Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

UDI internmeldinger

IM 2019-006
Dokument-ID : IM 2019-006
Saksnummer : 18/01782- 42
Sist endret : 19.10.2019
Dokumentdato : 23.08.2019
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

Instruks for koordinator for internasjonale menneskerettigheter og rettspraksis i UDI


1. Innledning

Analyse- og utviklingsavdelingen (AUA) har ansvaret for å koordinere Utlendingsdirektoratets arbeid på menneskerettighetsfeltet. Instruksen definerer ansvar og oppgaver for koordinatorfunksjonen for internasjonale menneskerettigheter og rettspraksis, og angir målsetninger for arbeidet.

2. Generelt om koordinatorfunksjonene i AUA

AUAs koordineringsansvar innebærer en faglig og administrativ samordning av sentrale oppgaver og fagområder som flere avdelinger har et ansvar for, for å oppnå helhetlige løsninger og god samhandling. Koordinatoren skal ikke overta avdelingenes oppgaver eller fagansvar, men trekkes inn i prosesser hvor prinsipielle eller strategiske spørsmål skal avklares. Koordinatoren skal bidra til kvalitetssikring og utvikling av fagområdet. Videre skal koordinatoren bidra til å sikre at ulike avdelinger har lik praksis for sammenlignbare problemstillinger og at UDI opptrer enhetlig utad.

3. Mål

Koordinator for internasjonale menneskerettigheter og rettspraksis har som mål å bidra til

 • at Utlendingsdirektoratets saksbehandling og utviklingsarbeid er i tråd med internasjonale og menneskerettslige forpliktelser
 • at Utlendingsdirektoratets avdelinger har lik praksis for sammenlignbare menneskerettslige problemstillinger
 • utvikling av fagfeltet gjennom forslag til overordnede prioriteringer og bidrag med fagkompetanse i forbindelse med utvikling og implementering av menneskerettslige
  forpliktelser, lovgivning og retningslinjer.

4. Arbeidsoppgaver

Koordinatoren skal

 • holde oversikt over internasjonale dommer og rettsutvikling av relevans for utlendingsforvaltningen som behandler spørsmål knyttet til sentrale internasjonale- og menneskerettslige forpliktelser, særlig knyttet til
  • Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK)
  • FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP)
  • FNs Torturkonvensjon
  • Den europeiske unions Charter om grunnleggende rettigheter (EU-Charteret)
  • CEAS-regelverket (Common European Asylum System, med særlig vekt på Dublinforordningen, 2013/604 EU)
  • Direktiv 2008/115/EF om retur av tredjelandsborgere med ulovlig opphold
  • Direktiv 2004/38/EF Unionsborgerdirektivet (om fri bevegelighet av personer)
 • sammenfatte dommer og sentrale dokumenter (komitéuttalelser mv.) av relevans for UDIs saksbehandling og utviklingsarbeid. Koordinatoren skal sørge for at sammenfatningene av dommene blir publisert i UDIs regelverksportal i tråd med retningslinjer for dette
 • analysere domsavgjørelsenes relevans for UDI ved behov og innhente informasjon om andre lands tolkning av internasjonale dommer
 • rapportere til overordnet departement om dommer og rettsutvikling av særlig betydning for utlendingsforvaltningen
 • bidra til at UDIs avdelinger har god kompetanse om internasjonale forpliktelser og menneskerettighetskonvensjoner
 • delta i hørings- og rapporteringsarbeid som omhandler internasjonale menneskerettigheter
 • rapportere om problemstillinger og avvik i praksis der dette er kjent for koordinatoren
 • utvikle og følge opp et tverretatlig samarbeid og fagnettverk med andre eksterne aktører på feltet
 • fungere som kontaktpunkt for fagområdet i internasjonale fora som UDI deltar i.

5. Sammenfatninger av internasjonale rettsavgjørelser

Utlendingsdirektoratet (UDI) har samarbeidet med Utlendingsnemnda og Regjeringsadvokaten om utforming av sammenfatninger av dommer fra EMD som et verktøy for saksbehandlere i utlendingsforvaltningen. Samarbeidet har knyttet seg til utviklingen av en mal for slike sammenfatninger og bearbeidelse av sentrale dommer på utlendingsfeltet. Det er besluttet at UDI skal ha ansvar for å lage nye sammenfatninger, og benytte malen også på sammenfatninger av rettsavgjørelser fra EU-domstolen og domstollignende organer.

Sammenfatningene skal også anvendes som utgangspunkt for å besvare en løpende bestilling fra Justis- og beredskapsdepartementet om å bli holdt orientert om avgjørelser på utlendingsfeltet fra internasjonale domstoler og domstollignende organer. Redegjørelsene sendes via UdiSak.

5.1 Sammenfatningenes formål og form

Sammenfatningene har ingen selvstendig rettskildeverdi. Sammenfatningene er ment for å gjøre det lettere for saksbehandleren å få kjennskap til og sette seg inn i avgjørelser av betydning for norsk utlendingsforvaltning. Det er kun avgjørelsen i sitt opprinnelige språk og form som er relevant rettskildefaktor. Det er lenke til dommene i sin helhet under hver enkelt sammenfatning.

Sammenfatningene er delt inn i tre deler. Del I består av domstolens hovedkonklusjoner. Del II inneholder en kortfattet analyse av domsavgjørelsens relevans for UDIs saksbehandlere. Del III består av sakens faktum, klagerens anførsler, statens argumenter, og domstolens vurderinger. Under hvert sammendrag er det lenke til avgjørelsen i sin helhet på fransk eller/og engelsk.

5.2 Utvalg av rettsavgjørelser

De avgjørelsene det lages sammenfatning av, er i første rekke dommer som anses å være såkalte ”landmark-cases”, mange av dem av prinsipiell betydning, og som omtales i de viktigste juridiske tidsskriftene. Det lages også sammenfatning av avgjørelser der Norge er part i saken.

6. Organisering og ressurser

Koordineringsfunksjonen er plassert i AUA. Koordinatoren møter i ledermøtet i AUA ved behov. All disponering av ressurser skal gå i linjen.

Internt i AUA forutsettes et tett samarbeid med koordinatorene for de ulike fagområdene, samt Regelverksenheten, for utvikling av basen med sammenfatninger i UDIs regelverksportal.

Koordinatoren skal følge opp og videreutvikle et fagnettverk i UDI for informasjonsutveksling, samarbeid og kompetanse på internasjonale menneskerettigheter, både med fagpersoner og relevante arbeidsgrupper i avdelingene.

 


Stephan Mo
avdelingsdirektør


Kontakt: Analyse- og utviklingsavdelingen, Internasjonal enhet

Siste endringer
 • Endret: IM 2019-006 Instruks for koordinator for internasjonale menneskerettigheter og rettspraksis i UDI (19.10.2019)

  Instruksen har fått et nytt kapittel 5 om sammenfatninger av internasjonale rettsavgjørelser, som tidligere fremgikk av IM 2012-018.

 • Ny: IM 2019-006 Instruks for koordinator for internasjonale menneskerettigheter og rettspraksis i UDI (26.08.2019)

  Instruksen for koordinatorfunksjonen for internasjonale menneskerettigheter og rettspraksis er revidert. Instruksen var tidligere nedfelt i IM 2014-008, som også omfattet fagfeltene menneskehandel, vold i nære relasjoner, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. I forbindelse med en revidering av arbeidet tilknyttet disse fagfeltene, ble IM 2014-008 opphevet, og IM 2018-001 og IM 2018-002 opprettet. Instruksens innhold er i det vesentlige videreført fra IM 2014-008.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo