Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

UDI praksisnotater

PN 2010-012
Dokument-ID : PN 2010-012
Saksnummer : 09/1883
Dokumentdato : 01.01.2010
Mottakere :

Alle i Oppholdsavdelingen

Skjønnsmomenter ved vurdering av tilbakekall av tillatelse til barn – utlendingsloven § 63 og vurdering av om det foreligger sterke menneskelige hensyn – utlendingsloven § 38

1. Innledning 

Dette praksisnotatet omhandler momenter som skal tillegges særlig vekt ved vurdering av tilbakekall av tillatelse til barn eller hvor barn berøres, jf. utlendingsloven § 63. Tilsvarende gjelder praksisnotatet saker der det vurderes å gi ny tillatelse på grunn av sterke menneskelige hensyn, jf utlendingsloven (utl.) § 38, jf. utlendingsforskriften (utf.) § 8-5.

2. Momenter

Ved vurderingen av sterke menneskelige hensyn etter utl. § 38, skal barns tilknytning til riket tillegges særlig vekt, jf. utf. § 8-5. Med tilknytning til riket menes tilknytning som følge av lang botid/oppholdstid. I vurderingen av barns tilknytning, er botiden et moment som skal tillegges særlig vekt. Hva som regnes som lang oppholdstid vurderes individuelt. Kravet til oppholdstid kan ikke fastsettes absolutt, men i utgangspunktet vil en oppholdstid på under tre år ikke være tilstrekkelig.

Dersom barnet er født i Norge eller kom hit veldig ung, og siden har bodd flere år i landet, taler dette for fortsatt opphold. Hvis botiden er over syv år, skal det mye til for å avslå videre oppholdstillatelse.

Botiden kan ikke alene begrunne rett til fortsatt opphold i Norge. Det må ses hen til barnets totale livssituasjon, herunder alder i oppholdsperioden, språk, skolegang, fritidsaktiviteter og andre momenter som tilsier at barnet har en særlig tilknytning til Norge.

Hvis barnet i løpet av sin levetid har hatt hyppige og/eller lange opphold i hjemlandet og har mange nære slektninger der, er dette momenter som taler for at barnet har en sterk tilknytning til hjemlandet.

Det skal alltid foretas en konkret helhetsvurdering. Også andre momenter, som uttalelser fra psykolog og hvilke materielle og sosiale forhold barnet vil kunne oppleve ved retur til hjemlandet, vil få betydning i en helhetsvurdering. At barn generelt har det materielt og sosialt bedre i Norge enn mange andre land, skal ikke tillegges avgjørende vekt.

3. Fortsatt opphold på samme grunnlag

Hvis det etter en helhetsvurdering konkluderes med at det ikke er grunnlag for å tilbakekalle tillatelsen, beholder barnet tillatelsen. Dette innebærer at allerede opparbeidet botid i Norge, tas med ved beregning av botid i forhold til eventuelle søknader om permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap.

4. Tillatelse på annet grunnlag

Hvor vilkårene for fornyet tillatelse på samme faktiske grunnlag ikke er til stede, men barnet har en særlig tilknytning til Norge eller det foreligger sterke menneskelige hensyn som tilsier at det gis fortsatt opphold, gis ny tillatelse i medhold av utlendingsloven § 38. Tillatelsen skal danne grunnlag for permanent oppholdstillatelse. Dette gjelder selv om barnet tidligere ikke har hatt tillatelse som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse.

5. Barnets foreldre og søsken

Hvis barnet har en særlig tilknytning til riket som danner grunnlag for tillatelse i medhold av utl. § 38, skal også barnets foreldre gis tillatelse i Norge. Det samme gjelder ugifte, mindreårige søsken.

Dersom det fortsatte oppholdet er begrunnet i at det foreligger sterke menneskelige hensyn eller at de har en særlig tilknytning til Norge, gis tillatelse i medhold av utlendingsloven 38. Tillatelsen skal danne grunnlag for permanent oppholdstillatelse.

 

Karl Erik Sjøholt
avdelingsdirektør

Kontakt: Oppholdsavdelingen, Område for familieinnvandringssaker

 

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo