Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

UDI internmeldinger

IM 2015-012
Dokument-ID : IM 2015-012
Saksnummer : 15/09636
Dokumentdato : 17.12.2015
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

Adgangen til å utelate signatur i vedtak og korrespondanse i utlendings- og statsborgersaker

 

1. Innledning

God forvaltningsskikk tilsier at et forvaltningsorgan signerer sine vedtak og annen korrespondanse med partene i en sak. Dette er også utgangspunktet i Utlendingsdirektoratet. I særlige tilfeller er det adgang til å utelate signatur.

Denne interne meldingen gir retningslinjer for når saksbehandler, herunder saksbehandler i linjen, kan unnlate å signere vedtak og korrespondanse i utlendings- og statsborgerskapssaker.

Adgangen til å utelate signatur etter retningslinjene her, er ikke begrenset til korrespondanse med parten, men omfatter ethvert saksdokument som kan være omfattet av partsinnsyn.

2. Adgang til å utelate signatur i saker som berører grunnleggende nasjonale interesser

I saker som berører grunnleggende nasjonale interesser, jf. utlendingsloven kapittel 14, og hvor saksbehandler frykter voldelige reaksjoner eller utilbørlig press dersom hans eller hennes navn fremgår av saksdokumentene, kan han eller hun unnlate å signere utgående korrespondanse og vedtak.

3. Adgang til å utelate signatur i andre tilfeller

Hvor parten tidligere har fremsatt trusler i forbindelse med saken eller har en forhistorie med vold, og det derfor er grunn til å frykte at saksbehandler kan bli utsatt for voldelige reaksjoner eller utilbørlig press dersom hans eller hennes navn fremgår av saksdokumentene, kan han eller hun unnlate å signere utgående korrespondanse og vedtak.

4. Hvem som kan beslutte å utelate signatur

Områdeleder beslutter om saksbehandler kan unnlate å signere korrespondanse og vedtak.

5. Hvilken signatur dokumentet skal inneholde

Korrespondanse og vedtak som ikke inneholder saksbehandlers signatur skal signeres med «Utlendingsdirektoratet». Saksbehandlers navn eller initialer skal ikke fremgå av dokumentet.

 

Stephan Mo,
Avdelingsdirektør

Kontakt: Analyse- og utviklingsavdelingen, Regelverksenheten

Siste endringer
  • Ny: IM 2015-012 Adgangen til å utelate signatur i vedtak og korrespondanse i utlendings- og statsborgersaker (17.12.2015)

    Internmeldingen gir retningslinjer for når saksbehandler i UDI kan unnlate å signere vedtak og korrespondanse i utlendings- og statsborgerskapssaker.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo