Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

UDI internmeldinger

IM 2019-011
Dokument-ID : IM 2019-011
Saksnummer : 19/01632-8
Dokumentdato : 23.09.2019
Mottakere :

Region- og mottaksavdelingen

Rutiner for arbeid med retur i særlig ressurskrevende saker

1. Innledning

Region- og mottaksavdelingen (RMA) i Utlendingsdirektoratet (UDI) har ansvar for å jobbe systematisk og målrettet for å få personer uten lovlig opphold i Norge til å returnere til sine hjemland. Enkelte saker vil kreve en særskilt oppfølging og bruk av flere ulike virkemidler dersom retur skal kunne realiseres. Denne internmeldingen beskriver RMAs overordnede ansvar, oppgaver og rutiner for returarbeid i slike saker.

2. Retur i ressurskrevende saker

2.1. Definisjon

Med særlig ressurskrevende saker menes personer som oppholder seg ulovlig i landet og som medfører store kostnader for samfunnet. Dette kan være utgifter i form av særskilt tilrettelagte botilbud, vakthold og/eller helseutgifter. Det kan også være utgifter knyttet til kriminelle handlinger, hærverk med mer. Listen er ikke uttømmende.

2.2. Målsetning

Målet er at personer uten lovlig opphold og som er særlig ressurskrevende for samfunnet, returnerer så raskt som mulig. Returen må skje på den måten som er  hensiktsmessig eller mulig. Dette innebærer at retur kan skje både assistert, ledsaget eller med tvang. For å oppnå retur i slike saker er det nødvendig å utvikle metoder
og arbeidsformer og ha en fleksibilitet i arbeidet, også på tvers av virksomhetene i UDI, politiet og andre relevante samarbeidspartnere der det er hensiktsmessig. Det er et mål for UDI å utvikle arbeidet slik at man bruker de virkemidlene virksomhetene til sammen rår over

2.3 Målgruppe

Målgruppen for retur i særlig ressurskrevende saker er:

 • Personer som bor på tilrettelagt avdeling på mottak (TA) eller har et særskilt bo- og omsorgstilbud (SÆRBOL), og som har avslag på søknad om beskyttelse eller annen søknad om opphold.

 • Personer med avslag på søknad om beskyttelse som bor på institusjon.

 • Andre personer uten lovlig opphold, i og utenfor mottakssystemet, med betydelige helsemessige utfordringer og/eller personer involvert i kriminalitet.

3. Ansvar og organisering i RMA

3.1 Returenheten (RTE)

RTE behandler søknader om assistert retur i henhold til Justis- og beredskapsdepartementets rundskriv, G-02/2016 – Retningslinjer for arbeidet med assistert retur, som også gjelder for særlig ressurskrevende saker. RTE vil bistå regionkontorene i konkrete saker og vurdere returløsninger utover normalt returløp når forslag foreligger.

3.2 Regionkontor Midt-Norge (RKM)

RKM er ansvarlig for nødvendig opplæring og kompetanseheving av ansvarlig kontaktperson på regionkontor som jobber med særlig ressurskrevende retursaker.

RKM skal:

 • Koordinere og gi retningslinjer for arbeidet med særlig ressurskrevende retursaker i RMAs returnettverk som består av medarbeidere fra regionkontorene, ATE og RTE.Returnettverket har regelmessige møter om retur og særlig ressurskrevende retur skal være fast punkt på møtets agenda.

 • Ha kontaktpersoner som kan gi regionkontorene faglig støtte.

 • Ha et register over hvilke personer dette gjelder. RKM har fått godkjent å opprette et lokalt register til dette formål, se udisak 19/00631. Dette registeret er en midlertidig løsning frem til det kommer på plass en løsning i fagsystemene.

 • Sørge for at Politiets Utlendingsenhet (PU) får oppdaterte lister over aktuelle saker hvert kvartal. 

 • Ha faste møtepunkter med PU med gjennomgang av aktuelle personer, etter innspill fra regionkontorene og ATE.

 • Rapportere til RTE på:

  • Pågående saker og kostnader knyttet til dette

  • Gjennomførte returer

  • Forslag til videre arbeid med målgruppen

3.3 Regionkontorene (RK) og Ankomst- og transittenheten (ATE)

Regionkontor Vest har et generelt ansvar for å følge opp beboere på særbol og beboere på sykehjem og institusjoner. RKV har derfor også en særlig rolle i å følge opp personer i målgruppen som er plassert på særbol, sykehjem og institusjoner. De øvrige regionkontorene og ATE har oppfølgingsansvar for personer i målgruppen i sin region.

Regionkontorene og ATE skal:

 • Ha en ansvarlig kontaktperson med oversikt over særlig ressurskrevende retursaker i egen region.

 • Gi faglig støtte til tilrettelagt avdeling (TA) i sin region. RKV skal gi faglig støtte til særbol. 

 • Samarbeide med Regionkontor Nord om gjennomføring av vedtakssamtaler med personer i målgruppen ved behov.

 • Ha kontinuerlig og systematisk dialog med kontaktpersoner ved botilbudet, PU, og RKM for å vurdere hva som skal til for å nå målet om rask retur i hver enkelt sak.

 • Dersom UDI sentralt skal dekke ekstra kostnader som følge av løsningsforslag, skal det sendes til RTE for godkjenning før iverksetting av tiltak. 

 • Arbeide opp mot relevante aktører for å få til retur i konkrete saker, og koordinere oppgavene gjennom hele prosessen til retur er gjennomført.

 • Melde fra til RKM om behov for opplæring.

Kontakt : Region- og mottaksavdelingen

Siste endringer
 • Ny: IM 2019-011 Rutiner for arbeid med retur i særlig ressurskrevende saker (23.09.2019)

  Ny intern melding som beskriver rutinene i returarbeidet med særlig ressurskrevende saker. Intern meldingen beskriver også ansvarsfordelingen og organiseringen i Region- og mottaksavdelingen.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo