Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

UDI internmeldinger

IM 2012-006
Dokument-ID : IM 2012-006
Saksnummer : 2011/004263-1
Dokumentdato : 03.02.2012
Mottakere :

Region- og mottaksavdelingen

Utlendingsdirektoratets ansvar for lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i asylmottak

1. Innledning

Utlendingsdirektoratet (UDI) anskaffer mottaksplasser etter lov og forskrift om offentlige anskaffelser. For disse anskaffelsene gjelder også forskrift 8. februar 2008 nr. 112 om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Forskriftens formål er å bidra til at ansatte i virksomheter som utfører tjenester og bygge- og anleggsarbeider for offentlige oppdragsgivere ikke har dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av allmenngjort tariffavtale eller av gjeldende landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Forskriften er et ledd i arbeidet for å motvirke sosial dumping.

Forskriften stiller visse krav til UDI som oppdragsgiver, herunder at UDI skal gjennomføre nødvendig kontroll av om kravene til lønns- og arbeidsvilkår overholdes. Graden av kontroll kan tilpasses behovet i vedkommende bransje mv.

Denne interne meldingen fastsetter nærmere retningslinjer for hvordan UDI skal gjennomføre nødvendig kontroll av mottaksansattes lønns- og arbeidsvilkår.

2. Om lønns- og arbeidsvilkår

Med lønns- og arbeidsvilkår menes i denne sammenhengen bestemmelser om minste arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtale.

Det finnes per i dag ingen allmenngjorte tariffavtaler som dekker ansatte i asylmottak. UDI må derfor selv framskaffe et aktuelt sammenligningsgrunnlag når lønns- og arbeidsvilkår skal kontrolleres. Regionkontor Midt-Norge (RKM) har ansvar for å foreslå hva som skal være sammenligningsgrunnlaget for det enkelte år og fremme dette som en sak for ledermøtet i Region- og mottaksavdelingen (RMA) sammen med forslag til årets kontrollaktiviteter (se pkt. 4.2).

3. Driftsoperatørenes forpliktelser

Gjennom å inngå avtale om drift av mottak forplikter driftsoperatørene (DRO) seg til at egne ansatte og ansatte hos underleverandører som medvirker til å oppfylle kontrakten ikke skal ha dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av allmenngjort tariffavtale eller gjeldende landsomfattende tariffavtale for bransjen.

På UDIs forespørsel skal også DRO og aktuelle underleverandører dokumentere lønns- og arbeidsvilkårene til de ansatte.

4. Nødvendig kontroll

Som nevnt i pkt. 1 har UDI et ansvar for å gjennomføre nødvendig kontroll av at kravene til lønns- og arbeidsvilkår overholdes. Det er opp til UDI selv å vurdere hva som anses som nødvendig, hvilke kontrollmetoder som skal benyttes, samt når og hvor ofte kontroller skal skje. Det legges til grunn at vurderinger av kontrollbehovet gjennomføres løpende i hele kontraktens lengde.

4.1. Kontroll før kontraktsinngåelse

I UDIs konkurransegrunnlag er det satt som et kvalifikasjonskrav at tilbyder skal vedlegge tilbudet en egenerklæring hvor det framgår at ansatte hos tilbyder og underleverandører ikke har dårlige lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Det er altså et vilkår for å kunne delta i konkurransen at en slik egenerklæring foreligger. Denne praksisen videreføres.

4.2. Risikovurdering og kontrolltiltak

UDIs kontroll av lønns- og arbeidsvilkår skal være basert på en risikovurdering. Det legges til grunn at drift av mottak er en bransje hvor det generelt kan være en risiko for brudd på bestemmelsene.

RKM skal én gang per år fremme en sak for ledermøtet i RMA som minimum omtaler følgende forhold:

 • En generell vurdering av risikoen for brudd på bestemmelsene i mottaksbransjen

 • Konkrete vurderinger av risiko knyttet til ulike (typer) driftsoperatører

 • Forslag til konklusjon på kontrollnivå

Forslaget til konklusjon kan være at det i det aktuelle året ikke er nødvendig å foreta noen kontroller av lønns- og arbeidsvilkår. Et slikt forslag må være begrunnet i risikovurderingen.

Hvis risikovurderingen tilsier at det skal gjennomføres kontroller, skal forslaget angi:

 • Hvilke driftsoperatører som skal kontrolleres

 • Hva som skal kontrolleres og hvordan

 • Når kontrollene skal gjennomføres og av hvem

Avdelingsdirektør beslutter hvilke kontroller som skal gjennomføres.

Hvis avdelingsdirektør beslutter at det av ressursmessige årsaker ikke skal gjennomføres kontroller til tross for at kontroller er foreslått, skal begrunnelsen framgå av beslutningen.

RKM fremmer saken for ledermøtet sammen med sammenligningsgrunnlaget nevnt i pkt. 2.

4.3. Håndtering av tips, varsling mv.

Uavhengig av risikovurderingen nevnt i pkt. 4.2 kan UDI motta informasjon om mottaksansattes lønns- og arbeidsvilkår som tilsier nærmere undersøkelser. Slik informasjon skal formidles til RKM, som vurderer videre håndtering. IM 2010-012 UDIs eskaleringspyramide skal legges til grunn for videre rapportering.

5. Sanksjoner

I avtalene om drift av mottak fastslås det at brudd på bestemmelsen om lønns- og arbeidsvilkår alltid er å anse som mislighold av avtalen. I tillegg til de ordinære misligholdsbestemmelsene, er det knyttet en egen bestemmelse til mislighold på dette punktet. Dersom DRO eller underleverandører ikke etterlever kravene, har UDI rett til å holde tilbake ca. 2 ganger innsparingen som følger av bruddet på bestemmelsene.

I tilfeller hvor UDI gjennom sine kontrollhandlinger avdekker brudd på bestemmelsene om lønns- og arbeidsvilkår, skal sanksjoner iverksettes. Avdelingsdirektør beslutter hvilke sanksjoner som skal brukes. RKM forbereder saken.

 

Kontakt: Region- og mottaksavdelingen, Regionkontor Midt-Norge 

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo