Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

UDI internmeldinger

IM 2019-006
Dokument-ID : IM 2019-006
Saksnummer : 18/01782- 42
Dokumentdato : 23.08.2019
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

Instruks for koordinator for internasjonale menneskerettigheter og rettspraksis i UDI


1. Innledning

Analyse- og utviklingsavdelingen (AUA) har ansvaret for å koordinere Utlendingsdirektoratets arbeid på menneskerettighetsfeltet. Instruksen definerer ansvar og oppgaver for koordinatorfunksjonen for internasjonale menneskerettigheter og rettspraksis, og angir målsetninger for arbeidet.

2. Generelt om koordinatorfunksjonene i AUA

AUAs koordineringsansvar innebærer en faglig og administrativ samordning av sentrale oppgaver og fagområder som flere avdelinger har et ansvar for, for å oppnå helhetlige løsninger og god samhandling. Koordinatoren skal ikke overta avdelingenes oppgaver eller fagansvar, men trekkes inn i prosesser hvor prinsipielle eller strategiske spørsmål skal avklares eller ivaretas. Koordinatoren skal bidra til kvalitetssikring og utvikling av fagområdet. Videre skal koordinatoren bidra til å sikre at ulike avdelinger har lik praksis for sammenlignbare problemstillinger og at UDI opptrer enhetlig utad.

3. Mål

Koordinator for internasjonale menneskerettigheter og rettspraksis har som mål å bidra til:

 • at Utlendingsdirektoratets saksbehandling og utviklingsarbeid er i tråd med internasjonaleog menneskerettslige forpliktelser

 • at Utlendingsdirektoratets avdelinger har lik praksis for sammenlignbare menneskerettslige problemstillinger,

 • utvikling av fagfeltet gjennom forslag til overordnede prioriteringer og bidrag med fagkompetanse i forbindelse med utvikling og implementering av menneskerettslige
  forpliktelser, lovgivning og retningslinjer

4. Arbeidsoppgaver

Koordinatoren skal:

 • holde oversikt over internasjonale dommer og rettsutvikling av relevans for utlendingsforvaltningen som behandler spørsmål knyttet til sentrale internasjonale- og
  menneskerettslige forpliktelser, særlig knyttet til:

  • Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK)

  • FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP)

  • FNs Torturkonvensjon

  • Den europeiske unions Charter om grunnleggende rettigheter (EU-Charteret)

  • CEAS-regelverket (Common European Asylum System, med særlig vekt på Dublinforordningen, 2013/604 EU)

  • Direktiv 2008/115/EF om retur av tredjelandsborgere med ulovlig opphold

  • Direktiv 2004/38/EF Unionsborgerdirektivet (om fri bevegelighet av personer)

 • sammenfatte dommer og sentrale dokumenter (komitéuttalelser mv.) av relevans for UDIs saksbehandling og utviklingsarbeid. Koordinatoren skal sørge for at sammenfatningene av dommene blir publisert i UDIs regelverksportal i tråd med retningslinjer for dette

 • analysere domsavgjørelsenes relevans for UDI ved behov og innhente informasjon om andre lands tolkning av internasjonale dommer

 • rapportere til overordnet departement om dommer og rettsutvikling av særlig betydning for utlendingsforvaltningen

 • bidra til at UDIs avdelinger har god kompetanse om internasjonale forpliktelser og menneskerettighetskonvensjoner

 • delta i hørings- og rapporteringsarbeid som omhandler internasjonale menneskerettigheter

 • rapportere om problemstillinger og avvik i praksis der dette er kjent for koordinatoren

 • utvikle og følge opp et tverretatlig samarbeid og fagnettverk med andre eksterne aktører på feltet

 • fungere som kontaktpunkt for fagområdet i internasjonale fora som UDI deltar i

5. Organisering og ressurser

Stillingen er plassert i AUA. Koordinatoren møter i ledermøtet i AUA ved behov. All disponering av ressurser skal gå i linjen.

Internt i AUA forutsettes et tett samarbeid med koordinatorene for de ulike fagområdene, samt Regelverksenheten, for utvikling av basen med sammenfatninger i UDIs regelverksportal.

Koordinatoren skal følge opp og videreutvikle et fagnettverk i UDI for informasjonsutveksling, samarbeid og kompetanse på internasjonale menneskerettigheter, både med fagpersoner og relevante arbeidsgrupper i avdelingene.

 


Stephan Mo
avdelingsdirektør


Kontakt: Analyse- og utviklingsavdelingen, Internasjonal enhet

 

 

Siste endringer
 • Ny: IM 2019-006 Instruks for koordinator for internasjonale menneskerettigheter og rettspraksis i UDI (26.08.2019)

  Instruksen for koordinatorfunksjonen for internasjonale menneskerettigheter og rettspraksis er revidert. Instruksen var tidligere nedfelt i IM 2014-008, som også omfattet fagfeltene menneskehandel, vold i nære relasjoner, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. I forbindelse med en revidering av arbeidet tilknyttet disse fagfeltene, ble IM 2014-008 opphevet, og IM 2018-001 og IM 2018-002 opprettet. Instruksens innhold er i det vesentlige videreført fra IM 2014-008.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo