Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

UDI rundskriv

RS 2010-008
Dokument-ID : RS 2010-008
Saksnummer : 09/1855 (15/10886-1)
Dokumentdato : 01.01.2010
Mottakere :

Politimestrene
Utenriksstasjonene

Familieinnvandring for helsøsken - utlendingsloven § 49, jf utlendingsforskriften § 9-7 første ledd bokstav d

1. Innledning

Rundskrivet redegjør for praksis ved vurdering av tillatelse til helsøsken, jf utlendingsloven § 49, jf utlendingsforskriften § 9-7 første ledd bokstav d. Bestemmelsen er en videreføring av bestemmelsen om helsøsken i forrige utlendingsforskrift av 21.12.1990 og innebærer ingen endring av gjeldende rett. Rundskrivet redegjør for hva som er sagt om bestemmelsen i forarbeidene til denne forskriften, se Justisdepartementets rundskriv G-88/1999 side 7 og 8 og Justisdepartementets høringsbrev av 08.04.1999 side 6 og 8.

2. Nærmere om praksis for vurderingen av bestemmelsen

I henhold til forarbeidene er bestemmelsen ment å omfatte helsøsken under 18 år, som ikke har noen som tar seg av det i hjemlandet. Det skal ikke stilles krav til hvem som kan anses som omsorgsperson, f.eks. at det må være et familiemedlem. Dersom barnet blir tatt hånd om av en person utenfor familien, er ikke vilkårene for å få opphold i Norge oppfylt.

Det stilles ikke krav om at søsknene må ha bodd sammen tidligere, men altså om at de må være helsøsken.

Forarbeidene viser videre til at det ikke skal være tilstrekkelig at referansepersonen ønsker å ta seg av sin bror eller søster. Det er oppstilt et vilkår om at referansepersonen må være egnet som omsorgsperson. En uttalelse om dette skal innhentes fra barneverntjenesten. Dette vilkåret har man ønsket å stille blant annet på bakgrunn av at vi har sett eksempler på at barnevernet har måttet overta omsorgen for barn som har fått familiegjenforening med søsken her i landet.

3. Nærmere om halvsøsken

Søknader fra halvsøsken må vurderes etter utlendingslovens § 49. I en konkret helhetsvurdering vil ett sentralt moment være hvorvidt referansepersonen og søkeren bodde sammen i hjemlandet.

 

Karl Erik Sjøholt
avdelingsdirektør

Kontakt: Oppholdsavdelingen, Område for familieinnvandringssaker

 

 

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo