Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

UDI rundskriv

RS 2010-004
Dokument-ID : RS 2010-004
Saksnummer : 09/2282 (15/09431-10)
Sist endret : 28.11.2016
Dokumentdato : 01.01.2010
Mottakere :

Utenriksstasjonene

Visum til utlending knyttet til diplomatiske eller lønnede konsulære stasjoner mv. i Norge - utlendingsforskriften § 1-8


Det følger av utlendingsforskriften § 1-8 annet ledd at utlendinger som nevnt i første ledd, kan gis visum av Utenriksdepartementet eller utenriksstasjon etter nærmere retningslinjer fastsatt av Utlendingsdirektoratet i samråd med Utenriksdepartementet (UD).

Dette rundskrivet gir retningslinjer for behandling av søknad om innreisevisum (D-visum) for utlending knyttet til diplomatiske eller lønnede konsulære stasjoner (representasjoner) i Norge, jf. utlendingsforskriften § 1-4 første ledd bokstav a, for ansatte i mellomstatlige organisasjoner eller konvensjonsorganer, jf. bestemmelsens første ledd bokstav b, for oppdragstakere for mellomstatlige organisasjoner eller konvensjonsorganer, jf. bestemmelsens første ledd bokstav c, samt for utlendinger som er hjelpepersonale ved diplomatisk eller konsulær stasjon eller i privat tjeneste hos en utlending som nevnt i bestemmelsens første ledd, jf. tredje ledd.

I tillegg til de krav som er uttrykt i utlendingsforskriften, ligger det også premisser i Wienkonvensjonen om diplomatisk og konsulært samkvem, i vertslandsavtalene med mellomstatlige organisasjoner og konvensjonsorganer, samt i UDs eget regelverk for diplomater "Diplomat in Norway", som må være oppfylt for at utlendingen skal bli akseptert av Utenriksdepartementet.

Søknad om visum for utlending som nevnt i utlendingsforskriften § 1-4 første ledd bokstav a, b og c og tredje ledd skal avgjøres av utenriksstasjonene. Dette gjelder også for medfølgende ektefelle eller samboer og forsørgede barn av diplomater mv. som nevnt i § 1-4 første ledd, jf. § 1-5 første ledd.

Søknader om innreisevisum (D-visum) etter bestemmelsen i utlendingsforskriften § 1-8 skal ikke registreres i Søknadsportalen, men fremmes på skjemaet «Søknad om Schengen-visum» som utenriksstasjonene legger inn i Norvis med vedlegg. Skjemaet er tilgjengelig på UDIs nettside www.udi.no. Utenriksstasjonene skal i disse sakene konsultere Utlendingsdirektoratet gjennom Norvis og Utenriksdepartementet, Diplomatseksjonen via e-post.

Søknader etter denne bestemmelsen har en konsultasjonstid i Norvis på 96 timer (fridager er ikke medregnet). Utenriksdepartementet skal konsulteres via e-post til Diplomatseksjonen samtidig som søknaden blir lagt inn i Norvis med samme konsultasjonstid som for Utlendingsdirektoratet. E-posten sendes til følgende adresse:

E-posten skal inneholde:

 • navn på den diplomatiske eller lønnede konsulære stasjonen (representasjonen), den mellomstatlige organisasjonen eller konvensjonsorganet i Norge
 • søkerens navn
 • søkerens fødselsdato
 • søkerens nasjonalitet
 • søkerens stillingstittel
 • søkerens funksjon/arbeidsoppgaver
 • fullt navn på forgjenger i stillingen
 • søkerens forventede tjenestetid
 • søkerens forventede ankomstdato til Norge
 • søkerens passtype (diplomat-, spesial-, tjeneste-, offisielt pass, vanlig politipass)
 • navn på medfølgende familiemedlemmer som definert i § 1-5 første ledd
 • medfølgende familiemedlemmers fødselsdato
 • medfølgende familiemedlemmers slektskapsforhold til hovedperson
 • medfølgende familiemedlemmers passtype
 • medfølgende familiemedlemmers forventede ankomstdato til Norge
 • kopi av verbalnote fra utenriksdepartementet i senderstaten, eventuelt fra landets stedlige ambassade
 • for hjelpepersonell og private tjenere, jf. utlendingsforskriften § 1-4 tredje ledd, vedlegges kopi av UDs forhåndsgodkjennelse, jf. «Diplomat in Norway»

Dersom Utenriksdepartementet ikke har synspunkter i løpet av 96 timer (fridager ikke medregnet), kan D-visum utstedes, så fremt utenriksstasjonen heller ikke har hørt fra Utlendingsdirektoratet innen denne tiden. I de tilfellene der Utenriksdepartementet ikke anbefaler innvilgelse, skal visum ikke utstedes.

Det skal ikke kreves gebyr for visum gitt i medhold av utlendingsforskriften § 1-8.

Visumet utstedes som innreisevisum (D-visum) for 30 dager og én innreise. Dato for siste innreise settes 6 måneder fra vedtak fattes.

 

Karl Erik Sjøholt
avdelingsdirektør

Kontakt: Oppholdsavdelingen, Visum- og au pairenheten

Siste endringer
 • Changed: RS 2010-004 Visa for foreign nationals affiliated to diplomatic or paid consular missions etc. in Norway - the Immigration Regulations Section 1-8 (20.12.2016)

  The circular is revised with new and more detailed routines for processing applications for a D-visa for foreigners affiliated to diplomatic or paid consular missions etc. in Norway. There has also been a change in the number of days the visa is issued for, as well as the validity period.

 • Endret: RS 2010-004 Visum til utlending knyttet til diplomatiske eller lønnede konsulære stasjoner mv. i Norge - utlendingsforskriften § 1-8 (28.11.2016)

  Rundskrivet er revidert med nye og mer detaljerte rutiner for behandling av søknader om D-visum for utlendinger som er knyttet til diplomatiske eller lønnede konsulære stasjoner mv. i Norge. Det er også foretatt en endring av antall dager visumet utstedes for, samt av gyldighetsperioden.

 • Ny: RS 2010-004 Visum til utlending knyttet til diplomatiske eller lønnede konsulære stasjoner mv. i Norge - utlendingsforskriften § 1-8 (30.10.2015)

  Rundskrivet er nå tilgjengelig på engelsk.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo