Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

UDI praksisnotater

PN 2012-008
Dokument-ID : PN 2012-008
Saksnummer : 16/04902-1
Sist endret : 14.03.2018
Dokumentdato : 27.06.2012
Mottakere :

Utenriksstasjonene
Politidirektoratet
Sysselmannen på Svalbard
Visumsaksbehandlere i UDI

Visumpraksis for rød gruppe


1.      Innledning

2.      Konkret individuell vurdering av alle søknader

3.      Generelle forhold

4.      Ved opphold i annet land enn hjemlandet

5.      Individuelle forhold

6.      Velferds- og samfunnsrelaterte hensyn

6.1.       Besøk av familie

6.1.1. Foreldre/barn til referansen i Norge

6.1.2. Ektefelle/samboer til referansen i Norge

6.1.3. Søsken til referansen i Norge

6.1.4. Fjernere slekt til referansen i Norge

6.2.       Besøk av en kjæreste

6.3.       Forretningsreisende

6.4.       Deltakere ved kulturelle arrangementer

6.5.       Venner/turister

1.      Innledning

Når visumsøknaden behandles, må saksbehandleren vurdere om vilkårene, jf. utlendingsloven § 10 første ledd, jf. visumforordningen artikkel 21, er oppfylt. Et annet vurderingsmoment er om innvandringsregulerende hensyn taler mot å innvilge et visum, jf. utlendingsloven § 10 annet ledd. Det skal i den forbindelse foretas en konkret vurdering av søkerens generelle og individuelle returforutsetninger.

Dette praksisnotatet gir veiledning for den delen av saksbehandlingen som gjelder vurderingen av returforutsetningene og gjelder for borgere av følgende land:

Afghanistan, Demokratisk Republikk Kongo (DRC), Djibouti, Elfenbenskysten, Eritrea, Etiopia, Gambia, Guinea, Irak, Libya, Nord-Korea, Somalia, statsløse borgere, Sudan, Syria og Sør-Sudan

2.      Konkret individuell vurdering av alle søknader

Utlendingsforvaltningen skal i hver enkelt sak vurdere de innvandringsregulerende hensyn som gjør seg gjeldende. Det innebærer at man for hver søker skal vurdere konkret og individuelt om han/hun vil returnere til hjemlandet/oppholdslandet etter besøket i Norge/Schengen. Dersom ett eller flere andre vilkår ikke er oppfylt, for eksempel om det er tvil rundt det oppgitte formålet med reisen, skal det avslås på dette, men returvilkåret skal også kommenteres i vedtaket. Dersom alle andre vilkår er oppfylt, skal søknaden likevel avslås hvis det er grunn til å tro at søkeren ikke vil forlate Schengen-området når visumet utløper.

3.      Generelle forhold

I saksbehandlingen inngår en vurdering av de generelle forholdene i landet, eventuelt regionen, søkeren er fra eller oppholder seg i. Slik vurdering er nødvendig fordi økonomiske, sosiale og/eller politiske forhold i et land anses å påvirke befolkningens utvandringspotensiale.

For de land som er nevnt ovenfor, anser UDI at det, basert på konfliktsituasjonen, antall asylsøknader til Norge og Schengen, levekårene og andre Schengenlands praksis, generelt sett foreligger et betydelig utvandringspotensiale til Norge og Schengen. Som hovedregel er det derfor vanskelig for borgere av disse landene å få visum. Her inngår også vår erfaring med visumsøkere fra disse landene de siste årene.

4.      Ved opphold i annet land enn hjemlandet

Dersom søkeren ikke er bosatt i hjemlandet, må det avklares

 • hvilket oppholdsgrunnlag søkeren har i oppholdslandet
 • hvilken varighet søkerens oppholdstillatelse har og om den kan fornyes
 • hvor lenge søkeren har oppholdt seg i oppholdslandet og hvor lenge oppholdet kan antas å vare fremover
 • om søkeren har hatt reisevirksomhet til andre land før og under oppholdet

Dersom det er dokumentert at søkeren har returadgang til oppholdslandet etter et visumbesøk i Norge/Schengen, skal vurderingen av de generelle forholdene relatere seg til søkerens oppholdsland. Det gjelder også hvis returadgang kun er sannsynliggjort, for eksempel ved at det er søkt om fornyet oppholdstillatelse, og vilkårene for innvilgelse anses oppfylt.

Dersom det er usikkert om søkeren vil eller kan returnere til oppholdslandet, skal vurderingen av de generelle forholdene hovedsakelig relatere seg til søkerens hjemland, eventuelt annet (nytt) oppholdsland. De generelle forhold i det aktuelle oppholdslandet spiller da en mer underordnet rolle, men skal ikke ses helt bort fra.

5.      Individuelle forhold

Søkerens konkrete situasjon i hjemlandet/oppholdslandet kan styrke eller svekke sannsynligheten for at vedkommende vil returnere etter endt besøk. I den forbindelse ser man på søkerens alder, hvorvidt vedkommende er i arbeid og har etablert familie, om søkeren har eiendom og/eller økonomiske/sosiale forpliktelser. Det har også betydning om søkeren har hatt visum til Schengen før og overholdt visumbetingelse, samt om søkerens nære familie har utvandret.

Når søkeren kommer fra et land hvor de generelle forholdene tilsier at det foreligger et betydelig utvandringspotensiale, kan de individuelle forholdene styrke sannsynligheten for at søkeren vil returnere etter endt besøk. Dersom de likevel ikke klart tilsier at søkeren vil returnere etter endt besøk, skal det vurderes om velferds- eller samfunnsrelaterte hensyn gjør seg gjeldende. Dersom dette er tilfelle kan de vektlegges mer enn de generelle og individuelle returforutsetninger og visum innvilges på bakgrunn av det.

6.      Velferds- og samfunnsrelaterte hensyn

Dersom vi mener at søkeren kommer til å returnere etter endt besøk, vil vurderingen av velferds- og samfunnsrelaterte hensyn ikke være relevant. Foreligger det tvil om søkeren vil returnere, kan formålet med besøket likevel føre til en innvilgelse av visumsøknaden. Det forutsetter at besøkets formål er dokumentert eller tilstrekkelig sannsynliggjort. Er ikke det tilfelle, skal søknaden avslås etter utlendingsloven § 10 første ledd bokstav b). Velferdshensyn knytter seg som regel til familie- og vennebesøk, mens samfunnsrelaterte hensyn knytter seg til næringspolitiske og kulturelle interesser og således til forretningsreisende, turister og deltakere ved kulturelle arrangementer. Hvor sterkt slike hensyn skal vektlegges for borgere av de land som er nevnt ovenfor, følger nedenfor.

6.1.   Besøk av familie

6.1.1. Foreldre/barn til referansen i Norge

Søknaden kan i enkelte tilfeller bli innvilget. I den forbindelse skal de individuelle forhold tillegges større vekt enn de generelle.

Velferdshensynet blir spesielt tungtveiende ved dødsfall og livstruende sykdom i nær familie. Søknader skal i slike tilfeller som hovedregel behandles som søknader om nasjonalt visum, jf. PN 2010-021.

6.1.2. Ektefelle/samboer til referansen i Norge

Velferdshensyn vektlegges som hovedregel ikke ved besøk av ektefelle/samboer .

Ved dødsfall og livstruende sykdom gjelder det samme som for foreldre/barn.

6.1.3. Søsken til referansen i Norge

Velferdshensyn vektlegges som hovedregel ikke ved besøk av søsken.

Ved dødsfall og livstruende sykdom gjelder det samme som for foreldre/barn.

6.1.4. Fjernere slekt til referansen i Norge

Velferdshensyn vektlegges som hovedregel ikke ved besøk av fjerne slekt.  

6.2.   Besøk av en kjæreste

Velferdshensyn vektlegges som hovedregel   ikke ved besøk av en kjæreste.

6.3.   Forretningsreisende

Som hovedregel skal søknad om visum avslås. Det kan imidlertid legges avgjørende vekt på samfunnsrelaterte eller politiske hensyn. I så fall kan visum innvilges.

6.4.   Deltakere ved kulturelle arrangementer

Som hovedregel skal søknad om visum avslås. Det kan imidlertid legges avgjørende vekt på samfunnsrelaterte eller politiske hensyn. I så fall kan visum innvilges.

6.5.   Venner/turister

Velferdshensyn vektlegges som hovedregel   ikke ved vennebesøk og for turister. 

 

Karl Erik Sjøholt
Avdelingsdirektør


Kontakt: Oppholdsavdelingen, Visumenheten

Siste endringer
 • Changed: PN 2012-008 Visa practice for the red group (20.04.2018)

  An updated version of the memo is now available in English.

 • Endret: PN 2012-008 Visumpraksis for rød gruppe (14.03.2018)

  Visumpraksis justeres årlig med hensyn til plassering av land. Elfenbenskysten og Guinea er flyttet til rød gruppe. Det er også foretatt en noe større endring av PN for å informere bedre om hvordan returvilkåret skal vurderes og i hvilke tilfeller velferdshensyn skal vektlegges.

 • Changed: PN 2012-008 Visa practice for the red group (19.10.2016)

  The visa practice memo for the red group is updated. The countries listed in this group are the same as before.

 • Endret: PN 2012-008 Visumpraksis for rød gruppe (12.10.2016)

  Praksisnotatet for rød gruppe er oppdatert, men det er ingen endringer i hvilke land som er i denne gruppen. Retningslinjene angir praksis for returvurderinger, herunder hvilke velferdshensyn som skal tas.

 • Ny: PN 2012-008 Visumpraksis for rød gruppe (23.11.2015)

  Praksisnotatet er nå tilgjengelig på engelsk.

 • Endret: PN 2012-008 Visumpraksis for rød gruppe (03.07.2015)

  Praksisnotatet er oppdatert. Djibouti, Gambia og Libya er flyttet fra oransje til rød gruppe.

 • Endret: PN 2012-008 Visumpraksis for rød gruppe (24.06.2013)

  Visumpraksis er justert, og Libya er tatt ut av rød gruppe og flyttet til oransje.

 • PN 2012-008 Visumpraksis for rød gruppe (05.07.2012)

  Ny struktur for visumpraksis er kategorisert i grupper. Praksis for 126 visumpliktige land er delt inn i fire kategorier: grønn gruppe; gul gruppe; oransje gruppe og rød gruppe.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo