Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English


Red. anm.: Retningslinjen er under revidering (25.06.18).

UDI rundskriv

RS 2008-035
Dokument-ID : RS 2008-035
Saksnummer : 08/4130 (17/05033)
Sist endret : 17.01.2012
Dokumentdato : 12.08.2008
Mottakere :

Driftsoperatører for statlige mottak
Statlige mottak

Reglement for økonomiske ytelser til beboere i statlig mottak

1. Innledning 

Statens innkvarteringstilbud til utlendinger som søker asyl i Norge inkluderer økonomiske ytelser til personer med behov for offentlig hjelp. Justis- og beredskapsdepartementet fastsetter nivået for ytelsene, og Utlendingsdirektoratet (UDI) gir retningslinjer for hvordan de skal beregnes.

Dette rundskrivet utgjør, sammen med vedlegg 1 Rutiner og satser for beregning av økonomiske ytelser til beboere i statlige mottak, UDIs retningslinjer på området, heretter kalt Pengereglementet.

Pengereglementet gjelder for alle statlige mottak, med mindre annet er bestemt av UDI. 

2. Målsetting

Pengereglementet skal sikre en felles standard for mottakenes beregning av økonomiske ytelser til beboere som ikke på annen måte er i stand til å dekke sine økonomiske behov.

Reglementet skal også sikre en felles standard for UDIs saksbehandling av tilleggsytelser til beboere med særskilte behov.

3. Klageadgang

Vedtak fattet av UDIs regionale enheter kan påklages til UDI ved Avd. dir i Region- og mottaksavdelingen, jf. forvaltningsloven § 28 fjerde ledd, jf. forvaltningslovforskriften § 45 annet ledd. Avgjørelser etter pkt. 2.2, 2.3 og 2.4 i Rutiner og satser for økonomiske ytelser til beboere i statlige mottak (vedlegg 1) kan ikke påklages.

For øvrig gjelder forvaltningslovens regler om klage.

Klagefristen er tre uker fra beboeren ble kjent med vedtaket. Skriftlig og begrunnet klage skal sendes til den enhet som fattet vedtaket.

Mottaket skal bistå beboere som har behov for det med å utforme klagen.

4. Fortolkning og dispensasjon

UDI har ansvar for fortolkning av Pengereglementet, og kan gi utfyllende bestemmelser.

Dispensasjon fra reglementet, eller enkeltbestemmelser i dette, kan bare gis av UDI.

5. Revidering

UDI har ansvar for å foreta endringer i eller revidering av Pengereglementet. Disse skal godkjennes av Justis- og beredskapsdepartementet.

Anne Siri Rustad
avdelingsdirektør

Kontakt:
Region- og mottaksavdelingen

 

 

Siste endringer
  • Endret: RS 2008-035 Reglement for økonomiske ytelser til beboere i statlig mottak (19.10.2012)

    Henvisninger til Kommunal- og regionaldepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet er endret til Justis- og beredskapsdepartementet.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo