Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

UDI rundskriv

RS 2008-031
Dokument-ID : RS 2008-031
Saksnummer : 15/09145-12
Sist endret : 14.08.2017
Dokumentdato : 07.08.2008
Mottakere :

Asylmottakene
Driftsoperatører for asylmottak
Region- og mottaksavdelingen
Utlendingsdirektoratet

Krav til innkvarteringstilbud i ordinære mottak


1.Innledning

2. Målsetting

3. Krav til innkvarteringstilbudet

3.1. Boforhold

3.2. Fellesarealer

3.3. Trygghet og sikkerhet

3.4. Brannsikkerhet

3.4.1. Rutiner og utstyr

3.4.2 Personal og opplæring

3.5. Utstyr

4. Husregler

1.Innledning

Dette rundskrivet inneholder UDIs krav til innkvarteringstilbudet i ordinære mottak.

Utlendingsdirektoratet (UDI) har styringsansvar, og fastsetter krav til drift av mottak i tråd med intensjonene i RS 2011-003 Reglement for drift av mottak (Driftsreglementet).

Direktoratet kan dispensere fra enkeltkrav i dette dokumentet når driftsoperatør kan godtgjøre at mål og intensjoner nås uten at disse er oppfylt. Skriftlig søknad om dispensasjon rettes til de lokale regionkontorene i Region- og mottaksavdelingen (RMA).

2. Målsetting

Ordinære mottak skal være et nøkternt, men forsvarlig innkvarteringstilbud som sikrer beboernes grunnleggende behov og den enkeltes behov for trygghet.

3. Krav til innkvarteringstilbudet

3.1. Boforhold

Mottaket skal sørge for at:

a. alle beboere har

 • en seng å sove i, tilgang til låsbart bad og toalett, samt til fellesarealer for sosialt samvær tilpasset kjønn og alder,
 • tilfredsstillende hygieniske boforhold og gratis tilgang til vaskemaskin og tørk av klær,
 • mulighet til å lage egen mat eller tilbud om næringsrik, variert og tilstrekkelig bespisning,

b. beboere med særskilte behov så langt som mulig har en tilpasset boløsning. Enslige kvinner skal tilbys et botilbud fysisk skjermet fra menn.

3.2. Fellesarealer

Mottaket skal:

ha et tilstrekkelig antall kjøkken, bad og toaletter, og det skal være atskilte bad og toaletter for kvinner og menn,

 1. disponere egnede lokaler for gjennomføring av informasjonsprogram og annet beboerrettet arbeid,
 2. være utstyrt med minst ett skjermet rom til bruk for samtaler/intervju,
 3. disponere egnede lokaler for barnebase,
 4. disponere tilstrekkelig med fellesarealer til sosial omgang, og kvinner og menn skal kunne disponere egne rom,
 5. ha et rom der beboerne, enkeltvis eller i små grupper, kan trekke seg tilbake for kontemplasjon, med mindre behovet dekkes i boenhetene. Rommet skal være religionsnøytralt og kunne disponeres av alle beboere som ønsker det,
 6. ha trygge innen- og utendørs lekearealer for barn og tilstrekkelig plass innendørs til barns lek og fritidssysler,
 7. ha rom hvor skolebarn kan gjøre lekser og få leksehjelp dersom dette ikke kan ivaretas på annen måte, og
 8. ha kjøkken og spiserom hvor beboerne kan delta i matlaging og spise i fellesskap, dersom mottaket har egen innkvarteringsløsning for enslige mindreårige.

3.3. Trygghet og sikkerhet

Mottaket skal:

 1. tilrettelegge for en trygg hverdag for alle beboere,
 2. søke å skjerme beboerne mot uønsket oppmerksomhet fra andre,
 3. sikre at kvinner ikke blir utsatt for vold, trakassering eller seksuelle overgrep,
 4. sørge for at beboerne har tilgang til telefon slik at de kan kontakte politi, ambulanse eller brannvesen ved behov,
 5. gi beboere som utsettes for straffbare handlinger i eller utenfor mottaket bistand til å anmelde forholdet til politiet dersom de ønsker det,
 6. søke å skjerme beboerne mot uønsket eksponering i media,
 7. ha oversikt over hvem som til enhver tid oppholder seg der, dersom mottaket har egen innkvarteringsløsning for enslige mindreårige. Besøkendes identitet skal være kjent for mottaket,
 8. ha skriftlige rutiner for krisehåndtering,
 9. ha skriftlige rutiner for håndtering av kriminalitet og vold. All vold og kriminalitet skal politianmeldes,
 10. til enhver tid ha oppdaterte beboerlister, og
 11. sørge for at gjennomføring av intervju med beboerne enten kan skje under betryggende forhold på mottak, eller i Oslo.

3.4. Brannsikkerhet

3.4.1. Rutiner og utstyr

Mottaket skal:

 1. ha skriftlige rutiner for brannberedskap. Rutinene skal som et minimum inneholde punkter knyttet til varsling, slukking og evakuering,
 2. ha skriftlige rutiner for systematisk sjekk av brannrisikoer og brannsikkerhetstiltak i alle boliger. Rutinene skal være en del av mottakets internkontroll og inngå i HMS-systemet,
 3. ha branninstrukser oversatt til aktuelle språk og de skal være permanent oppslått og sikret. Det samme gjelder nødnummer og boligens adresse. Beboere som ikke kan tilegne seg den skriftlige informasjonen, for eksempel på grunn av synshemming eller analfabetisme, skal gis individuell veiledning,
 4. ha brannteppe og komfyrvakt i alle rom med kokemuligheter i alle boliger,
 5. ha flammehemmende trekk som tilfredsstiller krav iht Norsk Standard EN 597-2 på alle madrasser,
 6. sikre at brennbart materiale ikke mellomlagres unødig, og at søppelcontainere og – dunker er sikret og plassert i forsvarlig avstand til bygninger, og
 7. orientere UDI om et hvert tilfelle av brann og branntilløp, i tråd med rutiner for rapportering av uønskede hendelser.

3.4.2 Personal og opplæring

Mottaket skal:

 1. ha en brannvernansvarlig med tilstrekkelig kunnskap om brannvernlovgivningen, om de branntekniske forhold ved mottakets bygninger, om de organisatoriske forhold ved mottaket og om brannvesenets innsatsmuligheter. Der brannvernleder er påkrevd som følge av at et bygg er registrert som særskilt brannobjekt, kan den brannvernansvarlige ved mottaket være samme person som brannvernleder, dersom denne har sitt daglige virke på mottaket,
 2. sørge for at mottakets ansatte gjennomgår UDIs e-læringskurs om brannsikkerhet i asylmottak, senest tre måneder etter ansettelse,
 3. sørge for at mottakets ansatte gjennomgår grunnleggende brannvernopplæring med praktiske slukke- og evakueringsøvelser under ledelse av personell med brannteknisk kompetanse, senest tre måneder etter ansettelse,
 4. gjennomføre kvartalsvise brannøvelser, med mindre mottaket kan dokumentere at brannvesenet har bestemt noe annet. Både ansatte og beboere fra alle boenheter skal delta i øvelsene.

En brannøvelse skal som hovedregel inkludere en praktisk del bestående av evakuerings- og/eller slukkeøvelser. En brannøvelse uten en praktisk del kan aksepteres dersom den

 1. inngår i et planmessig brannsikkerhetsarbeid som dokumenteres i mottakets HMS-system, og
 2. skjer etter en forutgående og dokumentert risikovurdering hvor det tas hensyn til type bygning og når beboerne sist gjennomførte evakuerings- og slokkeøvelser. Denne risikovurderingen skal også forefinnes i HMS-systemet,

      e. sikre at beboere er kjent med hvor rømningsveier, varslingssystemer, slukkeutstyr og andre relevante innretninger er plassert, og at de er kjent med hvordan utstyret brukes. Dersom mottaket har husansvarlige, skal de besitte samme kunnskap, i tillegg til brannvernansvarlig, og

      f. tilstrebe at brannvern er en integrert del av den daglige dialogen mellom ansatte og beboere.

3.5. Utstyr

Mottaket skal ha:

 1. nettforbindelse av god nok kvalitet, samt tilgang til skannere,
 2. utstyr til utlån til foreldre med små barn,
 3. utstyr til barnebase og barns og ungdoms lek og fritidsaktiviteter, og
 4. utstyr for voksnes fritidsaktiviteter, tilpasset lokale forhold.

4. Husregler

 1. UDIs «Husregler for mottak» finnes som vedlegg 1 til dette rundskrivet. Husreglene er skrevet til beboerne, men er samtidig retningslinjer for mottakene. Lokale tilpasninger skal godkjennes skriftlig av UDIs regionkontor. Slike tilpasninger skal ikke være unødig inngripende i beboernes rett til privatliv.
 2. Mottakets husregler skal inngå i ankomstinformasjonen til nye beboere og i tillegg utleveres skriftlig til den enkelte på et språk vedkommende forstår. Husreglene på de aktuelle språk skal i tillegg være oppslått lett synlig for beboerne.
 3. Brudd på husreglene skal føre til trekk i økonomiske ytelser, jf. RS 2008-035V1 pkt. 7.4.

 

Christine Wilberg
avdelingsdirektør

Kontakt: Region- og mottaksavdelingen, Regionkontor Midt-Norge

Siste endringer
 • Endret: RS 2008-031 Krav til innkvarteringstilbud i ordinære mottak (14.08.2017)

  Rundskrivets punkt 3.2 bokstav c om barnebase har inneholdt feil informasjon om krav til utforming, men er nå rettet opp.

 • Endret: RS 2008-031 Krav til innkvarteringstilbud i ordinære mottak (07.07.2016)

  Rundskrivet og vedlegget er revidert. Formålet med revideringen har vært å skrive husreglene i et klarere språk. Husreglene i vedlegget retter seg direkte til beboerne i mottak. Det er også lagt til et punkt om røykeforbud der det er et vilkår i kontrakten.

 • Endret: RS 2008-031 Krav til innkvarteringstilbud i ordinære mottak (13.11.2015)

  Rundskrivet er oppdatert, og presiserer nå krav til at mottaket skal være utstyrt med minst ett skjermet rom til bruk for samtaler/intervju, og at mottaket skal sørge for at gjennomføring av intervju med beboerne enten skal skje under betryggende forhold på mottak, eller i Oslo. Videre er det innført krav om at mottaket skal være utstyrt med nettforbindelse av god kvalitet og ha tilgang til skannere.

 • Endret: RS 2008-031 Krav til innkvarteringstilbud i ordinære statlige mottak (10.03.2014)

  Rundskrivets punkt 3.3 og 3.4 om brannsikkerhet i asylmottak er endret.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo