Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

UDI internmeldinger

IM 2010-056
Dokument-ID : IM 2010-056
Saksnummer : 2010/001611-1
Dokumentdato : 08.11.2010
Mottakere :

Region- og mottaksavdelingen

Rutiner for behandling av klage på enkeltvedtak fattet i Region- og mottaksavdelingen


1. Innledning

1.1. Målsetting

2. Generelle krav

3. Rutiner

3.1. Rutiner for saksbehandlende instans

3.2. Rutiner for klageinstans

1. Innledning

På bakgrunn av uttalelse fra Justisdepartementets lovavdeling 2007-01-31, besluttet Arbeids- og inkluderingsdepartementet at Utlendingsdirektoratet (UDI) ved Region- og mottaksavdelingen (RMA) skal være klageinstans for enkeltvedtak fattet av de operative enhetene i RMA. De operative enhetene er etter dette å anse som saksbehandlende instans, og RMA sentralt ved avdelingsdirektør som klageinstans, jfr.fvl.§ 28 første ledd.

Alle vedtak fattet i RMA som gjelder ”rettigheter og plikter til en eller flere bestemte personer”, er omfattet av denne meldingen, jfr forvaltningslovens §2 første ledd bokstav b.

UDI er et forvaltningsorgan. Fremgangsmåten for behandling av klager reguleres av forvaltningsloven, jfr fvl § 1.

Denne internmeldingen fastsetter rutinene for klagebehandling av enkeltvedtak i RMA

1.1. Målsetting

Rutinene skal, i tråd med gjeldende rett, sikre likebehandling og forutsigbarhet i klagebehandlingen av enkeltvedtak i RMA.

2. Generelle krav

Klagen skal fremsettes for den enhet som har fattet vedtaket (saksbehandlende instans).

Hovedregel er at vedtak i klagesaker alltid skal begrunnes, jfr fvl § 24.

Unntaket er når begrunnelse ikke kan gis uten å røpe opplysninger som personen etter fvl §19 ikke har krav på å bli kjent med. I begrunnelsen skal det vises til de regler vedtaket bygger på, med mindre personen kjenner reglene, jfr fvl § 28. I den utstrekning det er nødvendig for å sette personen i stand til å forstå vedtaket, skal begrunnelsen også gjengi innholdet i reglene eller den problemstilling og de faktiske forhold vedtaket bygger på.

Klageinstansene skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak fattes, jfr fvl § 33.

3. Rutiner

3.1. Rutiner for saksbehandlende instans

Saksbehandlende instans skal vurdere nye opplysninger, samt klagers anførsler, og kan omgjøre sitt opprinnelige vedtak dersom de finner klagen begrunnet, jfr fvl § 33. Ved behov skal det hentes inn ytterligere informasjon for å belyse saken.

Uavhengig av om vedtaket blir opprettholdt eller omgjort, skal klagen realitetsbehandles dersom vilkårene for det er tilstede.

Klagevedtaket skal innholde følgende momenter:

 1. Sakens bakgrunn: en kort redegjørelse for de faktiske forhold og informasjon om søker

 2. Rettslig grunnlag: angi hvilke lover, forskrifter, rundskriv etc som ligger til grunn for vedtaket

 3. Anførsler: de anførsler klager presenterer

 4. Drøftelse: faktiske forhold og klagers anførsler skal vurderes opp mot det rettslige grunnlaget

 5. Konklusjon: klagen forkastes/tas til følge/tas delvis til følge

Hvis saksbehandlende instans opprettholder avslaget, eller det gis delvis medhold i klagen, skal saken oversendes RMA Fagstab som forbereder klagesaken for avdelingsdirektør. Ved oversendelse skal kopi av vedtaket sendes klager med informasjon om at klagen er sendt til behandling i klageinstansen, jfr fvl § 27.

Gjelder vedtaket en mindreårig over 15 år som har representant jf. utlendinsgloven kapittel 11A, skal både representant og den mindreårige underrettes.

Klager skal også informeres om han eller hun kan komme med innspill til vedtaket dersom vedkommende er uenig i vedtakets innhold etter behandlingen i første instans.

Oversendelse til klageinstansen skal inneholde følgende:

 1. Saken bakgrunn, inkludert klagers duf-nummer og status på søknad om beskyttelse

 2. Kopi av avslag, klage og all fremlagt dokumentasjon i saken 

 3. Informasjon om hvordan saksbehandlende instans har vurdert klagen, og om opprinnelig vedtak er opprettholdt eller gitt delvis medhold

3.2. Rutiner for klageinstans

Klageinstansen skal behandle saken på fritt grunnlag, og er ikke bundet av saksbehandlende instans sin vurdering av saken.

Klageinstansen legger det samme regelverket til grunn i saksbehandlingen, og har ikke andre fullmakter enn saksbehandlende instans.

Klageinstansen kan be saksbehandlende instans om å innhente ytterligere informasjon dersom saken ikke er tilstrekkelig opplyst.

Når klageinstansen har realitetsbehandlet klagen, skal klager gjøres kjent med vedtaket ved at kopi sendes vedkommende.

Vedtaket skal være signert av avdelingsdirektør.

 

Kontakt: Region- og mottaksavdelingen, RMA Fagstab

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo