Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

UDI internmeldinger

IM 2013-007
Dokument-ID : IM 2013-007
Saksnummer : 12/2106-16
Dokumentdato : 30.04.2013
Mottakere :

Region- og mottaksavdelingen
Statlige mottak
Dritftsoperatører for statlige mottak

Innsatsteam for konflikthåndtering i statlige mottak – struktur og formål

1. Innledning

Utlendingsdirektoratet har opprettet et ”Innsatsteam for konflikthåndtering i statlige mottak”. Denne internmeldingen er et mandat for innsatsteamet og beskriver arbeidsform og hensikten med innsatsteamet.

2. Innsatsteamets målsetting

Innsatsteamets formål er på kort varsel å bistå driftsoperatører med å løse konflikter på mottak, der konfliktens karakter og omfang ikke kan løses med driftsoperatørs kompetanse og ressurser eller hvor den aktuelle sektormyndigheten ikke kan gi nødvendig bistand. På denne måten skal innsatsteamet bidra til et lavere konfliktnivå og tryggere mottak for våre beboere.

3. Oppgaver og arbeidsform

Innsatsteamet har følgende oppgaver:

 • Kartlegging av konflikter i statlige mottak
 • Bistå med håndtering av konflikter i statlige mottak 
 • Skrive rapporter i etterkant av konflikter i statlige mottak, til bruk i UDIs forbedringsarbeid
 • Bistå med informasjon og foredrag om konflikthandtering når UDI ønsker det, på kurs og samlinger organisert av UDI.

Innsatsteamet skal primært jobbe med konkrete og definerte konflikter og i liten grad med langsiktig forebyggende arbeid. Om og når teamet skal benyttes skal primært være basert på en vurdering av den aktuelle konfliktens intensitet og i liten grav av konfliktens tematikk, se også punkt 6. Innsatsteamet står langt på vei fritt til å vurdere sin arbeidsform fra sak til sak, se også punkt 4.

Innsatsteamets arbeidsform kan blant annet innebære:

 • Kartlegging
 • Mekling
 • Rådgivning overfor personalet i mottak
 • Rådgivning overfor UDI
 • Konfliktoppstilling og konfliktløsning i form av konfliktverksteder og / eller allmøter

Temaet skal fra sak til sak vurdere om det er nødvendig med fysisk tilstedeværelse, eller om rådgivning kan gis pr telefon eller på annet vis.

4. Deltakelse

Innsatsteamet består delvis av innleide ekstern konsulenter med særskilt kompetanse på konflikthåndtering og delvis av ansatte i UDI. Ekstern kompetanse etableres og organiseres via en rammeavtale som utlyses, normalt hvert 2. år, etter reglene om offentlige anskaffelser.

Regiondirektørene/ underdirektørene har ansvar for å påse at hvert regionkontor stiller til rådighet 1-2 personer som skal kunne bistå de eksterne konsulentene ved avrop av denne avtalen. Dette for å sikre at det konfliktfaglige arbeidet som gjøres tar hensyn til relevante forhold ved det konkrete mottaket og evt. forhold ved utlendingsforvaltningen generelt.

Innsatsteamets eksterne konsulenter har kompetanse til og ansvar for å gjøre en vurdering av i hvilken grad UDI ansatte knyttet til innsatsteamet skal være delaktig i den enkelte konfliktsituasjonen. I dette ligger at ved enkelte konflikter kan de eksterne konsulentene arbeide uten assistanse fra UDI, hvis dette anses som formålstjenelig for å oppnå best mulig resultat.

Hvorvidt UDIs representanter skal delta under utrykning første gang, avgjøres av de eksterne konsulentene i samhandling med regiondirektør/ underdirektør i den berørte enheten, fra sak til sak. Det legges likevel til grunn at UDI skal stille med personell på stedet når en intervensjon startes opp.

UDIs representanter vil også ha en nøkkelrolle ifm oppfølging og det forbedringsarbeidet som eventuelt vil følge i etterkant av bruk av innsatsteamet.

5. Når beredskapstemaet skal benyttes

Terskelen for å benytte teamet er ment å være høy. I dette ligger at driftsoperatør skal ha gjennomført konfliktdempende tiltak før bruk av teamet kan bli aktuelt. Likeledes skal relevant sektormyndighet ha vært kontaktet og tiltak etter dennes kompetanse og resurser vært utprøvd før innsatsteamet settes inn.

Typer av situasjoner som kan begrunne bruk av innsatsteamet:

 • Konflikter mellom beboere eller grupper av beboere
 • Konflikter mellom beboere og mottak 
 • Konflikter mellom beboere/ mottak og lokalmiljø

Listen er ikke ment å være uttømmende.

Interne konflikter i mellom ansatte i mottaket faller ikke inn under teamets arbeidsområde.

6. Rutiner for å iverksette bruk av innsatsteamet

Når innsatsteamet vurderes tatt i bruk skal dette skje på bakgrunn av en godt begrunnet søknad fra driftsoperatør. Søknaden sendes det lokale regionkontoret, som også har ansvaret for å vurdere søknaden. Ansvaret for avrop på rammeavtalen med de eksterne konsulentene er tillagt regiondirektøren. Da UDI har inngått to (2) stk rammeavtaler – med to leverandører som skal ha annenhvert oppdrag – må avrope skje etter en kort dialog med RMA Fagstab, for å sikre at det blir en jevn fordelig mellom de to leverandørene.

I praksis betyr dette at ledelsen på det aktuelle mottaket i samarbeid med egen organisasjon utarbeider en søknad om å avnytte innsatsteamet på eget mottak. Søknaden må beskrive den aktuelle konfliktsituasjonen og beskrive hva som oppfattes som problematisk. Det må videre gis en grundig redegjørelse for hvilke tiltak og aktiviteter driftsoperatør selv har igangsatt og gjennomført samt en kort beskrivelse av hvordan disse tiltakene har virket inn i den aktuelle konflikt situasjonen. Det er viktig at søknaden er tilstrekkelig informativ slik at UDI har et godt nok grunnlag for å gjøre sine vurderinger. Søknaden sendes det aktuelle regionkontor per e-post. Se vedlegg 1 til dette dokumentet for veiledning til mottakets søknad.

I særskilte tilfeller kan også UDI initiere bruk av innsatsteamet, men dette skal ikke forekomme mot driftsoperatørs uttalte vilje.

7. Økonomi

Regiondirektør/ underdirektør skal løpende orientere avdelingsdirektør når avrop initieres. Orienteringen bør inneholde en kort beskrivelse av den aktuelle konflikt og regiondirektøren/ underdirektørens begrunnelse for hvorfor avrop er godkjent i det aktuelle tilfelle.

Regiondirektør/ underdirektør skal holde oversikt over kostnad knyttet til bruk av Innsatsteamet. Avdelingsdirektør holdes informert gjennom tertialsvise rapporter.

Kostnader ut over gitte budsjettrammer skal godkjennes av avdelingsdirektør.

 

Christine Wilberg
avdelingsdirektør

Kontakt:
Region- og mottaksavdelingen, RMA Fagstab
Region- og mottaksavdelingen, Regionkontorene

Siste endringer
 • Ny: IM 2013-007 Innsatsteam for konflikthåndtering i statlige mottak – struktur og formål (30.04.2013)

  Ny internmelding med mandat for Utlendingsdirektoratets innsatsteam for konflikthåndtering i statlige mottak. Videre beskriver internmeldingen arbeidsform og hensikten med innsatsteamet.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo