Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

UDI internmeldinger

IM 2018-005
Dokument-ID : IM 2018-005
Saksnummer : 15/07006-40
Sist endret : 23.08.2019
Dokumentdato : 08.05.2018
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet
Asylavdelingen
Den norske advokatforening
Fylkesmannen i Oslo og Akershus (FMOA)
Statens sivilrettsforvaltning

Organiseringen og administreringen av advokatordningen ved søknader om beskyttelse


1. Innledning

2. Advokatvaktordningen

2.1. Saker som omfattes av vaktordningen

2.2. Koordineringsenheten (KOR) setter opp vaktliste

2.3. 48-timersprosedyre

2.4. Åpenbart grunnløse saker

2.5. Andre hastesaker

2.6. Tilgang til saksdokumentene via eDialog

3. De regionale listene

3.1. De regionale listene

3.2. Regionkontoret eller Barnefaglig enhet (BFE) tildeler advokat fra de regionale listene

3.3. Tilgang til saksdokumentene via eDialog

4. Informasjon om retten til å benytte advokat og registrering av advokatønske

4.1. Formidling av informasjon under søknadsregistreringen hos politiet

4.2. Formidling av informasjon under asylintervjuet hos UDI

5. Advokatvalg

5.1. Asylsøkeren ønsker en navngitt advokat

5.1.1. Registrering av advokatønske

5.1.2. Bekreftelse på at advokaten påtar seg oppdraget

5.2. Asylsøkeren ønsker en advokat av et bestemt kjønn

5.3. Asylsøkeren avstår fra retten til advokat

5.4. Asylsøkeren er del av en familiegruppe

5.5. Rettshjelplovens bostedsforbehold

5.6. Bytte av advokat

6. Tidligere dublinsak som tas til realitetsbehandling

7. Tildeling av advokat i første instans til enslige mindreårige asylsøkere

7.1. Rett til advokat for enslige mindreårige asylsøkere

7.2. Advokattildeling etter ankomstregistrering

7.3. Advokattildeling senere i saksgangen

8. Tildeling av advokat i første instans i saker som kan berøre utenrikspolitiske hensyn, grunnleggende nasjonale interesser eller der det kan bli aktuelt med utelukkelse fra flyktningstatus

9. Rutiner hvis det skal oppnevnes midlertidig representant

10. Hvem skal vedtaket sendes til når søkeren har påberopt å være enslig mindreårig?

10.1. Enslig mindreårig søker som er blitt 18 år når UDI fatter vedtak

10.2. Innvilgelse

10.2.1. Innvilgelse av beskyttelse

10.2.2. Saker der UDI fatter vedtak etter utlendingsforskriften § 8-8

10.2.3. Saker der UDI fatter vedtak etter utlendingsloven § 38 femte ledd

10.3. Avslag

10.3.1. UDI har avslått søknaden, men anser søkeren for å være enslig mindreårig

10.3.2. UDI har avslått søknaden og har ansett søkeren for å være voksen

11. Fagstaben i asylavdelingens ansvar og oppgaver

11.1. Fagstaben i Asylavdelingens ansvar og oppgaver

11.2. Klager på advokatens arbeidsutførelse

11.3. Rutiner når en advokat ikke lenger er med i advokatordningen

1. Innledning

Denne internmelding gir retningslinjer som skal gjelde organiseringen og administreringen internt i direktoratet av advokatordningen ved søknader om beskyttelse. Advokatenes oppgaver og plikter er regulert i et eget rundskriv RS 2018-002.

Denne internmeldingen omhandler ikke de materielle saksbehandlingsreglene ved søknad om beskyttelse. Asylsøkere som ikke har rett til fritt rettsråd har rett til et tilbud om individuell veiledning fra en uavhengig organisasjon i forbindelse med at søknaden fremsettes, jf. utlendingsforskriften § 17-17 annet ledd. Internmeldingen omfatter ikke asylsøkere som ikke har rett til fritt rettsråd.

Advokatordningen består av en vaktordning og av fem regionale lister.

2. Advokatvaktordningen

2.1. Saker som omfattes av vaktordningen

Følgende saker omfattes av vaktordningen:

 • 48-timerssakene

 • Saker etter Dublinforordningen

 • Åpenbart grunnløse saker (se utlendingsloven § 90 femte ledd bokstav c)

 • Andre hastesaker

2.2. Koordineringsenheten (KOR) setter opp vaktliste

Det er KOR i Asylavdelingen (ASA) som administrer vaktordningen.

KOR utarbeider en vaktplan og tildeler søkerne advokat fra vaktlisten. Vaktplanen dekker alle ukedager, inkludert helge- og helligdager. Vaktplanen settes opp for tre måneder av gangen.  Vaktplanen sendes til advokatene i advokatvaktordningen en måned før perioden starter.

Som hovedregel settes en advokat på vakt på hverdager og en advokat på vakt i helger og helligdager. Ved behov settes det opp flere advokater på vaktlisten. UDI skal tilstrebe å sette opp en kvinnelig advokat på vaktplanen annenhver hverdag og annenhver helligdag.

Advokaten binder seg til å være tilgjengelig for tildeling av saker innenfor tidsrommet de er satt opp på vakt. Ved behov for å bytte på tildelt vaktdag, må advokaten gi KOR beskjed om dette i god tid i forveien slik at ny advokat kan bli ført opp på vaktlisten. Advokatene tildeles faste vakter som varer fra klokken 09.00 til 19.00.

Hvis en advokat på kort varsel må melde forfall på vaktdagen (for eksempel på grunn av sykdom), skal KOR tilby vakten til andre advokater på vaktlisten.

Hvis søkeren er en enslig mindreårig, skal KOR også underrette den oppnevnte representanten om hvilken advokat som er tildelt søkeren.

2.3. 48-timersprosedyre

Asylsøkere som får avslag på søknaden sin om beskyttelse, og som faller inn under 48-timersprosedyren, tildeles advokat fra advokatvaktlisten. Se RS 2011-030 for mer informasjon om 48-timersprosedyren.

Advokatene varsles på søkerens ankomstdag (dag 1) om at de må være tilgjengelige dagen etter (dag 2) for å møte i UDIs lokaler. For at underretningen av vedtaket skjer til rett tid er det nødvendig at advokaten dagen før vaktdagen kan ta imot beskjed og bekrefte oppmøte på den påfølgende dag. I saker som faller inn under 48-timersprosedyren skal advokaten stille i UDIs lokaler når vedtaket skal underrettes. UDI stiller kontor til rådighet for klientsamtalen og bestiller tolk. UDI dekker ikke tolkeutgifter i forbindelse med underretningen av vedtaket. Normalt blir det gitt en frist på tre timer for å begjære utsatt iverksettelse av vedtaket.

Ved store ankomster kan Koordineringsenheten tilkalle flere advokater enn det er oppført på vakt. I slike tilfeller vil tildelingen av saker basere seg på frivillighet fra advokatens side.

2.4. Åpenbart grunnløse saker

Så lenge søkeren er i transitt er det KOR som tildeler advokat i saker som anses å være åpenbart grunnløse. Hvis søkeren ikke lenger befinner seg i transitt, er det regionkontoret som skal tildele advokat fra sine lister. En tildeling fra en regional liste i slike saker kan kun finne sted dersom regionkontoret har forsikret seg om at advokaten er i stand til å overholde fristene. I motsatt fall oppnevner KOR advokaten.

2.5. Andre hastesaker

Søkere som behandles etter utlendingsloven § 32 første ledd litra b og c, jf Dublin III-forordningen eller Passkontrolloverenskomsten tildeles advokat fra vaktordningen når fristen for begjæring om utsatt iverksettelse settes kortere enn klagefristen på tre uker. Andre hastesaker kan også falle innunder advokatvaktordningen når det er formålstjenlig. Dette er for eksempel saker hvor politiet foretar en utvidet registrering.

Det forutsettes at advokater som er tatt opp i vaktordningen tar saker der frist for begjæring om utsatt iverksettelse settes kortere enn klagefristen på tre uker. Dersom det i en sak er mer hensiktsmessig å tildele advokat fra en regional liste, kan regionkontorene tildele advokat. Dette kan for eksempel være hvis søkeren befinner seg i et ordinært mottak. Ved å tildele advokat fra den regionale listen, sikres geografisk nærhet mellom advokaten og søkeren. Det er imidlertid viktig at regionkontoret har forsikret seg om at advokaten er i stand til å overholde fristene. Advokater i vaktordningen skal ikke representere asylsøkeren i forbindelse med beslag, pålegg eller fengsling etter utlendingsloven § 104 annet ledd, § 105 annet ledd og § 106. I disse tilfellene skal advokat oppnevnes i retten, se utlendingsloven § 92 fjerde ledd.

2.6. Tilgang til saksdokumentene via eDialog

Den som fatter vedtak i sakene som omfattes av vaktordningen skal gi advokaten tilgang til saksdokumentene via eDialog.

Når en asylsak er tildelt advokaten, skal saksbehandleren gjøre alle dokumentene i dokumentlisten, som ikke skal unntas partsinnsyn, tilgjengelige for advokaten (se IM 2017-001 Asylavdelingen gir søkerens advokat tilgang til dokumenter i eDialog). For øvrig gjelder de alminnelige reglene for partsinnsyn, se RS 2014-010. Også når det er registrert et advokatbytte i DUF, skal saksbehandleren gjøre alle dokumentene i dokumentlisten som ikke skal unntas fra partsinnsyn, tilgjengelige for den nye advokaten.

Dersom søkeren velger en advokat utenfor advokatordningen, og advokaten ikke er på eDialog, kan den nye advokaten registrere seg i eDialog ved å benytte epostadressen edialogsupport@udi.no.

3. De regionale listene

3.1. De regionale listene

Etter at ASA har gitt konsesjon til deltagelse i advokatordningen vil hvert regionkontor bli orientert om hvilke advokater som er blitt tildelt. Det er regionkontorene som er ansvarlige for å administrere ordningen for sin region og som tildeler advokat. Regionkontoret sender elektronisk tildelingsbrev i DUF med kopi til søkeren.

Advokater som er oppført på UDIs regionale lister vil få tildelt alle typer asylsaker unntatt hastesaker og saker som behandles etter Dublinforordningen, se dog pkt 2.4 ovenfor.

Som følge av at det er et ulikt antall asylsøkere i de ulike regionene varierer også antallet advokater på de regionale listene. Antallet advokater er betinget av mengden mottaksplasser i regionen og regionens utstrekning.

3.2. Regionkontoret eller Barnefaglig enhet (BFE) tildeler advokat fra de regionale listene

Det er regionkontorene som tildeler advokat fra de regionale listene. Hvis søkeren er registrert som enslig mindreårig asylsøker (EMA), er det barnefaglig enhet (BFE) som oppnevner advokat hvis søkeren er i Oslo-området (se punkt 7.2 nedenfor om tildeling av advokat til EMA).

Regionkontorene og barnefaglig enhet skal som hovedregel fordele asylsakene jevnt mellom advokatene i advokatordningen i regionen.

Regionkontorene kan legge vekt på geografisk nærhet mellom søkeren og advokaten hvis søkeren har særlig behov for geografisk nærhet til advokaten. Dette kan for eksempel gjelde hvis søkeren er enslig mindreårig.

Regionkontorene kan fravike hovedregelen dersom det anses hensiktsmessig å tildele samme advokat til flere søkere av en ensartet gruppe, for eksempel kan flere medlemmer av to eller flere språkgrupper tildeles advokat samtidig. Regionkontorene kan også fravike hovedregelen når det er ønskelig å tildele saker til en advokat med spesialkompetanse, for eksempel særskilt kompetanse på barn eller kvinner. Regionkontorene kan også tildele en kvinnelig advokat til søkeren hvis søkeren har uttrykt et ønske om det (se punkt 5.2 nedenfor).

Regionkontorene skal i utgangspunktet ikke tildele saker til advokatene hvis advokaten har mer enn 150 saker per år etter vekting. Også asylsaker som ikke er tildelt gjennom UDIs advokatordning tas med i beregningen. De ulike sakene blir vektet forskjellig:

 • Normal sak (asylsøker over 18 år): 1

  • Merknad: Når en familie med to voksne og et eller flere barn under 18 år ankommer sammen, teller «voksen nr. 1» som én sak, mens «voksen nr. 2» sammen med barna, teller som én sak.

 • En enslig mindreårig asylsøker: 1

 • Dublin: 0,5

 • 48-timer: 0,5

 • Åpenbart grunnløs: 0,5

 • Rikets sikkerhet: 1

 • Utelukkelse: 1

Hvis maksimumsgrensen kan overskrides skal regionkontoret kontakte ASA fagstab. Regionkontoret og ASA fagstab vurderer sammen om det er forsvarlig at maksgrensen overskrides.

3.3. Tilgang til saksdokumentene via eDialog

Saksbehandleren i den enheten som har fattet avslagsvedtaket skal gjøre saksdokumentene tilgjengelige for advokaten via eDialog.

Når en asylsak er tildelt advokaten, skal saksbehandleren gjøre alle dokumentene i

dokumentlisten, som ikke skal unntas partsinnsyn, tilgjengelige for advokaten (se IM 2017-001 Asylavdelingen gir søkerens advokat tilgang til dokumenter i eDialog). For øvrig gjelder de alminnelige reglene for partsinnsyn, se RS 2014-010. Også når det er registrert et advokatbytte i DUF, skal saksbehandleren gjøre alle dokumentene i dokumentlisten som ikke skal unntas fra partsinnsyn, tilgjengelige for den nye advokaten.

Dersom søkeren velger en advokat utenfor advokatordningen, og advokaten ikke er på eDialog, kan den nye advokaten registrere seg i eDialog ved å benytte epostadressen edialogsupport@udi.no.

4. Informasjon om retten til å benytte advokat og registrering av advokatønske

4.1. Formidling av informasjon under søknadsregistreringen hos politiet

Politiet informerer på registreringstidspunktet søkeren om retten til å la seg representere ved advokat eller annen fullmektig i asylsaken og om muligheten for fri rettshjelp, jf. utlendingsloven § 82, se RS 2010-081 punkt 5.4.4.

Politiet benytter et eget informasjonsark som er oversatt til hovedspråkene til asylsøkerne. Søkere med manglende lese- og skriveferdigheter mottar tilsvarende informasjon muntlig via tolken som bistår under registreringen.

Når søkeren allerede er representert ved en advokat eller uttrykker ønske om en bestemt advokat, skal søkeren bes om å oppgi advokatens navn, telefonnummer og adresse. Politiet skal legge informasjonen inn i registreringsskjemaet. Informasjonen skal også registreres i Datasystemet for utlendingsforvaltningen (DUF).

4.2. Formidling av informasjon under asylintervjuet hos UDI

Intervjueren informerer om advokatordningen og adgangen til å la seg representere ved egen valgt advokat. Intervjueren spør om søkeren ønsker advokat fra UDIs advokatordning dersom retten til fritt rettsråd inntrer og registrerer dette i DUF, se IM 2013-011 vedlegg 2.

Intervjueren skal i samråd med søkeren avklare om det foreligger forhold i saken som tilsier at søkeren foretrekker en kvinnelig advokat. Dette kan for eksempel gjelde kvinnelige søkere der anførslenes karakter eller søkerens kulturbakgrunn kan vanskeliggjøre kommunikasjonen med en mannlig advokat. Et slikt ønske skal intervjueren registrere i DUF.

Dersom søkeren allerede er representert ved advokat, eller ønsker en bestemt navngitt advokat, i eller utenfor ordningen, registrerer intervjueren dette i DUF.

Intervjueren skal gjøre søkeren oppmerksom på at advokaten må sende inn en skriftlig bekreftelse som viser at advokaten er villig til å påta seg oppdraget. Intervjueren skal også informere om at dersom bekreftelse ikke er innkommet i tide, vil søkeren kunne få tildelt en annen advokat i advokatordningen.

Når søkeren ønsker en bestemt advokat, skal intervjueren opplyse søkeren om bostedsforbeholdet i rettshjelploven § 3. Søkeren skal informeres om at dersom søkeren selv blir flyttet til et mottak i en annen region enn den advokaten befinner seg i, vil det kunne innebære at søkeren ikke får dekket merutgifter som følge av at advokaten ikke lenger befinner seg i rimelig nærhet av søkerens oppholdssted.

Dersom søkeren ikke ønsker å la seg representere ved advokat, registreres også dette i DUF.

5. Advokatvalg

5.1. Asylsøkeren ønsker en navngitt advokat

Utgangspunktet er at personer som søker beskyttelse i Norge kan velge hvilken advokat de ønsker skal representere dem i deres søknad om beskyttelse. Denne valgfriheten er imidlertid innskrenket i asylsaker der UDI tilbyr advokat gjennom advokatordningen, jf. utlendingsforskriften § 17-20 tredje ledd.

I disse sakene kan søkeren bare bruke en annen advokat enn den som tilbys når særlige grunner tilsier det og saken ikke blir forsinket, jf. utlendingsforskriften § 17-20 tredje ledd første punktum. UDI vil normalt godta advokatbytte hvis saken ikke blir forsinket. En asylsøker som på forhånd er representert ved advokat skal imidlertid få benytte denne dersom det kan skje uten å forsinke saken, jf. utlendingsforskriften § 17-20 tredje ledd annet punktum.

5.1.1. Registrering av advokatønske

Før UDI registrerer et advokatønske krever UDI en erklæring fra advokaten om at vedkommende er villig til å representere asylsøkeren. En erklæring fra advokaten vil som hovedregel i seg selv være tilstrekkelig til at advokaten registreres som ønsket advokat uten at det foreligger fullmakt fra søkeren, jf. forvaltningsloven § 12 fjerde ledd. Selv om det som utgangpunkt ikke er nødvendig med en fullmakt fra søkeren, skal UDI vurdere om det i tillegg bør innhentes en fullmakt fra søkeren for å bekrefte klientforholdet. UDI vil vurdere dette blant annet ut fra sakstypen. I saker som kan berøre utenrikspolitiske hensyn, grunnleggende nasjonale interesser eller hvor det kan bli aktuelt med utelukkelse fra flyktningstatus, vil sakenes særlige karakter tilsi at UDI kan finne grunn til å kreve fullmakt fra søkeren for å forsikre seg om at klientforholdet er reelt.

Er søkerens advokatønske og en bekreftelse fra advokaten på klientforholdet registrert hos UDI før avslagsvedtaket er fattet, vil denne advokaten bli tildelt på linje med saker der søkeren allerede er representert i saken med en advokat. Dersom søkeren ønsker en bestemt advokat, men det ikke har kommet inn en bekreftelse fra advokaten, skal UDI tildele denne advokaten såfremt advokaten er i advokatordningen og det ikke forsinker saken.

Dersom søkeren ønsker en bestemt advokat, eller har en advokat fra før, skjer tildelingen uavhengig av om advokaten er i eller utenfor UDIs advokatordning. Regionkontoret eller Koordineringsenheten må avklare om søkerens advokat har adresse innenfor deres ansvarsområde. Hvis advokaten ikke har det, må advokaten informeres om de krav som gjelder for rimelig nærhet til søkerens oppholdssted. Dette fremgår av rettshjelploven § 3 tredje ledd, jf. salærforskriften § 9 annet ledd. Se også rundskrivet fra Statens Sivilrettsforvaltning om fri rettshjelp SRF-1/2017 pkt. 3.4. Denne informasjonen skal gis i bekreftelsen som sendes til advokaten.

5.1.2. Bekreftelse på at advokaten påtar seg oppdraget

Bekreftelse på at advokaten påtar seg oppdraget sendes til regionkontoret eller Koordineringsenheten, avhengig av hvor søkeren oppholder seg. Regionkontoret eller Koordineringsenheten registrerer bekreftelsen i DUF. Søkeren er ansvarlig for å sørge for at en slik bekreftelse sendes til UDI. Hvis regionkontoret eller Koordineringsenheten ikke har mottatt en slik skriftlig bekreftelse fra advokaten, kan UDI kontakte advokaten og be om en bekreftelse på at advokaten påtar seg oppdraget. Dersom dette ikke mottas innen kort tid, eller bruken av denne advokaten på annen måte forsinker saken, kan regionkontoret eller Koordineringsenheten tildele advokat på vanlig måte.

For at regionkontoret eller Koordineringsenheten Koordineringsenheten skal kunne etterkomme søkerens advokatønske, vil det i visse tilfeller bli aktuelt å tildele advokat fra andre regionale lister enn listen fra det regionkontoret søkeren er tilknyttet. Det regionkontoret søkeren er tilknyttet vil likevel være ansvarlig for tildelingen av advokaten. Dette regionkontoret melder fra til det berørte regionkontoret om at advokat er tildelt fra deres liste. I slike tilfeller er det viktig at søkeren og advokaten gjøres oppmerksom på bestemmelsen om bostedsforbeholdet, se pkt. 5.1.1 ovenfor.

5.2. Asylsøkeren ønsker en advokat av et bestemt kjønn

Når søkeren ikke har valgt en bestemt advokat, tildeles en advokat fra regionkontorets eller Koordineringsenhetens sine lister. Koordineringsenheten Koordineringsenheten og regionkontorene skal sjekke i DUF om søkeren har fremsatt et ønske om kvinnelig advokat. I den utstrekning det er mulig, tildeles advokat i samsvar med søkerens ønske.

Enkelte grupper asylsøkere, særlig kvinnelige asylsøkere, kan ha et behov for å la seg representere av en kvinnelig advokat. Regionkontoret eller Koordineringsenheten Koordineringsenheten skal i den grad det er mulig etterkomme ønske om kvinnelig advokat. Asylsøkere som faller inn under hasteprosedyrene gis kun tilbud om kvinnelig advokat når det ikke bidrar til å forsinke saken. En forutsetning for tildeling av kvinnelig advokat er at det skjer innenfor de tidsfristene som er fastsatt.

5.3. Asylsøkeren avstår fra retten til advokat

Hvis søkeren ikke ønsker å la seg representere ved advokat, underrettes søkeren i tråd med retningslinjene som følger av RS 2010-158. I disse sakene skal vedtaket sendes til Politiets utlendingsenhet (PU) som setter utreisefrist, klagefrist og frist for begjæring om utsatt iverksetting.

5.4. Asylsøkeren er del av en familiegruppe

Søkere som ankommer som en del av en familiegruppe tildeles som utgangspunkt samme advokat som de øvrige familiemedlemmene. Det kan gjøres unntak, for eksempel der søkeren ønsker kvinnelig advokat eller når familiemedlemmene kan ha motstridende interesser. Hvis det er en interessekonflikt mellom foreldrene og barnet kan fylkesmannen oppnevne en midlertidig representant for barnet (se https://www.vergemal.no/).

5.5. Rettshjelplovens bostedsforbehold

Det offentlige dekker som hovedregel ikke merutgifter som følge av at det er valgt en advokat utenfor rimelig nærhet til søkerens oppholdssted, jf. salærforskriften § 9. Dersom søkeren selv har valgt en advokat som ikke har adresse innenfor den regionen søkeren kommer fra, vil fylkesmannen dekke de fastsatte timene for fritt rettsråd uten behovsprøving, men ikke nødvendigvis alle eventuelle tilleggsutgifter. Dette kan for eksempel være reiseutgifter for advokaten.

5.6. Bytte av advokat

UDI skal følge opp ønsker om bytte av advokat i tråd med rutinene i RS 2018-002 punkt 7.8.

6. Tidligere dublinsak som tas til realitetsbehandling

Dersom en sak som tidligere er blitt behandlet under Dublinprosedyre blir tatt til realitetsbehandling, må det opprettes en ny oppgave om advokattildeling ved negativt vedtak fra UDI. Regionkontoret eller Koordineringsenheten sender da nytt tildelingsbrev til advokaten. Det sendes fortrinnsvis tildelingsbrev til samme advokat, men dette vil blant annet avhenge av geografisk nærhet mellom søkeren og advokaten og hvorvidt advokaten er villig til å påta seg oppgaven.

7. Tildeling av advokat i første instans til enslige mindreårige asylsøkere

7.1. Rett til advokat for enslige mindreårige asylsøkere

Det følger av utlendingsforskriften § 17-4 at en søker under 18 år som er kommet til Norge uten foreldre eller andre som har foreldreansvaret for søkeren regnes som en enslig mindreårig asylsøker. Enslige mindreårige asylsøkere anses å ha et særlig behov for bistand under fremleggelsen av søknaden om beskyttelse. Det gis fritt rettsråd uten behovsprøving både i forbindelse med første og annen instans behandlingen av saken, jf. utlendingsloven § 92 annet ledd og utlendingsforskriften § 17-18 første ledd.

Hvis en mindreårig søker samtykker til en aldersundersøkelse når det er tvil om alder, vil UDI avvente resultatet av denne før advokat tildeles. Dersom søkeren fremstår som åpenbart over 18 år, og det derfor ikke har vært ansett som nødvendig å sende søkeren til aldersundersøkelse, tildeles heller ikke advokat. Søkeren registreres da som normal sak (NS) hos PU. Etter utlendingsforskriften § 17-18 første ledd skal enslige mindreårige asylsøkere gis fritt rettsråd i rimelig tid før UDI fatter vedtak i saken. Utlendingsforskriften regulerer ikke nærmere tidspunktet retten til fri rettshjelp inntreffer, men advokaten må gis tid nok til å kunne sette seg inn i saken og eventuelt fremsette kommentarer før UDI fatter vedtak. Det er viktig at den oppnevnte representanten blir informert om hvilken advokat søkeren er blitt tildelt.

Når advokat tildeles før asylintervjuet, skal søkeren ha en samtale med advokaten før intervjuet finner sted. Som oftest skjer dette ved kontakt pr telefon. Søkeren har ikke krav på å få dekket reiseutgifter for å kunne oppsøke advokaten. Slike utgifter kan imidlertid bli dekket hvis søkerens fysiske eller psykiske tilstand ikke gjør det mulig å kommunisere forsvarlig på telefon, videolink o.l. Det vil kun unntaksvis være muligheter for å få dekket slike reiseutgifter.

Krav om dekning av eventuelle reiseutgifter fra representanten ved oppmøte på advokatens kontor må rettes til den aktuelle fylkesmannen.

For nærmere retningslinjer for aldersvurderinger og rutiner for aldersundersøkelser se PN 2012-011 og RS 2010-183.

7.2. Advokattildeling etter ankomstregistrering

Dersom søkeren ved registreringen av asylsøknaden kan dokumentere at han eller hun er enslig mindreårig, eller det av andre årsaker kan fastslås med rimelig sikkerhet at søkeren er under 18 år, skal UDI tildele advokat så snart som mulig.

UDI vil også tildele advokat på dette stadiet i saker som følger hurtigsporet for rask opplysning av sak. Dette gjelder saker hvor UDI frykter at søkeren kan forsvinne før saken er tilstrekkelig opplyst eller hvor det er en akutt fare for helse eller sikkerhet, se RS 2014-022 Innledende saksbehandling i hurtigsporet for enslige mindreårige asylsøkere.

Hovedregelen for advokattildeling på dette stadiet av saken er at Barnefaglig enhet (BFE) i Asylavdelingen tildeler advokat fra Region Øst/Indre Østs regionale advokatliste. Dersom søkeren er bosatt på barnevernsinstitusjon eller bor privat utenfor Oslo-området, ber Barnefaglig enhet om at regionkontoret i den regionen søkeren tilhører tildeler en advokat fra sin liste.

7.3. Advokattildeling senere i saksgangen

Dersom det under asylintervjuet, eller på et senere tidspunkt i saksgangen, fremkommer informasjon som tilsier at søkeren bør vurderes som mindreårig i henhold til regelverket for advokattildeling, og det ikke tidligere er tildelt advokat, skal saksbehandleren sørge for at det blir oppnevnt advokat.

8. Tildeling av advokat i første instans i saker som kan berøre utenrikspolitiske hensyn, grunnleggende nasjonale interesser eller der det kan bli aktuelt med utelukkelse fra flyktningstatus

Dersom asylsaken kan berøre utenrikspolitiske hensyn, grunnleggende nasjonale interesser, eller det kan bli aktuelt med utelukkelse (eksklusjon) fra flyktningstatus, skal advokat tildeles i rimelig tid før UDI fatter vedtak, jf. utlendingsloven § 92 annet ledd og utlendingsforskriften § 17-18 første ledd. Bakgrunnen for bestemmelsen er sakenes mulige alvorlige karakter og juridiske særstilling.

På grunn av departementets instruksjonsmyndighet i saker som berører grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn skal fritt rettsråd uten behovsprøving gis på et så tidlig tidspunkt som mulig.

Kompetansen til å tildele advokat i første instans i disse sakene ligger hos avdelingsledelsen i ASA. Saksbehandleren er ansvarlig for å løfte saken til enhetslederen når opplysninger i saken gir indikasjoner på at saken kan falle inn under de nevnte sakskategoriene. Hvis avdelingsledelsen beslutter at søkeren skal gis advokatbistand i første instans, gir saksbehandleren beskjed til det aktuelle regionkontoret eller Koordineringsenheten om det.

Dersom søkeren ønsker en bestemt advokat, vil det i disse sakene være aktuelt å kreve skriftlig fullmakt, signert av søkeren og advokaten, for å forsikre seg om at klientforholdet er reelt.

Beslutningen om hvorvidt søkerens sak faller inn under de nevnte gruppene er ikke å regne som et enkeltvedtak. Beslutningen kan ikke påklages, jf. utlendingsforskriften § 17-18 annet ledd. Det bemerkes at utlendingsforskriften § 17-18 første ledd annet punktum er en snever bestemmelse.

Om saken faktisk berører utenrikspolitiske forhold, grunnleggende nasjonale interesser eller kan resultere i utelukkelse (eksklusjon) tas det først stilling til når UDI fatter vedtak i asylsaken. Beslutningen av om søkeren har rett på fri rettshjelp i søknadsomgangen baserer seg på en foreløpig vurdering av de foreliggende opplysningene i saken og har ikke i seg selv noen betydning for utfallet i saken.

9. Rutiner hvis det skal oppnevnes midlertidig representant

Hvis det under saksbehandlingen fremkommer opplysninger som kan tyde på at det foreligger en mulig interessekonklikt mellom barnet og foreldrene, skal det sendes melding til fylkesmannen som vurderer om det skal oppnevnes midlertidig representant. Hvis man mener at det bør opprettes en midlertidig representant, skal saksbehandleren kontakte KOR som vil henvende seg til fylkesmannen der søkeren bor. Der det har blitt oppnevnt en midlertidig representant i avslagssaker, må saksbehandleren forsikre seg om at advokaten blir gjort kjent med at barnet har hatt midlertidig representant under intervjuet og hvem som er blitt oppnevnt i saken.

10. Hvem skal vedtaket sendes til når søkeren har påberopt å være enslig mindreårig?

10.1. Enslig mindreårig søker som er blitt 18 år når UDI fatter vedtak

Vedtaket sendes advokaten via eDialog. Den oppnevnte representanten og fylkesmannen får kopi av oversendelsesbrevet, men ikke kopi av vedtaket.

10.2. Innvilgelse

10.2.1. Innvilgelse av beskyttelse

Vedtaket sendes til advokaten via eDialog med kopi til representanten. Kopi av oversendelsesbrevet sendes til fylkesmannen.

10.2.2. Saker der UDI fatter vedtak etter utlendingsforskriften § 8-8

Vedtaket sendes til advokaten via eDialog med kopi til representanten. Kopi av oversendelsesbrevet sendes til fylkesmannen.

10.2.3. Saker der UDI fatter vedtak etter utlendingsloven § 38 femte ledd

Vedtaket sendes til advokaten via eDialog med kopi til representanten. Kopi av oversendelsesbrevet sendes til fylkesmannen.

10.3. Avslag

10.3.1. UDI har avslått søknaden, men anser søkeren for å være enslig mindreårig

Vedtaket sendes advokaten via eDialog med kopi til representanten. Fylkesmannen skal ha en kopi av oversendelsesbrevet.

10.3.2. UDI har avslått søknaden og har ansett søkeren for å være voksen

UDI sender vedtaket til advokaten via eDialog. Representanten og fylkesmannen får kopi av oversendelsesbrevet, men ikke kopi av vedtaket.

11. Fagstaben i asylavdelingens ansvar og oppgaver

11.1. Fagstaben i Asylavdelingens ansvar og oppgaver

Fagstaben i Asylavdelingen har det overordnede ansvaret for administreringen av advokatordningen.

11.2. Klager på advokatens arbeidsutførelse

Saksbehandlere i UDI som mener at det er grunn til å tro at en advokat eller advokatens medarbeidere misligholder sine oppgaver, skal informere sin enhetsleder og gi en skriftlig begrunnelse (klage på advokat). Dersom enhetslederen er enig i saksbehandlerens vurdering, oversendes et internt notat om saken til Asylavdelingens fagstab via arkivet som registrerer klagen i UDIsak. Saken skal ha arkivsakstittel «Klage på advokat». Etterfølgende klager på advokaten arkiveres i samme sak.

En melding om mislighold skal inneholde følgende opplysninger:

 • navn på advokaten

 • navn på asylsøkeren saken gjelder og DUF-nummer

 • begrunnelse for klagen

Fagstaben forelegger mottatte klager for advokaten til uttalelse. Vanligvis gis advokaten en frist på tre uker til å gi sin tilbakemelding. Dette gjøres for å informere advokaten om at det har kommet reaksjoner på arbeidsutførelsen som advokaten bør gis anledning til å kommentere. Det har vist seg at det i noen tilfeller har vært grunn til å minne advokaten om de krav som stilles til arbeidsutførelse og egne rutiner. Fagstaben vil deretter ta stilling til om det er grunnlag for videre oppfølgning av klagen.

En klage på advokaten innebærer ikke i seg selv at asylsøkeren får dekket ekstrautgifter til bytte av advokat i saken. De ordinære reglene for advokatbytte gjelder tilsvarende i saker der søkeren klager på sin advokat.

11.3. Rutiner når en advokat ikke lenger er med i advokatordningen

En advokat kan fratre ordningen midlertidig (enten for et egenmeldt fravær av en viss lengde eller på grunn av en av UDIs sanksjonsmuligheter) eller av ulike grunner sier opp sin konsesjon. Når fagstaben får beskjed om dette, skal det meldes fra på IKTservicedesken slik at advokatens tilgang til eDialog, adresselisten i Outlook og i DUF blir endret. Det skal også gis beskjed om fratredelsen til KOR og/eller til det aktuelle regionkontoret.

 

Dag Bærvahr
fagsjef

Kontakt: Asylavdelingen, Fagstab

Siste endringer
 • Endret: IM 2018-005 Organiseringen og administreringen av advokatordningen ved søknader om beskyttelse (23.08.2019)

  Punkt 2.2 er endret for å samsvare med UDIs praksis. Vaktlistene har i lang tid blitt satt opp for tre måneder av gangen og blitt sendt ut til advokatene en måned for den aktuelle perioden begynner. Dagens praksis med å tilby ledige vakter til andre advokater på vaktlisten er også tatt med i intern meldingen.

 • Ny: IM 2018-005 Organiseringen og administreringen av advokatordningen ved søknader om beskyttelse (08.05.2018)

  Ny internmelding gir retningslinjer for Utlendingsdirektoratets interne organisering og administrering av advokatordningen ved søknader om beskyttelse. Advokatenes oppgaver og plikter er regulert i et eget nytt RS 2018-002 Retningslinjer for advokater som deltar i utlendingsdirektoratets advokartordning i søknader om beskyttelse samt generelt om advokatordningen. Sammen erstatter disse to retningslinjene RS 2010-052 Organisering av advokatordningen for asylsaker - utlendingsforskriften § 17-20 og RS 2010-074 Informasjon, veiledning og fritt rettsråd, samt tildeling av advokat i asylsaker, jf. utlendingsloven § 92 og utlendingsforskriften §§ 17-17 til 17-20.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo