Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

UDI internmeldinger

IM 2013-013
Dokument-ID : IM 2013-013
Saksnummer : 19/01422
Sist endret : 03.10.2019
Dokumentdato : 10.10.2013
Mottakere :

Region- og mottaksavdelingen
Enhet for statistikk og analyse (ESA) i AUA

Mottakskapasitet – analyse og beslutning

1. Innledning

Denne internmeldingen beskriver rutiner for analyse av og beslutning om mottakskapasiteten, og regulerer roller og ansvar i den forbindelse.

Utlendingsdirektoratet (UDI) ved Region- og mottaksavdelingen (RMA) skal tilpasse kapasiteten (antall plasser) i mottakssystemet til det behovet som finnes til enhver tid. Dette innebærer at kapasiteten må økes eller reduseres i henhold til forventet belegg (antall beboere). Beleggsprognosen og budsjettsituasjonen legges til grunn for beslutningen om dagens kapasitet skal videreføres, økes eller reduseres.

UDI skal ha høyest mulig utnyttelsesgrad av mottakskapasiteten i henhold til Justis- og beredskapsdepartementets Instruks til UDI om innkvartering av asylsøkere (GI-13/2017)
.

2. Faser for analyse og styring av mottakskapasiteten

Analyse av kapasitetsbehovet og styring av kapasiteten skjer i tre faser:

A. Analyse og beslutning, som er regulert av denne internmeldingen.

B. Utforming av oppdrag, som er gitt av avdelingsdirektør, og som vil være en oppfølging av punkt A.

C. Gjennomføring og rapportering, regulert av intern melding 2010-039 Rutiner for nedbygging av mottakskapasitet, og som vil være en oppfølging av punkt B.

3. Prosessansvar

Administrativ stab i RMA har ansvar for å beregne/vurdere behovet for plasser i alle typer mottak, og utarbeide et beslutningsgrunnlag til avdelingsdirektør.

Oversikt over aktive avtaler og faktisk belegg i utlendingsdatabasen ligger i Qlik-appene Mottaksavtaler og Mottak. Administrativ stab i RMA har løpende dialog med Ankomst- og
transittenheten (ATE) og Regionkontor Midt-Norge (RKM) om status for belegg i henholdsvis transitt og ordinære mottak.

4. Prognose for fremtidig belegg

Enhet for statistikk og analyse (ESA) i Analyse- og utviklingsavdelingen (AUA) utarbeider beleggprognoser for RMA innen den 10. hver måned. Beleggprognosene er basert på prognoser fastsatt i Beregningsgruppen for utlendingsforvaltningen (BGU) og vurderinger gjort av ESA.

5. Beregne og vurdere kapasitetsbehov

Status for nåværende belegg og kontraktsfestet kapasitet og fremtidige beleggsprognoser leggesinn, deretter gjøres en vurdering av kapasitetsbehovet fremover. I en normalsituasjon utarbeider administrativ stab månedlige analysenotater av kapasitetsbehovet. Ved behov utarbeides det ukentlige analysenotater.

Notatet fremlegges for avdelingsledelsen med forslag til konklusjon.

Analysenotatet, med avdelingsledelsens kommentarer, fremlegges for RMAs ledergruppe for innspill og forankring.

6. Beslutning om å endre kapasiteten

Avdelingsdirektør fatter endelig beslutning om endring av kapasitet i ledermøtet. I en akutt situasjon vil beslutningen fattes i forbindelse med avdelingsledelsens møte med administrativ stab om kapasitet og belegg.

7. Iverksette beslutningen

Regionkontor Sør (RKS) har det koordinerende ansvaret for etablering og avvikling av mottaksplasser på nasjonalt nivå og bistår avdelingsledelsen i utformingen av oppdrag. RKS utarbeider utkast til oppdragsbrev som avdelingsdirektør sender til aktuell enhet i RMA.

På bakgrunn av oppdragsbrev fra avdelingsdirektøren iverksetter enhetene nedbygging eller kapasitetsøkning. Dette kan gjøres gjennom utløsing eller oppsigelse av opsjoner, eller oppsigelse eller anskaffelse av avtaler. Dette koordineres av RKS. Enhetene skal fortløpende rapportere status og resultat av oppdragene til RKS.

Rapporteringen ved oppsigelse og anskaffelse av mottaksavtaler skal være i henhold til IM 2010- 039 Rutiner for nedbygging av mottakskapasitet.

RKS skal utarbeide aggregerte rapporter på status og endelig resultat og endringer til avdelingsledelsen, administrativ stab og logistikk@udi.no. Krav til innhold i rapportene er
spesifisert i vedlegg 1.


Kontakt: Region og mottaksavdelingen

Siste endringer
 • Endret: IM 2013-013 Mottakskapasitet – analyse og beslutning (03.10.2019)

  Retningslinjen er endret som følge av endrede rutiner. Spesifikke instrukser er også erstattet av mer overordnede beskrivelser.

 • Ny: IM 2013-013 Mottakskapasitet – analyse og beslutning (10.10.2013)

  Ny internmelding med justering av rapporteringsrutinene for å effektivisere arbeidet med styring og analyse av mottakskapasitet. Erstatter IM 2008-013 Beregning av kapasitetsbehov i ordinære mottak.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo