Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

UDI internmeldinger

IM 2013-005
Dokument-ID : IM 2013-005
Saksnummer : 13/156-1
Sist endret : 09.10.2017
Dokumentdato : 09.04.2013
Mottakere :

Alle i Utlendingsdirektoratet

Rollebeskrivelse for UDIs representant i Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse


Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse er et tverretatlig fagteam som består av representanter fra Utlendingsdirektoratet (UDI), Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), Politidirektoratet (POD), Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), Helsedirektoratet (Hdir) og Arbeids- og velferdsdirektoratet (AVdir). IMDi har ansvar for å koordinere teamet. Det vises til mandatet for Kompetanseteamet or en beskrivelse av teamets formål, målgruppe og oppgaver, jf. UdiSak historiske data 2012/000631-11. 

UDI skal være representert i Kompetanseteamet med ett årsverk. Representanten skal ha ansvar for problemstillinger knyttet til oppholds- og asylsaker, eller andre forhold i forbindelse med utlendingssaken.

Nedenfor gis en nærmere presisering av representantens oppgaver og hvordan arbeidet skal forankres internt.

UDIs representant i Kompetanseteamet har et særlig ansvar for problemstillinger i asyl- og oppholdssaker som omhandler tvangsekteskap, æresrelatert vold og kjønnslemlestelse. Representanten har følgende oppgaver:

 • Veilede saksbehandlere i UDI og tjenesteapparatet i konkret sakshåndtering og generelle problemstillinger.
 • Sørge for at enkeltpersoner som tar kontakt med teamet får nødvendig oppfølging av tjenesteapparatet og å bistå i å forankre saken der den best kan følges opp.
 • Bidra til kompetanseheving internt i Utlendingsdirektoratet og ellers i tjenesteapparatet.
 • Bidra til å styrke kompetansen i de regionale nettverkene, se mandat for regionale koordinatorstillinger ved IMDi (UdiSak historiske data 2012/000631-11).
 • Utarbeide halvårsrapporter til intern bruk for å synliggjøre saksomfang, trender og utfordringer, se UdiSak historiske data 2013/000156.
 • Sikre at informasjon om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse på UDIs nettportaler er korrekt og oppdatert.
 • Svare på spørsmål om tvangsekteskap, æresrelatert vold og kjønnslemlestelse på http://www.ung.no/.
 • Ved en utlendingssak, være kontaktpunkt for Utenriksdepartementet i saker om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse hvor personen(e) befinner seg i utlandet, for å foreta den nødvendige koordinering med berørte etater i Norge. Rådgi ved søknad om refusjon, jf. refusjonsordningen ”Utgifter til hjemsendelse til Norge ved tvangsgifte eller fare for tvangsgifte” (IMDi-rundskriv 09/10). 

Analyse- og utviklingsavdelingen (AUA) ved Internasjonal enhet (INE) har et avdelingsovergripende ansvar for fagfeltene tvangsekteskap, æresrelatert vold og kjønnslemlestelse, se IM 2014-008 om koordinatorfunksjon for internasjonale menneskerettigheter. Det skal være et tett samarbeid mellom koordinator i INE og representanten i Kompetanseteamet. Underdirektør i INE har linjeansvar for representantens arbeid.

 

Stephan Mo
avdelingsdirektør

Kontakt: Analyse- og utviklingsavdelingen, Regelverksenheten

Siste endringer
 • Endret: IM 2013-005 Rollebeskrivelse for UDIs representant i Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (09.10.2017)

  Vedlegg 2 til internmeldingen (Mandat for regionale koordinatorstillinger) er opphevet og arkivert da tiltaket er utgått fra handlingsplanen og ikke lenger er gjeldende.

 • Ny: IM 2013-005 Rollebeskrivelse for UDIs representant i Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (09.04.2013)

  Internmelding med rollebeskrivelse for Utlendingsdirektoratets (UDI) representant i Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (KT), med nærmere presisering av representantens oppgaver og hvordan arbeidet skal forankres internt i UDI.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo