Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

UDI internmeldinger

IM 2014-012
Dokument-ID : IM 2014-012
Saksnummer : 08/4130-21
Dokumentdato : 07.08.2014
Mottakere :

Region- og mottaksavdelingen

Mandat: Faggruppen i økonomiske ytelser for beboere i asylmottak

1. Bakgrunn og formål

1.1 Bakgrunn

Utlendingsdirektoratet skal gi utlendinger som søker beskyttelse tilbud om ”innkvartering”, jfr. Utlendingslovens § 95.

Tilbudet om innkvartering omfatter sosiale ytelser; herunder økonomiske ytelser regulert etter UDI RS 2008-035 med vedlegg: Reglement for økonomiske ytelser til beboere i statlig mottak.

I ledermøte 13.09.2011 ble det besluttet å opprette en faggruppe for å arbeide målrettet med fagfeltet økonomiske ytelser for beboere i asylmottak. Bakgrunnen for opprettelsen av egen faggruppe for å arbeide med emner som omhandler sosiale- og økonomiske ytelser for beboere i mottak, er å styrke fagmiljøet innen dette fagfeltet.

1.2 Formål 

Formålet med å ha en egen faggruppe for økonomiske ytelser i mottak er å sikre:

 • UDI skal overholde gjeldende regelverk i prosesser med sosiale ytelser til beboere
 • RMA har best mulig kvalitet i vedtak og begrunnelser
 • RMA har god tilrettelegging av saksbehandlerverktøy
 • RMA har god og samordnet praksis innen fagfeltet økonomiske ytelser i mottak
 • RMA har rutiner for at brukerne skal ha kjennskap til regelverket om økonomiske ytelser
 • Avdelingsledelsen skal få gode beslutningsgrunnlag for å kunne ta strategiske veivalg

2. Faggruppens sammensetning og organisering

Faggruppen skal bestå av faste representanter fra Fagstaben, Regionkontor Øst (RK Øst), Regionkontor Nord (RKN), Regionkontor Midt-Norge (RKM), Regionkontor Vest (RKV), Regionkontor Sør (RKS), Regionkontor Indre Østland (RKIØ) og Administrativ stab IKT-teamet (IKT-teamet).

Fagstaben har et overordnet ansvar for koordinering av arbeidet i gruppen. Representantene fra enhetene har koordineringsansvaret for sin enhet.

Faggruppens koordinator har ansvaret for å kalle inn til møte, lage saksliste, lede møte samt sørge for at nødvendige forberedelser og oppfølgingsarbeid i forbindelse med møtene blir fordelt og fulgt opp.

Faggruppens koordinator er også kontaktpunkt for alle henvendelser som gjelder økonomiske ytelser for beboere i mottak.

3. Faggruppens arbeidsform

3.1 Fagmøte – Avklare praksis/enkeltsaker

Faggruppen kan vurdere enkeltsaker som kan belyse problemstillinger knyttet til økonomiske ytelser av betydning for flere enheter i RMA.

Enkeltsaker meldes til faggruppens koordinator i forkant av møtet. Problemstillingen skal være forberedt skriftlig med beskrivelse av sakens fakta. I saksfremlegget, dersom det er mulig, også fremgår om og hvordan forholdet er regulert i retningslinjer (lov, forskrift, rundskriv, internmeldinger eller andre rettskilder).

Enkeltsaken legges frem for faggruppa av den som har meldt inn saken. Gruppa diskuterer saken og kommer med en anbefaling til løsning av den.

Gruppas konklusjoner kan ha følgende utfall:

 • Gruppa er enig om en konklusjon
 • Gruppa er i tvil eller delt i synet på om konklusjonen er i tråd med praksis eller retningslinjer. Gruppekoordinatoren har ansvaret for å løfte uenigheten til enhetsleder i fagstaben; som enten fatter beslutning om konklusjon eller løfte videre til avdelingsdirektør.
  Gruppens medlemmer har ansvaret for å videreformidle faggruppas kommentarer/konklusjoner til sine enheter.

Der faggruppa ser at en sak uttrykker praksis som bør legges inn i Retningslinjer for økonomiske ytelser for beboere i mottak eller endringer i rundskrivet for økonomiske ytelser, skal gruppekoordinatoren utarbeide et praksisnotat. Praksisnotatet bør forelegges gruppa som kan komme med innspill før det gå i linja for godkjenning.

Der gruppa er i tvil om en problemstilling, skal gruppekoordinator utrede eller fordele utredningsarbeidet til en annen i gruppen. Utredningen forelegges gruppa som sier seg enten enig i vurderingen, eller at problemstillingen skal løftes i linja. Gruppekoordinatoren er ansvarlig for å følge opp i linja.

3.2 Arbeid med lov, forskrift, rundskriv/internmeldinger og andre generelle og overordnete problemstillinger og bestillinger vedrørende økonomiske ytelser i mottak

Gruppekoordinatoren skal aktivt samordne avdelingens arbeid med lov, forskrift, rundskriv/internmeldinger og andre generelle og overordnete problemstillinger og bestillinger vedrørende økonomiske ytelser i mottak. Det betyr å være ansvarlig for å koordinere interne og eksterne henvendelser til faggruppen for en hensiktsmessig arbeidsfordeling, og gjennomfører en løpende vurdering av behov for kommunikasjon utover faste møtetidspunkt, representasjon og arbeidsressurser.

Koordinatoren kan ved behov fordele enkeltstående oppdrag innad i faggruppen. Koordinatoren er også ansvarlig for å innhente nødvendig bistand utover faggruppen, herunder eksempelvis kompetanse fra andre avdelinger i UDI, særlig AUA og statistikk, og andre enheter i RMA.

Samtlige faste representanter har under faggruppens faste møter mandat til å fremlegge forslag til avdelingens arbeid med sosiale ytelser. Utover faste møter fremsettes forslagene til koordinatoren som er ansvarlig for videre koordinering. Medlemmer av faggruppen skal ivareta enhetenes interesse og skal forholde seg til faggruppens fastsatte rutiner for rapportering, informasjon etc.

4. Møter i faggruppen

Det avholdes faste møter i faggruppen. Normalt betyr dette en gang annen hver uke per telefon, men møtefrekvensen kan tilpasses nødvendig behov. Faggruppen bør også minst en gang i året ha møte på felles geografisk lokasjon.

Det kan opprettes arbeidsmøter dersom behov tilsier det. Dette kan være aktuelt ved større bestillinger eller prosjekter. Gruppekoordinatoren tar initiativ til slike arbeidsmøter.

Fra hvert møte skal det skrives referat som legges ut på gruppas område i k-disken (k-disk/RMA/RMA-felles/Pengereglementet/Referater mv.)

Referatet skal skrives av gruppas koordinator. Av møtereferatet skal det framgå tydelige konklusjoner på saker som har vært behandlet i faggruppen.

5. Rapportering

Gruppekoordinatoren rapporterer til leder av Fagstaben. Leder av Fagstaben rapporterer til Avdelingsdirektør.

Vesentlige endringer i dokumenter og praksis som omhandler sosiale ytelser til beboere i mottak skal forelegges Avdelingsdirektør for beslutning. Øvrige endringer skal gis som orientering til Avdelingsdirektør. 

Særskilte oppdrag til faggruppen gis av leder for Fagstaben. Enhetsleder for Fagstaben har ansvar for ordinær linjebehandling av oppdragene, herunder for å fremme saker for Avdelingsdirektør med sin innstilling i de saker hvor dette er naturlig.

 

Christine Wilberg
avdelingsdirektør

Kontakt: Region- og mottaksavdelingen, Fagstaben

Siste endringer
 • Ny: IM 2014-012 Mandat: Faggruppen i økonomiske ytelser for beboere i asylmottak (07.08.2014)

  Ny internmelding for Region- og mottaksavdelingen, som gir mandat for faggruppen i økonomiske ytelser for beboere i asylmottak. Formålet med internmeldingen er å styrke fagmiljøet innen arbeidet med økonomiske ytelser i mottak, sikre lik praksis og effektiv saksbehandling.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo