Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

UDI rundskriv

RS 2010-005
Dokument-ID : RS 2010-005
Saksnummer : 15/07128
Sist endret : 15.03.2016
Dokumentdato : 01.01.2010
Mottakere :

Asylavdelingen
Oppholdsavdelingen
Politidistriktene

Saksbehandlingsrutiner - utvisning av straffedømte utlendinger, jf. utlendingsloven § 67 første ledd bokstav c, § 68 første ledd bokstav b eller § 122


1. Innledning

2. Avgrensning

3. Politiets saksforberedelse

3.1 Hvilket politidistrikt forbereder utvisningssaken?

3.2 Forhåndsvarsel

3.3 Underretting

3.4 Veiledning

3.5 Advokat

3.6 Tolk

3.7 Politiet underretter fengselsmyndighetene

3.8 Innhenting av utlendingssaken

3.9 Forvaltningsloven § 17

3.10 Politiets saksforberedelse i saker hvor utlendingen er dømt til særreaksjon

4. Fengselsdirektørens rapporteringsplikt

5. Utlendingsdirektoratets videre saksbehandling

5.1 Utlendingsdirektoratet unnlater å utvise utlendingen

5.2 Utlendingsdirektoratet fatter vedtak om utvisning

6. Nærmere om utlendingsforskriften § 14-3

6.1 Praktiseringen av kravet om at vedtak skal fattes snarest mulig, jf. utlendingsforskriften § 14-3 første ledd

6.2 Ny vurdering av grunnlaget for utvisning ett år etter vedtaksdato

6.3 Varsel før løslatelse

7. Underretting

8. Iverksetting m.m.

1. Innledning

Formålet med dette rundskrivet er å sikre at utvisning av straffedømte utlendinger blir vurdert i alle saker der utlendingslovens vilkår er oppfylt, samt at spørsmålet om utvisning blir avklart så raskt som mulig etter at rettskraftig dom foreligger eller fullbyrding av en dom er påbegynt, jf. utlendingsforskriften § 14-3 første ledd, jf. straffeprosessloven § 453.

Dette er av stor betydning både for fengselsmyndighetene og for den enkelte innsatte. I tillegg fremgår formålet uttrykkelig av utlendingsforskriften § 14-3 første ledd.

2. Avgrensning

Rundskrivet regulerer saksbehandlingsrutiner ved utvisning av personer med midlertidig oppholdstillatelse som i Norge er ilagt straff eller særreaksjon for forhold som kan føre til fengselsstraff i mer enn ett år, eller dersom straffeloven §§ 168, 182 første ledd, 189 annet ledd, 231 annet ledd, 237 tredje ledd, 262 første ledd, 263, 271 første ledd, 305, 374 første alternativ, eller 380 er overtrådt, jf. utlendingsloven § 67 første ledd bokstav b og c. Videre regulerer det saksbehandlingsrutiner ved utvisning av personer med permanent oppholdstillatelse som har sonet eller er ilagt straff eller særreaksjon for forhold som etter norsk lov kan føre til fengselsstraff i to år eller mer, eller dersom straffeloven §§ 182 første ledd, 231, 237 tredje ledd, 262 første ledd, 263, 305 eller § 374 første alternativ er overtrådt, jf. utlendingsloven § 68 første ledd bokstav b, og EØS-borgere dersom vilkårene i utlendingsloven § 122, er oppfylt.

Retningslinjene gjelder også så langt de passer for utvisning etter utlendingsloven § 66 første ledd bokstav c – personer uten oppholdstillatelse, når utvisningssaken ikke kan behandles etter retningslinjene for hastesaker, RS 2010-020.

Retningslinjene gjelder også så langt de passer der en utlending er ilagt straff i utlandet for mindre enn fem år siden, dersom det forholdet han eller hun er dømt for etter norsk lov kan føre til henholdsvis fengselsstraff, fengselsstraff i mer enn ett år eller fengselsstraff i to år eller mer, jf. utlendingsloven §§ 66 første ledd bokstav b, 67 første ledd bokstav a og 68 første ledd bokstav a.

Rundskrivet er ett av flere sentrale rundskriv som omhandler saksbehandlingsregler i utvisningssaker. Andre relevante rundskriv kan være RS 2010-020 ”Retningslinjer for saksbehandlingen i forbindelse med sak om bortvisning etter innreise og sak om utvisning i hastesaker”, RS 2010-017 ”Hurtigprosedyre – rutiner for utvisning av straffedømte utlendinger som omfattes av tilleggsprotokollen til den europeiske overføringskonvensjonen” og RS 2011-010 ”Hurtigprosedyre – rutiner for utvisning på grunn av grov vold og vold i nære relasjoner”.

3. Politiets saksforberedelse

Sak om utvisning forberedes av politiet, jf. utlendingsloven § 72.

3.1 Hvilket politidistrikt forbereder utvisningssaken?

Det politidistriktet som har ansvaret for straffesaken, skal forberede utvisningssaken.

Straffedommen må vedlegges som O-dok. i saksmappen ved oversendelse til Utlendingsdirektoratet (UDI).

3.2 Forhåndsvarsel

Foreligger de objektive vilkår for utvisning skal politiet opprettet utvisningssak og forhåndsvarsle utlendingen om utvisning. Forhåndsvarselet skal også inneholde opplysninger om mulig innmelding i Schengen Informasjonssystem (SIS).

Dersom politiet er i tvil om det skal opprettes utvisningssak, skal saken sendes til direktoratet for vurdering.

Forhåndsvarsel sendes etter at det foreligger en rettskraftig dom i saken eller utlendingen har påbegynt soning i henhold til straffeprosessloven § 453 (foregrepet soning).

I saker hvor utlendingen vurderes utvist på grunn av straffbare forhold, kan det forhåndsvarsles om utvisning når det er tatt ut tiltale i straffesak, jf. utlendingsforskriften § 14-5 tredje ledd. Forhåndsvarsel på tiltalestadiet i stedet for ved rettskraftig dom vil kunne være aktuelt i saker hvor det er behov for rask overføring og uttransport, eksempelvis ved soningsoverføring til utlendingens hjemland eller ved kortere dommer.

I forhåndsvarslet skal det opplyses om det faktiske og rettslige grunnlaget for utvisningssaken. Dette omfatter det eller de straffbare forholdene som det vurderes utvisning for, samt aktuell hjemmel for utvisning i utlendingsloven. Dersom utlendingen er tredjelandsborger skal forhåndsvarselet også inneholde opplysninger om mulig innmelding i Schengen informasjonssystem (SIS). Politiet skal samtidig gi veiledning om de rettigheter som følger av utlendingslovens § 82, jf. utlendingsforskriftens § 17-17. Det skal gjøres oppmerksom på at utlendingen ikke har rett til fritt rettsråd uten behovsprøving når grunnlaget for utvisningen er ilagt straff.

I forhåndsvarselet må det angis en nærmere angitt frist for utlendingen til å uttale seg i saken, jf. forvaltningsloven § 16. Det følger ikke direkte av forvaltningsloven eller andre lovbestemmelser hvor lang uttalelsesfristen må være.

Fristen må ikke settes kortere enn at utlendingen gis en reell mulighet til å sette seg inn i hva det er saken gjelder og hva et vedtak om utvisning eventuelt vil bety for ham eller henne. Fristen må heller ikke settes kortere enn at utlendingen får tilstrekkelig med tid og mulighet til å kunne rådføre seg med sin advokat i saken. Advokaten må få tilstrekkelig med tid til å sette seg inn i de faktiske og rettslige sidene ved saken og ha mulighet til å komme med et skriftlig tilsvar.

Fristens lengde må veies opp mot sakens kompleksitet og utlendingens eller utlendingens advokats behov for å skaffe til veie nødvendig og relevant dokumentasjon. Der utlendingen har tilknytning til Norge, kan det være rimelig å vurdere å sette en frist på inntil to uker fra underrettelse.

Dersom utlendingen ikke befinner seg på kjent adresse eller det av andre grunner vil være umulig å underrette utlendingen om forhåndsvarselet, sendes saken direkte til UDI for behandling.

3.3 Underretting

Politiet har ansvaret for å underrette utlendingen om forhåndsvarselet. Dette er likevel ikke til hinder for at selve underretningen foretas av fengselets tjenestetilsatte.

3.4 Veiledning

I forbindelse med underretning om forhåndsvarselet må politiet gjøre utlendingen oppmerksom på retten til fullmektig og rettshjelp, jf. utlendingsloven §§ 82 og 92 og utlendingsforskriften § 17-17.

Det følger av loven § 92 første ledd at retten til fritt rettsråd uten behovsprøving ikke gjelder utlendinger som vurderes utvist i medhold av loven §§ 66 første ledd bokstav b og c, 67 første ledd bokstav a, b og c og 68 første ledd bokstav a og b. Dette betyr at utlendingen eller utlendingens advokat må søke om rettshjelp.

3.5 Advokat

Politiet skal bistå med å kontakte advokat dersom utlendingen ønsker det, jf. utlendingsforskriften § 17-20.

3.6 Tolk

Politiet må om nødvendig sørge for at tolk blir tilkalt, jf. utlendingsloven § 81.

Det må fremgå av saken om det er vurdert bruk av tolk i saker der tolk ikke er benyttet og begrunnelsen for dette.

3.7 Politiet underretter fengselsmyndighetene

Hvis utlendingen er idømt ubetinget fengselsstraff, skal politiet underrette fengselsmyndighetene samtidig med underretning om forhåndsvarsel, jf. utlendingsforskriften § 14-5 annet ledd.

3.8 Innhenting av utlendingssaken

Dersom utlendingssaken befinner seg i et annet politidistrikt enn det som har straffesaken, må utlendingssaken innhentes før saken oversendes til UDI.

3.9 Forvaltningsloven § 17

Når fristen for å komme med kommentarer til forhåndsvarsel er løpt ut, sender politiet saken til UDI for behandling.

I saker der det er forhåndsvarslet på et tidligere tidspunkt enn ved rettskraftig dom, jf. utlendingsforskriften § 14-5 tredje ledd, oversendes saken først til UDI når politiet har mottatt rettskraftig dom i straffesaken.

Før oversendelsen må politiet sørge for at saken er så godt opplyst som mulig, slik at vedtak kan fattes, jf. forvaltningsloven § 17.

Det er viktig at UDI mottar opplysninger om følgende forhold:

 • Tidspunktet for dommens rettskraft må påtegnes saken eller fremkomme av vedtak om fullbyrdelse av dom som oversendes samtidig med straffedommen, jf. påtaleinstruksen § 29-1.
 • Hvor befinner utlendingen seg?
 • Hvor lenge har vedkommende oppholdt seg i Norge?
 • Har vedkommende gyldig oppholdstillatelse i Norge eller andre land?
 • Utlendingens sivile status. Er vedkommende gift, har utlendingen barn med opphold i Norge?
 • Bor partene sammen?
 • Hvor ofte og hvor lenge av gangen foregår samvær med barn som vedkommende ikke bor sammen med?
 • Når vedkommende har barn med opphold i Norge, skal begge foreldrene dersom de oppholder seg i Norge, avhøres for å avklare omfanget av samværet. Fremleggelse av samværsavtale er i seg selv ikke tilstrekkelig. Eventuell samværsavtale skal imidlertid alltid vedlegges saken.
 • Har vedkommende andre familiemedlemmer i Norge enn ektefelle/samboer og barn?
 • Hvis mulig legges det ved relevante opplysninger eller uttalelser fra familievernkontor, skole, barnevernsmyndigheter, krisesenter, lege etc.
 • Er det iverksatt tiltak fra politiets side for beskyttelse av fornærmede? Eventuelt hvilke tiltak?
 • Tidligere straffbare forhold som UDI ikke er blitt gjort kjent med.

Dersom vedkommende har oppholdt seg lenge i Norge, er det viktig at UDI mottar opplysninger om utlendingen fortsatt har tilknytning til hjemlandet:

 • Har vedkommende familiemedlemmer bosatt i hjemlandet?
 • Har vedkommende hatt kontakt med hjemlandet etter at han eller hun kom til Norge, for eksempel ved jevnlige feriebesøk?
 • Snakker vedkommende hjemlandets språk?

3.10 Politiets saksforberedelse i saker hvor utlendingen er dømt til særreaksjon

I henhold til straffeloven § 65 femte ledd innebærer et vedtak om utvisning på grunnlag av idømt særreaksjon, at særreaksjonen opphører midlertidig fra det tidspunkt utlendingen forlater Norge. Utvisningsvedtaket gis dermed forrang foran dom på særreaksjon.

Ved vurdering av utvisning av særreaksjonsdømte utlendinger følger politiet ovennevnte rutiner for saksforberedelse og innhenting av dokumentasjon så langt de passer.

I tillegg til de ordinære rutinene for straffedømte utlendinger er det enkelte særskilte saksbehandlingsregler som skal følges ved vurdering av utvisning av utlendinger som er idømt særreaksjon.

Når politiet mottar dom fra Påtalemyndigheten om at utlendingen er dømt til særreaksjon, forhåndsvarsler politiet utlendingen om utvisning som nevnt overfor i punkt 3.2. Dersom utlendingen har fått oppnevnt hjelpeverge skal også vergen motta forhåndsvarselet.

Samtidig med forhåndsvarsel om utvisning retter politiet en henvendelse til den faglig ansvarlige ved det helseforetak som har ansvar for gjennomføring av idømt særreaksjon, med anmodning om en uttalelse om gjennomføringen av særreaksjonen og faren for nye lovbrudd, jf. utlendingsloven § 72 annet ledd og helsepersonelloven § 29 a første ledd. Politiet setter en frist på 3 uker til fagansvarlig for å avgi uttalelse. Politiet kan sette en lengre frist etter en konkret vurdering. Dersom fagansvarlig for gjennomføring av særreaksjonen vurderer det som nødvendig med lenger frist for å kunne avgi uttalelse til bruk for utlendingsmyndighetene, skal politiet informeres om når slik uttalelse kan forventes fremlagt.

I uttalelsen fra den faglig ansvarlige for særreaksjonen skal det gis nødvendig opplysninger for videre oppfølgning av den særreaksjonsdømte i hjemlandet. Relevante og nødvendige opplysninger ved vurdering av utvisning av særreaksjonsdømte vil være diagnostiske vurderinger, gitt og pågående behandling, herunder medisinering, samt beskrivelse av nødvendig fremtidig behandlingsoppfølgning. Uttalelsen bør også inneholde vurdering av faren for nye alvorlige lovbrudd og hvilken samfunnsfare utlendingen representerer.

Vedlagt uttalelsen bør det også fremgå hvorvidt helsemyndighetene har kjennskap til eksisterende behandlingstilbud i den særreaksjonsdømtes hjemland, og en vurdering av hvorvidt han/hun kan få adekvat og nødvendig behandling ved en eventuell retur.

Etter at politiet har mottatt erklæring fra den faglig ansvarlige for særreaksjonen, forelegger politiet uttalelsen til påtalemyndigheten som gis mulighet til å uttale seg om saken. Det vises i den forbindelse til Riksadvokatens egne retningslinjer «Utvisning av særreaksjonsdømte utlendinger» av 08.06.2015, hvor det fremgår at henvendelsen rettes til saksansvarlig statsadvokat. Uttalelsen må avgis snarest mulig etter at henvendelsen er mottatt, og senest 2 uker etter at uttalelse fra den faglige ansvarlige i helsetjenesten er oversendt statsadvokatens kontor.

Etter at uttalelse fra faglig ansvarlige for særreaksjonen og fra påtalemyndighetene er innhentet, sender politiet saken inn til UDI for vurdering. Vedlagt saken ligger også annen dokumentasjon som nevnt under punkt 3.9 ovenfor.

4. Fengselets avklaringsplikt

Av Kriminalomsorgsdirektoratet rundskriv KDI-2014-001 punkt 3 fremgår det at fengselet straks skal sende en anmodning om avklaring av utvisningsspørsmål til ansvarlig politidistrikt, dersom fengselet mottar en dom til fullbyrdelse som gjelder en utenlandsk statsborger og det ikke er opplyst hvorvidt en utvisningssak er opprettet.

5. Utlendingsdirektoratets videre saksbehandling

UDI vurderer om det skal fattes vedtak om utvisning.

5.1 Utlendingsdirektoratet unnlater å utvise utlendingen

Hvis utlendingen er forhåndsvarslet om utvisning, men UDI konkluderer med at utlendingen likevel ikke skal utvises, henlegger utlendingsdirektoratet utvisningssaken. Saken sendes det politidistriktet som har forberedt utvisningssaken. Politiet underretter utlendingen og/eller utlendingens advokat. Underrettes utlendingen og han eller hun er representert ved fullmektig i utvisningssaken, skal imidlertid denne også få beskjed om henleggelsen. Dersom utlendingen soner ilagt straff når saken henlegges sender UDI melding til Kriminalomsorgen. Retningslinjene gitt i punkt 3.4. – 3.6. om rettshjelp, tolk m.v. gjelder tilsvarende ved underretning av vedtak om utvisning.

Saken sendes deretter i retur for arkivering til politidistriktet der søkeren er registrert bosatt.

5.2 Utlendingsdirektoratet fatter vedtak om utvisning

Hvis UDI fatter vedtak om utvisning, skal saken sendes til det politidistriktet som har forberedt utvisningssaken. Politiet underretter utlendingen og/eller utlendingens advokat. Underrettes utlendingen og han eller hun er representert ved fullmektig i utvisningssaken, skal imidlertid denne også få beskjed om utvisningsvedtaket. Politiet skal samtidig sette frister for å fremsette klage og begjæring om utsatt iverksettelse av vedtaket.

Hvis utlendingen er idømt ubetinget fengselsstraff og soner på vedtakstidspunktet, skal UDI samtidig sende melding til fengselsmyndighetene om at det er fattet vedtak om utvisning av utlendingen.

Når saken har vært til klagebehandling i Utlendingsnemnda og nemnda opprettholder utvisningsvedtaket, skal nemnda sende slik melding. Saken sendes fra nemnda på vanlig måte til politiet for underretning via UDI.

Hvis saken haster kan nemnda sende saken direkte til politiet med kopi av vedtaket til direktoratet.

6. Nærmere om utlendingsforskriften § 14-3

6.1 Praktiseringen av kravet om at vedtak skal fattes snarest mulig, jf. utlendingsforskriften § 14-3 første ledd

Det fremgår av utlendingsforskriften § 14-3 første ledd at vedtak om utvisning bør fattes snarest mulig etter at rettskraftig dom foreligger, eller fullbyrding av en dom er påbegynt, jf. straffeprosessloven § 453. Dette er den generelle hovedregelen i saker om utvisning.

I enkelte tilfeller kan det imidlertid tenkes at forholdene på utlendingens hjemsted eller individuelle forhold tilsier at utlendingen er vernet mot utsendelse på vurderingstidspunktet. Utlendingsloven § 73 og internasjonale forpliktelser Norge er bundet av vil i slike tilfeller være til hinder for at det kan fattes vedtak om utvisning.

Dersom en utlending, som på vedtakstidspunktet soner ubetinget fengselsstraff, anses å være vernet mot utsendelse, jf. utlendingsloven § 73, kan saken vurderes f på nytt på et senere tidspunkt. Dersom utlendingen er dømt til minimum 3 års ubetinget fengsel og det foreligger utvisningsvern, skal utvisningsvurderingen alltid utsettes.

Ved berostillelse må et vedtak fattes senest innen ett år etter at utlendingen løslates, jf. utlendingsforskriften § 14-3 femte ledd. Politiet skal også i slike tilfelle forberede utvisningssak og oversende saken til UDI, se pkt. 3.

Direktoratet orienterer utlendingen og utlendingens eventuelle advokat, politiet og fengselsmyndighetene om berostillelsen og årsaken til at utvisningsvurderingen er blitt stilt i bero. I orienteringen må det fremgå at utlendingslovens vilkår for utvisning er til stede, men at direktoratet utsetter utvisningsvurderingen som følge av forholdene i utlendingens hjemland, jf. utlendingsloven § 73.

6.2 Ny vurdering av grunnlaget for utvisning ett år etter vedtaksdato

Det fremgår av utlendingsforskriften § 14-3 annet ledd at politiet før iverksetting finner sted, skal underrette UDI dersom vedtak om utvisning ikke er iverksatt ett år etter vedtaksdato.

Saksdokumentene med varsel sendes UDI. Dersom saken haster kan politiet sende telefaks med utlendingens DUF- nummer samt henvise til at aktuelle dokumenter i saken sendes som forvaltningsintern korrespondanse i DUF. Saksdokumentene må ettersendes.

Politiet skal opplyse om de kjenner til vesentlige endrede forhold i den utvistes situasjon, enten i Norge eller i hjemlandet, jf. pkt. 6.5.

UDI skal vurdere om grunnlaget for utvisning fortsatt er til stede.

UDI underretter politiet om vurderingens utfall.

6.3 Varsel før løslatelse

Kriminalomsorgen må i god tid før løslatelse finner sted underrette UDI og det politidistriktet som har hatt utvisningssaken til behandling om tidspunkt for løslatelse. Dette gjelder både der det er fattet utvisningsvedtak, der utvisning fortsatt er til vurdering og der saken er berostilt som følge av forholdene i utlendingens hjemland. Det gjelder ikke de tilfellene hvor utvisningssaken er henlagt, jf. pkt. 5.3.

Kriminalomsorgen skal varsle UDI og det aktuelle politidistriktet umiddelbart dersom en utlending søker om prøveløslatelse etter straffegjennomføringsloven § 42 eller løslatelse ved utholdt 7/12-soningstid i medhold av straffegjennomføringsloven § 43 tredje ledd.

7. Underretting

Det presiseres at dersom Utlendingsnemnda har hatt saken til klagebehandling, er det nemnda som har ansvaret for underretningene.

8. Iverksetting m.m.

Vedtak om utvisning iverksettes i samsvar med reglene i utlendingsloven §§ 90 og 100.

Vedtak om utvisning av utlending med midlertidig eller permanent oppholdstillatelse kan ikke iverksettes før vedtaket er endelig.

Før vedtak om utvisning iverksettes, skal politiet ta fotografi og fingeravtrykk av utlendingen jf. utlendingsforskriften § 18-1 annet ledd bokstav e. Det samme følger også av bestemmelser gitt i eller i medhold av straffeprosessloven § 160 og påtaleinstruksens § 11-2.

Vedtak om utvisning skal anmerkes i utlendingens pass eller annet reisedokument, jf. utlendingsforskriften § 14-5 første ledd jf. § 5-4 annet ledd, med mindre det er grunn til å anta at dette kan utsette innehaveren av reisedokumentet for straff eller andre sanksjoner i hjemlandet eller i det landet utlendingen utvises til, se RS 2010-006.

Direktoratet skal på vedtakstidspunktet vurdere om utvisningen skal anmerkes i reisedokumentet. Dersom vedtak om utvisning opprettholdes av Utlendingsnemnda i klageomgangen, vurderer Utlendingsnemnda om utvisningen skal anmerkes i reisedokumentet.

Politiet skal underrette UDI når vedtak om utvisning er iverksatt. Politiet registrerer iverksettelsen i DUF og sender melding til UDI om at vedtaket er iverksatt. Der vedtaket om utvisning også omfatter et vedtak om innmelding i Schengen informasjonssystem (SIS) skal meldingen sendes til OFEU v/NSIS, som deretter foretar innmelding. Uttransporteringsrapport sendes UDI v/ OFEU.


Karl Erik Sjøholt
avdelingsdirektør


Kontakt: Oppholdsavdelingen, Område for EØS- og utvisningssaker (OFEU)

Siste endringer
 • Endret: RS 2010-005 Saksbehandlingsrutiner - utvisning av straffedømte utlendinger, jf. utlendingsloven § 67 første ledd bokstav c, § 68 første ledd bokstav b eller § 122 (15.03.2016)

  Det er inntatt et nytt punkt 3.10 i rundskrivet: Politiets saksforberedelse i saker hvor utlendingen er dømt til særreaksjon. Endringen er tatt inn som følge av endringer i utlendingsloven, helsepersonelloven og straffeloven.

 • Endret: RS 2010-005 Saksbehandlingsrutiner - utvisning av straffedømte utlendinger, jf. utlendingsloven § 67 første ledd bokstav c, § 68 første ledd bokstav b eller § 122 (01.01.2016)

  Rundskrivet er endret i tråd med endringer i utlendingsloven §§ 17, 27b, 66, 67 og 68, som følge av endrede strafferammer i straffeloven av 2005. Det er gjort endringer i form av hjemmelsoppdateringer.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo