Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

UDI rundskriv

RS 1993-006
Dokument-ID : RS 1993-006
Saksnummer : 04/12217
Sist endret : 06.03.2006
Dokumentdato : 01.02.1993
Mottakere :

Kommuner
Fylkeskommuner
Flyktninger i Norge
Norge

Dispensasjonsregler for tildeling av tilbakevendingsstøtte til norske statsborgere som tidligere har hatt asyl eller oppholdstillatelse på humanitært grunnlag


1. Innledning

Norske myndigheter gir økonomisk støtte til flyktninger som ønsker å vende tilbake til hjemlandet. Dette programmet er beskrevet i RS 2013-009.  

Norske myndigheter har vurdert om norske statsborgere, som tidligere har hatt asyl eller oppholdstillatelse på humanitært grunnlag, bør inkluderes i det generelle tilbakevendings­programmet (Interdepartemental arbeidsgruppes rapport fra 1990).  

Hovedregelen for tilbakevendingsprogrammet er at norske statsborgere ikke inkluderes. Dette er i tråd med at erverv av norsk statsborgerskap skal medføre lik behandling med enhver annen norsk statsborger. Men i spesielle tilfeller kan det av menneskelige hensyn være aktuelt å gi støtte til norske statsborgere.

2. Ansvar for dispensasjonsregler

Ansvaret for dispensasjon fra retningslinjene i tilbakevendingsprogrammet er delegert til Utlendingsdirektoratet.

3. Unntakskategorier

Følgende kategorier av norske statsborgere kan være berettiget til dispensasjon:

 1. Personer som har blitt norske statsborgere ut i fra et ønske om å unngå statsløshet.
  Dette gjelder for personer som:
 • har blitt fratatt sitt opprinnelige statsborgerskap i forbindelse med flukten.
 • personer som aldri har oppnådd hjemlandets statsborgerskap.
 • barn født av utenlandske foreldre i Norge.  
 1. Av hensyn til familiens enhet kan det gjøres unntak for familiemedlemmer i en familie hvor de øvrige familiemedlemmene har flyktningstatus eller oppholdstillatelse på humanitært grunnlag.
 2. Når tilbakevending kan bli en økonomisk besparende løsning for samfunnet  

Det forventes at personer som får innvilget tilbakevendingsstøtte søker om hjemlandets statsborgerskap så raskt som mulig etter hjemkomsten, om mulig allerede før avreise fra Norge.

4. Saksbehandlingsrutiner

Søknad fremmes for Utlendingsdirektoratet gjennom det aktuelle regionkontor.  

 • Regionkontoret mottar søknaden og foretar en vurdering av saken før den oversendes med anbefaling til Utlendingsdirektoratet sentralt ved Region- og mottaksavdelingen
 • Region- og mottaksavdelingen fatter vedtak i saken
 • Ved avslag kan vedtaket påklages. Forvaltningslovens regler om klagebehandling kommer til anvendelse
 • Klagen fremmes overfor det aktuelle regionkontor, som oversender klagen til Region- og mottaksavdelingen
 • Klageinstans er Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Total saksbehandlingstid er beregnet til 6 uker.  

Søknadsskjema kan fås ved henvendelse til et av Utlendingsdirektoratets regionkontorer.  

Praktisk rådgivning som omhandler konkrete problemområder, vil være dekket av informasjons­materiell som er utarbeidet av direktoratet, og vil bli supplert av muntlig informasjon fra et av direktoratets regionkontorer.  

Dispensasjonsordningen gjelder inntil videre.  

 

Svein Erik Bersås
avdelingsdirektør                                                  

Roald Kristiansen
utviklingsdirektør

                                                                            

Kontakt: Utlendingsdirektoratet, Region- og mottaksavdelingen  

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo