Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

UDI praksisnotater

PN 2010-013
Dokument-ID : PN 2010-013
Saksnummer : 09/1881
Dokumentdato : 01.01.2010
Mottakere :
Alle i Oppholdsavdelingen

Utlendingsloven § 46 – Nærmere om vurderingen av om søker har slekt i opp eller nedstigende linje i hjemlandet (nær familie)

1. Innledning

Ett av vilkårene for å få oppholdstillatelse etter utlendingsloven § 46, er at søker ikke har slekt i opp eller nedstigende linje i hjemlandet. Praksisnotatet gir nærmere retningslinjer for vurdering av vilkåret.

2. Nær familie i hjemlandet

Slektninger i oppstigende linje er foreldre, besteforeldre og oldeforeldre. Slektninger i nedstigende linje er barn, barnebarn og oldebarn.

Vilkåret om at søker ikke har slik nær familie i hjemlandet, betyr at de er bosatt i søkerens hjemland. Det skal dermed ikke tillegges vekt dersom søkeren opplyser (listen er ikke uttømmende):

  • At det er manglende kontakt mellom søker og nær familie i hjemlandet.
  • At kulturelle tradisjoner innebærer at nær familie ikke har ansvar for søkeren.
  • At nær familie i hjemlandet av ulike grunner ikke har mulighet til å ta seg av søker.

Det at en søker har søsken, eller annen slekt i hjemlandet, er ikke til hinder for at en oppholdstillatelse kan gis i medhold av utlendingsloven § 46.

Hvis søkerens nære familie er bosatt i et annet land enn hjemlandet, så kan dette tilsi at søkeren gis oppholdstillatelse etter utlendingsloven § 46. Normalt kreves det at familiemedlemmets oppholdsgrunnlag gir adgang til permanent opphold. Som hovedregel må søkeren legge fram dokumentasjon fra rett myndighet på at familiemedlemmet har lovlig opphold i det aktuelle landet, som gir informasjon om oppholdstillatelsen kan fornyes og om den danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse. I tillegg må søkeren som hovedregel legge fram en uttalelse fra det aktuelle familiemedlemmet om at vedkommende har til hensikt å bli boende i det aktuelle landet.

Bestemmelsen i utlendingsloven § 46 er en ”kan-bestemmelse”. Dette betyr at søknad om oppholdstillatelse kan avslås selv om vilkårene i bestemmelsen er oppfylt. Ot.prp. nr. 75, under punkt 9.6.11.5, beskriver departementet et tilfelle hvor det ikke bør gis oppholdstillatelse: ”… dersom søkeren befinner seg i et annet land enn hjemlandet, og søkeren har nære slektninger der.”

 

Karl Erik Sjøholt
Avdelingsdirektør

Kontakt: Oppholdsavdelingen, Område for familieinnvandringssaker

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo