Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

UDI interne meldinger

IM 2012-015
Dokument-ID : IM 2012-015
Saksnummer : 10/4358-16
Sist endret : 02.12.2016
Dokumentdato : 31.05.2012
Mottakere :

Alle i ASA

48-timersprosedyren

1. Innledning

Denne internmeldingen gir retningslinjer for behandlingen av saker i 48-timersprosedyren.

Både vedtaksenheten i Utlendingsdirektoratets Asylavdeling (ASA) med ansvar for landporteføljen for de land som inngår i 48-timersprosedyren og UDIs ankomstenhet, i samarbeid med Politiets utlendingsenhet (PU), har oppgaver i 48-timersprosedyren. Hovedansvaret for 48-timer ligger hos vedtaksenheten i ASA og hos ankomstenheten, samt at beredskapsvakter tiltrer ved behov. Klagebehandling for 48-timerssaker følges opp av vedtaksenheten i ASA, som også skal oversende sakene til UNE.

2. Registrering av og varsling om asylsøkere i 48-timersprosedyren

Når søkeren melder seg, skal PU aller først foreta en registrering av søkeren i deres lokaler. PU foretar ikke en utvidet registrering med mindre vilkårene er tilstede for det (for eksempel ved KRIM).

Politiet varsler den logistikkansvarlige i UDIs ankomstenhet.

Om det er aktuelt å ta saken ut av prosedyren, avgjøres dette av den vedtaksenhet i ASA som har ansvar for landporteføljen til 48-timer.

Logistiker i ankomstenheten kontakter umiddelbart den ansvarlige vedtaksenheten i ASA (ukedag) eller beredskapsvakt (helg) for å gi beskjed om ankomst av 48-timerssøker, og om sannsynlig forventet tidspunkt for intervju og vedtakstidspunkt.

Dersom intervju og vedtak må gjennomføres i helgen gir beredskapsvakten snarest mulig beskjed til den andre hun eller han har bakvakt med om at en 48-timer er registrert av PU.

3. Ankomstenhetens logistikkarbeid for saker som inngår i 48-timersprosedyren

Tidspunkt for intervju avgjøres - om intervjuet skal skje samme dag, neste dag, eller i helg. Tidspunktet fastsettes slik at det blir tid til å fatte vedtak og begjæring om utsatt iverksettelse innen 48 timer etter registrering av 48-timerssøkeren.

Logistiker i ankomstenheten har ansvar for å lage prosedyreplan, klarere rom til intervju, booke tolk til vedtaksdagen, tildele advokat, lage tolkegodtgjøringsskjema, bestille transport til søkeren, sørge for at det finnes et ledig kontor der advokaten kan ha samtale med søkeren og setter frem pc til bruk for advokatsamtale.

4. NOAS’ informasjonssamtale med asylsøkeren før intervju

Før søkeren intervjues skal søkeren få mulighet til å ha en samtale med NOAS.

5. Intervju med asylsøkeren

Saksbehandler i den ansvarlige vedtaksenheten i ASA intervjuer i ukedagene, og beredskapsvakt i helgene. Original intervjurapport sendes arkivet for arkivering, eller til skanning om det foreligger vedlegg til intervjuet.

6. Vedtak om beskyttelse og forhåndsvarsel om utvisning

Vedtak fattes av saksbehandler i vedtaksenheten eller av beredskapsvakten. Vedtak fattes normalt kl 11 dagen etter intervju.

Det skal fattes utvisningsvedtak dersom søkeren ikke er EU/EØS-borger og om søknaden om beskyttelse er åpenbart grunnløs. Forhåndsvarsel om utvisning sendes advokaten sammen med vedtak om avslag på søknad om beskyttelse.

Saksbehandler sender vedtaket i eDialog. Det kan også overleveres advokaten av logistiker i ankomstenheten dersom advokaten befinner seg i UDIs lokaler.

7. Mottak av klage og eventuell begjæring om utsatt iverksettelse

Saksbehandler i vedtaksenheten eller beredskapsvakten mottar klagen fra advokaten i eDialog. Advokaten kan også levere klagen til Ankomstenheten, og klagen blir sendt på e-post til ansvarlig saksbehandler.

Klagen skal komme til UDI senest tre timer etter forkynning av vedtaket.

8. Begjæring om utsatt iverksettelse

Saksbehandler eller beredskapsvakt tar stilling til utsatt iverksettelse. Fristen for å ta stilling til utsatt iverksettelse er normalt én time etter at fristen for å begjære utsatt iverksettelse har utløpt. UDIs beslutning om utsatt iverksettelse skal sendes advokaten i eDialog. Den kan også gis direkte til advokaten om advokaten befinner seg i UDIs lokaler.

9. Dersom begjæring om utsatt iverksettelse ikke fremsettes

Dersom søkeren ikke begjærer utsatt iverksettelse, kan vedtaket iverksettes.

10. Klagebehandling i saker i 48-timersprosedyren

Etter at beslutning om utsatt iverksettelse er ferdigbehandlet, behandles klagen av samme saksbehandler som har fattet vedtak i saken. Det er vedtaksenheten i ASA med landporteføljen for 48-timerslandene som har ansvar for at klagesakene blir fulgt opp.

11. Dersom saken tas ut av prosedyren

Saksbehandler er ansvarlig for å endre sakens prosedyrekode i DUF fra 48t til en annen saksbehandlingsprosedyre, vanligvis normalsakprosedyren (NS) umiddelbart etter at saken tas ut av prosedyren.

12. Føring av statistikk for 48-timerssaker

Saksbehandler (førstehånd) er ansvarlig for å føre statistikk for 48-timerssaker. Det er spesielt viktig at tidspunkter og tidsbruk blir korrekt ført. 

 

Hanne Jendal
avdelingsdirektør

Kontakt: Asylavdelingens fagstab

Siste endringer
  • Endret: IM 2012-015 48-timersprosedyren (02.12.2016)

    Internmeldingen er oppdatert i samsvar med at vi benytter eDialog når vi kommuniserer med advokatene.

Utlendingsdirektoratet
Norwegian Directorate
of Immigration

Postboks 8108 Dep.
0032 Oslo
Telefon: 23 35 15 00.

Kontakt UDI

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo
Kontakt nettredaksjonen