Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

UDI internmeldinger

IM 2011-001
Dokument-ID : IM 2011-001
Saksnummer : 10/2191-3 (17/02805-3)
Sist endret : 13.07.2017
Dokumentdato : 03.01.2011
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

Mandat for faglige og koordinerende oppgaver vedrørende RMAs kompetansehevende tiltak

1. Innledning 

Dette mandatet definerer og avgrenser de oppgaver og det ansvar UDI Regionkontor Indre Østland (RKIØ) har for koordinering av Region- og mottaksavdelingens (RMA) kompetansehevende tiltak rettet mot asylmottak. Hensikten med mandatet er å tydeliggjøre og avgrense RKIØs rolle og ansvar i planleggingen og gjennomføringen av RMAs kompetansehevende tiltak.

Tiltakene inkluderer basiskurs, sesamkurs, opplæring innen satsingsområdene og andre kompetansehevende tiltak rettet mot ansatte i alle typer mottak.

Mandatet skal vurderes, og eventuelt revideres, i forbindelse med direktoratets årlige virksomhetsplanlegging.

2. Deltakelse

Alle enheter i RMA skal ha en opplæringsansvarlig som er kontaktperson for RKIØ, mottaksansatte og samarbeidspartnere i forbindelse med RMAs kompetansehevende tiltak. Ved endring av opplæringsansvarlig i enhetene skal dette meldes til RKIØ, for å sikre at informasjon sendes til rette vedkommende.

3. Oppgaver

3.1. Satsingsområder for asylmottak

Utarbeidelsen av RMAs årlige rundskriv om satsingsområder for asylmottak er en viktig del av RMAs arbeid, og Mottaksenheten (ME) har et særlig ansvar i dette. For å sikre en helhetlig strategi for RMAs kompetansehevende tiltak er det viktig at RKIØ kommer tidlig inn i utarbeidelsen av rundskrivet om satsingsområdene.

3.2. RMAs plan for kompetansehevende tiltak

RMAs ansvar for å gi et opplæringstilbud til mottakene er beskrevet i blant annet RS 2011-003 Reglement for drift av statlige mottak. I tillegg vil RMAs virksomhetsplanlegging gi grunnlag for prioritering av hvilke kompetansehevende tiltak RMA tilbyr mottakene det enkelte år. I denne prosessen vil alle enheter ha mulighet til å komme med innspill, før endelig prioritering besluttes i ledermøtet. I løpet av et år kan det oppstå behov for nye tiltak. Avhengig av omfanget av de aktuelle tiltakene må disse vurderes i avdelingen eller i den enkelte enhet.

Med utgangspunkt i ledermøtes vedtak om prioriterte kompetansehevende tiltak, utarbeider RKIØ en plan over tiltakene det enkelte år, samt et budsjett over tilgjengelige midler på post 21. Budsjettet utarbeides etter innspill fra de øvrige enhetene i RMA. Hensikten med planen og tilhørende budsjett, er å sikre en god planlegging og enighet om avdelingens prioriteringer av kompetansehevende tiltak.

Planen skal gi en oversikt over alle kompetansehevende tiltak som RMA tilbyr asylmottak det enkelte år. Planen gir informasjon om innholdet i kursene og samlingene, organisering og gjennomføring, samt budsjetter for bruk av eksterne foredragsholdere på kursene og samlingene. Planen vil også innholde informasjon om antatte kostnader enhetene i RMA kan påberegne i forbindelse med gjennomføringen av kurs og samlinger. Den endelige planen godkjennes av avdelingsledelsen i RMA.

3.3. Koordinering og gjennomføring av kurs og samlinger

Ansvaret for den praktiske gjennomføringen av kurs og samlinger er fordelt mellom enhetene. Informasjon om ansvarsfordeling knyttet til det enkelt kurs/samling er nærmere beskrevet i RMAs plan for kompetansehevende tiltak. Kursene/samlingene arrangeres regionalt av den enkelte enhet, eller tverregionalt/nasjonalt i et samarbeid mellom flere enheter. RKIØ kan, eventuelt i samarbeid med andre enheter, organisere og gjennomføre nasjonale kurs, dersom det av ressursmessige eller andre årsaker er hensiktsmessig.

RKIØ skal utarbeide en kalenderoversikt over kurs og samlinger arrangert av RMA. For å sikre at denne planen er oppdatert, må de øvrige enhetene melde fra til RKIØ dersom det gjøres endringer. Enhetene lager egne kalenderoversikter med lokale tilpasninger.

Det faglige innholdet i kursene utarbeides i samarbeid mellom RKIØ og de øvrige enhetene, der dette er hensiktsmessig. Fagenhetene har et særlig ansvar i utarbeidelsen av innholdet i opplæringstiltak innen sitt fagområde. RKIØ skal, i samarbeid med de øvrige enhetene, utarbeide maler for invitasjoner, program, evalueringsskjema, presentasjoner og lignende til de ulike kursene.

3.4. Samhandling med og koordinering av kurs- og foredragsholdere

Ved bruk av faste kurs- og foredragsholdere i en kursrekke kan RKIØ, der dette er hensiktsmessig, gjøre avtale med og koordinere deltakelsen til eksterne kurs- og foredragsholdere. Dette kan blant annet være aktuelt ved International Organization for Migration (IOM) og Asylavdelingen (ASA) sin deltakelse på basiskurs for nyansatte. Ved gjennomføring av regionale kurs, må det gjøres regionale tilpasninger og avtaler med foredragsholdere lokalt.

3.5. Informasjonsutveksling og rapportering

Opplæringsansvarlig i den enkelte enhet skal sikre at egen enhet har oppdatert informasjon om kompetansehevende tiltak i RMA.

RKIØ har ansvar for å koordinere rapporteringer til ledermøte og avdelingsledelse i forbindelse med planlegging av neste års aktiviteter.

Anne Siri Rustad
avdelingsdirektør

Kontakt: Region- og mottaksavdelingen, regionkontor indre østland

 

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo