Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

UDI rundskriv

RS 2008-034
Dokument-ID : RS 2008-034
Saksnummer : 16/05366-18
Sist endret : 15.06.2018
Dokumentdato : 07.08.2008
Mottakere :

Asylmottakene
Driftsoperatører for asylmottak

Krav til beboermedvirkning i ordinære statlige mottak

1. Innledning

Dette rundskrivet inneholder Utlendingsdirektoratets (UDIs) krav til driftsoperatører om beboermedvirkning i ordinære mottak for voksne beboere.

Utlendingsdirektoratet (UDI) fastsetter krav til drift av asylmottak i tråd med intensjonene i rundskriv RS 2011-003 Reglement for drift av statlige mottak (Driftsreglementet).

UDI kan etter søknad dispensere fra enkeltkrav som følger av dette dokumentet dersom driftsoperatør kan godtgjøre at de når mål og intensjoner på arbeidsområdet uten at kravene er oppfylt. Skriftlig søknad om dispensasjon rettes til UDI v/regionkontorene.

2. Beboermedvirkning

Driftsoperatør skal legge til rette for beboermedvirkning gjennom involvering av beboere og aktivitetstilbud.

Mottaket kan registrere opplysninger om beboernes kompetanse som er nyttige for arbeidet med beboermedvirkning i Sesam.

Voksne beboere kan inkluderes i ulike aktiviteter knyttet til mottaket, og ha reelle muligheter til å påvirke saker som angår egen hverdag. Tiltakene skal bidra til en meningsfylt hverdag for beboerne.

2.1 Beboerrepresentasjon

Driftsoperatør skal:

 • sørge for at beboerne har et representativt organ (samarbeidsråd/beboerråd) med et skriftlig mandat som sikrer samarbeidet mellom beboerne og mottakets ledelse,

 • sikre kvinners deltakelse i samarbeidsrådet/beboerrådet, på linje med menns. Minimum én plass i samarbeidsrådet skal forbeholdes kvinner,

 • sikre at det på nyetablerte mottak, eller når et råd har gått i oppløsning, oppnevnes et interimsråd for en begrenset periode inntil valg kan avholdes innen rimelig tid.

Beboerrådet/samarbeidsrådet er en kanal for innflytelse for beboer, og skal være rådgivende for ledelse og ansatte.

Rådet kan være organisert i form av et samarbeidsråd der representant(er) for beboere og personalet deltar. Leder av rådet og minimum to tredjedeler av deltakerne skal være beboere. Det kan også være et rent beboerråd, så lenge det finnes nedfelte rutiner for hvordan den formelle kontakten med mottaksledelsen skal foregå.

Beboerne skal kunne uttrykke sitt syn på driften av mottaket til UDI, både under utøving av kontroll og oppfølging med mottaket og ellers. UDI anbefaler at denne oppgaven inngår i mandatet til samarbeidsrådet/ beboerrådet.

2.2 Arbeid - Aktivitet.

2.2.1. Nærmere om grensen mellom arbeid og aktiviteter som krever/ikke krever oppholdstillatelse.

Beboere som ønsker å utføre arbeid på mottaket, betalt eller ubetalt, må som hovedregel ha oppholdstillatelse jf. utlendingsloven § 55 første ledd.

Med arbeid mener vi en ytelse som representerer verdiskapning. Det er i den forbindelse uten betydning om verdiskapningen er av materiell eller av mer ideell karakter. Arbeid innebærer at noen stiller sin arbeidskraft til disposisjon for andre. Arbeidsoppgaver som beboeren ikke utfører i noens tjeneste, men som beboeren utfører for seg selv, anses å falle utenfor arbeidsbegrepet i utlendingslovens § 55.

Kravet til oppholdstillatelse er ikke til hinder for at beboeren deltar i ulønnet praksisopplæring som inngår i returfremmende tiltak i regi av UDI eller et asylmottak eller utfører frivillig vederlagsfritt arbeid for humanitære, ideelle eller religiøse organisasjoner, frivillighetssentraler, idrettslag eller lignende jf. utlendingsforskriften § 1-1 A. Det er en forutsetning at det ikke gis lønn eller annet vederlag for innsatsen, og at arbeidet ikke omfatter aktiviteter som normalt utføres av lønnete ansatte eller tjenester som normalt kjøpes av næringsdrivende. Dette innebærer bl.a. at arbeidsoppgaver i kantine, vedlikehold av bygninger og teknisk utsyr, tolketjenester, resepsjonsarbeid og transport ikke kan utføres av asylsøkere uten oppholdstillatelse.

2.2.2 Beboerdeltakelse

Nedenfor er eksempler på aktiviteter som beboere kan utføre i mottak (listen er kun veiledende og er ikke uttømmende):

 • Vise nyankomne rundt på mottak og i nærmiljøet.

 • Bistå andre beboere i bruk av internett, bidra med utarbeidelse og distribuering av mottaksavis, vedlikeholde oppslag ved mottaket. 

 • Bistå med organisering av aktivitetsrommene.

 • Bistå som språkassistent/språklig kyndig under uformelle sammenkomster

 • Bidra til å ivareta brannsikkerheten ved mottaket, der aktuelle oppgaver kan være å gi informasjon til andre beboere om brannvern.

 • Bidra til sortering og utlevering av utstyr/klær som er gitt til mottaket fra privatpersoner/organisasjoner.

 • Bidra i dugnadsarbeid på mottaket, typisk ved våropprydding.

Beboeren kan ikke bistå med utføring av aktiviteter på områder som gir innsyn i taushetsbelagte opplysninger eller som har med ledelse eller kontrollfunksjoner å gjøre.


Beate Holter
Midlertidig ass. avdelingsdirektør

Kontakt:
Region- og mottaksavdelingen, RMA Fagstab
Region- og mottaksavdelingen, Regionkontorene 

Siste endringer
 • Endret: RS 2008-034 Krav til beboermedvirkning i ordinære statlige mottak (15.06.2018)

  Rundskrivets punkt 2. Beboermedvirkning er oppdatert med informasjon om at mottaket nå har mulighet til å registrere opplysninger om beboernes kompetanse som er nyttige for arbeidet med beboermedvirkning i Sesam. Bakgrunnen for endringen er at beboere som har høy sannsynlighet for å få opphold, eller har fått opphold, selv registrerer sin kompetanse i et nettbasert skjema til IMDi. Kravet til mottakets registrering av kompetanseopplysninger i Sesam for bosetting bortfaller ved innføringen av dette nye systemet for kompetansekartlegging. Mottakene vil likevel fremdeles kunne registrere opplysninger om beboernes erfaring og personlig egnethet som de trenger for beboermedvirkning i Sesam. Dette gjeller alle beboere.

 • Endret: RS 2008-034 Krav til beboermedvirkning i ordinære statlige mottak (26.06.2017)

  Rundskrivet er revidert for å tydeliggjøre grensen mellom arbeid som krever oppholdstillatelse og aktiviteter som beboerne selv kan utføre i mottak. Endringene innebærer en justering av praksis for å bringe denne i samsvar med utlendingsloven § 55 og utlendingsforskriften § 1-1A. Samtidig oppheves tilhørende veileder i vedlegg 1. Tilhørende veileder om beboermedvirkning inneholdt rettslige feil, og var ikke brukervennlig.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo