Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

IM 2013-005

IM 2013-005V2
Dokument-ID : IM 2013-005V2
Saksnummer : 13/156-1
Dokumentdato : 09.04.2013

Mandat for regionale koordinatorstillinger

lnnledning

Opprettelsen av de regionale koordinatorstillingene er forankret i Handlingsplaner mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (2012). Stillingene skal ligge til Integrerings- og mangfoldsdirektoratets regionkontorer. Mandatet må sees i sammenheng med mandatet for Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (KT).

Formål

De regionale koordinatorene skal styrke, samordne og forankre den regionale og Iokale innsatsen mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Dette for å sikre et godt forebyggende arbeid og styrke det lokale og regionale hjelpeapparatets evne til å håndtere saker som dreier seg om tvangsekteskap, annen æresrelatert vold og kjønnslemlestelse.

Begrepet lokal innbefatter her fylkesnivå, kommunalt nivå, interkommunalt nivå og bydelsnivå.

Målgruppe

 • Målgruppen for de regionale koordinatorenes innsats er tjenesteapparatet som kommer i kontakt med og skal bistå personer som utsettes for æresrelatert vold, herunder tvangsekteskap
 • kvinner og jenter som er blitt utsatt for eller er i fare for å utsettes for kjønnslemlestelse

Oppgaver

De regionale koordinatorene skal bidra til å styrke og forankre arbeidet regionalt og lokalt ved å være pådrivere for samarbeid på tvers av etater og fagfelt.

Dette innebærer:

 • Sikre kompetanseheving på regionalt og lokalt nivå, gjennom å knytte seg opp mot eksisterende nettverk eller, ved behov, etablere og koordinere nye lokale/regionale nettverk med aktuelle instanser
 • Gi råd og veiledning til tjenesteapparatet i samarbeid med nettverket/nettverkene og KT
 • Dokumentere og oppsummere erfaringer regionalt og lokalt

Samarbeid

Det forutsettes samarbeid med KT, Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS), Politiet, Barne-, ungdoms- og familieetaten, arbeids- og velferdsforvaltningen, UDI, asylmottak, skoleeiere, samt minoritetsrådgivere og Fylkesmannen. Andre aktører kan delta ved behov.

Rollefordeling mellom de regionale koordinatorene og KT

Det er koordinatorens ansvar å sikre nødvendig faglig bistand fra KT i gjennomføringen av den lokale/regionale kompetansehevingen.

Ved henvendelser fra tjenesteapparatet om råd og veiledning i enkeltsaker skal de regionale koordinatorene ved behov avklare med KT om KT bør involveres. Dette gjelder spesielt i forhold til KT sine nasjonale oppgaver.

De regionale koordinatorene skal ikke håndtere enkeltsaker. Enkeltpersoner som tar kontakt skal henvises til tjenesteapparatet for oppfølging der. Ved behov skal KT kobles inn i veiledning av tjenesteapparatet.

Organisering og rapportering

Stillingene sorterer organisatorisk under IMDis regionkontorer. Dette innebærer at personalansvaret ligger til regionkontorene. Koordinator har arbeidssted der og rapporterer i linjen til regionkontorenes ledelse.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo