Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

UDI rundskriv

RS 2008-029
Dokument-ID : RS 2008-029
Saksnummer : 08/3819
Sist endret : 09.06.2010
Dokumentdato : 19.09.2008
Mottakere :

Driftsoperatører for statlige mottak
Statlige mottak

Krav til bruk av tolk og språkassistenter i statlige mottak

1. Innledning

Utlendingsdirektoratet (UDI) fastsetter krav til drift av statlige mottak, i tråd med intensjonene i RS 2011-003 Reglement for drift av statlige mottak (Driftsreglementet).

Dette rundskrivet inneholder UDIs krav til bruk av tolk og språkassistenter knyttet til mottakets beboerrettede arbeid, og gjelder alle typer mottak. Samarbeidende etater har et selvstendig ansvar for tolkebruk, regulert gjennom særlovgivning.

Direktoratet kan dispensere fra enkeltkrav når driftsoperatør kan godtgjøre at rundskrivets mål og intensjoner nås, uten at disse er oppfylt. Søknad om dispensasjon retts skriftlig til den lokale enheten i Region og mottaksavdelingen (RMA).

2. Målsetting

Bruk av tolk og språkassistenter er mottakenes viktigste hjelpemiddel for å kunne utføre det beboerrettede arbeidet i tråd med den avtalen driftsoperatør har inngått med UDI, samt for å sikre prinsippene om ikke-diskriminering, brukertilpasning og respekt for annerledeshet, i tråd med mottakenes etiske retningslinjer.[1]

3. Krav

a) Driftsoperatør skal planlegge for og sette av ressurser til tolking knyttet til mottakets beboerrettede arbeid, samt betale for nødvendige tolketjenester.
b) Mottaket skal ha god oversikt over tilgjengelige tolketilbud, samt samarbeide med aktuelle tolketjenester for å sikre tilgang på profesjonelle tolker når behovet oppstår.
c) Mottaket skal benytte tolk eller språkassistent når det er nødvendig

 • for at ansatte skal kunne utføre sine oppgaver i tråd med driftsoperatørs avtale med UDI
 • for at beboerne skal kunne nå fram med anliggender som er viktige for dem
 • for å sikre god kommunikasjon mellom ansatte og beboere

d) Mottaket skal benytte kvalifisert tolk når det er nødvendig av hensyn til en beboers rettssikkerhet generelt og personvernhensyn spesielt.
e) Mottaket kan benytte språkkyndige ansatte eller beboere som språkassistenter i situasjoner det, etter vurdering, ikke trengs kvalifisert tolk.
f) Mottaket skal kvalitetssikre språkassistentens funksjon gjennom å gi opplæring og veiledning.
g) Mottaket skal følge opp språkassistentens rolleutøvelse med sikte på å forebygge rolle- og habilitetskonflikter.
h) Mottaket skal ikke benytte beboere som språkassistenter i situasjoner der de kan få tilgang til taushetsbelagte opplysninger.
i) Mottaket skal ta hensyn til beboernes ønsker og behov ved bestilling av tolk, i den grad de er rimelige og kan innfris.
j) Mottaket skal gjøre beboerne kjent med

 • retten til å få tolket informasjon som er viktig for dem
 • hvilken rolle tolken og språkassistenten har, og hvordan tolking foregår

k) Mindreårige skal aldri benyttes som tolk eller språkassistent. Dette er av hensyn til den mindreårige, og i samsvar med definisjonen av tolk- og språkassistentrollen. Samtidig er det viktig at dette ikke begrenser den mindreåriges kommunikasjon i normale, sosiale situasjoner.

 


Anne Siri Rustad
avdelingsdirektør

Kontakt:
Region og mottaksavdelingen
RMAs regionale enheter

 

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo