Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

UDI rundskriv

RS 2009-006
Dokument-ID : RS 2009-006
Saksnummer : 09/904 (16/04816-14)
Sist endret : 13.01.2017
Dokumentdato : 03.03.2009
Mottakere :

Asylmottakene
Driftsoperatører for asylmottak
Region- og mottaksavdelingen

Krav til differensiering av beboerrettede tiltak i ordinære statlige mottak: kvinner, eldre og personer med helseproblemer/funksjonshemminger, seksuelle- og kjønnsminoriteter

1. Innledning

Utlendingsdirektoratet (UDI) fastsetter krav til drift av statlige mottak, i tråd med intensjonene i RS 2011-003: Reglement for drift av statlige mottak (Driftsreglementet).

Dette rundskrivet er en utdyping av det generelle kravet i Driftsreglementet til differensiering av det beboerrettede arbeidet [1], og gjelder gruppene kvinner, eldre og personer med helseproblemer, samt seksuelle- og kjønnsminoriteter [2]. UDI kan dispensere fra enkeltkrav når driftsoperatør kan godtgjøre at rundskrivets målsetting og intensjoner nås, uten at disse er oppfylt. Søknad om dispensasjon rettes skriftlig til de respektive enhetene (regionkontorene) i Region og mottaksavdelingen (RMA).

2. Målsetting

Gruppene kvinner, eldre og personer med helseproblemer og/eller funksjonshemminger skal ha et særlig fokus som bidrar til at rettighetene deres blir ivaretatt og til at de har en mest mulig meningsfylt og trygg tilværelse under mottaksoppholdet.

3. Krav

 1. Mottaket skal strukturere og målrette beboerrettede tiltak og arbeide for forståelse for slik tilrettelegging blant beboerne, for eksempel i dialog med samarbeidsrådet.

 2. Mottaket skal sikre informasjon om tema av særlig betydning for målgruppene, gjerne i samarbeid med sektormyndigheter og frivillige organisasjoner.

 3. Mottaket skal tilrettelegge for at målgruppene har fritidstilbud tilpasset deres interesser og behov.

3.1 Særlige krav – kvinner

 1. Mottaket skal sikre at kvinner har påvirkningsmuligheter på forhold som angår dem, blant annet ved å motivere dem til å delta i samarbeidsrådet.

 2. Mottaket skal legge til rette for at kvinner kan delta i praktisk beboermedvirkning, slik at de får brukt sin kompetanse og erfaring.

 3. Mottaket skal legge til rette for egen kvinnegruppe.

 4. Mottaket skal ha skriftlige rutiner for å håndtere vold og overgrep mot kvinner. Rutinene skal være godt kjent i personalgruppen.

3.2 Særlige krav – eldre

 1. Mottaket skal tilstrebe et godt og strukturert samarbeid med helsevesen og NAV for at eldre som har behov for det skal få den oppfølging de har krav på.

 2. Mottaket skal sikre at eldre har påvirkningsmuligheter på forhold som angår dem, blant annet ved å motivere dem til å delta i samarbeidsrådet.

 3. Mottaket skal legg til rette for at eldre kan delta i praktisk beboermedvirkning, slik at de får brukt sin kompetanse og erfaring.

3.3 Særlige krav – personer med helseproblemer og/eller funksjonshemminger

 1. Mottaket skal tilstrebe et godt og strukturert samarbeid med helsevesen og NAV for at beboere som har helseproblemer og/eller funksjonshemminger skal få den oppfølging de har krav på.

 2. Mottaket skal sikre at personer med helseproblemer og/eller funksjonshemminger har påvirkningsmuligheter på forhold som angår dem, eventuelt gjennom deltakelse i samarbeidsrådet.

 3. Mottaket skal søke å involvere medbeboere i den praktiske oppfølging og omsorg, der dette er naturlig.

3.4 Særlige krav – seksuelle- og kjønnsminoriteter

 1. Mottaket skal sikre informasjon om tema av særlig betydning for målgruppene, gjerne i samarbeid med sektormyndigheter og frivillige organisasjoner.

 2. Mottaket må sikre at alle ansatte har informasjon og kunnskap om tema.

 3. For nærmere informasjon se tiltakskort i vedlegg 1.

 

Christine Wilberg
avdelingsdirektør

Kontakt: Region og mottaksavdelingen, RMAs Fagstab[2] Det gjelder egne krav for forsterkede avdelinger, mottak/avdelinger for enslige mindreårige og for oppfølging av barn og unge.

Siste endringer
 • Endret: RS 2009-006 Krav til differensiering av beboerrettede tiltak i ordinære statlige mottak: kvinner, eldre og personer med helseproblemer/funksjonshemminger, seksuelle- og kjønnsminoriteter (13.01.2017)

  Rundskrivet er oppdatert med nytt kapittel 3.4 om særlige krav til mottak i møte med seksuelle- og kjønnsminoriteter. Vedlegg 1 inneholder nytt tiltakskort for mottak i møte med seksuelle- og kjønnsminoriteter.

 • Endret: RS 2009-006 Krav til differensiering av beboerrettede tiltak i ordinære statlige mottak: kvinner , eldre og personer med helseproblemer/funksjonshemminger (19.10.2012)

  Mindre språklig rettelse i punkt 3 a).

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo