Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

UDI internmeldinger

IM 2012-021
Dokument-ID : IM 2012-021
Saksnummer : 2012/002284-8
Dokumentdato : 04.12.2012
Mottakere :

Asylavdelingen
Region- og mottaksavdelingen

 

Ansvars- og oppgavefordeling mellom Region- og mottaksavdelingen og Asylavdelingen i saker om retur av enslige mindreårige asylsøkere

1. Innledning

Denne internmeldingen beskriver ansvars- og oppgavefordelingen mellom Region- og mottaksavdelingen (RMA) og Asylavdelingen (ASA) i saker om retur av enslige mindreårige asylsøkere.

Internmeldingen gjelder både i saker om assistert retur og tvungen retur.

2. Utgangspunkt

Etter endelig avslag i en asylsak har RMA normalt særlige oppgaver knyttet til retur. Det betyr at ASA som utgangspunkt ikke har et særlig returansvar i en asylsak etter at det foreligger endelig avslag fra UDI eller UNE.

Enslige mindreårige er imidlertid i en særstilling fordi omsorgssituasjonen ved retur er avgjørende for om en retur er mulig å gjennomføre. Retur i disse sakene har nær sammenheng med kartleggingen av omsorgssituasjonen som er gjort i forbindelse med vedtaket. ASA og RMA har derfor blitt enige om en tilpasset ansvars- og oppgavefordeling, som innebærer at saksbehandler i ASA skal ha et særlig ansvar for å følge den enkelte sak frem til retur er gjennomført.

Det overordnede målet for retur av enslige mindreårige asylsøkere er at de så raskt som mulig og på en skånsom måte skal returneres til hjemlandet i tråd med de forutsetningene som ligger i det endelige vedtaket.

3. RMA sitt ansvar

RMA skal ha porteføljeansvaret for saker som omfatter retur av enslige mindreårige asylsøkere. Dette innebærer å:

 • Utvikle og implementere retur- og reintegreringsprogrammer som omfatter assistert retur av gruppen

 • Sikre hensiktsmessige overordnede samarbeidsrutiner med eksterne samarbeidspartnere

 • Ha ansvar for veiledning, opplæring og faglig utvikling for relevante aktører om assistert retur

 • Ha den overordnede oversikten over enslige mindreårige asylsøkere med endelig avslag og antallet returnerte

 • Legge til rette for at alle enslige mindreårige asylsøkere, uavhengig av bosted, samt deres omsorgsgivere i Norge og hjemlandet, får tilstrekkelig informasjon og veiledning om assistert retur

 • Legge til rette for gjennomføring av retur i samarbeid med IOM

 • Orientere ASA der det er søkt om assistert retur men søknaden trekkes eller ekskluderes. I slike tilfeller må RMA overføre all relevant informasjon fra prosessen med assistert retur til ASA, slik at denne kan benyttes i det videre løpet med tvungen retur.

4. ASA sitt ansvar

Fordi retur av enslige mindreårige asylsøkere er direkte knyttet til arbeidet som er gjort i vedtaksfasen med kartlegging av omsorgssituasjonen, skal ASA ha et sakskoordinerende ansvar i hver enkelt sak. Det vil si at ASA i hver enkelt sak skal vurdere hva som vil være det mest hensiktsmessige returløpet, og hva som konkret må avklares i saken når det gjelder omsorgsituasjonen ved retur. ASA har altså et ansvar i saken helt frem til barnet er returnert, eventuelt følge opp ovenfor klageorganet dersom retur ikke lar seg gjennomføre.

Enkeltsaksansvaret vil blant annet kunne innebære:

 • Sikre at saken blir fulgt opp i alle relevante ledd i returprosessen

 • Være UDI sitt kontaktpunkt for søkeren og søkerens omsorgsgivere i Norge

 • Ha kontakt med barnets representant

 • Involvere barnet der det er hensiktsmessig

 • Etablere kontakt med omsorgspersoner i hjemlandet

 • Realitetsorientere og motivere søkeren og søkerens omsorgspersoner i Norge og i hjemlandet til retur og gjenforening

 • Ha kontakt med PU og UNE i forhold til det konkrete ansvaret mellom UDI, UNE og PU i hver enkelt sak i forhold til omsorgssituasjonen i hjemlandet og den praktiske tilretteleggingen av returen

 • Etablere kontakt mellom søkeren og familien i hjemlandet i forbindelse med gjennomføringen av retur

 • Utrede alternative omsorgsalternativer i samarbeid med Landinfo

5. Samarbeidsrutiner

RMA skal innkalle til kvartalsvise møter mellom ASA, RMA og AUA for å oppdatere hverandre på arbeidet, avklare rutiner og eventuelle generelle problemstillinger.

 

Kontakt: Analyse- og utviklingsavdelingen, internasjonal enhet

Siste endringer
 • Ny: IM 2012-021 Ansvars- og oppgavefordeling mellom region- og mottaksavdelingen og asylavdelingen i saker om retur av enslige mindreårige asylsøkere (04.12.2012)

  Ny internmelding som beskriver ansvarsfordelingen mellom Asylavdelingen og Region- og mottaksavdelingen i saker om retur av enslige mindreårige asylsøkere. Asylavdelingen får et særlig ansvar for å sikre at retur blir gjennomført i den enkelte sak.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo