Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

UDI praksisnotater

PN 2016-004
Dokument-ID : PN 2016-004
Saksnummer : 16/02580-5
Dokumentdato : 12.10.2016
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

Utvisningspraksis - tidspunkt for når innreiseforbudet begynner å løpe


1. Innledning

2. Rettsvirkninger

3. Følgende legges til grunn for når innreiseforbudet begynner å løpe

3.1 Utlending som er utvist og som skal returnere til annet Schengenland, fordi han/hun har oppholdstillatelse der

3.2. Utlending som er utvist og skal returnere til et Schengenland fordi han/hun har annet grunnlag for opphold i det aktuelle Schengenlandet, herunder utlendinger som sendes tilbake etter Dublin III-forordningen

3.3 Utlending som er utvist fra Norge, og som ikke har oppholdstillatelse eller annet grunnlag for opphold i et annet Schengenland

1. Innledning

I et vedtak om utvisning er det viktig at rettsvirkningene av vedtaket fremgår klart og tydelig. Konsekvensene av å bryte et innreiseforbud er alvorlige, da strafferammen for slikt lovbrudd er fengsel i inntil to år. I tillegg er det viktig for utlendingen å kunne innrette seg etter når innreiseforbudet faktisk utløper.

Dette praksisnotatet redegjør for når innreiseforbudet begynner å løpe, og må leses i sammenheng med RS 2010-024, spesielt punkt 4.2

2. Rettsvirkninger

Utlendingsloven § 71 annet ledd sier at «utvisningen er til hinder for senere innreise i riket.»

I forbindelse med implementeringen av Returdirektivet ble det gitt en ny bestemmelse i utlendingsforskriften, § 17-14a, som viser til at et vedtak som innebærer at en utlending må forlate riket, faktisk innebærer at personen må forlate hele Schengenområdet, med mindre utlendingen har oppholdstillatelse eller annet grunnlag for opphold i annet Schengenland.

Formålet med Returdirektivet er at en tredjelandsborger skal forlate hele Schengenområdet. Når innreiseforbudet begynner å løpe avhenger av om utlendingen har et oppholdsgrunnlag i Schengenområdet eller ikke [1].

3. Følgende legges til grunn for når innreiseforbudet begynner å løpe:

3.1. Utlending som er utvist og som skal returnere til annet Schengenland, fordi han/hun har oppholdstillatelse der:

Utlendingen plikter kun å forlate Norge, og innreiseforbudet løper fra den dagen utlendingen forlater Norge.

I disse sakene vil vi konsultere det aktuelle Schengenlandet ved innmelding i SIS. Dersom det aktuelle Schengenlandet trekker tilbake tillatelsen vil innreiseforbudet gjelde hele Schengenområdet.

Dersom det aktuelle Schengenlandet ikke trekker tilbake tillatelsen vil SIS-innmeldingen bli slettet. Innreiseforbudet gjelder fortsatt til Norge.

3.2. Utlending som er utvist og skal returnere til et Schengenland fordi han/hun har annet grunnlag for opphold i det aktuelle Schengenlandet, herunder utlendinger som sendes tilbake etter Dublin III-forordningen:

Utlendingen plikter kun å forlate Norge, og innreiseforbudet løper fra den dagen utlendingen forlater Norge.

Det er opp til det aktuelle mottakerlandet å effektuere et eventuelt negativt vedtak.

3.3. Utlending som er utvist fra Norge, og som ikke har oppholdstillatelse eller annet grunnlag for opphold i et annet Schengenland: 

Utlendinger som ikke har oppholdstillatelse eller annet grunnlag for opphold i et annet Schengenland, plikter å forlate hele Schengenområdet. Innreiseforbudet løper fra den dagen utlendingen forlater Schengenområdet.

Om utlendingen har forlatt Schengenområdet den dagen vi fatter vedtak, løper innreiseforbudet fra vedtaksdato.

For utlendinger som ikke kan dokumentere at de har forlatt Schengenområdet, men som har fått en oppholdstillatelse i et annet Schengenland etter vårt vedtak om utvisning, løper innreiseforbudet fra den dagen han/hun fikk oppholdstillatelse i det aktuelle Schengenlandet. Denne datoen legges til grunn fordi dette er den datoen vi med sikkerhet kan slå fast at plikten til å forlate Schengenområdet opphørte. I disse tilfellene gjelder fortsatt innreiseforbudet til Norge.

Dersom utlendingen forlot Schengenområdet etter vi fattet vedtak om utvisning, og senere har fått oppholdstillatelse i et annet Schengenland, begynte innreiseforbudet å løpe den dagen utlendingen forlot Schengenområdet. Utlendingen vil være utvist kun fra Norge for den resterende delen av innreiseforbudet.

Utlendingen må selv dokumentere når han/hun forlot Schengenområdet, jf. utlendingsloven § 14 annet ledd.

 

Nikos Rippis
fagsjef

Kontakt: Oppholdsavdelingen, Område for EØS- og utvisningssaker (OFEU)

[1] Utlendinger som er utvist etter utlendingsloven § 122 plikter kun å forlate Norge, og innreiseforbudet begynner å løpe den dagen de forlater Norge, jf. utlendingsloven § 124.

Siste endringer
  • Ny: PN 2016-004 Utvisningspraksis - tidspunkt for når innreiseforbudet begynner å løpe (12.10.2016)

    Nytt praksisnotat som beskriver praksis for vurderingen av når innreiseforbudet begynner å løpe ved vedtak om utvisning.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo