Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

UDI internmeldinger

IM 2013-003
Dokument-ID : IM 2013-003
Saksnummer : 12/2706-04 (17/02805-2)
Sist endret : 12.07.2017
Dokumentdato : 08.03.2013
Mottakere :

Alle i UDI Region- og mottaksavdelingen

Internmelding om koordinering av mottaksledermøter


1. Hva er formålet med internmeldingen?

Internmeldingen skal sikre en felles forståelse av formålet med mottaksledermøtene, samt sikre en helhetlig tenkning rundt temaene på møtene, hvor både det nasjonale styringsperspektivet og regionale behov ivaretas. Gjennom internmeldingen etableres også en rutine for felles planlegging av innholdet i møtene.

2. Hva er mottaksledermøter og hva er formålet med møtene?

Mottaksledermøter (også kalt driftsledermøter) er møter mellom UDIs regionkontor og mottaksledere i deres mottaksportefølje. Mottakenes driftsoperatører inviteres også jevnlig til å delta på disse møtene.

Formålet med mottaksledermøtene er å sikre en god styringsdialog mellom UDI og mottakene/driftsoperatørene, formidle asylpolitikken, gjennomføre faglige diskusjoner og utveksle erfaringer. Som en del av UDIs kontraktsoppfølging er møtene en arena for oppfølging og veiledning av mottakene, og vil dermed virke samordnende og heve kvaliteten på mottakene. Mottaksledermøtene er også en arena hvor mottak/driftsoperatører kan løfte saker til ledelsen i UDI.

3. Hva er aktuelle temaer på mottaksledermøtene?

Aktuelle temaer på mottaksledermøtene er:

 • Informasjon fra UDIs ledelse

 • Politikkformidling (Statsbudsjettet, UDIs prioriteringer, annet)

 • Prognoser, mottakskapasitet og belegg

 • Kvalitet i mottak (kontraktsoppfølging, regelverk, opplæring, annet)

 • Aktuelle FoU-prosjekter, forskningsrapporter og handlingsplaner

 • Innmeldte saker fra mottak og driftsoperatør

Møtene kan også være en arena for kompetanseheving innen temaer som vurderes som særlig viktige for mottaksdriften.

Møtene bør gjennomføres med mulighet for dialog og faglige diskusjoner mellom mottak/driftsoperatører og UDI, og mellom de ulike mottakene/ driftsoperatørene.

4. Hvordan koordineres innholdet i mottaksledermøtene?

For å sikre et felles perspektiv på mottaksledermøtene må deler av innholdet i møtene koordineres.

To-tre ganger per år innhenter Regionkontor Indre Østland innspill fra enhetene om aktuelle fellestemaer for mottaksledermøtene, og utformer et forslag til temaoversikt på bakgrunn av innspillene. Ledermøtet diskuterer forslaget, og presenterer konklusjonen for avdelingsdirektøren. Avdelingsdirektøren avgjør om det er temaer som alle regionkontor/ Transittenheten skal ha på agendaen for sine mottaksledermøter. Regionkontor Indre Østland sammenfatter de tematiske rammene for mottaksledermøtene i et eget notat.

Hvis føringer fra avdelingsdirektøren innebærer at foredragsholdere må innhentes eksternt eller fra andre avdelinger i UDI, sendes en felles forespørsel fra Region- og mottaksavdelingen (RMA) til foredragsholder.

Hvis det vurderes som hensiktsmessig, utarbeides materiell som kan benyttes på mottaksledermøtene i alle regioner.

Regionkontor Indre Østland skal ha oppdatert oversikt over tidspunktene for mottaksledermøtene. På grunn av koordinering av temaer og foredragsholdere på møtene, er det hensiktsmessig at møtene i de ulike regionene arrangeres innenfor samme tidsrom.

5. Hvordan bidrar ledelsen, øvrige enheter og andre avdelinger med informasjon på møtene?

Avdelingsledelsen i Region- og mottaksavdelingen og/eller UDIs direktør/assisterende direktør deltar på ett møte i hver region hvert år, for å sikre kontakten mellom ledelsen i UDI og mottak/driftsoperatører.

Returenheten og RMA fagstab deltar jevnlig på mottaksledermøtene for å orientere om politikken og UDIs gjennomføring av denne gjennom tiltak og prosjekter.

Regionkontor Øst bidrar, ved behov, med informasjon om transitten og logistikkoppgaver.

RMA fagstab, Analyse- og utviklingsavdelingen (AUA) eller forskningsinstitusjon presenterer funn fra aktuelle forskningsrapporter.

Asylavdelingen bør jevnlig inviteres til å delta med informasjon om sitt arbeid, for å styrke mottakenes kunnskap om asylprosessen.

Oppholdsavdelingen inviteres, ved behov, for å orientere om temaer som er relevante for mottakene. 

 

Christine Wilberg
Avdelingsdirektør 

Kontakt: UDI Regionkontor Indre Østland.

Siste endringer
 • Endret: IM 2013-003 Internmelding om koordinering av mottaksledermøter (12.07.2017)

  Internmeldingen er oppdatert i tråd med gjeldende begrepsbruk. Begrepet tilsyn er erstattet med kontraktsoppfølging.

 • Ny: IM 2013-003 Internmelding om koordinering av mottaksledermøter (08.03.2013)

  Ny internmelding som skal sikre en felles forståelse av formålet med mottaksledermøtene. Gjennom internmeldingen blir det etablert en rutine for felles planlegging av innholdet på møtene.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo