Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

UDI rundskriv

RS 2000-028
Dokument-ID : RS 2000-028
Saksnummer : 00/2007
Dokumentdato : 11.09.2000
Mottakere :

Politimeistrane

Saker om bortvising eller utvising når utlendingen er eller vert kravd utlevert


Desse retningslinene er utarbeidd etter kontakt med Justisdepartementet, Sivilavdelinga (SIA), med sikte på å samordne handsaminga av saker om bortvising, utvising og utlevering.

Når politiet sender ei sak om utvising til Utlendingsdirektoratet, skal politiet gjera greie for om utlendingen er kravd utlevert eller ikkje. Vert utlendingen seinare kravd utlevert, skal politiet gjera det kjent for direktoratet.

Før politiet set i verk vedtak om bortvising eller utvising, skal politiet bringe på det reine om utlendingen er kravd utlevert. Det gjeld også om utlendingen er asylsøkjar.

Er det reist sak om utlevering, skal politiet varsla direktoratet. Politiet kan ikkje setja vedtaket i verk utan at direktoratet har samtykka.

 

Petter J. Drefvelin
direktør                                                                

Henriette Munkebye
avdelingsdirektør
                                                                         

Kontakt: Område for EØS- og utvisningssaker (OFEU)

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo