Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

UDI rundskriv

RS 2009-040
Dokument-ID : RS 2009-040
Saksnummer : 18/02221-7 (09/4565)
Sist endret : 19.06.2018
Dokumentdato : 15.10.2009
Mottakere :

Region- og mottaksavdelingen
Asylmottakene
Driftsoperatører for asylmottak

Krav til bosettingsforberedende arbeid i asylmottak


1 Innledning

2 Krav til mottakene

2.1 Ansvar og organisering

2.2 Kartlegging av kompetanse

2.3 Dokumentasjon på utdanning og arbeidserfaring

2.4 Informasjon

2.5 Bosettingssamtale

2.6 Registrering av bosettingsrelevante opplysninger i Sesam

2.7 Særskilt for integreringsmottak

1 Innledning

Utlendingsdirektoratet (UDI) har faglig styringsansvar for mottaksapparatet og fastsetter krav til mottaksdriften, i tråd med intensjonene i RS 2011-003 Reglement for drift av asylmottak. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har faglig styringsansvar for bosetting av flyktninger, og fastsetter rammer og rutiner for dette arbeidet.

De to direktoratene har felles interesse av å fremme god måloppnåelse i bosettingsarbeidet, blant annet gjennom å kvalitetssikre det bosettingsforberedende arbeidet som gjøres i mottak. Dette rundskrivet inneholder UDIs krav til dette arbeidet. Mottakets bosettingsforberedende arbeid skal bidra til å nå det nasjonale målet om rask bosetting av flyktninger.

For transittmottak gjelder rundskrivet bare dersom en beboer skal bosettes fra transitt.

UDI kan dispensere fra enkeltkrav i rundskrivet når driftsoperatør kan godtgjøre at mål og intensjoner på arbeidsområdet kan nås på andre måter. Skriftlig søknad om dispensasjon skal rettes til lokal enhet i Region- og mottaksavdelingen.

2 Krav til mottakene

2.1 Ansvar og organisering

Mottakets bosettingsforberedende arbeid må ha en tydelig organisatorisk forankring.

Mottaket skal

 1. ha skriftlige rutiner som sikrer et målrettet bosettingsforberedende arbeid som er i tråd med dette rundskrivet.

 2. sette av tilstrekkelige ressurser til bruk av tolk for å sikre god kommunikasjon med bosettingsklare beboere.

 3. sørge for at det bosettingsforberedende arbeidet er et felles anliggende for hele personalet.

 4. ha én ansatt med faglig og koordinerende ansvar for det bosettingsforberedende arbeidet. I oppgaven inngår

  - å være mottakets kontaktperson overfor IMDi og UDI

  - å sørge for at personalet har den kunnskapen og den forståelsen som trengs for å veilede beboerne og tilrettelegge for en effektiv bosetting. Informasjon om bosettingsarbeidet i IMDi publiseres på www.imdi.no/

  - å ha løpende oversikt over bosettingsklare beboere og asylsøkere som med høy sannsynlighet vil få oppholdstillatelse, jf. punkt 2.2

  - å sørge for at mottaket har nødvendig kontakt med IMDi i konkrete bosettingssaker

  - å samarbeide med mottakets informasjonsansvarlige for å kvalitetssikre all bosettingsrelevant informasjon som formidles til beboerne

2.2 Kartlegging av kompetanse

Målgruppen for kartlegging av kompetanse er beboere som er 16 år eller eldre og som har høy sannsynlighet for å få eller har fått innvilget oppholdstillatelse og skal bosettes. Mottaket vil til enhver tid få informasjon fra UDI om nasjonaliteter i målgruppen som med høy sannsynlighet vil få oppholdstillatelse. Det er frivillig for beboere å registrere sin kompetanse. Kartleggingen skal gi en rask avklaring av den enkeltes kompetanse og kvalifiserings- og opplæringsbehov, og bidra til et integreringsløp som gir mulighet for at den enkelte kommer raskere i arbeid eller utdanning. For mer informasjon om ordningen se Registrering av flyktningers kompetanse (lenke til imdi.no) og www.udi.no.

Mottakene skal

 1. informere beboere om kartlegging av kompetanse.

 2. tilrettelegge for bruk, gjennom å generere engangskoder og hjelpe til ved innlogging i selvregistreringsløsningen.

 3. bistå personer som har behov for det i selve registreringen av kompetanse.

Kartleggingen skal være gjennomført

 • én måned etter ankomst til mottak for personer med høy sannsynlighet for å få oppholdstillatelse.

 • innen 14 dager etter vedtak for personer som har fått innvilget oppholdstillatelse.

Mottakene skal ikke lenger registrere opplysninger om utdanning og arbeid i Sesam til bruk for IMDi i bosettingsarbeidet.

Mottaket skal skrive ut registrerte opplysninger og legge i beboermappen hvis beboeren ønsker det.

2.3 Dokumentasjon på utdanning og arbeidserfaring

Bosettingskommunene skal utarbeide individuelle planer for nyankomne flyktninger som skal delta i introduksjonsprogrammet, jf. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne, § 6 (lenke til lovdata.no). Målet med en slik plan er at personen skal komme i arbeid eller utdanning og bli selvhjulpen raskest mulig, se også punkt 2.2. Dokumentasjon på utdanning, arbeid og annen kompetanse fra hjemlandet kan bidra til at beboeren kommer raskere i arbeid eller utdanning i Norge.

Mottakene skal derfor:

 1. oppmuntre beboerne til å skaffe tilveie og ta vare på dokumentasjon som kan vise seg nyttig etter en eventuell bosetting, slik som

  - vitnemål og attester fra utdanning og yrkespraksis

  - attester fra beboermedvirking eller arbeidsforhold utenfor mottaket

  - deltakerbevis fra informasjonsprogram og norskundervisning

 2. bistå beboere med å sende dokumentasjon på høyere utdanning til oversetting og dekke utgiftene det måtte medføre for asylsøkere som har fått innvilget, eller som har høy sannsynlighet for å få innvilget oppholdstillatelse.

 3. tilby å oppbevare dokumentasjonen i et låst skap, mot kvittering.

2.4 Informasjon

Mottaket skal sikre at personalet alltid har oppdatert informasjon om

 • IMDis bosettingsrutiner og prioriteringer

 • kriteriene for bosetting med offentlig hjelp, herunder avtalt selvbosetting

 • konsekvensene av å avslå IMDis bosettingstilbud

 • konsekvensene av å flytte privat (før vedtak) og bosette seg uten avtale med IMDi og kommune (etter vedtak)

Mottaket har ansvar for et informasjonsarbeid som blant annet skal forberede beboerne på en eventuell bosetting, jf. RS 2017-002V2 Informasjonsplan for voksne beboere i ordinære mottak og RS 2010-165V1 Informasjonsplan for voksne beboere i avlastningstransitt. Som en del av informasjonsprogrammet skal mottaket gi beboerne generell informasjon om bosetting til alle søkere i en tidlig fase, og nærmere informasjon om bosetting så snart det er kjent at en beboer har fått oppholdstillatelse.

2.5 Bosettingssamtale

Mottaket skal innkalle beboer til bosettingssamtale så snart det er kjent at beboeren har fått innvilget oppholdstillatelse som danner grunnlag for bosetting. Som hovedregel skal samtalen gjennomføres innen 14 dager. I bosettingssamtalen skal mottaket

 • gi veiledning som gir beboeren en forståelse av hvilke muligheter og

 • begrensinger som ligger i å bli bosatt med offentlig hjelp

 • svare på spørsmål om den forestående bosettingen

 • kvalitetssikre bosettingsrelevante opplysninger i Sesam

 • sjekke om beboeren har gjennomført kompetansekartlegging og hvis ikke, gjennomføre oppgaver listet i punkt 2.2.

 • registrere i bosettingsmerknad i Sesam hvis beboeren ikke ønsker å gjennomføre kompetansekartleggingen

2.6 Registrering av bosettingsrelevante opplysninger i Sesam

I registreringen av bosettingsrelevante opplysninger i Sesam må mottaket ta hensyn til at bosettingskommunen har tilgang til registrerte opplysninger om den enkelte beboer

 • i anonymisert form på tidspunktet når IMDi forespør kommunen om bosetting

 • i full form/ikke anonymisert når avtale mellom IMDi og kommunen om bosetting er inngått.

Mottaket skal ikke registrere sensitive personopplysninger i bosettingsmerknad i Sesam.

Dersom beboeren har tilknytning til bestemt sted på grunn av nære familierelasjoner eller dokumentert arbeidstilbud, skal mottaket registrere dette i bosettingsmerknad.

Dersom beboeren har helseproblemer som IMDi og kommunen bør ta hensyn til ved bosetting, registreres dette som særlige hensyn slik: «helseinformasjon finnes».

Dersom LHBTI personer ønsker at IMDi skal ta hensyn til seksuell legning i bosettingsprosessen, skal mottaket registrere i bosettingsmerknad at mottaket har annen bosettingsrelevant informasjon som IMDi kan få ved henvendelse til mottaksleder.

2.7 Særskilt for integreringsmottak i prosjektperioden

Til forskjell fra ordinære mottak vil beboere i integreringsmottak i hovedsak bosettes i vertskommune og nabokommune, eller andre kommuner som vertskommunen har avtale om bosetting med. Alle beboere gjennomfører kartlegging av kompetanse som en del av fulltidsprogrammet i integreringsmottak. Ansatte i disse mottakene arbeider tett sammen med vertskommune og karrieresenter i det bosettingsforberedende arbeidet.

Vertskommunen og karrieresenteret kan utføre oppgaver knyttet til kartlegging av kompetanse etter avtale med mottaket.

Mottaket samarbeider med vertskommune og karrieresenter om å anbefale bosettingskommune overfor IMDi. Mottaket skal registrere anbefalt bosettingskommune i Sesam.

For øvrig kan det i samarbeid med UDI avtales tilpasninger til øvrige punkter i dette rundskriv for å sikre godt samarbeid og god flyt av informasjon mellom mottak, vertskommune og karrieresenter og mellom disse og bosettingskommune.

 

Christine Wilberg
Avdelingsdirektør
Region- og mottaksavdelingen

Kontakt: Region- og mottaksavdelingen ved regionkontorene

Siste endringer
 • Endret: RS 2009-040 Krav til bosettingsforberedende arbeid i ordinære statlige mottak (19.06.2018)

  Rundskrivet er oppdatert som følge av endringen i mottakenes kompetansekartlegging. Det er utviklet et nettbasert skjema hvor den enkelte beboer selv kan logge seg på og registrere sin kompetanse, med assistanse om nødvendig. Bosettingskommuner, karrieresenter, NAV og IMDi har tilgang til kartleggingen. Denne nye ordningen gjelder fra 18. juni 2018.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo