Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

UDI internmeldinger

IM 2013-006
Dokument-ID : IM 2013-006
Saksnummer : 2010/004498-64
Dokumentdato : 30.04.2013
Mottakere :

Asylavdelingen
Oppholdsavdelingen

Rutiner for oversendelse av saker/dokumenter fra Utlendingsdirektoratet (UDI) til Nasjonalt ID-senter (NID) i forbindelse med behandling av enkeltsaker


1. Innledning

1.1 Virkeområde

1.2 Formål

1.3 Definisjoner

2. Oversendelse av identitetsdokumenter for vurdering av ekthet

2.1 Visum-, oppholds- og statsborgersaker

2.2 Saker om beskyttelse

3. Annen bistand ved vurdering av identitet i enkeltsaker

4. Avklaring i linjen og med NID

1. Innledning

1.1 Virkeområde

Internmeldingen omfatter oversendelse av saker/dokumenter fra Utlendingsdirektoratet (UDI) til Nasjonalt ID-senter (NID), der UDI ber om bistand fra NID i forbindelse med vurdering av identitet ved behandling av enkeltsaker etter utlendings- eller statsborgerlovgivningen. Avdelingene kan utfylle internmeldingen med særskilte rutiner for avdelingene ut fra deres behov. Hvis det gis særskilte rutiner for avdelingene må kopi av disse sendes Analyse- og utviklingsavdelingen (AUA) v/ Regelverksenheten til orientering.

1.2 Formål

Formålet med denne internmeldingen er å få felles rutiner for UDI for oversendelse av saker/dokumenter i de tilfelle vi ber NID om bistand i forbindelse med vurdering av identitet ved behandling av enkeltsaker.

1.3 Definisjoner

I denne internmeldingen gjelder disse definisjonene:

2. Oversendelse av identitetsdokumenter for vurdering av ekthet

2.1 Visum-, oppholds- og statsborgersaker

Innledning

Ved søknader om visum og oppholdstillatelse har førstelinjen som mottar søknaden ansvar for å kontrollere originale identitetsdokumenter. I RS 2011-040 framgår det;

 • hva slags kontroll førstelinjen skal gjøre,

 • i hvilke type saker skal det foretas kontroll,

 • hvilke typer identitetsdokumenter skal kontrolleres

I slike saker vil derfor ektheten av de identitetsdokumenter som er lagt fram som hovedregel allerede være kontrollert når saken sendes UDI, og dette skal gå fram av påtegninger i saken. Som utgangspunkt vil de identitetsdokumentene som UDI mottar i slike saker være scannede kopier.

Saker der identitetsdokumentene ikke er kontrollert av førstelinjen

I noen tilfelle vil identitetsdokumenter som er lagt fram i saken likevel ikke være kontrollert av førstelinjen. Dette kan særlig gjelde i følgende tilfelle:

 • Saken faller inn under unntakene i RS 2011-040 hvor førstelinjen ikke er pålagt å kontrollere framlagte identitetsdokumenter. Dette er mest aktuelt ved søknader om visum jf. kapittel 3.4.1 i rundskrivet. I slike tilfelle kan UDI vurdere å sende dokumentet  til NID med anmodning om undersøkelse der saksbehandler har er konkret mistanke om at dokumentet er falskt eller forfalsket. Hvis saksbehandler er ukjent med det identitetsdokument som er lagt fram bør dokumentet kontrolleres opp aktuelle referansedatabaser som iFADO eller DISC, før man eventuelt ber om bistand fra NID.

 • Førstelinjen har ikke kontrollert identitetsdokumentet, i strid med retningslinjene i rundskrivet. Som utgangspunkt skal saksbehandler da be førstelinjen om å gjøre den kontroll som følger av rundskrivet. Det må tas hensyn til om dette kan gjøres uten vesentlige forsinkelser i saksbehandlingstiden. UDI kan be NID om bistand i slike saker dersom det foreligger konkrete mistanker om at dokumentet er falskt eller forfalsket, og det ikke er hensiktsmessig å sende dokumentet til førstelinjen.

 • Identitetsdokumentet er sendt direkte til UDI etter søknaden ble sendt fra førstelinjen. UDI må vurdere om dokumentet burde vært kontrollert i førstelinjen etter RS 2011-040, og i så fall om det er hensiktsmessig at dokumentet blir oversendt til førstelinjen. Det må tas hensyn til om dette kan gjøres uten vesentlige forsinkelser i saksbehandlingstiden. UDI kan be NID om bistand i slike saker dersom UDI har konkrete mistanker om at dokumentet er falskt eller forfalsket, og det ikke er hensiktsmessig å sende dokumentet til førstelinjen.

 • Statsborgerskapssaker er ikke omfattet av RS 2011-040, og praksis for kontroll av identitetsdokumenter i førstelinjen vil derfor variere mer. I en større andel av disse sakene vil identitetsdokumentene ikke ha blitt kontrollert av førstelinjen. UDI kan be NID om bistand i slike saker dersom UDI har konkrete mistanker om at dokumentet er falskt eller forfalsket, eller etter en risikovurdering av dokumenttype og utstederland.

Aktuelle momenter i vurderingen av om det foreligger konkret mistanke om et dokument er falskt eller forfalsket kan være:

 • konkrete forhold ved dokumentet, for eksempel at det mangler opplysninger som skal være med, forhold ved stempler eller utstedelsesmyndighet som saksbehandler reagerer på mv.

 • opplysninger i dokumentet er ikke i tråd med de opplysninger søker selv gir eller har gitt i tidligere saker, eller opplysninger i andre dokumenter

 • det er andre konkrete opplysninger som skaper tvil om søker er den han opplyser å være, eller kommer fra det landet han oppgir. For eksempel manglende kunnskap til landet eller språket.

Saker der identitetsdokumentene er kontrollert av førstelinjen

I de fleste saker der identitetsdokumentene i en sak er kontrollert av førstelinjen etter retningslinjene i RS 2011-040 vil konklusjonen til førstelinjen være at det ikke er noe som tyder på at dokumentet er falskt eller forfalsket. Som utgangspunkt vil det da ikke være aktuelt for UDI å be NID om bistand til ytterligere kontroll av dokumentet. Det samme gjelder der førstelinjen har gjort en utvidet kontroll i tråd med rundskrivet, og har en klar konklusjon om dokumentet er falskt eller ikke.

Saker det likevel kan være aktuelt for UDI å be om bistand fra NID til å kontrollere identitetsdokumenter, eller få råd om det er behov for ytterligere undersøkelser, er der førstelinjen

 • etter en minimumskontroll har konkret mistanke om at dokumentet kan være falskt, men ikke har gjort utvidet kontroll fordi de mangler nødvendig utstyr eller kompetanse

 • etter en utvidet kontroll er i tvil om dokumentet er falskt eller utstedt på irregulær måte. I slike tilfelle har førstelinjen etter RS 2011-040 også anledning til å rådføre seg direkte med NID, for eksempel om det er behov for ytterligere undersøkelser.

Oversendelse av identitetsdokumenter eller andre relevante saksdokumenter til NID

Identitetsdokumenter i visum-, oppholds- eller statsborgersaker som UDI ønsker å sende over til NID for å få bistand til ekthetskontroll kan sendes på to måter:

 • En scannet kopi av identitetsdokumentet sendes som kryptert e-post til postmottak@nidsenter.no.

 • Dersom UDI har det originale identitetsdokumentet, skal det sendes med bud til NID.

Tilsvarende gjelder for andre relevante saksdokumenter som inneholder personopplysninger. Se punkt 4 om avklaring med NID før oversendelse.

Ved oversendelsen av dokumentet må det opplyses om følgende:

 • eventuelle undersøkelser som er gjort tidligere i saken,

 • hva som er årsaken til at det kan dreie seg om et falskt dokument,

 • hvilken bistand UDI ønsker fra NID

2.2 Saker om beskyttelse

Ved behandlingen av søknader om beskyttelse er det Politiets utlendingsenhet (PU) som skal foreta kontroll av reisedokumenter og/eller nasjonale identitetskort som er framlagt. UDI kan imidlertid vurdere å be NID om bistand til å kontrollere andre typer dokumenter som kan få betydning for vurderingen av søkers identitet, for eksempel bostedsattester, statsborgerbevis, oppholdstillatelser og andre dokumenter som finnes i referansedatabasen DISCS.

Dokumenter i beskyttelsessaker som UDI ønsker å sende over til NID for å få bistand til ekthetskontroll kan sendes på to måter:

 • En scannet kopi av dokumentet sendes som kryptert e-post til postmottak@nidsenter.no.

 • Dersom UDI har det originale identitetsdokumentet, skal det sendes med bud til NID.

Tilsvarende gjelder for andre relevante saksdokumenter som inneholder personopplysninger. Se punkt 4 om avklaring med NID før oversendelse.

Ved oversendelsen av dokumentet må det opplyses om følgende:

 • eventuelle undersøkelser som er gjort tidligere i saken,

 • hva som er årsaken til at det kan dreie seg om et falskt dokument,

 • hvilken bistand UDI ønsker fra NID

3. Annen bistand ved vurdering av identitet i enkeltsaker

Ved behandlingen av saker etter utlendings- og statsborgerlovgivningen kan UDI også ha behov for annen bistand ved vurderingen av identitet enn kontroll av ektheten av identitetsdokumenter. NID kan gjennom sitt arbeid med enkeltsaker, risikovurderinger, samarbeid med andre lands myndigheter, deltakelse i internasjonalt arbeid m.v. ha informasjon som kan få betydning for UDIs vurdering av identitet. Dette kan for eksempel være opplysninger om, og/eller vurdering av:

 • muligheter for å verifisere ulike identitetsdokumenter i et bestemt land. Det er imidlertid UDI som har ansvaret for å avgjøre om det skal foretas verifisering i den enkelte sak, og hvordan den skal gjøres jf. retningslinjene om dette i RS 2010-155.

 • praksis i andre land når det gjelder ekthetskontroll og/eller verifisering av ulike typer identitetsdokumenter i et tredjeland

 • hvor høy risiko det er for framleggelse av falske eller forfalskede identitetsdokumenter fra et bestemt land, og tendenser og metoder i den forbindelse

 • dokumenttekniske utstedelsesrutiner for ulike identitetsdokumenter, herunder om sikkerhetsdetaljene i dokumentet

UDI må vurdere konkret i den enkelte sak om det er behov for å be NID om slik bistand, og om NID har ansvar for å gi den bistand det bes om. NID har ikke ansvar for å gi generell informasjon om rutiner for utstedelse av identitetsdokumenter i ett land og notoritet av slike dokumenter. Slik landinformasjon forutsettes det at landenhetene har, og at denne innhentes fra Landinfo, aktuelle utenriksstasjoner/spesialutsendinger eller andre relevante kilder. Informasjon om rutiner for utstedelse av reisedokumenter, og en vurdering av standarden på disse rutinene, kan for mange land finnes på Landinfos hjemmesider. Blant annet har Landinfo utgitt særskilte temanotater om dette for en rekke land.

Henvendelser til NID om bistand etter dette kapittel sendes postmottak@nidsenter.no. Dersom henvendelsen inneholder personopplysninger må e-posten sendes kryptert, jf. rutiner for dette i kapittel 2.

4. Avklaring i linjen og med NID

Henvendelser fra UDI til NID etter kapittel 2 og 3 om bistand til vurdering av identitet i behandlingen av enkeltsaker skal som hovedregel forelegges enhetsleder for godkjenning. Det kan imidlertid gjøres unntak for dette i særskilte rutiner for avdelingene.

Før dokumenter og/eller henvendelse om bistand oversendes NID etter kapittel 2 og 3 må saksbehandler kontakte NID på postmottak@nidsenter.no, eller vakttelefon i arbeidstiden 40 43 27 05 for nærmere avtale om oversendelse. Saksbehandler bør avtale frist for tilbakemelding fra NID om når et endelig svar kan foreligge. Som hovedregel bør ikke slik frist være lenger enn fem arbeidsdager etter oversendelse av dokumenter til NID i saker etter kapittel 2. 

 

Kontakt: Analyse- og utviklingsavdelingen, Regelverksenheten

Siste endringer
 • Ny: IM 2013-006 Rutiner for oversendelse av saker/dokumenter fra Utlendingsdirektoratet (UDI) til Nasjonalt ID-senter (NID) i forbindelse med behandling av enkeltsaker (30.04.2013)

  Ny internmelding som fastsetter felles rutiner for oversendelse av saker/dokumenter i de tilfelle UDI ber Nasjonalt ID-senter (NID) om bistand i forbindelse med vurdering av identitet ved behandling av enkeltsaker.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo