Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

UDI internmeldinger

IM 2013-008
Dokument-ID : IM 2013-008
Saksnummer : 2012/002852-6
Dokumentdato : 08.05.2013
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

Utstedelse av utlendingspass i forbindelse med retur/tilbakevending til hjemlandet


Det er IOM (International Organization for Migration) som tar imot søknader om retur på vegne av UDI.

Som hovedregel gis det kun anledning til å returnere med program for assistert retur til eget hjemland.  Retur kan unntaksvis også innvilges til annet land hvor utlendingen har gyldig fornybar oppholdstillatelse, og bare såfremt det ikke er i strid med internasjonale eller bilaterale forpliktelser, jf instruks G-02/2016 pkt. 5.2 (datert 11.03.2016).

IOM vil bl.a. være behjelpelig med å skaffe gyldig reisedokument hvis søkeren ikke er i besittelse av et slikt reisedokument.

Søknad om utlendingspass i disse tilfellene avgjøres av Region- og mottaksavdelingen (RMA) i UDI.

Hvis en søker som skal returnere med IOM ikke kan skaffe seg gyldig pass eller annet gyldig reisedokument fra hjemlandet eller annet land, kan UDI utstede utlendingspass, jf utlf. § 12-5 fjerde ledd.
 
Utlendingspasset gis gyldighet for tre måneder fra det tidspunkt det utstedes, jf utlendingsforskriften § 12-6 annet ledd.
 
Utlendingspasset er begrenset til å gjelde en enkeltreise, jf utlendingsforskriften § 12-6 sjette ledd. Det må gjøres anmerkning i utlendingspasset at det ikke skal gi rett til tilbakereise til Norge.

Søkeren må møte personlig hos politiet for å signere passet som politiet deretter skal sende til IOM, Oslo.

Det skal ikke kreves gebyr for utstedelse av utlendingspasset, utlf. § 17-11 fjerde ledd.

 

Kontakt: Asylavdelingen, fagstab

Siste endringer
  • Ny: IM 2013-008 Utstedelse av utlendingspass i forbindelse med frivillig retur/tilbakevending til hjemlandet (08.05.2013)

    Internmeldingen inneholder rutiner for behandling av søknader om utstedelse av utlendingspass ved frivillig retur/tilbakevending til hjemlandet for de tilfellene der det ikke er mulig å fremskaffe et reisedokument fra hjemlandet for returreisen. Region- og mottaksavdelingen har overtatt ansvaret for behandling av søknadene.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo