller sektoransvaret.

 2. Flytting til annet mottak, inkludert forsterket avdeling, skal alltid vært vurdert.

3.3. Skjermet bolig

Når det søkes om dekning av leie av bolig utenfor mottaket gjelder følgende:

 1. Flytting til annet mottak, inkludert forsterket avdeling, desentralisert mottak eller andre tilrettelagte plasser, skal alltid ha vært vurdert.

 2. Skjermet bolig kan vurderes benyttet for personer med helseproblemer, rusproblematikk, utagerende adferd eller i tilfeller hvor det er mistanke om menneskehandel.

3.4. Bo- og omsorgsløsninger for funksjonshemmede

Når det søkes om tilpassing av mottaksplassen eller institusjonsplass gjelder følgende:

 1. Flytting til annet mottak, inkludert forsterket avdeling, skal alltid ha vært vurdert.

 2. Søkes det om institusjonsplass er det en forutsetning at beboeren er pleietrengende og at tiltaket ikke er en del av kommunens lovpålagte tjenester, herunder om tiltaket er hjemlet i lov om sosiale tjenester.

3.5. Tiltak rettet mot enslige mindreårige

Når det søkes om tiltak rettet mot beboere på avdelinger/mottak for enslige mindreårige asylsøkere (for eksempel ekstra bemanning) gjelder følgende:

 1. Det skal dokumenteres at det er sendt bekymringsmelding til barnevernet (kopi av melding)

 2. Dersom barnevernet ikke finner grunnlag for videre oppfølging av en bekymringsmelding fra mottaket, skal klage til fylkesmannen vurderes.

 3. Kjøp av private bo- og omsorgsløsninger dekkes kun dersom tiltaket faller utenfor barnevernets ansvar.

3.6. Tiltak rettet mot personer som kan være utsatt for menneskehandel

Når det søkes om tiltak til mulige ofre for menneskehandel gjelder følgende:

 1. Det er en forutsetning at beboeren oppholder seg i mottak eller har rett til mottaksplass.

 2. Ved søknad om leie av bolig utenfor mottaket se punkt 3.3.

 3. Opphold på krisesenter dekkes ikke.

3.7. Medisinsk oppfølging

Når det søkes om dekning av medisinsk oppfølging (hjelpemidler, oppfølging, opphold i institusjoner eller tiltak hjemlet i lov om sosiale tjenester) gjelder følgende:

 1. Det er en forutsetning at kostnadene faller utenfor det som dekkes av folketrygden eller RS 2008-035 Reglement for økonomiske ytelser til beboere i statlig mottak.

 2. Dersom tiltaket begrunnes i personens helsetilstand, må det redegjøres for/dokumenteres at tiltaket ikke faller inn under lovpålagte tjenester eller sektoransvaret.

3.8. Forebyggende tiltak

Når det søkes om dekning av forebyggende tiltak for beboere med potensielt store bistandsbehov gjelder følgende:

 1. Behovet for tiltak skal redegjøres for og/eller dokumenteres, og hensikten med tiltaket skal være å forhindre at saken eskalerer og blir en ressurskrevende sak.

3.9. Andre ekstraordinære tiltak

UDI kan etter søknad vurdere å dekke ekstraordinære kostnader som følge av uforutsette hendelse. Dette kan for eksempel være brann, trusselsituasjoner og hærverk.

4. Saksbehandling

4.1. Generelle bestemmelser

 1. Innvilgelse av ekstraordinære ytelser skal avklares med leder før tilsagn gis.

 2. Tiltak som kan medføre en samlet årskostnad på kr 500 000,- eller mer skal være godkjent av avdelingsdirektør i RMA.

 3. Avslagsbrev og brev med delvis innvilgelse må inneholde informasjon om at det ikke er klageadgang i henhold til forvaltningslovens (fvl) §§ 2 og 28.

 4. Vedtak skal unntas offentlighet dersom den omfatter noens ”personlig forhold” eller forhold av konkurransemessig betydning, jfr offentlighetsloven § 13, fvl § 13.

 5. Et tilsagn skal enten være tidsbegrenset eller gis som en engangsytelse.

4.2. Tilsagnsbrevets innhold

Tilsagnsbrevet skal stiles til DRO med kopi til mottaket og fagstaben i RMA. Brevet skal inneholde følgende:

 1. Dersom tiltaket gjelder en beboer: navn og duf-nummer

 2. Hvilke tiltak det gis tilskudd til

 3. Kort oppsummering av de faktiske forhold som UDI har lagt til grunn for tilsagnet

 4. Totalbeløp med ordet ”inntil” foran

 5. Tidsperiode (fra – til) for tilskuddet

 6. Begrunnelse for tilsagnet, herunder vilkårene UDI har vurdert

 7. Informasjon om at en eventuell søknad om forlengelse må sendes senest 14 dager før tiltaket avsluttes.

 8. Informasjon om hvor og på hvilken måte refusjonskrav sendes

 9. Informasjon om at mottaket skal evaluere tiltaket og skrive rapport

4.3. Inngåelse av avtale om private plasseringer

Det henvises til egne retningslinjer om dette.

5. Oppfølging og evaluering

5.1. Oppfølging av innvilgede tiltak

 1. Innvilgede tiltak skal følges opp av den saksbehandler/den enhet som innvilget det

 2. Alle tiltak skal evalueres ved søknad om forlengelse, ved avslutning og hver tredje måned

 3. Mottakene skal skrive evalueringsrapport ved søknad om forlengelse og ved avslutning.

 4. Rapporten skal fokusere på tiltakets måloppnåelse sett opp mot innhold, varighet og kostnader. Ved søknad om videreføring se også punkt 2.3 Krav til søknaden.

 5. Når tiltakene er kostnadskrevende (antatt >500 000,- per år per beboer) eller viser seg å bli langvarige (>3 mnd) skal fagstaben i RMA holdes orientert gjennom kopier av korrespondanse, og evt konsultasjon underveis.

 6. I kostnadskrevende, eller på andre måter ressurskrevende, saker, hvor beboer fremdeles har søknad om beskyttelse til behandling skal det anmodes om prioritert saksbehandling.

5.2. Rapportering og økonomioppfølging

 1. Økonomimedarbeider i enheten som innvilger skal varsles om gitte tilsagn

 2. Refusjonskrav skal som hovedregel utbetales til mottaket. Unntak gjelder for utbetalinger der UDI har inngått avtale med private institusjoner

 3. Skriftlig kontrakt er en forutsetning for utbetaling til private institusjoner

 4. Innvilgende enhet skal rapportere kort til RMA Fagstab på kostnader og status i alle saker hvor det er utbetalt mer enn 500 000,- kr per beboer per år. Rapportering skjer i forbindelse med tertialrapportering; pr 30.04, 31.08 og 31.12

 

Kontakt:
Region- og mottaksavdelingen, RMA Fagstab
Region- og mottaksavdelingen, operative enheter

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo