Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

UDI rundskriv

RS 2010-014
Dokument-ID : RS 2010-014
Saksnummer : 09/2093
Dokumentdato : 01.01.2010
Mottakere :

Politimestrene

Saksbehandlingsrutiner ved treff i Schengen informasjonssystem

1. Innledning

Ved behandling av saker i henhold til utlendingsloven og statsborgerloven skal politiet alltid undersøke om utlendingen er innmeldt i Schengen informasjonssystem (SIS), jf. Schengen-konvensjonen art. 96. Dette rundskrivet inneholder saksbehandlingsrutiner for politiet ved treff i SIS.

2. Behandling av søknader

Ved treff i SIS i forbindelse med behandling av en søknad om midlertidig eller permanent oppholdstillatelse skal politiet alltid konsultere SIRENE-kontoret for å avklare om treffet er riktig. Tilsvarende gjelder ved behandling av en søknad om statsborgerskap. Konsultasjonsplikten gjelder uavhengig av om innmeldingen er registrert av norske myndigheter eller av myndighet i et annet Schengen-land.

Hvis treffet ikke blir verifisert av SIRENE-kontoret, kan den videre saksbehandlingen skje på ordinær måte.

Dersom treffet blir verifisert, skal politiet alltid sende saken til Utlendingsdirektoratet for videre behandling. Dette gjelder også i de sakene politiet selv har kompetanse til å innvilge søknaden, jf. utlendingsforskriftens kapittel 13. Utlendingsdirektoratet vil eventuelt foreta en konsultasjon med utenlandske myndigheter i henhold til Schengen-konvensjonen art. 25.

Ved treff i SIS i forbindelse med søknad om beskyttelse skal søknaden behandles på vanlig måte.

3. Ved grensekontrollen

Dersom politiet i forbindelse med grensekontroll av en utlending får treff i SIS, skal SIRENE-kontoret eventuelt konsulteres for verifisering av treffet. Tilsvarende gjelder også ved treff i annen sammenheng hvor det ikke er søkt om midlertidig eller permanent oppholdstillatelse eller statsborgerskap.  Konsultasjonsplikten gjelder uavhengig av om innmeldingen er registrert av norske myndigheter eller av myndighet i et annet Schengen-land.  

Blir treffet verifisert, vil den videre saksbehandlingen bero på om utlendingen har visum eller tillatelse til opphold i Norge eller et av de øvrige Schengen-landene, se pkt. 3.1 til 3.3 nedenfor.

Dersom utlendingen fremsetter søknad om beskyttelse, skal denne behandles på ordinær måte.

3.1. Utlending med gyldig Schengen-visum og utlending uten oppholdstillatelse eller visum gyldig for Norge

Ved treff i SIS i følgende tilfeller skal saken behandles på ordinær måte:

● Utlending med gyldig Schengen-visum

● Utlending uten oppholdstillatelse eller visum gyldig for Norge, herunder utlending som har nasjonalt visum til et annet Schengen-land og visumfri utlending.

Politiet skal vurdere bortvisning i henhold til utlendingsloven § 17 første ledd bokstav c) dersom utlendingen er registrert i SIS med sikte på å nekte innreise. Hvis det er aktuelt å utvise utlendingen, skal det opprettes en utvisningssak. Utlendingsdirektoratet viser til rundskriv om bort- og utvisning, se UDI RS 2010-013 og UDI RS 2010-024. Dersom utlendingen søker om nødvisum, skal Utlendingsdirektoratet kontaktes i henhold til rundskriv om nødvisum, se UDI RS 2010-166.

3.2. Utlending som har visum av humanitære grunner

Ved treff i SIS på utlending som har visum av humanitære grunner skal politiet sjekke i Datasystemet for utlendings- og flyktningesaker (DUF) om visumet ble innvilget av Utlendingsdirektoratet før eller etter innmeldingen i SIS.

Hvis det framgår av DUF at Utlendingsdirektoratet kjente til innmeldingen på vedtakstidspunktet, er innmeldingen ikke til hinder for innreise. Politiet skal imidlertid sende melding til Utlendingsdirektoratet etter innreisen.

Dersom det ikke framgår av DUF at Utlendingsdirektoratet kjente til innmeldingen på vedtakstidspunktet, skal saken sendes til Utlendingsdirektoratet for videre behandling og eventuell konsultasjon med utenlandske myndigheter.

3.3. Utlending som har oppholdstillatelse i Norge eller i et annet Schengen-land

 

Ved treff i SIS på en utlending med oppholdstillatelse i Norge eller i et annet Schengen-land, skal politiet sende saken til Utlendingsdirektoratet for videre behandling. Utlendingsdirektoratet vil eventuelt foreta en konsultasjon med utenlandske myndigheter.

Karl-Erik Sjøholt
avdelingsdirektør

Kontakt:
Oppholdsavdelingen, Område for EØS- og utvisningssaker (OFEU)

 

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo