Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English
Information
Hele eller deler av dokumentet er unntatt offentlighet:
Offentleglova § 20 

UDI praksisnotater

PN 2012-005
Dokument-ID : PN 2012-005
Saksnummer : 16/04902-1
Sist endret : 14.03.2018
Dokumentdato : 27.06.2012
Mottakere :

Utenriksstasjonene
Politidirektoratet
Sysselmannen på Svalbard
Visumsaksbehandlere i UDI

Visumpraksis for grønn gruppe


1.      Innledning

2.      Konkret individuell vurdering av alle søknader

3.      Generelle forhold

4.      Ved opphold i annet land enn hjemlandet

5.      Individuelle forhold

6.      Velferds- og samfunnsrelaterte hensyn

6.1.       Besøk av familie

6.2.       Besøk av en kjæreste

6.3.       Forretningsreisende

6.4.       Deltaker ved kulturelt arrangement

6.5.       Besøk hos ideell, humanitær eller religiøs organisasjon

6.6.       Turister/venner

1.      Innledning

Når visumsøknaden behandles, må saksbehandleren vurdere om vilkårene, jf. utlendingsloven § 10 første ledd, jf. visumforordningen artikkel 21, er oppfylt. Et annet vurderingsmoment er om innvandringsregulerende hensyn taler mot å innvilge et visum, jf. utlendingsloven § 10 annet ledd. Det skal i den forbindelse foretas en konkret vurdering av søkerens generelle og individuelle returforutsetninger.

Dette praksisnotatet gir veiledning for den delen av saksbehandlingen som gjelder vurderingen av returforutsetningene og gjelder for borgere av følgende land:

Bahrain, Belize, Bolivia, Botswana, Ecuador, Fiji, Indonesia, Kina, Kuwait, Lesotho, Maldivene, Mosambik, Namibia, Nauru, Oman, Papua Ny-Guinea, Qatar, Russland, Sao Tomé og Principe, Saudi-Arabia, Surinam, Swaziland, Sør-Afrika og Zambia

2.      Konkret individuell vurdering av alle søknader

Utlendingsforvaltningen skal i hver enkelt sak vurdere de innvandringsregulerende hensyn som gjør seg gjeldende. Det innebærer at man for hver søker skal vurdere konkret og individuelt om han/hun vil returnere til hjemlandet/oppholdslandet etter besøket i Norge/Schengen. Dersom ett eller flere andre vilkår ikke er oppfylt, for eksempel om det er tvil rundt det oppgitte formålet med reisen, skal det avslås på dette, men returvilkåret skal også kommenteres i vedtaket. Dersom alle andre vilkår er oppfylt, skal søknaden likevel avslås hvis det er grunn til å tro at søkeren ikke vil forlate Schengen-området når visumet utløper.

3.      Generelle forhold

I saksbehandlingen inngår en vurdering av de generelle forholdene i landet, eventuelt regionen, søkeren er fra eller oppholder seg i. Slik vurdering er nødvendig fordi økonomiske, sosiale og/eller politiske forhold i et land anses å påvirke befolkningens utvandringspotensiale.

For de land som er nevnt ovenfor, anser UDI at det, basert på konfliktsituasjonen, antall asylsøknader til Norge og Schengen, levekårene og andre Schengenlands praksis, generelt sett foreligger et svært begrenset utvandringspotensiale til Norge og Schengen. Her inngår også vår erfaring med visumsøkere fra disse landene de siste årene. Som hovedregel vil derfor visumsøknader fra borgere av disse landene bli innvilget.

4.      Ved opphold i annet land enn hjemlandet

Dersom søkeren ikke er bosatt i hjemlandet, må det avklares

 • hvilket oppholdsgrunnlag søkeren har i oppholdslandet
 • hvilken varighet søkerens oppholdstillatelse har og om den kan fornyes
 • hvor lenge søkeren har oppholdt seg i oppholdslandet og hvor lenge oppholdet kan antas å vare fremover
 • om søkeren har hatt reisevirksomhet til andre land før og under oppholdet

Dersom det er dokumentert at søkeren har returadgang til oppholdslandet etter et visumbesøk i Norge/Schengen, skal vurderingen av de generelle forholdene relatere seg til søkerens oppholdsland. Det gjelder også hvis returadgang kun er sannsynliggjort, for eksempel ved at det er søkt om fornyet oppholdstillatelse, og vilkårene for innvilgelse anses oppfylt.

Dersom det er usikkert om søkeren vil eller kan returnere til oppholdslandet, skal vurderingen av de generelle forholdene hovedsakelig relatere seg til søkerens hjemland, eventuelt annet (nytt) oppholdsland. De generelle forhold i det aktuelle oppholdslandet spiller da en mer underordnet rolle, men skal ikke ses helt bort fra.

5.      Individuelle forhold

Søkerens konkrete situasjon i hjemlandet/oppholdslandet kan ytterligere styrke eller svekke sannsynligheten for at vedkommende vil returnere etter endt besøk. I den forbindelse ser man på søkerens alder, hvorvidt vedkommende er i arbeid og har etablert familie, om søkeren har eiendom og/eller økonomiske/sosiale forpliktelser. Det har også betydning om søkeren har hatt visum til Schengen før og da har overholdt visumbetingelse, samt om søkerens nære familie har utvandret.

Selv om søkeren kommer fra et land hvor de generelle forholdene tilsier at det foreligger et svært begrenset utvandringspotensiale, kan de individuelle forholdene allikevel tilsi at søkeren ikke vil returnere etter endt besøk. I så fall skal det vurderes om velferds- eller samfunnsrelaterte hensyn gjør seg gjeldende. Dersom dette er tilfelle kan de vektlegges mer enn de generelle og individuelle returforutsetninger og visum innvilges på bakgrunn av det.

6.      Velferds- og samfunnsrelaterte hensyn

Dersom vi mener at søkeren kommer til å returnere etter endt besøk, vil vurderingen av velferds- og samfunnsrelaterte hensyn ikke være relevant. Foreligger det tvil om søkeren vil returnere, kan formålet med besøket likevel føre til en innvilgelse av visumsøknaden.  Det forutsetter at besøkets formål er dokumentert eller tilstrekkelig sannsynliggjort. Er ikke det tilfelle, skal søknaden avslås etter utlendingsloven § 10 første ledd bokstav b).

Velferdshensyn knytter seg som regel til familie- og vennebesøk, mens samfunnsrelaterte hensyn knytter seg til næringspolitiske og kulturelle interesser og således til forretningsreisende, turister og deltakere ved kulturelle arrangementer. Hvor sterkt slike hensyn skal vektlegges for borgere av de land som er nevnt ovenfor, følger nedenfor.

6.1.   Besøk av familie

Familie skal kunne komme på besøk. Dette hensynet veier tungt for besøk av nær familie og fører som hovedregel til innvilgelse for denne persongruppen, selv om de individuelle returforutsetningene anses som svake. Hensynet er ikke tungtveiende for besøk av fjernere familiemedlemmer  enn fetter/kusine/onkel/tante.

6.2.   Besøk av en kjæreste

For at velferdshensyn skal vektlegges ved besøk av en kjæreste, må partene ha truffet hverandre personlig (ikke på nett) og til sammen av en varighet på minimum 14 dager.

6.3.   Forretningsreisende

Det anses som viktig at norske næringslivsinteresser ivaretas gjennom kontakt med internasjonale forretningsforbindelser. Visum skal som hovedregel innvilges når invitasjon fremlegges. Dersom søkeren ikke skal i møte med norsk firma, men delta på messe e.l., skal det fremlegges bekreftelse fra arrangøren. Ønsker søkeren å delta i konferanse som er åpen for alle, anses ikke det som en sterk velferdsgrunn, og visum skal som hovedregel bli avslått.

6.4.   Deltaker ved kulturelt arrangement

Det må vurderes om arrangementet er av slik karakter at det anses som viktig at søkeren kan delta, selv om de individuelle returforutsetningene er svake. Det skal i den forbindelse ses hen til hvem som er arrangør, om søkeren er tiltenkt en spesiell funksjon, om det er samfunnsinteresser som gjør seg gjeldende når det gjelder søkerens deltakelse.

6.5.   Besøk hos ideell, humanitær eller religiøs organisasjon

Dersom samfunnsrelaterte hensyn gjør seg gjeldende, avhengig av besøkets formål, kan visum innvilges. Det må imidlertid vurderes om søkeren under besøket vil utføre arbeid og om det vil være omfattet av unntaksreglene fra kravet om oppholdstillatelse, jf. utlendingsforskriften § 1-1. Nærmere retningslinjer er gitt i RS 2011-032.

6.6.   Turister/venner

Selv om de individuelle returforutsetningene anses som svake, kan visum innvilges. Ved vennebesøk må det fremlegges invitasjon. For turister skal det også ses hen til tidligere reisevirksomhet  til andre Schengen-land og land som f.eks. Storbritannia, USA, Japan, Australia.

 

Karl Erik Sjøholt
avdelingsdirektør

Kontakt: Oppholdsavdelingen, Visumenheten

 

Siste endringer
 • Changed: PN 2012-005 Visa practice for the green group (20.04.2018)

  An updated version of the memo is now available in English.

 • Endret: PN 2012-005 Visumpraksis for grønn gruppe (14.03.2018)

  Visumpraksis justeres årlig med hensyn til plassering av land. Kambodsja, Cap Verde, Comoros og Laos er tatt ut av grønn gruppe. Det er også foretatt en noe større endring av PN for å informere bedre om hvordan returvilkåret skal vurderes og i hvilke tilfeller velferdshensyn skal vektlegges.

 • Endret: PN 2012-005 Visumpraksis for grønn gruppe (11.06.2017)

  Ukraina ble visumfri til EU og Norge med virkning fra 11. juni og er derfor fjernet fra grønn gruppe.

 • Changed: PN 2012-005 Visa practice for the green group (19.10.2016)

  The visa practice memo for the green group has been updated. Kasakhstan and Thailand have been moved from the green group to the yellow group, and Sao Tomé and Principe have been moved to this group from the yellow group.

 • Endret: PN 2012-005 Visumpraksis for grønn gruppe (12.10.2016)

  Visumpraksisnotatet for grønn gruppe er oppdatert. Kasakhstan og Thailand er flyttet herfra til gul gruppe, og Sao Tomé og Principe er flyttet hit fra gul gruppe. Notatet angir praksis for returvurderinger, herunder hvilke velferdshensyn som skal tas.

 • Endret: PN 2012-005 Visumpraksis for grønn gruppe (08.10.2016)

  Salomonøyene ble visumfri til EU og Norge med virkning fra 8. oktober og er derfor fjernet fra grønn gruppe.

 • Endret: PN 2012-005 Visumpraksis for grønn gruppe (21.09.2016)

  Mikronesia ble visumfri 20. september og er således fjernet fra grønn gruppe.

 • Changed: PN 2012-005 Visa practice for the green group (04.07.2016)

  Tuvalu has been removed from the green group as they are now visa-free.

 • Endret: PN 2012-005 Visumpraksis for grønn gruppe (04.07.2016)

  Tuvalu er fjernet fra grønn gruppe da de ble visumfrie 2. juli 2016.

 • Endret: PN 2012-005 Visumpraksis for grønn gruppe (29.06.2016)

  Kiribati og Marshalløyene er fjernet fra grønn gruppe da de ble visumfrie henholdvis 24. juni og 28. juni.

 • Changed: PN 2012-005 Visa practice for the green group (09.12.2015)

  Palau has been removed from the list of countries whose citizens must have a visitor's visa to Norway. We refer to that Palau has been added to the list in Annex 5 to the Immigration Regulations of countries that are exempt from the visa requirement with effect from 8 December 2015.

 • Endret: PN 2012-005 Visumpraksis for grønn gruppe (09.12.2015)

  Palau er tatt ut av listen over land hvor borgerne må ha besøksvisum til Norge. Det vises til at Palau ble lagt til listen over visumfrie stater i vedlegg 5 til utlendingsforskriften med virkning fra 8. desember.

 • Changed: PN 2012-005 Visa practice for the green group (03.12.2015)

  Tonga and Colombia have been removed from the list of countries whose citizens must have a Schengen visa (visitor visa) to Norway. EU signed an agreement on visa exemption for Tonga on 20 November 2015 and with Colombia on 2 December 2015. The EU has given the agreements provisional application as early as one day after signing. Norway implements visa waiver together with the EU's provisional application of the agreements, namely on November 21 for Tonga and 3 December for Colombia. See Appendix 5 to the Immigration Regulations, list of visa-free states.

 • Endret: PN 2012-005 Visumpraksis for grønn gruppe (03.12.2015)

  Tonga og Colombia er fjernet fra listen over land hvor borgerne må ha Schengenvisum (besøksvisum) til Norge. EU inngikk avtale om visumfrihet for Tonga den 20. november 2015, og med Colombia 2. desember 2015. EU har gitt avtalene provisorisk ikrafttredelse allerede fra en dag etter signering. Norge implementerer visumfrihet sammen med EUs provisoriske ikrafttredelse av avtalene, altså 21. november for Tonga og 3. desember for Colombia. Se for øvrig vedlegg 5 til utlendingsforskriften, liste over visumfrie stater.

 • Ny: PN 2012-005 Visumpraksis for grønn gruppe (23.11.2015)

  Praksisnotatet er nå tilgjengelig på engelsk.

 • Endret: PN 2012-005 Visumpraksis for grønn gruppe (03.07.2015)

  Praksisnotatet er oppdatert. Bahrain og Komorene er flyttet fra gul til grønn gruppe.

 • Endret: PN 2012-005 Visumpraksis for grønn gruppe (03.11.2014)

  Praksisnotatet er oppdatert ved at Kapp Verde er lagt til grønn gruppe.

 • Endret: PN 2012-005 Visumpraksis for grønn gruppe (24.06.2013)

  Visumpraksis er justert, og følgende land er flyttet til grønn gruppe: Botswana, Colombia, Filippinene, Indonesia, Kambodsja, Laos, Lesotho, Mosambik, Thailand, Zambia og Øst-Timor.

 • PN 2012-005 Visumpraksis for grønn gruppe (05.07.2012)

  Ny struktur for visumpraksis er kategorisert i grupper. Praksis for 126 visumpliktige land er delt inn i fire kategorier: grønn gruppe; gul gruppe; oransje gruppe og rød gruppe.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo