Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

UDI internmeldinger

IM 2011-028
Dokument-ID : IM 2011-028
Saksnummer : 2011/003412-1 (16/04624-38)
Sist endret : 02.02.2018
Dokumentdato : 26.10.2011
Mottakere :

Region- og mottaksavdelingen

Rutiner for tildeling av mottaksplass til asylsøkere som har bodd privat eller på ukjent adresse


1. Innledning

2. Målsetting

3. Asylsøkere

3.1Transitt

3.2 Ordinære mottak

4. Personer med oppholdstillatelse

4.1 Henvendelser fra personen selv

4.2 Henvendelser fra oppholdskommunen

1. Innledning

Utlendingsdirektoratet (UDI) er forpliktet til å tilby asylsøkere, og personer med endelig avslag på søknad om beskyttelse, innkvartering i asylmottak. Tilbudet om innkvartering er frivillig, og målgruppen kan velge å bo utenfor mottak hele eller deler av tiden de oppholder seg i Norge.

Søkere som får oppholdstillatelse mens de bor privat eller personer med oppholdstillatelse som flytter ut av mottak og tar opphold i en kommune uten at vedkommende er bosatt med statlig hjelp, kan på visse vilkår tilbys plass i mottak.

For personer med endelig avslag på søknad om beskyttelse gjelder rutinene så langt de passer. Det skal for disse påses at avgjørelse om trekk i basis fattes og følges opp.

Denne internmeldingen fastsetter hvilke enheter som har ansvar for å saksbehandle forespørsler om mottaksplass. Videre fastsettes hvilke vilkår som må være oppfylt for at tidligere asylsøkere med oppholdstillatelse skal kunne tas inn igjen i mottak. 

2. Målsetting

Målet med rutinene er å sikre likebehandling og forutsigbarhet for søkere så vel som UDI.

3. Asylsøkere

Hvilken type mottak en søker (eller person med endelig avslag på søknad om beskyttelse) var i da vedkommende flyttet privat, avgjør hvilken enhet i Region- og mottaksavdelingen (RMA) som saksbehandler og tilbyr ny mottaksplass. 

3.1Transitt

Asylsøkere som har flyttet privat eller til ukjent adresse fra transittmottak – eller asylsøkere som aldri har bodd i mottak – skal henvende seg til eller henvises til Regionkontor Øst (RKØ) hvis de ønsker å bli tildelt en mottaksplass.

Asylsøkere som flyttet ut av transittmottak etter at de ble tildelt plass i ordinært mottak, skal som hovedregel tilbys det samme ordinære mottaket. Dersom det ikke er plass på dette mottaket, skal det tas hensyn til at det ikke skal lønne seg å flytte ut av transittmottaket i den hensikt å bli tildelt et bedre mottak. Ny mottaksplassering avtales da mellom RKØ og Regionkontor Midt-Norge (RKM), som omgjør tidligere vedtak om plassering i mottak. Vedkommende tas ikke inn igjen i transittmottak med mindre det foreligger særskilte grunner. RKØ beslutter hvem som skal tas inn i transittmottak.

Asylsøkere som flyttet ut av transittmottak før de ble tildelt plass i et ordinært mottak, tas inn igjen i transittmottak i påvente av vedtak om mottaksplassering.

Transittmottaket skal bestille og betale reisen til det tildelte mottaket for ovennevnte personer. Alternativt kan vedkommende selv dekke reiseutgiftene og få dem refundert av det tildelte mottaket mot framvisning av kvitteringer.

Personer som tidligere ikke har fått dekket reiseutgifter fra transittmottak til ordinært mottak skal altså ikke dekke reiseutgiftene selv.

3.2 Ordinære mottak

Asylsøkere som har flyttet privat eller til ukjent adresse fra ordinært mottak skal henvende seg til eller henvises til det regionkontoret deres siste mottak sogner til. Regionkontoret skal tilby plass i samme mottak. Dersom det ikke er plass på dette mottaket, skal vedkommende tildeles plass på et annet mottak i regionen. Det skal ved valg av mottak tas hensyn til at det ikke skal lønne seg å flytte ut av mottak i den hensikt å bli tildelt et bedre mottak.

Hovedregelen er at asylsøkere i denne kategorien selv og på egen bekostning skal ta seg til det tildelte mottaket. Mottaket kan eventuelt forskuttere reiseutgiftene mot framtidig trekk i basisutbetalingene.

Unntaksvis – og kun etter avtale mellom det aktuelle regionkontoret – kan et transittmottak bestille og betale reisen. Det tildelte mottaket skal da foreta trekk i basisutbetalingen til reiseutgiftene er dekket. 

Personer som flytter privat eller til ukjent adresse fra et ordinært mottak skal altså selv dekke reiseutgiftene.

For søkere som omfattes av den midlertidige bestemmelsen i utlendingsforskriften § 8-8 a gjelder særskilte rutiner for mottaksplassering, se RS 2018-001 Behandling av ny søknad om beskyttelse etter midlertidig bestemmelse i utlendingsforskriften § 8-8 a.

4. Personer med oppholdstillatelse

Saksbehandlingsansvaret i saker hvor tidligere asylsøkere med oppholdstillatelse anmoder om tildeling av mottaksplass ligger hos det regionkontoret vedkommendes tidligere mottak sogner til. Dersom vedkommende ikke har bodd i mottak, er det lokaliseringen til kommunen hvor vedkommende har hatt opphold som avgjør hvilket regionkontor som har saksbehandleransvaret. 

Når personer med oppholdstillatelse tas inn igjen i mottak, skal Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) varsles.

I det følgende skilles det mellom henvendelser fra personen selv og henvendelser fra oppholdskommunen.

4.1 Henvendelser fra personen selv

Dersom en person med oppholdstillatelse henvender seg til et regionkontor og ber om å bli tildelt mottaksplass, skal følgende prosedyre følges:

 1. Undersøk om en kommune har mottatt integreringstilskudd for personen og/eller om han/hun er bosatt av IMDi. Hvis det er tilfellet, skal personen under ingen omstendighet tas inn i mottak.

 2. Undersøk hvor lenge personen har bodd utenfor mottak og hvor lenge han/hun har hatt oppholdstillatelse.

 3. Hvis personen har bodd utenfor mottak med oppholdstillatelse i mindre enn tre måneder, anbefales han/hun om å kontakte IMDi for å bli tildelt bosettingskommune. Alternativt tilbys han/hun plass i mottak. Med mindre særskilte forhold tilsier noe annet, skal det tilbys plass på det mottaket personen sist bodde.

 4. Hvis personen har bodd utenfor mottak med oppholdstillatelse i mer enn tre måneder men i mindre enn seks måneder, skal han/hun henvises til å søke bistand hos NAV i oppholds-/bostedskommunen. Samtidig informeres personen om at for å få tilbud om plass i mottak, må han/hun framvise et avslag på søknad om sosialhjelp etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

  Hvis avslag på søknad om sosialhjelp framvises, skal personen tilbys plass på det mottaket han/hun sist bodde, med mindre særskilte forhold tilsier en annen plassering.

 5. Hvis personen har bodd utenfor mottak med oppholdstillatelse i mer enn seks måneder, har ikke han/hun lenger tilbud om plass i mottak. Vedkommende henvises til å søke bistand hos NAV i oppholds-/bostedskommunen. Unntak kan gjøres dersom Fylkesmannen gjennom en klagebehandling av en søknad om sosialhjelp har konkludert med at vedkommende skal tilbys mottaksplass. 

4.2 Henvendelser fra oppholdskommunen

Dersom en oppholdskommune – ved for eksempel NAV – henvender seg til et regionkontor med spørsmål om en tidligere asylsøker med oppholdstillatelse har tilbud om mottaksplass, skal følgende prosedyre følges:

 1. Undersøk om en kommune har mottatt integreringstilskudd for personen og/eller om han/hun er bosatt av IMDi. Hvis det er tilfellet, skal personen under ingen omstendighet tas inn i mottak. Informer oppholdskommunen om hvilken kommune som har mottatt integreringstilskudd/hvilken kommune vedkommende er bosatt i.

 2. Undersøk hvor lenge personen har bodd utenfor mottak og hvor lenge vedkommende har hatt oppholdstillatelse.

 3. Informer oppholdskommunen om reglene i pkt. c, d og e i pkt. 4.1 og presiser at UDI forventer en realitetsbehandling av en søknad om sosialhjelp når personen har bodd utenfor mottak med oppholdstillatelse i mer enn tre måneder.

Presiser videre at dersom personen har bodd utenfor mottak med oppholdstillatelse i mer enn seks måneder, så har ikke vedkommende lenger tilbud om opphold i mottak. Dette gjelder med mindre Fylkesmannen gjennom en klagebehandling av en søknad om sosialhjelp har konkludert med at personen skal tilbake til mottak.

Informer til slutt oppholdskommunen om at det i alle tilfeller er personen selv som skal henvende seg til aktuelt regionkontor med forespørsel om å bli tatt inn igjen i mottak.

 

Kontakt: Region- og mottaksavdelingen, Regionkontor Midt-Norge

Siste endringer
 • Endret: IM 2011-028 Rutiner for tildeling av mottaksplass til asylsøkere som har bodd privat eller på ukjent adresse (02.02.2018)

  Det er lagt inn en ny setning til sist i punkt 3.2, hvor det fremgår at for søkere som omfattes av den midlertidige bestemmelsen i utlendingsforskriften § 8-8 a gjelder det særlige rutiner for mottaksplassering, jf. RS 2018-001.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo