Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

UDI praksisnotater

PN 2013-004
Dokument-ID : PN 2013-004
Saksnummer : 16/02427-8
Sist endret : 15.08.2017
Dokumentdato : 02.07.2013
Mottakere :

Oppholdsavdelingen

Vurdering av returforutsetninger i søknader om oppholdstillatelse for arbeid og studier m.m.

 

1. Innledning

2. Hvordan vurderes returforutsetningene?

2.1 De generelle forholdene i landet eller regionen

2.2 Individuelle forhold hos søkeren

2.3 Betydningen av formålet med tillatelsen og andre hensyn for returvurderingen

3. Praksis for sesongarbeidstakere, jf. § 6-3

4. Praksis for andre arbeidstakere og for tjenesteytere

5. Praksis for studenter

5.1 Ordinære studenter, jf. § 6-19 (1)

5.2. Studenter ved livssynsskoler og folkehøyskoler, jf. § 6-19 (2)

5.3. Faglært som behøver tilleggsutdanning eller praksis, jf. § 6-19 (3)

6. Praksis for forskere med egne midler, jf. § 6-20

7. Praksis for praktikanter, jf. § 6-21

8. Praksis for musikere, artister, kunstnere og medarbeidere i organisasjoner, jf. § 6-22 og § 6-23

9. Praksis for fredskorpsdeltakere, jf. § 6-24

10. Praksis for au pairer, jf. § 6-25

1. Innledning

Notatet gir retningslinjer for hvordan returforutsetningene skal vurderes ved søknader om oppholdstillatelse for arbeid og studier (utlendingsforskriftens kapittel 6).

I utgangspunktet er det aktuelt å vurdere returforutsetningene i alle søknader om oppholdstillatelse som ikke danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse. Notatet beskriver momentene i vurderingen (punkt 2) og konkret praksis innenfor sakstyper der returvurderingen er av betydning (punkt 3 og utover).

Returforutsetningene vurderes ikke ved søknader om oppholdstillatelse som faglært eller som selvstendig næringsdrivende, jf utlendingsforskriften §§ 6-1 og 6-18. Grunnen er at disse tillatelsene danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse.

Returforutsetningene vurderes ikke for søkere som er borgere av visumfrie land.

2. Hvordan vurderes returforutsetningene?

Mange av tillatelsene som gis for arbeid og studier mm (utlendingsforskriften kapittel 6) er tidsbegrenset og danner ikke grunnlag for permanent oppholdstillatelse. I dette ligger det en forutsetning om at søkeren skal forlate Norge ved tillatelsens utløp, dersom han eller hun ikke har annet grunnlag for videre opphold i Norge [1]

Vi skal derfor gjøre en returvurdering i hver enkelt søknad om oppholdstillatelse. Returvurderingen er ikke til hinder for at oppholdstillatelse gis når vi ut fra de generelle forholdene i landet eller regionen søkeren er fra og søkerens egen situasjon (individuelle forhold) mener det er sannsynlig at søkeren kommer til å reise tilbake etter endt opphold i Norge.

I andre tilfeller må de generelle forholdene og søkerens individuelle forhold veies opp mot formålet med oppholdstillatelsen. Utover dette kan det også foreligge samfunnsmessige eller politiske hensyn for å gi tillatelse. Dersom formålet med tillatelsen og eventuelle andre forhold ikke veier opp for svake returforutsetninger, avslår vi søknaden om oppholdstillatelse.

Punkt 2.1 til 2.3 utdyper hva som ligger i generelle og individuelle forhold og andre hensyn, mens notatet i punkt 3 og utover beskriver praksis for de ulike sakstypene. Returvurderingen har betydning også i sakstyper som det ikke er gitt konkret praksis for i dette notatet.

2.1 De generelle forholdene i landet eller regionen

Med generelle returforutsetninger mener vi den aktuelle situasjonen i søkerens hjemland eller oppholdsland. Både økonomiske, sosiale og politiske forhold i landet, eventuelt i regionen, inngår i denne vurderingen. Vi ser blant annet hen til om det er en konfliktsituasjon i det landet søkeren kommer fra, antall asylsøknader til Norge og Schengen fra dette landet, levekårene der, og vår erfaring med tidligere søknader fra det aktuelle landet eller regionen.

I praksis bruker vi inndelingen i landgrupper for visumpraksis (grønn, gul, oransje og rød gruppe): PN 2012-005, 2012-006, 2012-007, 2012-008, som utgangspunkt for vurderingen av de generelle forholdene i det enkelte land.

Hvis søkeren har oppholdstillatelse i et tredjeland, vil vi i vurderingen av søkerens generelle returforutsetninger også se hen til forholdene i det aktuelle tredjelandet og varigheten av søkerens oppholdstillatelse der i tillegg til forholdene i hjemlandet.

2.2 Individuelle forhold hos søkeren

Med individuelle returforutsetninger mener vi søkerens tilknytning til hjemlandet eller oppholdslandet. Søkerens konkrete situasjon i hjemlandet kan styrke sannsynligheten for at vedkommende vil returnere ved tillatelsens utløp. Her ser vi på om søkeren har familie i hjemlandet, eiendom, arbeid/verv eller andre sosiale/økonomiske forpliktelser. Hvis søkeren kan dokumentere tidligere reisevirksomhet og eventuelt har vært i Schengen, så styrker det returforutsetningene. Dersom søkeren tidligere har vist oppholdshensikt ved å søke om beskyttelse eller annen oppholdstillatelse, svekker dette søkerens returforutsetninger.

Det kan videre være et moment i den individuelle returforutsetningsvurderingen at søkerens nære familie har utvandret. Det kan ha betydning at søkerens nære familie har vist oppholdshensikt ved å søke om beskyttelse eller annen oppholdstillatelse. Tilsvarende kan erfaringer med eventuelle referanser tillegges vekt. Dette kan være aktuelt hvor tidligere søkere med samme referanse ikke har returnert til hjemlandet ved tillatelsens utløp.

2.3 Betydningen av formålet med tillatelsen og andre hensyn for returvurderingen

De ulike grunnlagene for oppholdstillatelse har ulik vekt i vurderingen av om en søknad skal innvilges eller avslås. Normalt vil studier på høyere nivå eller arbeid som krever særskilt kompetanse være momenter som peker i retning av innvilgelse, mens studier på lavere nivå og ufaglært arbeid har mindre betydning. Dette er innarbeidet i praksisbeskrivelsen for gruppene som følger fra punkt 3 og utover.

Samfunnsmessige og politiske hensyn kan også føre til at vi innvilger oppholdstillatelse når returforutsetningene er svake. Dette er særlig aktuelt når det dreier seg om utvekslingsprogrammer som norske myndigheter har initiert eller deltar i.

3. Praksis for sesongarbeidstakere, jf. § 6-3

For søknader om oppholdstillatelse som sesongarbeider vil praksis i forbindelse med returvurderingen være som følger:

Søkere fra land i grønn gruppe: Returvurderingen er ikke til hinder for at tillatelse gis.

Søkere fra land i gul gruppe: Tillatelse gis som hovedregel. Oppholdstillatelse gis likevel ikke når det foreligger konkrete erfaringer med grupper av søkere fra det aktuelle landet som tilsier at søkeren ikke vil returnere.[2]

Søkere fra land i oransje gruppe: Tillatelse gis som hovedregel ikke, med mindre søkeren har betydelig tilknytning til hjemlandet eller andre konkrete omstendigheter tilsier at søkeren vil returnere etter endt opphold i Norge, se punkt 2.2.

Søkere fra land i rød gruppe: Søknader med dette formålet vil i utgangspunktet ikke bli innvilget.

4. Praksis for andre arbeidstakere og for tjenesteytere

Returvurderingen er for andre arbeidstakere og tjenesteytere normalt ikke til hinder for at tillatelse gis.

Bestemmelsene om oppholdstillatelse til ufaglærte russiske arbeidstakere etter utlendingsforskriften § 6-4 og til russiske grensependlere etter utlendingsforskriften § 6-5 gjelder kun for russiske borgere i Barentsregionen. Russland er i grønn gruppe for visumpraksis og returvurderingen er derfor normalt ikke til hinder for at oppholdstillatelse gis.

Returvurderingen er normalt ikke til hinder for å gi oppholdstillatelse til sjøfolk om bord på utenlandsk registrert skip som tar om bord gods eller passasjerer i en norsk havn og leverer godset eller setter i land passasjerene i annen norsk havn, jf utlendingsforskriften § 6-6. Det skal tungtveiende momenter til før en søknad blir avslått på bakgrunn av returforutsetningene.

For å få oppholdstillatelse som utsendt arbeidstaker etter utlendingsforskriften § 6-13, som selvstendig oppdragstaker etter utlendingsforskriften § 6-14 eller som arbeidstakere på fast innretning på kontinentalsokkelen etter utlendingsforskriften § 1-11 må søkeren være faglært. Når søkeren har faglært kompetanse, og særlig når han eller hun har fullført høyere utdanning, skal det svært tungtveiende momenter til før en søknad blir avslått på bakgrunn av returforutsetningene.

5. Praksis for studenter

5.1 Ordinære studenter, jf. § 6-19 (1)

Formålet med oppholdstillatelse til studenter er utdanning på heltid og søkeren må ha opptak ved en godkjent studieinstitusjon. Vi vurderer søkerens plan for utdanningen i Norge og hvorvidt den fremstår som realistisk. Vi ser hen til hvilket nivå søkeren skal studere på, og om han eller hun allerede har en grad fra universitet eller høgskole.

For søknader på mastergradsnivå anses formålet som sterkt i og med at søkeren skal studere på høyere nivå og dermed har en bachelorgrad i bunn. Det er i større grad sannsynliggjort at det dreier seg om en reell søknad.

Studenter formidlet gjennom enkelte studieprogramordninger som er av stor politisk og samfunnsmessig betydning, vil anses for å ha et sterkt formål og det skal mye til for at disse søknadene blir avslått på grunnlag av en returvurdering. Målsettingen med flere av disse støtteordningene er å bidra til kompetansebygging i mottakerland. Hovedvekten av studentene gjennom slike ordninger kommer fra utviklingsland. Det skal allikevel foreligge sterk tilknytning til hjemlandet for at returvurderingen ikke skal være til hinder for at tillatelse gis for studenter fra land i rød gruppe på denne type ordninger. Det samme gjelder for studenter fra land i oransje gruppe som skal ta studier på bachelornivå.

Når det gjelder søknader om å studere på videregående skoles nivå, innvilges dette som hovedregel ikke. Vi har imidlertid noen unntak, som for eksempel ved internasjonal elevutveksling (IB-linje og elever ved Røde Kors Nordisk United World College) og dersom skolen baserer sitt inntak av studenter på nærmere angitte ferdigheter/evner hos den enkelte søkeren. På bakgrunn av dette er returvurderingen av disse konkrete søkerne noe mindre restriktiv enn for søkere på bachelornivå.

For søknader om oppholdstillatelse som studenter vil praksis i forbindelse med returvurderingen være som følger:

Søkere fra land i grønn gruppe:

 • Doktorgradsstudier: Returvurderingen er ikke til hinder for at tillatelse gis.

 • Studier på masternivå: Returvurderingen er ikke til hinder for at tillatelse gis.

 • Studier på bachelornivå: Returvurderingen er ikke til hinder for at tillatelse gis.

 • Videregående skole: Returvurderingen er ikke til hinder for at tillatelse gis.

Søkere fra land i gul gruppe:

 • Doktorgradsstudier: Returvurderingen er ikke til hinder for at tillatelse gis.

 • Studier på masternivå: Returvurderingen er ikke til hinder for at tillatelse gis.

 • Studier på bachelornivå: Tillatelse gis som hovedregel. Oppholdstillatelse gis likevel ikke når det foreligger konkrete erfaringer med grupper av søkere fra det aktuelle landet som tilsier at søkeren ikke vil returnere.

 • Videregående skole: Tillatelse gis som hovedregel.

Søkere fra land i oransje gruppe:

 • Doktorgradsstudier: Returvurderingen er ikke til hinder for at tillatelse gis.

 • Studier på masternivå: Tillatelse gis som hovedregel. Oppholdstillatelse gis likevel ikke når det foreligger konkrete erfaringer med grupper av søkere fra det aktuelle landet som tilsier at søkeren ikke vil returnere.

 • Studier på bachelornivå: Tillatelse gis som hovedregel ikke, med mindre søkeren har betydelig tilknytning til hjemlandet eller andre konkrete omstendigheter tilsier at søkeren vil returnere etter endt opphold i Norge, se punkt 2.2. Når det gjelder utvekslingsstudenter, se innledningen i punkt 5.1 tredje avsnitt.

 • Videregående skole: Tillatelse kan gis dersom søkeren har betydelig tilknytning til hjemlandet eller andre konkrete omstendigheter tilsier at søkeren vil returnere etter endt opphold i Norge, se punkt 2.2.

Søkere fra land i rød gruppe:

 • Doktorgradsstudier: Tillatelse gis som hovedregel ikke, med mindre søkeren har betydelig tilknytning til hjemlandet eller andre konkrete omstendigheter tilsier at søkeren vil returnere etter endt opphold i Norge, se punkt 2.2. Tillatelse kan likevel gis etter en konkret vurdering når oppholdet i Norge knytter seg til et utvekslingsprogram, når kompetansen er særskilt etterspurt eller når den gir gode muligheter for jobb videre i Norge.

 • Studier på masternivå: Tillatelse gis som hovedregel ikke, med mindre søkeren har betydelig tilknytning til hjemlandet eller andre konkrete omstendigheter tilsier at søkeren vil returnere etter endt opphold i Norge, se punkt 2.2. Når det gjelder utvekslingsstudenter, se innledningen i punkt 5.1 tredje avsnitt.

 • Studier på bachelornivå: Søknader med dette formålet vil i utgangspunktet ikke bli innvilget

 • Videregående skole: Søknader med dette formålet vil i utgangspunktet ikke bli innvilget

5.2. Studenter ved livssynsskoler og folkehøyskoler, jf. § 6-19 (2)

Folkehøyskole og livssynsskole har ikke de samme opptakskravene som høyere utdanning på universitets- og høyskolenivå. Videre er underholdskravet lavere enn for ordinære studiesaker og søkeren får ingen uttelling for studiene i form av studiepoeng. For søknader om oppholdstillatelse som studenter på livssynsskoler og folkehøyskole vil praksis i forbindelse med returvurderingen være som følger:

Søkere fra land i grønn gruppe: Returvurderingen er ikke til hinder for at tillatelse gis.

Søkere fra land i gul gruppe: Tillatelse gis som hovedregel. Oppholdstillatelse gis likevel ikke når det foreligger konkrete erfaringer med grupper av søkere fra det aktuelle landet som tilsier at søkeren ikke vil returnere.[3]

Søkere fra land i oransje gruppe: Søknader med dette formålet vil i utgangspunktet ikke bli innvilget.

Søkere fra land i rød gruppe: Søknader med dette formålet vil i utgangspunktet ikke bli innvilget.

5.3. Faglært som behøver tilleggsutdanning eller praksis, jf. § 6-19 (3)

For søknader om oppholdstillatelse til faglærte som skal ta tilleggsutdanning/praksis vil praksis i forbindelse med returvurderingen være som følger:

Søkere fra land i grønn gruppe: Returvurderingen er ikke til hinder for at tillatelse gis.

Søkere fra land i gul gruppe: Returvurderingen er ikke til hinder for at tillatelse gis.

Søkere fra land i oransje gruppe: Tillatelse gis som hovedregel så fremt søkeren har utdanning minst på bachelornivå.

Søkere fra land i rød gruppe: Tillatelse gis som hovedregel ikke, med mindre søkeren har betydelig tilknytning til hjemlandet eller andre konkrete omstendigheter tilsier at søkeren vil returnere etter endt opphold i Norge, se punkt 2.2.

6. Praksis for forskere med egne midler, jf. § 6-20

Dette er en søkergruppe med høy kompetanse som skal drive forskning ved universitet, institutt eller lignende. Det skal svært mye til før vi avslår disse søkerne på bakgrunn av returvurdering. Returvurderingen vil være som følger:

Søkere fra land i grønn gruppe: Returvurderingen er ikke til hinder for at tillatelse gis.

Søkere fra land i gul gruppe: Returvurderingen er ikke til hinder for at tillatelse gis.

Søkere fra land i oransje gruppe: Returvurderingen er ikke til hinder for at tillatelse gis.

Søkere fra land i rød gruppe: Tillatelse gis som hovedregel ikke, med mindre søkeren har betydelig tilknytning til hjemlandet eller andre konkrete omstendigheter tilsier at søkeren vil returnere etter endt opphold i Norge, se punkt 2.2. Tillatelse kan likevel gis etter en konkret vurdering når oppholdet i Norge knytter seg til et utvekslingsprogram, når kompetansen er særskilt etterspurt eller når den gir gode muligheter for jobb videre i Norge.

7. Praksis for praktikanter, jf. § 6-21

For søknader om oppholdstillatelse som praktikant vil praksis i forbindelse med returvurderingen være som følger:

Søkere fra land i grønn gruppe: Returvurderingen er ikke til hinder for at tillatelse gis.

Søkere fra land i gul gruppe: Tillatelse gis som hovedregel.

Søkere fra land i oransje gruppe: Tillatelse gis som hovedregel ikke, med mindre søkeren har betydelig tilknytning til hjemlandet eller andre konkrete omstendigheter tilsier at søkeren vil returnere etter endt opphold i Norge, se punkt 2.2. Tillatelse kan likevel gis dersom søkeren er praktikant under masterstudier.

Søkere fra land i rød gruppe: Søknader med dette formålet vil i utgangspunktet ikke bli innvilget.

8. Praksis for musikere, artister, kunstnere og medarbeidere i organisasjoner, jf. § 6-22 og § 6-23

For søknader om oppholdstillatelse

 • som musiker, artist, kunstner og medfølgende nødvendig hjelpepersonell, jf § 6-22 første ledd

 • som arbeidende gjest i landbruket, jf § 6-22 andre ledd

 • for annet kulturelt formål, jf § 6-22 tredje ledd

 • som medarbeider i humanitær, ideell eller religiøs organisasjon, jf § 6-23

vil praksis i forbindelse med returvurderingen være som følger:

Søkere fra land i grønn gruppe: Returvurderingen er ikke til hinder for at tillatelse gis.

Søkere fra land i gul gruppe: Tillatelse gis som hovedregel.

Søkere fra land i oransje gruppe: Tillatelse gis som hovedregel ikke, med mindre søkeren har betydelig tilknytning til hjemlandet eller andre konkrete omstendigheter tilsier at søkeren vil returnere etter endt opphold i Norge, se punkt 2.2.

Søkere fra land i rød gruppe: Søknader med dette formålet vil i utgangspunktet ikke bli innvilget.

I noen tilfeller er personer som søker om ovennevnte tillatelser formidlet gjennom offentlige utvekslingsprogrammer. Målsettingen med flere av disse støtteordningene er å bidra til kompetansebygging i mottakerlandene. De vil anses for å ha et sterkt formål og det skal mye til for at disse søknadene blir avslått på grunnlag av en returvurdering. For søkere på slike programmer som er fra land i rød gruppe gis tillatelse likevel som hovedregel ikke, med mindre søkeren har betydelig tilknytning til hjemlandet eller andre konkrete omstendigheter tilsier at søkeren vil returnere etter endt opphold i Norge, se punkt 2.2.

9. Praksis for fredskorpsdeltakere, jf. § 6-24

For søknader om oppholdstillatelse som fredskorpsdeltaker vil praksis i forbindelse med returvurderingen være som følger:

Søkere fra land i grønn gruppe: Returvurderingen er ikke til hinder for at tillatelse gis.

Søkere fra land i gul gruppe: Returvurderingen er ikke til hinder for at tillatelse gis.

Søkere fra land i oransje gruppe: Tillatelse gis som hovedregel.

Søkere fra land i rød gruppe: Tillatelse gis som hovedregel ikke, med mindre søkeren har betydelig tilknytning til hjemlandet eller andre konkrete omstendigheter tilsier at søkeren vil returnere etter endt opphold i Norge, se punkt 2.2.

10. Praksis for au pairer, jf. § 6-25

For søknader om oppholdstillatelse som au pair vil praksis i forbindelse med returvurderingen være som følger:

Søkere fra land i grønn gruppe: Returvurderingen er ikke til hinder for at tillatelse gis.

Søkere fra land i gul gruppe: Tillatelse gis som hovedregel. Oppholdstillatelse gis likevel ikke når det foreligger konkrete erfaringer med grupper av søkere fra det aktuelle landet som tilsier at søkeren ikke vil returnere.[4]

Søkere fra land i oransje gruppe: Tillatelse gis som hovedregel ikke, med mindre søkeren har betydelig tilknytning til hjemlandet eller andre konkrete omstendigheter tilsier at søkeren vil returnere etter endt opphold i Norge, se punkt 2.2.

Søkere fra land i rød gruppe: Søknader med dette formålet vil i utgangspunktet ikke bli innvilget.

 

Karl Erik Sjøholt
avdelingsleder

Kontakt: Oppholdsavdelingen, Område for visum, arbeidstillatelser og studiesaker

 

[1]Det følger både av utlendingslovens formålsparagraf (§ 1), formålet med de enkelte tillatelsene og alminnelige forvaltningsrettslige regler at det kan legges vekt på innvandringsregulerende hensyn, se side 2 i vedlegg 6 til rundskriv A-63/09 om ikrafttredelse av ny utlendingslov og ny utlendingsforskrift fra 1. januar 2010.

[2] Slik erfaring har vi med søkere fra India.

[3] Slik erfaring har vi med søkere fra India.

[4] Slik erfaring har vi med søkere fra India.

Siste endringer
 • Endret: PN 2013-004 Vurdering av returforutsetninger i søknader om oppholdstillatelse for arbeid og studier m.m. (15.08.2017)

  Praksisnotatet er oppdatert med nye kapitler 8 og 9. Kapittel 8 redegjør for vurderingen av returforutsetningene til søkere etter utlendingsforskriften (utf.) §§ 6-22 (musikere, artister, kulturarbeidere mv.) og 6-23 (medarbeider i ideell, religiøs eller humanitær organisasjon). Kapittel 9 redegjør for vurderingen av returforutsetningene til søkere etter utf. § 6-24 (fredskorpsdeltakere).

 • Endret: PN 2013-004 Vurdering av returforutsetninger i søknader om oppholdstillatelse for arbeid og studier m.m. (21.11.2016)

  I oppdatert PN 2012-007 Visumpraksis for oransje gruppe er Nepal flyttet fra gul til oransje gruppe. Nepal er derfor fjernet fra praksisnotatets fotnoter.

 • Endret: PN 2013-004 Vurdering av returforutsetninger i søknader om oppholdstillatelse for arbeid og studier m.m. (12.05.2016)

  Praksisnotatet er revidert. Notatet beskriver hvordan returforutsetningene vurderes i søknader om oppholdstillatelse som ikke danner grunnlag for permanent opphold. Flere av formuleringene som beskriver praksis er omformulert for å gi tydeligere veiledning om praksis.

 • Endret: PN 2013-004 Praksisnotat for vurdering av returforutsetninger for Enhet for studie og au pair saker (21.05.2014)

  Praksisnotatet er oppdatert i tråd med opphevelsen av utf. § 6-19 tredje ledd, om norskkurs til faglærte.

 • Ny: PN 2013-004 Praksisnotat for vurdering av returforutsetninger for Enhet for studie og au pair saker (02.07.2013)

  Enhet for studie og au pair saker har utarbeidet et praksisnotat for vurdering av returforutsetninger. Notatet tydeliggjør og systematiserer eksisterende praksis.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo